Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 36

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

5.10. Оцінка використання сучасних геоінформаційних технологій в процесі зберігання та обробки геологічної інформації.

5.11. Оцінка повноти та якості завершального звіту. Відповідність звіту про геологорозвідувальні роботи проекту, геологічному завданню та нормативним документам.

VI. Геологічне вивчення родовищ твердих корисних копалин у частині гідрогеологічних, інженерно-геологічних та еколого-геологічних

досліджень

6.1. Оцінка відповідності проектно-кошторисної документації умовам спеціального дозволу на користування надрами та Угоди про умови користування надрами.

6.2. Аналіз стадійності робіт та відповідності запроектованих об'єктів та видів досліджень геолого-гідрогеологічним умовам родовища та запроектованого способу розробки.

6.3. Відповідність методики й об'єктів інженерно-геологічних випробувань геологічному розрізу.

6.4. Обґрунтованість глибини гідрогеологічного вивчення родовища і технології проведення дослідних відкачок відповідно до характеру обводненості розрізу.

6.5. Оцінка повноти вивчення досвіду гірничоексплуатаційних робіт народовищах-аналогах з урахуванням підземного чи відкритого способу розробки.

6.6. Оцінка об'єктивності і повноти отриманої під час геологорозвідувальних робіт інформації стосовно визначення зони прогнозного впливу розробки родовища на навколишнє природне середовища.

6.7. Визначення достовірності вихідних даних для обчислення гідрогеологічних параметрів, об'єктивність вибору узагальнених параметрів та прогнозування обсягів водоприпливу в гірничі виробки та якості дренажних вод.

6.8. Оцінка обґрунтованості характеристик інженерно-геологічних елементів, прогнозу стійкості гірничих виробок, можливості виникнення небезпечних інженерно-геологічних процесів у процесі розкриття родовища.

6.9. Оцінка запроектованих заходів охорони навколишнього природного середовища від негативного впливу в процесі подальшої розробки родовища.

6.10. Аналіз відповідності звіту в частині гідрогеологічних, інженерно-геологічних та еколого-геологічних питань вимогам нормативних документів.

VII. Геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова

розробка родовищ підземних вод

7.1. Оцінка відповідності проектно-кошторисної документації умовам спеціального дозволу на користування надрами та Угоді про умови користування надрами.

7.2 Дотримання стадійності робіт, обґрунтування суміщення стадій, обґрунтування запроектованих видів та обсягів робіт, їх відповідність поставленим завданням, природним умовам та особливостям водогосподарської обстановки.

7.3. Обґрунтованість вибору ділянки пошуково-розвідувальних робіт для виконання поставленого завдання.

7.4. Виконання аналізу постадійної результативності з оцінкою відповідності реальних результатів очікуваним.

7.5. Оцінка обґрунтованості вибору водозаборів-аналогів і об'єктивності висновків стосовно досвіду їх експлуатації.

7.6. Оцінка повноти і якості вихідних даних для схематизації природних гідрогеологічних умов, розрахунку достовірних гідрогеологічних параметрів, а також прогнозу якості підземних вод протягом проектного розрахункового періоду експлуатації.

7.7. Аналіз відповідності вибраної для оцінки експлуатаційних запасів розрахункової схеми природним умовам, особливостям водогосподарської обстановки; аналіз обґрунтованості використаних при розрахунках узагальнених гідрогеологічних параметрів, достовірності оцінки експлуатаційних запасів і прогнозів якості підземних вод та впливу розробки на навколишнє природне середовище.

VIII. Геологознімальні роботи (ГДП-200, ГДП-50, ГПК-50)

8.1. Оцінка обсягів, повноти та пріоритетності робіт, визначених у геологічному завданні.

8.2. Оцінка повноти та якості інформаційного забезпечення об'єктів геологічного знімання (матеріали геофізичного та аерокосмічного знімання, геохімічних робіт тощо).

8.3. Оцінка повноти виконання підготовчого періоду (повнота опрацювання матеріалів попередніх робіт та їх критичного аналізу, повнота визначення питань, які потребують вирішення в процесі робіт, повнота і якість комплекту попередніх карт, повнота розробки стратиграфічних і тектонічних схем, повнота і достатність проектних об'ємів (бурових, геофізичних, геохімічних, лабораторних тощо) для отримання кондиційної геологічної карти відповідного масштабу, виконання рекогносцирувальних робіт і т. п., наявність внутрішніх контрольних актів по визначенню якості робіт і повнота перевірок).

8.4. Моніторинг польових робіт.

8.4.1. Оцінка повноти і якості польових маршрутів, повнота їх використання в процесі обробки аерокосмічних, геофізичних і геохімічних зйомок, проведення геоморфологічних досліджень.

8.4.2. Оцінка раціональності вибраного комплексу методів, його відповідності сучасному рівню; повноти і якості виконання геофізичного знімання, обґрунтування детальних ділянок, якості інтерпретації та повноти використання при проведенні робіт.

8.4.3. Оцінка повноти і якості виконання бурових робіт, в тому числі обґрунтування місця закладання свердловини, її глибини, конструкції; забезпечення виходу керну, відбір орієнтованого керну, повнота каротажних досліджень, якість і повнота опису та опробування керну, зіставлення геологічних і каротажних даних.

8.4.4. Оцінка повноти і якості опробування (повнота визначення комплекту корисних компонентів, якість і повнота опробування).

8.4.5. Оцінка повноти і якості обробки проб, оцінка схем обробки проб.

8.4.6. Оцінка повноти і якості лабораторних досліджень.

8.4.7. Оцінка достовірності геологічних побудов на різних етапах робіт.

8.5. Аналіз повноти комплекту карт та їх кондиційності.

8.6. Оцінка відповідності виконаних робіт діючим нормативно-методичним документам.

8.7. Оцінка збереження та використання геологічної інформації і кернового матеріалу та результатів його досліджень.

8.8. Оцінка використання сучасних геоінформаційних технологій в процесі зберігання та обробки геологічної інформації.

8.9. Аналіз повноти та якості завершального звіту.

IX. Регіональні гідрогеологічні дослідження (гідрогеологічне довивчення площ масштабу 1:200000, гідрогеологічне картування та

картографування)

9.1. Відповідність та обґрунтованість проектних розробок поставленому геологічному завданню.

9.2. Оцінка рівня вивченості площі запроектованих робіт. Визначення відповідності рівня вивченості повноті опрацювання матеріалів попередніх робіт та їх критичний аналіз.

9.3. Оцінка комплексності застосованих методів робіт, їх раціональність, відповідність вимогам методичних та інструктивних документів.

9.4. Оцінка повноти і якості матеріалів, отриманих у процесі робіт, їх достатність для визначення сучасного стану підземних вод досліджуваної території, та встановлення змін у порівнянні з даними попередніх досліджень.

9.5. Аналіз оптимальності технології буріння гідрогеологічних свердловин стосовно очікуваного розрізу водовмісних порід, а також режиму проведення дослідно-фільтраційних робіт і результатів їх обробки з метою визначення достовірних гідрогеологічних параметрів.

9.6. Оцінка повноти і якості гідрохімічного випробування підземних вод та результатів лабораторних досліджень.

9.7. Визначення достовірності і повноти отриманої інформації і її придатності для виконання поставленого завдання.

9.8. Оцінка повноти та якості камеральних робіт, повноти комплекту карт та їх кондиційності.

9.9. Оцінка використання сучасних геоінформаційних технологій в процесі зберігання та обробки геологічної інформації.

9.10. Аналіз повноти та якості завершального звіту і його відповідності вимогам галузевого стандарту та нормативно-методичних документів з картографування.

X. Еколого-геологічні дослідження та моніторинг геологічного

середовища

10.1. Аналіз відповідності проектної документації вимогам геологічного завдання.

10.2. Аналіз відповідності запроектованих видів і обсягів робіт рівню еколого-геологічної вивченості та природно-техногенним умовам території.

10.3. Обґрунтованість мережі еколого-геологічного випробування, схеми пробовідбору тощо.

10.4. Оцінка оптимальності переліку контрольованих показників стану компонентів навколишнього природного середовища та обґрунтованості періодичності випробування в процесі режимних (моніторингових) спостережень.

10.5. Визначення відповідності раціонального комплексу методів застосованих лабораторних досліджень сучасним вимогам, наявності відповідних технічних засобів.

10.6. Оцінка обґрунтованості критеріїв оцінки екологічного стану навколишнього природного середовища.

10.7. Оцінка обґрунтованості підходів із забезпечення збереження та обробки отриманої в процесі робіт еколого-геологічної інформації на основі використання сучасних комп'ютерних технологій.

10.8. Оцінка методики виконаних робіт чинним нормативно-методичним документам.

10.9. Оцінка об'єктивності рекомендацій щодо подальших обсягів та методів робіт для достовірної оцінки стану навколишнього природного середовища, визначеності спрямованості його змін та розробка заходів, спрямованих на поліпшення його стану.

10.10. Аналіз відповідності звітних матеріалів вимогам галузевого стандарту.

XI. Розробка нафтогазових родовищ

11.1. Аналіз проекту розробки, визначення показників.

11.2. Моніторинг щорічного сумарного видобутку нафти, газу, конденсату і води окремо по покладах та їх використання за час розробки.

11.3. Аналіз відомостей про фактичне вилучення із флюїдів корисних супутніх компонентів під час видобутку та переробки сировини.

11.4. Аналіз результатів та систем розробки кожного покладу.

11.5. Моніторинг депресій, дебетів нафти, газу, конденсату і води від початку розробки до дати підрахунку запасів, пластового тиску з обов'язковим заміром його глибинними приладами на початковій стадії розробки (особливо для нафтових покладів), газовмісту нафти, ступеня обводненості продукції, що вилучається з надр.

11.6. Оцінка кількості води, закачаної у пласт.

11.7. Оцінка депресії на пласт та взаємовпливу свердловини.

11.8. Аналіз методів інтенсифікації видобутку нафти, газу і конденсату та їх ефективності.

11.9. Аналіз методів підвищення ступеня вилучення нафти, газу і конденсату з надр, поточних коефіцієнтів вилучення.

11.10. Оцінка результатів вимірів рівнів рідини у п'єзометричних свердловинах.

11.11. Моніторинг інших параметрів та показників родовища, передбачених проектом розробки.

11.12. Оцінка впливу експлуатації родовищ вуглеводнів на стан навколишнього середовища і природних ресурсів зокрема:

• показників стану навколишнього природного середовища у регіоні родовища в радіусі 1000 м від крайніх проектних свердловин та інших об'єктів збору попередньої переробки і підготовки до транспортування вуглеводнів з характеристикою забрудненості ґрунтів, поверхневих і підземних вод, повітряного басейну;

• наявності аномалій підвищеної концентрації вуглеводнів та інших шкідливих речовин;

наявності звалищ побутового сміття, полігонів складування промислових відходів, ділянок порушень ґрунтового покрову;

даних про основні можливі види впливу, у тому числі аварійні, на навколишнє природне середовище під час буріння нафтогазових свердловин і видобутку вуглеводнів;

змін фонових показників їх відповідності вимогам стандартів і технічних умов (показники водопостачання і водовідведення, характеристики промислових вод, стоків з промплощадок, їх очищення і відведення тощо).

11.13. Аналіз проектних рішень, що приймаються для компенсації шкоди, а також потреб і способів очищення супутніх підземних вод, заходів для охорони від виснаження або забруднення поверхневих водотоків і підземних вод тощо.

11.14. Аналіз дотримання законодавчих вимог з охорони навколишнього природного середовища під час експлуатації нафтогазових родовищ.

11.15. Аналіз пропозицій щодо складу і розташування режимної мережі спостереженнях пунктів (у тому числі свердловин) для контролю і оцінки стану гірських порід, підземних і поверхневих вод та повітря, заходів щодо запобігання аварійних ситуацій.

11.16. Надання методичної допомоги з оптимізації доцільних способів і технологій розробки родовищ та переробки нафти, газу, конденсату і супутніх корисних компонентів, які забезпечують раціональне використання наявних запасів з найменшою екологічною шкодою.

11.17. Дотримання технологій видобування вуглеводнів згідно із законодавством з метою більш повного їх вилучення.

XII. Розробка родовищ твердих корисних копалин

12.1. Відповідність комплексу виконуваних робіт проекту розробки родовищ.

12.2. Аналіз комплексності, раціональності і повноти розробки основних та супутніх корисних копалин, використання розкривних порід і відходів виробництва.

12.3. Аналіз застосування сучасних технологій збагачування руд твердих корисних копалин.

12.4. Аналіз дотримання технологій експлуатації родовищ твердих корисних копалин.

12.5. Оцінка ефективності заходів щодо комплексного видобутку та переробки твердих корисних копалин.

12.6. Оцінка раціональності і необхідності складування, збереження та обліку корисних копалин, а також відходів виробництва, що містять корисні компоненти і тимчасово не використовуються.

12.7. Оцінка заходів з оптимізації засобів видобутку корисних копалин, попередження аварійних ситуацій та ослаблення негативних наслідків експлуатаційних робіт на масиви гірських порід та підземних вод та пов'язані з ними фізичні поля, геологічні процеси та інші складові геологічного середовища.

12.8. Методична допомога під час експлуатації родовищ.

12.9. Аналіз своєчасності та повноти надання звітної інформації органам виконавчої влади.

12.10. Оцінка необхідності довивчення родовищ, що експлуатуються.

XIII. Еколого-геологічні роботи при розробці родовищ

13.1. Оцінка проектних заходів з мінімізації впливу розробки родовища на стан навколишнього природного середовища.

13.2. Відповідність технології зберігання, утилізації чи скиду дренажних вод, проекту розробки родовища.

13.3. Оцінка стану шламонакопичувачів, відстійників рідких відходів, териконів, їх впливу підземні та поверхневі води, ґрунти та інші компоненти навколишнього природного середовища.

13.4. Оцінка системи контролю за впливом розробки родовища на навколишнє природне середовище.

13.5. Оцінка ефективності заходів, що проводяться надрокористувачем, з метою мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище.

13.6. Оцінка відповідності впливу розробки родовища на навколишнє природне середовище проектним прогнозам.

13.7. Розробка рекомендацій з підвищення ефективності природоохоронних заходів щодо мінімізації впливу розробки родовища на навколишнє природне середовище.

XIV. Розробка родовищ підземних вод

14.1. Оцінка наявного технічного проекту розробки родовища, його відповідність рішенням ДКЗ України з оцінки експлуатаційних запасів підземних вод, а також наявність затвердженої зони санітарної охорони.

14.2. Оцінка представництва наявної режимної об'єктової мережі і розробка рекомендацій стосовно її удосконалення.

14.3. Оцінка рівня і схеми освоєності родовищ підземних вод, розробка рекомендацій з оптимізації елементів експлуатаційного водовідбору та використання наявної бази експлуатаційних свердловин.

14.4. Оцінка рівня впливу розробки родовищ підземних вод на навколишнє природне середовище та визначення причин виснаження та забруднення, якщо ці чинники зафіксовані в процесі розробки родовища.

14.5. Оцінка необхідності довивчення родовища з метою переоцінки запасів.

14.6. Оцінка відповідності геологічних завдань та проектів робіт надрокористувача Угоді про користування надрами.

Рекомендації щодо визначення вартості проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування

I. Загальні положення

1.1. Зазначені норми встановлюють основні правила визначення вартості послуг з моніторингу та наукового супроводження.

1.2. Вартість послуг з моніторингу та наукового супроводження - це сума коштів, необхідних для відшкодування прямих, загальновиробничих та адміністративних витрат, понесених організацією при виконанні зазначених робіт, з урахуванням нормативних витрат матеріально-технічних ресурсів, вільних цін, податків, зборів та обов'язкових платежів, а також прибутку (планових накопичень).

1.3. Рекомендації передбачають визначення вартості послуг з моніторингу та наукового супроводження за двома методами:

а) Метод визначення вартості моніторингу та наукового супроводження із застосуванням усереднених відсоткових показників вартості до вартості програми робіт (додаток 2 до Угоди про умови користування надрами) -застосовується при геологічному вивченні надр;

б) Метод визначення вартості проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування із застосуванням тимчасових кошторисних норм, - застосовується при видобуванні корисних копалин з розвіданих родовищ;

в) З метою більш повного врахування особливостей розвідки та розробки родовищ підземних вод при геологічному вивченні, в тому числі дослідно-промисловій розробці підземних вод, рекомендується до дослідно-промислового видобутку підземних вод застосовувати метод визначення вартості проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування із застосуванням тимчасових кошторисних норм.

(пункт 1.3 підрозділу І доповнено підпунктом "в" згідно з наказом Державної служби геології та надр України від 06.06.2012 р. N 255)

Вибір   методу  здійснюється  виконавцем   при  підготовці проекту

договору.

(розділ І із змінами, внесеними згідно з наказом Державної служби геології та надр

України від 06.06.2012 р. N 255) II. Метод визначення кошторисної вартості моніторингу та наукового супроводження із застосуванням усереднених відсоткових показників вартості до вартості програми робіт (додаток 2 до Угоди про

умови користування надрами)

2.1. Цей метод встановлює правила визначення кошторисної вартості моніторингу та наукового супроводження шляхом застосування до відповідної вартості програми робіт (додаток 2 до Угоди про умови користування надрами) усереднених відсоткових показників вартості послуг з моніторингу та наукового супроводження.

2.2. Базою, до якої застосовуються усереднені відсоткові показники вартості послуг з моніторингу та наукового супроводження, є вартість програми робіт (додаток 2 до Угоди про умови користування надрами) (геологорозвідувальних та інших робіт з надрокористування).

2.3. Показник вартості послуг з моніторингу та наукового супроводження приймається за додатком 2 в залежності від вартості програми робіт (додаток 2 до Угоди про умови користування надрами) (геологорозвідувальних та інших робіт) (графа 2) і категорії складності об'єктів (графа 3 - 5).

2.4. Проміжні значення визначаються методом інтерполяції з округленням до другого знаку.

2.5. Категорія складності геологічної будови об'єкта та умов надрокористування, що підлягають моніторингу та науковому супроводженню, встановлюється виконавцем послуг з моніторингу та наукового супроводження в залежності від типу об'єктів на підставі Переліку об'єктів за категоріями складності, наведеного у додатку 3.

2.6. Розподіл вартості послуг з моніторингу та наукового супроводження за видами наведений в додатку 4.

2.7. У вартості послуг з моніторингу та наукового супроводження, що визначений за цим методом, не враховані витрати на службові відрядження (крім відряджень адміністративного персоналу).

(розділ ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом Державної служби

геології та надр України від 06.06.2012 р. N 255) III. Метод визначення вартості проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування із застосуванням тимчасових кошторисних норм

3.1. Тимчасові норми призначені для визначення витрат часу і праці та розрахунків кошторису на виконання моніторингу та наукового супроводження надрокористування.

3.2. Тимчасові норми часу служать для проектування та складання кошторисів. Норми розроблено з урахуванням застосування нової техніки, найбільш ефективних методик, технології та організації робіт. В основу розробки тимчасових норм покладено:

• Інструкція по складанню проектів і кошторисів на геологорозвідочні роботи, що затверджена Міністерством геології СРСР від 14.03.85 р.;

• Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2000 року "Про затвердження критеріїв, за якими визначаються незначні запаси корисних копалин";

• Наказ Державного комітету України по геології і використанню надр від 26 листопада 1997 року N 135 "Про затвердження інструкції про грошові винагороди за відкриття нових родовищ корисних копалин, що мають промислове значення"

Збірники укрупнених кошторисних норм (ЗУКН) на геологорозвідувальні роботи;

• Паспорти, технічні характеристики апаратури та обладнання.

3.3. Тимчасові норми наведені в людино-місяцях на одиницю обсягу робіт та на встановлений склад виконавців при 40 годинному робочому тижні.

3.4. Тимчасовими нормами враховано час на оперативну роботу, підготовчо-завершувальні роботи на робочому місці, відпочинок і особисті потреби, а також необхідні затрати на технічне обслуговування обладнання.

3.5. Назви професій і розряди працівників приводяться відповідно до "Галузевої угоди між Державною Геологічною Службою і Центральним комітетом профспілки працівників геології, геодезії та картографії".

3.6. Норми витрат праці виконавців розраховані на нормалізовані умови, виходячи з раціональної організації виробництва протягом 40-годинного робочого тижня при однозмінному режимі з вихідними й святковими днями. При цьому враховано типовий склад (зміст) роботи відповідно до інструкцій, методичних та інших нормативних документів. В залежності від конкретних умов склад (зміст) роботи може бути змінено, але без коригування норм.

3.7. При виконанні робіт в умовах, що відрізняються від нормалізованих, передбачених нормами часу (виробітку), останні коригуються коефіцієнтами, які обґрунтовуються проектом.

3.8. Крім норм витрат праці, цін на матеріальні ресурси, норм амортизаційних відрахувань основних виробничих засобів, тарифних ставок робітників і посадових окладів інженерно-технічних працівників, у розрахунках кошторисної вартості об'єкта та одиничних розцінок на види робіт застосовуються такі нормативи відрахувань і нарахувань, які встановлюються згідно з чинним законодавством, діючими інструкціями та вказівками:

а) транспортно-заготівельні витрати, які нараховуються на вартість матеріалів, інструменту, малоцінних предметів та предметів, що швидко зношуються;

б) транспортно-заготівельні витрати, які нараховуються на вартість устаткування, приладів, апаратури та спорядження, що відноситься до основних виробничих засобів;

в) коефіцієнти до оплати праці робітників та інженерно-технічних працівників, що компенсують ускладнення умов праці;

г) нормативи обчислення витрат на оплату відпусток робітників та інженерно-технічних працівників від суми оплати праці;

ґ) нормативи відрахувань на соціальні заходи від суми оплати праці і оплати відпусток;

д) нормативи обчислення вартості послуг від суми оплати праці робітників та ІТП, а також вартості зносу та амортизації устаткування, приладів, апаратури, інструментів і спорядження на технічне обслуговування, поточні та капітальні ремонти, палітурні роботи, виготовлення мілкої поліграфічної продукції (бланки етикеток, журналів реєстрації тощо), ремонт і виготовлення дрібного інструменту й спорядження власними та сторонніми допоміжними службами з визначенням питомої ваги заробітної плати у загальній вартості послуг.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид