Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 35

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

8. Замовником моніторингу та наукового супроводження виступає суб'єкт господарської діяльності, що використовує надра згідно з дозволом.

9. Моніторинг та наукове супроводження є складовою частиною

Програми робіт надрокористувача.

10. Моніторинг та наукове супроводження, що проводяться на об'єктах, інформація про які становить державну таємницю, проводяться з урахуванням відповідних законодавчих актів.

11. Моніторинг та наукове супроводження проводяться на підставі договору між надрокористувачем та спеціалізованим підприємством, укладеного відповідно до вимог законодавства та цього Положення. У договорі з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування визначаються умови й порядок проведення моніторингу та наукового супроводження та оплати виконаних робіт, склад та вартість робіт, порядок взаєморозрахунків, відповідальність сторін, звітність, інші умови відповідно до специфіки об'єкта та виду користування надрами.

Оплата проведення моніторингу та наукового супроводження здійснюється за рахунок надрокористувача.

12. Заявка на укладення договору, отримана Держгеонадрами України, попередньо розглядається Секцією Науково-технічної ради Держгеонадр України з питань моніторингу та наукового супроводження надрокористування, яка формує позицію Держгеонадр України стосовно належного відповідального виконавця для проведення робіт з моніторингу та наукового супроводження надрокористування конкретної ділянки надр з числа спеціалізованих підприємств з огляду на статутні завдання, спеціалізацію та завантаженість спеціалізованого підприємства, обсяг виконуваних робіт, вид корисної копалини, територіальне розташування ділянки надр, вид користування надрами, термін виконання Програми робіт надрокористувача, яка є додатком до Угоди про умови користування надрами, наявність у володінні спеціалізованих підприємств первинної геологічної інформації тощо.

13. Спеціалізоване підприємство забезпечує включення до умов договору права спеціалізованого підприємства під час проведення моніторингу та наукового супроводження:

13.1. ознайомлюватися з геологічним завданням, Угодою, характеристикою ділянки надр, Програмою робіт надрокористувача, технічним завданням на складання геологічних проектів та геологічними проектами, а також з запропонованою послідовністю проведення робіт для досягнення мети користування надрами, відповідністю мети виду користування надрами та виду основних, спільно залягаючих і супутніх корисних копалин, техніки та технології проведення робіт (в першу чергу геологорозвідувальних), відповідності робіт вимогам нормативних документів;

13.2. розробляти програму моніторингу та наукового супроводження надрокористування;

13.3. здійснювати аналіз результатів спеціальних геологічних, геофізичних, гідрогеологічних, дослідних робіт і надавати рекомендації щодо методики проведення робіт;

13.4. узгоджувати  із   надрокористувачем   пропозиції   щодо змінипослідовності і технології проведення робіт, якщо ті, що застосовуються, не забезпечують виконання особливих умов користування надрами, визначених Угодою;

13.5. використовувати результати моніторингу для підготовки висновків і пропозицій щодо оптимізації проведення всіх етапів, визначених Програмою робіт надрокористувача, своєчасної розробки технічних (технологічних) рішень по запобіганню несприятливого впливу робіт з користування надрами на геологічне та навколишнє середовище;

13.6. у разі виникнення потреби у внесенні змін та уточнень до Програми робіт надрокористувача попередньо розглядати пропозиції надрокористувача та надавати відповідні рекомендації, обґрунтовувати їх необхідність та направляти свої висновки до Державної служби геології та надр України для прийняття відповідного рішення.

14. У процесі виконання договору спеціалізоване підприємство отримує всі необхідні матеріали (робоча проектна документація, поточна геологічна технічна та технологічна інформація, результати роботи та інтерпретації даних, висновки та рекомендації, звітна інформація тощо), а також надає надрокористувачеві інформацію про хід моніторингу та наукового супроводження Програми робіт надрокористувача.

15. При виявленні порушень методики або технології робіт спеціалізоване підприємство складає відповідні рекомендації щодо їх усунення у найкоротший термін та надає їх надрокористувачеві. При відмові надрокористувача виконувати зазначені рекомендації спеціалізоване підприємство направляє їх до Державної служби геології та надр України.

16. Спеціалізовані підприємства щомісячно надсилають за встановленою Держгеонадрами України формою інформацію про стан виконання зобов'язань по укладеним договорам з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування, яка узагальнюється та аналізується Секцією Науково-технічної ради Держгеонадр України з питань моніторингу та наукового супроводження надрокористування.

17. За результатами моніторингу та наукового супроводження спеціалізоване підприємство подає до Державної служби геології та надр України щорічний звіт в електронному вигляді та на паперових носіях, в якому відображаються:

• повнота та якість виконаних етапів робіт з користування надрами, дотримання нормативно-методичних документів;

• очікувані та фактичні зміни геологічного середовища під впливом проведених робіт з користування надрами;

• дотримання термінів виконання етапів, передбачених програмою робіт надрокористувача;

• виявлені недоліки та рекомендації щодо їх усунення, а також додаткові заходи та роботи, необхідність у яких виникла у процесі реалізації програми робіт.

18. Заключний звіт спеціалізованого підприємства повинен містити данідля формування об'єктивних та достовірних висновків про результати моніторингу та наукового супроводження, а саме:

• загальні відомості про об'єкт та замовника наукового супроводження;

• мету моніторингу та наукового супроводження, програму та обсяг виконаних робіт;

• відомості про спеціалізоване підприємство;

• перелік нормативно-методичних документів, відповідно до яких проводились моніторинг та наукове супроводження;

• перелік та зміст виконаних спеціалізованим підприємством робіт;

• висновки про стан геологічного середовища ділянки надр, його очікувані та фактичні зміни під впливом проведених робіт з користування надрами;

• умови проведення робіт з користування надрами, їх методика, отримані результати;

• пропозиції щодо забезпечення ефективного та раціонального використання ділянки надр, запобігання шкідливого впливу робіт на геологічне середовище;

• рекомендації щодо організації виконання Програми робіт відповідно до норм законодавства.

(Положення у редакції наказу Державної служби геології та надр України відвід 15 лютого 2012 року N 44

Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної служби геології та надр України від 6 червня 2012 року N 255

З метою впровадження єдиного підходу до проведення спеціалізованими державними геологічними підприємствами, установами та організаціями моніторингу та наукового супроводження надрокористування, згідно з Положенням про моніторинг та науковий супровід надрокористування, затвердженим наказом Держгеонадр України від 16.11.2011 N 155, наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування, що додаються.

2. Спеціалізованим державними геологічними підприємствами, установами та організаціями, які акредитовані Держгеонадрами України, проводити моніторинг та наукове супроводження надрокористування з урахуванням вказаних Методичних рекомендацій.

3. Департаменту організаційно-аналітичної та кадрової роботи (Щукін О. М.) у встановленому порядку ознайомити з цим наказом керівників структурних підрозділів Держгеонадр України та спеціалізованих державних геологічних підприємств, установ та організацій, які акредитовані Держгеонадрами України для проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Е. А. Ставицький

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної служби геології та надр України 15.02.2012 N 44

Методичні рекомендації з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування I. Загальні положення

1. Ці Методичні рекомендації (далі - рекомендації) визначають склад та організацію робіт з моніторингу та наукового супроводження надрокористування і складені відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 391, Положення про моніторинг та наукове супроводження надрокористування, затвердженого наказом Державної служби геології та надр України від 16.11.2011 N 155 (далі - Положення).

2. Моніторинг та наукове супроводження - це системне регулярне спостереження за об'єктом надрокористування і виконанням умов, передбачених спеціальним дозволом на користування надрами (далі - дозвіл) та Угодою про умови користування надрами (далі - Угода), оцінка стану, моделювання та прогнозування змін навколишнього природного середовища, консультативно-методичне забезпечення всіх етапів, стадій та видів робіт, передбачених Програмою робіт надрокористувача, розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо їх оптимізації, надання допомоги надрокористувачеві у дотриманні вимог законодавчих та нормативно-правових актів, методичних рекомендацій, інструкцій, стандартів, технічних регламентів, інших загальнодержавних та галузевих нормативних документів при користуванні надрами, розроблених відповідно до вимог Кодексу України про надра, Гірничого закону України, Законів України "Про нафту і газ" і "Про охорону навколишнього природного середовища".

3. Об' єктом моніторингу та наукового супроводження є ділянка надр, яка визначена у дозволі та Угоді про умови користування надрами; всі види робіт, передбачені Програмою робіт надрокористувача; зміни навколишнього природного середовища в зоні очікуваного впливу робіт з користування надрами.

Моніторинг та наукове супроводження здійснюється за програмою моніторингу та наукового супроводження, яка складається на кожний об'єкт надрокористування відповідно до Програми робіт надрокористувача на строк дії дозволу або проекту робіт, у разі його наявності.

4. На здійснення моніторингу та наукового супроводження надрокористування Державна служба геології та надр України акредитувала спеціалізовані підприємства, установи, організації (далі - спеціалізовані підприємства):

• Казенне підприємство "Південний еколого-геологічний центр";

Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Надра України";

Державна комісія України по запасах корисних копалин;

Державне геофізичне підприємство "Укргеофізика";

Український державний геологорозвідувальний інститут.

5. Моніторинг та наукове супроводження проводяться за зверненням суб'єкта господарювання на підставі договору між спеціалізованим підприємством (Виконавець) та надрокористувачем (Замовник), який укладається відповідно до вимог законодавства. У договорі з проведення моніторингу та наукового супроводження визначаються умови й порядок проведення моніторингу та наукового супроводження відповідно до специфіки об'єкта та виду користування надрами. Форма договору наведена у додатку 1 до цих рекомендацій. Оплата робіт з моніторингу та наукового супроводження здійснюється відповідно до умов Угоди про умови користування надрами, що є додатком до спеціального дозволу на користування надрами та яка укладена між Держгеонадрами та надрокористувачем.

6. Для виконання робіт спеціалізованим підприємством можуть залучатися до виконання договору інші підприємства, установи, організації та окремі фахівці геологічної галузі за напрямками робіт, але спеціалізоване підприємство здійснює керівництво всіма роботами і несе відповідальність за повноту та якість всього комплексу робіт з моніторингу та наукового супроводження, залишаючись відповідальним виконавцем перед Замовником.

7. Спеціалізоване підприємство надає надрокористувачеві консультативну допомогу щодо:

• дотримання установлених законодавством вимог, правил та стандартів користування надрами і охорони навколишнього природного середовища, вимог, передбачених спеціальним дозволом на користування надрами, ліцензією, у разі її наявності;

• послідовності виконання робіт з користування надрами, основних методів їх вирішення, переліку інструкцій та технічних вимог, обов'язкових при виконанні робіт з урахуванням вимог охорони надр і навколишнього природного середовища;

• використання отриманих відходів гірничодобувних та пов'язаних з ним переробних підприємств своїми силами або з залученням інших юридичних та фізичних осіб;

• складання відповідної звітності, яка передається на зберігання до Державного науково-виробничого підприємства "Державний інформаційний геологічний фонд України".

8. Спеціалізовані підприємства щомісячно надсилають до Секції Науково-технічної ради Держгеонадр України з питань моніторингу та наукового супроводження надрокористування за формою, що є додатком 9, інформацію про стан виконання зобов'язань по укладеним договорам з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування.

Зокрема, щодо стану виконання сторонами договору зобов'язань за договором (графа 7) спеціалізовані підприємства повідомляють інформацію щодо:

1) отримання спеціалізованим підприємством необхідних документів;

2) виконання пункту 2.4.2 договору;

3) виконання зобов'язань надрокористувача стосовно оплати за договором;

4) відмови спеціалізованого підприємства від зобов'язань, взятих за договором у разі порушення надрокористувачем умов договору.

9. Склад загальних (примірних) напрямків і показників моніторингу та наукового супроводження для різних видів геологічного вивчення надр та надрокористування наведено у цих рекомендаціях. Замовник та спеціалізоване підприємство у договорі з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування встановлюють конкретні склад напрямків та показників.

(розділ І у редакції наказу Державної служби геології та надр України від

06.06.2012 р. N 255) II. Пошуково-розвідувальні роботи на нафту і газ

2.1. Аналіз дотримання стадійності геологорозвідувальних робіт, визначення першочергових об'єктів для вводу у параметричне та пошукове буріння, повнота використання результатів попередніх робіт.

2.2. Стан зберігання та використання кернового матеріалу та геологічної інформації.

2.3. Відповідність паспортів нафтогазоперспективних об'єктів фактичним (первинним) матеріалам.

2.4. Обґрунтування та доцільність проведення усіх видів геологорозвідувальних робіт на різних стадіях нафтогазопошукових робіт.

2.5. Відповідність методики виконання геологорозвідувальних робіт діючим нормативно-методичним та нормативним документам.

2.6. Достовірність геологічних побудов (моделі об'єктів, стратиграфія, літологія, тектоніка, колектори, покришки, флюїдні контакти тощо).

2.7. Проведення комплексу лабораторних досліджень та використання їх результатів.

2.8. Відповідність звіту про геологічне вивчення надр проекту, геологічному завданню та законодавчим актам.

2.9. Обґрунтованість, доцільність та показники дослідно-промислової розробки родовищ.

2.10. Використання новітніх технологій при проведенні нафтогазопошукових робіт.

2.11. Використання результатів науково-дослідних і тематичних робіт, а також послуг третіх осіб.

2.12. Оцінка відповідності геологічних завдань та проектів робіт надрокористувача Угоді про користування надрами.

2.13. Надання рекомендацій щодо технологій буріння, з метою забезпечення більш повного виходу керна.

382

III. Спорудження та випробування нафтогазових свердловин

3.1. Відповідність геолого-технічного наряду цільовому завданню, нормативно-методичним та правовим документам, сучасним технологіям спорудження свердловин.

3.2. Оцінка комплексу та результатів геолого-технологічних досліджень.

3.3. Аналіз рецептур та параметрів промивальних рідин для буріння свердловин та розкриття продуктивних горизонтів.

3.4. Оцінка якості неруйнівного контролю технічного стану труб нафтогазового сортаменту, бурильного інструмента та обладнання, їх метрологічного забезпечення.

3.5. Аналіз рецептур тампонажних розчинів, їх фізико-хімічних властивостей та відповідність геологічним умовам, аналіз гідравлічних розрахунків процесу цементування.

3.6. Обґрунтованість інтервалів відбору зразків керну, якості та повноти їх вивчення.

3.7. Оцінка якості випробування свердловин в процесі буріння всіма типами випробувачів та розрахунків гідродинамічних параметрів пласта.

3.8. Аналіз правильності вивчення нафто-газоконденсатних систем:

• аналіз кондиційності визначення дебетів пластових флюїдів у процесі випробування і дослідження пластів;

• аналіз кондиційності замірів пластових тисків;

• аналіз кондиційності відбору глибинних проб флюїдів;

• аналіз об'єктивності визначення фізико-хімічних параметрів пластових флюїдів.

3.9. Моніторинг прострільно-вибухових робіт у свердловинах (технічне забезпечення, вид заряду, щільність прострілу тощо).

3.10. Оцінка сучасного технічного та технологічного рівня усього комплексу робіт, стан використання новітніх наукових та технічних розробок.

3.11. Аналіз отриманих негативних результатів з позиції технології буріння та випробувань.

3.12. Забезпечення сучасних природоохоронних заходів з облаштування свердловин, перероблення відходів буріння, проведення екологічного моніторингу навколишнього природного середовища у процесі бурових робіт.

3.13. Надання методичної допомоги з питань техніки та технології буріння глибоких свердловин.

3.14. Оцінка відповідності геологічних завдань та проектів робіт надрокористувача Угоді про користування надрами.

VI. Геофізичні роботи

4.1. Аналіз геологічних завдань, що вирішуються геофізичними методами, обґрунтування необхідності постановки робіт.

4.2. Аналіз раціонального комплексу геофізичних досліджень, вибору технічних засобів та технологій виконання робіт.

4.3. Відповідність виконання кожного виду геофізичних робіт діючим нормативно-методичним документам та інструкціям.

4.4. Застосування сучасних технологій обробки та комплексної інтерпретації геофізичних матеріалів.

4.5. Відповідність вибраних технічних засобів для ефективного вирішення геологічного завдання.

4.6. Достовірність складання паспортів на нафтогазоперспективні об'єкти та достовірності геологічних побудов за геофізичними даними.

4.7. Забезпечення технічної та екологічної безпеки при проведенні

робіт.

4.8. Обґрунтування потрав сільськогосподарських угідь та їх оптимізація, відповідність проектним показникам.

4.9. Відповідність звітів про геофізичні роботи нормативним документам.

4.10. Метрологічне забезпечення геофізичної апаратури.

4.11. Стан зберігання та використання геофізичної інформації.

4.12. Надання методичної допомоги з питань проведення геофізичних досліджень, обробки та комплексної інтерпретації їх результатів.

4.13. Оцінка відповідності геологічних завдань та проектів робіт надрокористувача Угоді про користування надрами.

V. Пошуково-розвідувальні роботи на тверді корисні копалини

5.1. Оцінка відповідності геологічного завдання та проекту робіт надрокористувача Угоді про умови користування надрами.

5.2. Аналіз дотримання стадійності геологорозвідувальних робіт, повноти урахування результатів попередніх робіт, визначення першочергових об'єктів під постановку пошукових та пошуково-оціночних робіт.

5.3. Оцінка вибору рудопрояву (родовища) під постановку геологорозвідувальних робіт, дотримання їх стадійності. Обґрунтування доцільність розвідки та перспективність розробки родовища на означену сировину.

5.4. Оцінка побудови поверхневого контуру та обґрунтування глибини розвідки родовища.

5.5. Відповідність методики виконання геологорозвідувальних робіт діючим нормативним.

5.6. Моніторинг польових робіт:

5.6.1. Оцінка повноти і якості виконання бурових (гірничих) робіт, в тому числі обґрунтування мережі свердловин (гірничих виробок), глибини розвідки; забезпечення виходу керна, відбір орієнтованого керну, повнота каротажних досліджень, якість і повнота опису та опробування керну (забоїв, стінок виробок), зіставлення геологічних і каротажних даних;

5.6.2. Аналіз технології буріння геологорозвідувальних свердловин на тверді корисні копалини:

Відповідність геолого-технічного наряду цільовому завданню, чинним нормативно-методичним та правовим документам, сучасним технологіям спорудження свердловин;

Аналіз рецептур промивальних рідин, їх відповідність геолого-технічним умовам буріння, оцінка методів контролю їх параметрів;

Аналіз технології тампонажних робіт, рецептур тампонажних розчинів, їх відповідність геолого-технічним умовам буріння;

Оцінка технології та технічних засобів для отримання найбільш достовірних кернових проб;

Забезпечення сучасних природоохоронних заходів з облаштування свердловин, перероблення відходів буріння, проведення екологічного моніторингу геологічного середовища у процесі бурових робіт.

5.6.3. Оцінка раціональності вибраного комплексу методів детальних геофізичних і геохімічних досліджень, їх відповідності сучасному рівню, наявності відповідних технічних засобів, їх метрологічного забезпечення.

5.6.4. Оцінка повноти і якості опробування (повнота визначення комплексу корисних компонентів, якість і повнота опробування, схема обробки проб тощо).

5.6.5. Оцінка повноти і якості лабораторних досліджень.

5.7. Оцінка повноти і якості технологічних досліджень, порід та руд корисних копалин.

5.8. Оцінка якості геологічних побудов розрізів і карт, погоризонтних планів та вертикальних проекцій. Достовірність геологічних побудов та розробка моделі родовища (рудопрояву).

5.9. Використання новітніх технологій при проведенні польових робіт та інтерпретації отриманої інформації. Використання результатів науково-дослідних і тематичних робіт, а також послуг третіх осіб.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид