Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 34

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

Міністрів України від 02.07.2008 р. N 599)де Е - норма дисконту (частка одиниці); Дг - річний дохід від реалізації товарної продукції в t-му році; Вг - експлуатаційні витрати в t-му році, за винятком амортизаційних відрахувань; Пг - розмір податків і платежів у t-му році, що не входять до експлуатаційних витрат; Кг - капітальні вкладення в промислове будівництво в t-му році, включаючи придбання геологічної інформації; Т - строк використання родовища або ділянки надр для геологічного вивчення та/або видобування корисних копалин до виведення родовища з експлуатації; кл - коефіцієнт переходу від вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр до початкової вартості продажу дозволу.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету

Міністрів України від 02.07.2008 р. N 599)

4. У разі геологічного вивчення надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин, капітальні вкладення збільшуються на вартість геологорозвідувальних робіт, яка визначається виходячи з нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, встановлених у Порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 р. N 115, та обсягу запасів і ресурсів родовища або ділянки надр.

Для родовищ нафти і газу вартість геологорозвідувальних робіт визначається на основі середніх по Україні витрат на підготовку одиниці розвіданих запасів, що склалися за попередні 5 років до закінчення геологорозвідувальних робіт.

При визначенні початкової ціни продажу дозволу на аукціоні щодо підготовленого до пошуків перспективного об'єкта (ділянки) для переведення його ресурсів категорії С3 в розвідані запаси застосовується коефіцієнт переведення, який розраховується як відношення сумарних запасів категорії С1 + С2 виявлених в регіоні (зоні) за останні 10 років родовищ нафти і газу до сумарних перспективних ресурсів категорії С3, що виявлені на об'єктах, на яких проведені пошукові роботи за аналогічний період.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від

02.07.2008 р. N 599)

Для об'єктів з виявленими ресурсами категорії Д1 крім коефіцієнта переведення ресурсів категорії С3 в розвідані запаси застосовується коефіцієнт підтвердження об'єктів (структур).

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від

02.07.2008 р. N 599)

Для ділянки надр з недоведеною нафтогазоносністю і з невиявленими об'єктами для пошукових робіт, але з оціненими прогнозними ресурсами нафти і газу (категорії Д1 і Д2), для визначення початкової ціни продажу дозволу використовується величина прогнозних ресурсів такої ділянки, яка обчислюється із застосуванням показника питомої щільності ресурсів (тис. тонн/кв. кілометр нафти і млн. куб метрів/кв. кілометр газу), та приймається за результатами прогнозної оцінки ресурсів регіону (зони).

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від

02.07.2008 р. N 599)

Коефіцієнти переведення ресурсів категорій С3 та Д1 і Д2 у розвідані запаси не застосовуються у разі, коли надання спеціального дозволу на пошук або видобування корисних копалин здійснюється без проведення аукціону до затвердження Кабінетом Міністрів України Методики розрахунку коефіцієнтів переведення ресурсів категорій С3 та Д1 і Д2 у розвідані запаси.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від

02.07.2008 р. N 599)

5. Вихідною інформацією для визначення початкової ціни продажу дозволу є результати раніше проведених геолого-економічних оцінок (ГЕО-1, ГЕО-2, ГЕО-3), протоколи затвердження запасів корисних копалин Державної комісії по запасах корисних копалин, державні баланси запасів корисних копалин, акти та протоколи експертної оцінки ресурсів підготовлених і виявлених об'єктів Держгеонадр, протоколи затвердження прогнозних ресурсів наукової ради з прогнозування, науково-технічних рад підприємств та фактичні техніко-економічні показники діючих гірничопереробних (гірничодобувних) підприємств або об'єктів-аналогів, затверджені наказом Держгеонадр.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 р. N 599, від 31.08.2011 р. N 911) Для  розрахунку  початкової  ціни  продажу  дозволу  на аукціоні застосовується  ціна   одиниці   товарної   продукції,   яка  діє   на момент розрахунку:

на нафту і газовий конденсат - за даними останнього аукціону з продажу нафти і конденсату;

на газ - за діючим на дату проведення розрахунку граничним рівнем цін для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання, який установлюється Кабінетом Міністрів України;

на інші корисні копалини - за даними офіційних джерел та діючих гірничопереробних (гірничодобувних) підприємств або об'єктів-аналогів згідно з поданими ними статистичними звітами.

Гірничопереробні підприємства, інші підприємства, установи та організації, що є власниками об'єктів-аналогів, на письмову вимогу Держгеонадр протягом 10 робочих днів з моменту надходження запиту подають статистичну звітність в обсягах та за період, що визначені у запиті.

(абзац другий пункту 5 замінено абзацами згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 р. N 599, абзац шостий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 р. N 911)

6. Коефіцієнт переходу від вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр до початкової вартості продажу дозволу становить:

1) для нафтогазових об'єктів - диференційовано за видами родовищ або ділянок надр і категоріями ресурсів (запасів) корисних копалин:

розвіданих родовищ нафти і газу (за результатами ГЕО-1, запаси С1) -0,1075;відкритих, але не завершених розвідкою родовищ (за результатами

ГЕО-2, запаси С1 + С2) - 0,084;

ділянок надр з недоведеною нафтогазоносністю, але з підготовленими об'єктами для пошуково-розвідувальних робіт і оціненими перспективними ресурсами нафти і газу (за результатами ГЕО-3, ресурси С3) - 0,06;

ділянок надр з недоведеною нафтогазоносністю, але з виявленими об'єктами для пошуково-розвідувальних робіт і оціненими прогнозними ресурсами нафти і газу (з використанням ГЕО-3 і підтвердженням пастки,

ресурси Д1 + Д2) - 0,04;

ділянок надр з недоведеною нафтогазоносністю, невиявленими об'єктами для пошуково-розвідувальних робіт, але з оціненими прогнозними ресурсами нафти і газу (з використанням ГЕО-3 і підтвердженням пастки,

ресурси Д1 + Д2) - 0,02;

2) для об'єктів підземних вод (за результатами ГЕО-1, ГЕО-2, ГЕО-3): для питних централізованого і нецентралізованого водопостачання

(крім виробництва фасованої питної води) і води для технічних цілей - 0,05; для інших вод - 0,1;

3) для інших об'єктів - 0,0395.

При цьому в усіх розрахунках початкова ціна продажу дозволу не може бути меншою від 2 відсотків сумарного чистого прибутку за весь період розробки родовища або ділянки надр, обчисленого без урахування капітальних вкладень.

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 р. N 599)

7. Пункт 7 виключено

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 р. N 599)

8. Початкова ціна продажу дозволу на розвідку родовищ корисних копалин (крім нафтогазових) становить 10 відсотків початкової ціни продажу дозволу на видобування корисних копалин.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 р. N 599)від 25 серпня 2004 р. N 1117 Київ

Про затвердження Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у

користування

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Методику визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування (додається).

2. Державному комітетові природних ресурсів розробити і затвердити до 1 січня 2006 р. Порядок розроблення геолого-економічної оцінки запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр.

Прем'єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою МЕТОДИКА визначення вартості Кабінету Міністрів України від 25

запасів і ресурсів корисних копалин серпня 2004 р. N 1117

родовища або ділянки надр, що

надаються у користування

1. Згідно з цією Методикою здійснюється порядок обчислення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування (далі - ресурси).

2. Об'єктом оцінки вартості ресурсів є родовище або ділянка надр, що містить корисні копалини, які за якісними і кількісними показниками можуть бути придатні для промислової розробки.

3. Визначення вартості ресурсів може здійснюватися на будь-якій стадії геологічного вивчення надр і розробки родовища корисних копалин за результатами їх початкової, попередньої або детальної геолого-економічної оцінки.

4. Визначення вартості ресурсів здійснюється на основі техніко-економічних розрахунків, що проводяться виходячи з прогнозної ціни на першу товарну продукцію, одержану з основних, спільно залягаючих ісупутніх корисних копалин та компонентів або продуктів їх переробки, що підлягають реалізації гірничопереробним (гірничодобувним) підприємством, з урахуванням застосування сучасних способів видобутку та технологій переробки корисних копалин, забезпечення раціонального використання надр і максимально можливого збереження навколишнього природного середовища.

Якщо ціну визначено тільки на товарну продукцію більш високого ступеня технологічної переробки мінеральної сировини, враховуються витрати на подальшу переробку товарної продукції та вилучення корисного компонента у процесі такої переробки і транспортні витрати.

5. Визначення вартості ресурсів здійснюється з урахуванням експлуатаційних витрат, капітальних вкладень і доходів, що розраховуються за роками виконання передбачуваних робіт з геологічного вивчення надр та розробки родовищ корисних копалин. Розрахунки проводяться на дату оцінки вартості ресурсів із застосуванням методу дисконтування грошових потоків.

Ставка дисконту, що застосовується для визначення вартості ресурсів, береться рівною обліковій ставці Національного банку.

6. Вартість ресурсів розраховується як сума доходів, одержаних за весь розрахунковий період, за такою формулою:

г - В) - П - К

т і t=1

В   =   _f ................. Т і t=1 ..........,

(1 + е) (1 + е)

де В - вартість ресурсів на дату оцінки; Е - норма дисконту; - річний дохід від реалізації товарної продукції в t році; Вt - експлуатаційні витрати в t році, за виключенням амортизаційних відрахувань; П - розмір податків і платежів у t році, що не входять до експлуатаційних витрат; К - капітальні вкладення в промислове будівництво в t році, включаючи придбання геологічної інформації; Т - строк використання родовища або ділянки надр для геологічного вивчення та/або видобування корисних копалин до розраховується на момент прийняття рішення про інвестування робіт з подальшої розвідки родовища або його ділянки та можливого промислового освоєння.

Вартість ресурсів розвіданого родовища або його ділянки визначається на основі результатів проведеної детальної геолого-економічної оцінки і розраховується на момент прийняття рішення про початок будівництва гірничопереробного (гірничодобувного) підприємства.

Вартість ресурсів родовища або його ділянки, що розробляється, визначається з урахуванням технологій видобутку та переробки корисних копалин, що застосовуються на гірничопереробному (гірничодобувному) підприємстві, а також наявних запасів і строку їх розробки, визначеного проектом освоєння родовища.

8. Визначення вартості ресурсів здійснюється під час проведення геолого-економічної оцінки об'єкта геологічних робіт.від 15 липня 1997 р. N 742 Київ

Про надання спеціальних дозволів на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення та видобування стратегічно

важливих корисних копалин

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від

16.11.2002 р. N 1746)

Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року N 1746, від 21 червня 2004 року N 792, від 25 травня 2006 року N 754, від 30 жовтня 2008 року N 979, від 23 червня 2010 року N 596, від 18 серпня 2010 року N 1060, від 24 січня 2011 року N 152, від 30 травня 2011 року N 615 Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити перелік корисних копалин та їх мінімальні запаси або перспективні ресурси, що вважаються стратегічно важливими для економіки України (додається).

Установити, що спеціальні дозволи на геологічне вивчення та видобування корисних копалин, включених до зазначеного переліку, надаються Державною службою геології та надр відповідно до висновку Міжвідомчої комісії з питань надрокористування згідно з порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами. До складу зазначеної Комісії входять Прем'єр-міністр України - голова Комісії, Міністр екології та природних ресурсів - перший заступник голови Комісії, Міністр енергетики та вугільної промисловості - заступник голови Комісії, перший заступник (заступник) Міністра економічного розвитку і торгівлі, перший заступник Міністра фінансів, перший заступник (заступник) Міністра юстиції, заступник Міністра екології та природних ресурсів, керівник (заступник керівника) Секретаріату Кабінету Міністрів України, Голова Державної служби геології та надр, Голова Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки, представник Секретаріату Кабінету Міністрів України. Персональний склад і порядок діяльності Комісії визначається її головою.

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету

Міністрів України від 16.11.2002 р. N 1746, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 979, із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету

Міністрів України від 23.06.2010 р. N 596, від 18.08.2010 р. N 1060, від 24.01.2011 р. N 152,

від 30.05.2011 р. N 615)

2. Пункт 2 виключено

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 р. N 1746, від 21.06.2004 р. N 792, від 25.05.2006 р. N 754, від 30.10.2008 р. N 979, виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2010 р. N 596)

3. Видані до набрання чинності цією постановою Державним комітетом по геології і використанню надр згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1995 р. N 709 спеціальні дозволи (ліцензії) на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення та видобування корисних копалин, які ввійшли до переліку згідно з пунктом 1 цієї постанови, вважати дійсними.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України

В. ДУРДИНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою

Кабінету Міністрів України від 15

липня 1997 р. N 742

ПЕРЕЛІК корисних копалин та їх мінімальні запаси або перспективні ресурси, що вважаються стратегічно важливими для

економіки України

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

* * Мінімальні

Назва корисних * Одиниця * стратегічно копалин * виміру * важливі запаси

* * або перспективні

* * ресурси

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Горючі корисні копалини

Нафта    млн.  тонн 10 Природний газ млрд.  куб. м 10 Кам'яне вугілля коксівне млн.  тонн 75

Руди, що містять кольорові метали

Мідь тис.  тонн металу 500

Свинець і цинк (сумарно) тис. тонн металу 1000 Нікель    тис.  тонн металу 200

Руди, що містять рідкісні та рідкісноземельні метали

Молібден    тис.  тонн металу 50 Кобальт тис.  тонн металу 15 Вольфрам    тис.  тонн триокису

вольфраму 15 Цирконій    млн.  тонн двоокису

цирконію 2 Берилій тис.  тонн окису берилію 10 Літій    тис.  тонн окису літію 500 Тантал у танталових і тис.  тонн п'ятиокису тантал-ніобієвих рудах танталу 3 Ніобій    тис.  тонн п'ятиокису 300

ніобію

Рідкісноземельні елементи тис.  тонн півтораокисів церієвої групи   (сумарно)  рідкісноземельних 500

металів церієвої групи Рідкісноземельні елементи тис.  тонн півтораокисів ітрієвої групи   ( сумарно)  рідкісноземельних 50

металів ітрієвої групи

Руди, що містять благородні метали

Золото корінних родовищ тонн металу 3 0 Золото розсипних родовищ тонн металу 5

Неметалічні корисні копалини

Кристалосировина тонн моноблоків ( п' єзокварц) 10

Алмази    млн.  каратів 5

(перелік із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від

30.10.2008 р. N 979)від 16 листопада 2011 року N 155

Про затвердження Положення про проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної служби геології та надр України від 6 червня 2012 року N 255

Відповідно до абзацу третього пункту 26 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N 615, з метою організації проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування наказую:

1. Затвердити Положення про проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування, що додається.

2. Управлінню адміністративної роботи та контролю (Щукін О. М.) довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів Держгеонадр України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Е. А. Ставицький

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ

Положення про проведення Державної служби геології та надр

моніторингу та наукового України 16.11.2011 N 155 (у редакції

наказу Державної служби геології та

супроводження надрокористування

надр України 06.06.2012 N 255)

1. Це Положення визначає основні організаційні та методичні засади проведення моніторингу об'єктів надрокористування (далі - моніторинг) та наукового супроводження виконання надрокористувачем умов, передбачених спеціальним дозволом на користування надрами та Угодою про умови користування надрами (далі - наукове супроводження), з метою ефективного та раціонального використання надр.

2. Моніторинг та наукове супроводження здійснюється на підставі Кодексу   України   про   надра,   Закону   України   "Про   нафту   і газ",

Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, затвердженої Законом України від 21.04.2011 N 3268-VI, Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", Гірничого закону України, Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", абзацу третього пункту 26 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N 615, підпункту 35 пункту 4 Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 391, Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.95 N 423, а також інших актів законодавства, які врегульовують питання окремих етапів і стадій геологорозвідувальних робіт, дорозвідки та експлуатаційної розвідки родовищ в процесі видобування різних видів корисних копалин.

3. Проведення моніторингу та наукового супроводження здійснюють спеціалізовані державні геологічні підприємства, установи та організації (далі - спеціалізовані підприємства), акредитовані Державною службою геології та надр України, із застосуванням нормативної і методичної бази, форм і форматів представлення інформації.

4. Моніторинг та наукове супроводження - це системне регулярне спостереження за об'єктом надрокористування і виконанням умов, передбачених спеціальним дозволом на користування надрами (далі - дозвіл) та Угодою про умови користування надрами (далі - Угода); оцінка стану, моделювання та прогнозування змін геологічного середовища; консультативно-методичне забезпечення всіх етапів, стадій та видів робіт, передбачених Програмою робіт надрокористувача, розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо їх оптимізації, надання допомоги надрокористувачеві у дотриманні вимог законодавчих та нормативно-правових актів, методичних рекомендацій, інструкцій, стандартів, технічних регламентів, інших загальнодержавних та галузевих нормативних документів при користуванні надрами.

5. Основними принципами моніторингу та наукового супроводження є дотримання законодавчих та правових актів про надра, об'єктивність, науково-методична обґрунтованість, компетентність та достовірність.

6. Об'єктом моніторингу та наукового супроводження є ділянка надр, яка визначена у дозволі та Угоді про умови користування надрами; всі види робіт, передбачені Програмою робіт надрокористувача; зміни геологічного середовища в зоні очікуваного впливу робіт з користування надрами.

7. Моніторинг та наукове супроводження здійснюється за програмою моніторингу та наукового супроводження, яка складається на кожний об'єкт надрокористування відповідно до Програми робіт надрокористувача.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид