Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 32

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

9) невжиття надрокористувачем заходів для усунення причин зупинення дії дозволу в установлений строк;

10) припинення без поважних причин робіт, передбачених дозволом, більш як на два роки, а у разі, коли дозвіл надано на користування нафтогазоносними надрами, - більш як на 180 днів;

11) коли суб'єкт господарської діяльності протягом двох років, а щодо нафтогазоперспективних площ, родовищ нафти і газу - 180 календарних днів та газу (метану) вугільних родовищ - одного року з початку дії дозволу без поважної причини не розпочав користування надрами;

12) припинення дії договору оренди (концесії) цілісного майнового комплексу, укладеного надрокористувачем, якому надано дозвіл відповідно до підпункту 8 пункту 8 цього Порядку, крім випадку набуття у власність об'єкта оренди (концесії).

Припинення права користування надрами здійснюється шляхом прийняття Держгеонадрами наказу про анулювання дозволу.

24. Вимоги пунктів 22 і 23 цього Порядку не застосовуються до користувачів надр, яким надано дозвіл на підставі підпункту 15 пункту 8 цього Порядку за угодою про розподіл продукції. У такому разі право користування надрами може бути припинено, обмежено чи тимчасово заборонено (зупинено) лише у разі припинення (в тому числі дострокового) дії угоди про розподіл продукції, що здійснюється на умовах і в порядку, передбачених такою угодою.

Право користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) або припинено Кабінетом Міністрів України у разі виникнення безпосередньої загрози життю та здоров'ю людей або довкіллю в порядку, передбаченому такою угодою.

Особливості користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції, у тому числі пов'язані з припиненням (зупиненням чи обмеженням) права користування надрами, встановлюються в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про угоди про розподіл продукції" та відповідною угодою про розподіл продукції.

З моменту усунення інвестором умов, внаслідок яких було обмежене право користування надрами, таке право підлягає відновленню у повному обсязі.

25. Про надання, продовження строку дії, зупинення, поновлення, переоформлення, видачу дубліката, анулювання дозволу та внесення змін до нього Держгеонадра видає наказ.

З метою попереднього розгляду матеріалів щодо надання дозволів Держгеонадра утворює комісію з питань надрокористування, до складу якої включаються спеціалісти Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Положення про зазначену комісію та її персональний склад затверджуються Держгеонадрами.

Наказ про надання дозволу розміщується протягом п'яти днів на офіційному веб-сайті Держгеонадр.

Накази Держгеонадр про зупинення, анулювання, відмову в наданні чи продовженні строку дії дозволу можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

26. Облік наданих дозволів ведеться державним науково-виробничим підприємством "Геоінформ України" в установленому Держгеонадрами порядку.

Держгеонадра на письмову вимогу державних органів, зазначених у пункті 28 цього Порядку, подає узагальнену інформацію про надання, переоформлення, зупинення та поновлення дії, анулювання дозволу та внесення змін до нього.

Проведення моніторингу та наукове супроводження виконання особливих умов користування надрами, передбачених дозволом та угодою про умови користування надрами, здійснюються спеціалізованими державними геологічними підприємствами, установами та організаціями.

27. Держгеонадра для геологічного вивчення, геологічного вивчення з дослідно-промисловою розробкою та видобування корисних копалин продовжує, поновлює строк дії дозволів за умови надання позитивного висновку спеціалізованим державним геологічним підприємством, установою, організацією, що належать до сфери управління Держгеонадр, за результатами проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів.

(абзац перший пункту 27 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету

Міністрів України від 25.01.2012 р. N 307) Запаси корисних копалин розвіданих родовищ, а також запаси корисних копалин, додатково розвіданих у процесі розробки родовищ, підлягають експертизі та оцінюються ДКЗ у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

28. Контроль та нагляд за дотриманням умов дозволу здійснюють у межах своїх повноважень Держгеонадра, Держекоінспекція, Держгірпромнагляд, Міненерговугілля, МОЗ, ДПС, а також органи місцевого самоврядування.

ГГЕРЕЛЖ до^мші!^ що подаються Додаток 1 до Порядку (в редакції

разом із заявою про надання спеціального постанови Кабінету Міністрів України

дозволу на користування надрами без проведення від 25 січня 2012 р N 307) аукціону

Вид користування надрами

Найменування документа

1. Геологічне вивчення; геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка; геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ вуглеводнів, з

копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера

подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ) облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою) оригінали або засвідчені копії погоджень, передбачених пунктом 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами засвідчена копія дозволу на спеціальне водокористування (для родовищ підземних вод) пояснювальна записка з обґрунтуванням необхідності проведення геологорозвідувальних робіт на ділянці надр із зазначенням мети її геологічного вивчення, потужності підприємства каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка

- менш як 1 секунда) із зазначенням її площі, а для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки підземних вод, - каталог географічних координат водозабірних споруд

оглядова карта (масштаб 1:200000) ситуаційний план з нанесеними межами площі геологічного вивчення та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат, а для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки підземних вод,

- ситуаційний план з нанесеними водозабірними спорудами та їх географічними координатами оглядова геологічна карта (масштаб 1:200000 - 1:50000) з лініями


 

проектних геологічних розрізів гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод) геологічні розрізи До зазначеного переліку додаються: у разі проведення геологічного вивчення за рахунок коштів державного бюджету - засвідчена в установленому порядку виписка з пооб'єктного плану у разі розширення меж ділянки надр, наданої для геологічного вивчення:

- результати проведення геологорозвідувальних робіт, які підтверджують факт, що родовище (площа) виходить за межі ділянки надр, наданої в користування для геологічного вивчення родовища (площі)

- для власника (орендаря, концесіонера) цілісного майнового комплексу - засвідчені копії документів, що підтверджують право власності (оренди, концесії) на цілісний майновий комплекс

у разі продовження строку, поновлення дії дозволу - позитивний висновок про проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів

2. Видобування корисних копалин

копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією,

номером та відміткою) оригінали або засвідчені копії погоджень, передбачених пунктом 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами пояснювальна записка з характеристикою об'єкта, стану його геологічного вивчення, методу розробки, обґрунтуванням необхідності використання надр, із зазначенням потужності підприємства результати хімічного та бактеріологічного аналізу води строком давності не більш як шість місяців (для родовищ підземних вод) копії протоколів, завірені заявником, Державної комісії по запасах (Української територіальної комісії по запасах корисних копалин, центральної комісії по запасах корисних копалин, науково-технічних/технічних рад) про затвердження (апробацію) запасів у повному обсязі засвідчена копія дозволу на спеціальне водокористування (для родовищ підземних вод) каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із зазначенням її площі, а для видобування підземних вод - каталог географічних координат водозабірних споруд оглядова карта (масштаб не менш як

1:200000)

ситуаційний план з нанесеними межами площі видобування та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат, а для геологічноговивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки підземних вод,

- ситуаційний план з нанесеними водозабірними спорудами та їх географічними координатами план підрахунку запасів корисної копалини на топографічній основі з нанесеними межами категорії запасів, межами земельного та гірничого відводів (за наявності), контуром ліцензійної площі з географічними координатами кутових точок ділянки надр (похибка

- менш як 1 секунда), а також з лініями геологічних розрізів гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод)

структурна карта (для родовищ нафти і газу)

характерні геологічні розрізи з

межами категорій запасів та

умовними позначками

До перелічених документів

додаються:

для власника (орендаря, концесіонера) цілісного майнового комплексу - засвідчені документи, що підтверджують право власності (оренди, концесії) на цілісний майновий комплекс для підприємств, які розпочинають розробку родовища, - програма робіт із введення родовища в експлуатацію із зазначенням окремих етапів та строку їх проведення, джерел фінансування до досягнення підприємством проектної потужності у разі продовження строку, поновлення дії дозволу - позитивний висновок про проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів


3. Будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод

опія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою) ригінали або засвідчені копії погоджень, передбачених пунктом 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами ояснювальна записка з характеристикою об'єкта та обґрунтуванням необхідності використання надр (для комерційного використання надр) аталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) та її площа глядова карта (масштаб більш як

1:200000)

итуаційний план з нанесеними межами площі ділянки надр та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат

4. Створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо)

опія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість

зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою)

оригінали або засвідчені копії погоджень, передбачених пунктом 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами

пояснювальна записка з характеристикою об'єкта та зазначенням мети використання надр, перспективний план розвитку геологічної території (об'єкта) із зазначенням джерел фінансування, програма облаштування території та охорони навколишнього природного середовища

висновок Інституту геологічних наук Національної академії наук про можливість використання об'єкта з науковою та культурною метою (для територій та об'єктів, які мають важливе наукове і культурне значення)

каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із зазначенням її площі

оглядова карта (масштаб більш як

1:200000)

ситуаційний план з нанесеними межами площі ділянки надр та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат

Примітки: 1. Іноземні підприємства додатково подають документ, що підтверджує їх реєстрацію в країні місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру.

2. Для надання дозволу з метою виконання угод про розподіл продукції подаються документи за переліком, визначеним Законом України "Про угоди про розподіл продукції", у тому числі:

засвідчена копія укладеної угоди про розподіл продукції;засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію укладеної угоди про розподіл продукції;

засвідчені копії установчих документів (для юридичних осіб);

копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою).

(додаток 1 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 307)

Додаток 2 до Порядку (в редакції РОЗМІР збору за продовження       постанови Кабінету Міністрів України строку дії спеціальних дозволів на від 25 січня 2012 р. N 307)

користування надрами

Вид користування надрами

Розмір збору

 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

відсотків початкової ціни продажу дозволу на аукціоні

Геологічне вивчення

 

5 за кожний рік продовження (але не менш як 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)

Геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка та видобування підземних питних і технічних вод для забезпечення технологічного процесу виробництва та для потреб сільського господарства

 

!!

Геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка та видобування підземних вод для власних господарсько-побутових потреб, нецентралізованого та централізованого господарсько-

 

!!


питного водопостачання (крім виробництва фасованої питної води), за умови, що обсяг видобування підземних вод з водозаборів перевищує 300 куб. метрів на добу

 

 

Геологічне вивчення за рахунок коштів державного бюджету

20

 

Геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка

 

10 за кожний рік продовження (від вартості наданого дозволу, але не менш як 40

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)

Видобування

 

20 (від вартості наданого дозволу, але не менш як 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)

Будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод

20

 

Експлуатація підземних споруд, пов'язаних із запобіганням підтопленню недіючих шахт

20

 

(додаток 2 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 307)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ на користування надрами

Реєстраційний номер_

Дата видачі__20_року

Підстава надання_

(дата прийняття та номер наказу Держгеонадр, протоколу

Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл

продукції або протоколу аукціонного комітету та договору купівлі-продажу) Вид користування надрами відповідно до статті 14 Кодексу України про надра, статті 13 Закону України "Про нафту і газ" та пункту 5 Порядку надання спеціальних дозволів на

користування надрами_

Мета користування надрами_

Відомості про ділянку надр (геологічну територію відповідно до державного балансу запасів корисних копалин України), що надається у користування:

назва родовища_

географічні Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 координати:

ПШ _ _ _ _ _

СхД _ _ _ _ _

Т.6 Т.7 Т.8 Т.9 Т.10

ПШ _ _ _ _ _

СхД _ _ _ _ _

місцезнаходження_

(область, район, населений пункт) прив'язка на місцевості відповідно до адміністративно-територіального устрою України:

(напрямок, відстань від найближчого населеного пункту,

залізничної станції, природоохоронних об'єктів)

площа_

(зазначається в одиницях виміру)

Обмеження щодо глибини використання (у разі потреби)_

Вид корисної копалини відповідно до переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. N 827_

Загальний обсяг запасів (ресурсів) на час надання спеціального дозволу на користування

надрами (основні, супутні)_

(одиниця виміру, категорія, обсяг)

Ступінь освоєння надр_

(розробляється, не розробляється)

Відомості про затвердження (апробацію) запасів корисної копалини (зазначається у разі видобування)_

дата складення, номер протоколу,_

найменування органу)

Джерело фінансування робіт, які планує виконати надрокористувач під час користування

надрами_

(державні або недержавні кошти) Особливі умови:_

Відомості про власника:_

(найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ

або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця ідентифікаційний номер, місцезнаходження)

Відомості про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами: найменування органу, який погодив надання дозволу,

дата прийняття та номер документа про погодження)

Строк дії спеціального дозволу на користування надрами (кількість років)

(цифрами та словами) Угода про умови користування ділянкою надр є невід'ємною частиною спеціального дозволу на користування надрами і визначає умови користування ділянкою

надр_

(дата складення та номер угоди про

умови користування надрами) Особа, уповноважена підписати спеціальний дозвіл на користування надрами:

(посада) (підпис) (ініціали

та прізвище)

М. П.від 30 травня 2011 р. N 594 Київ

Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від

25 січня 2012 року N 307

Відповідно до частини другої статті 16 Кодексу України про надра та частини першої статті 14 Закону України "Про нафту і газ" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2003 р. N 1475 "Про затвердження Порядку та загальних умов проведення конкурсів на отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 38, ст. 2032).

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою ПОРЯДОК проведення аукціонів Кабінету Міністрів України від 30

з продажу спеціальних дозволів на травня 2011 р. N 594

користування надрами

1. Цей Порядок визначає процедуру продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони (далі - дозвіл).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення: аукціон - спосіб продажу дозволів шляхом проведення торгів; договір купівлі-продажу дозволу - укладений між організатором і

переможцем аукціону договір, за яким організатор аукціону надає дозвіл його переможцю, а переможець сплачує організаторові аукціону погоджену під час торгів ціну дозволу;гарантійний внесок - платіж у розмірі 20 відсотків початкової ціни дозволу, що вноситься претендентом на рахунок організатора, відкритий в органі Казначейства;

картка покупця - картка з реєстраційним номером покупця, яка дає йому право на участь в аукціоні;

крок аукціону - встановлена організатором аукціону величина, на яку в процесі проведення аукціону підвищується кожна запропонована ціна продажу дозволу;

ліцитатор - ведучий аукціону;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид