Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 37

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

Норми витрат розраховуються за такою номенклатурою:

• оплата праці (основна та додаткова заробітна плата);

• оплата відпусток;

• відрахування на соціальні заходи;

• матеріали;

• амортизація;

• знос малоцінних предметів та предметів, що швидко зношуються;

послуги;

накладні витрати;

планові накопичення.

Витрати на оплату відпусток нараховуються на суму оплати праці ІТП і робітників у встановленому розмірі у складі додаткової зарплати.

Показник "відрахування на соціальні заходи" включає відрахування на соціальне страхування, відрахування на обов'язкове медичне страхування, відрахування до пенсійного фонду та інші відрахування на соціальні заходи, встановлені чинним законодавством.

Норми витрат показників "матеріальні витрати" та "знос малоцінних предметів та предметів, що швидко зношуються" визначаються за єдиними нормами, що фактично склалися протягом минулих років.

Показник "Амортизація" включає до себе амортизаційні відрахування на повне відновлення від вартості устаткування, апаратури, приладів та спорядження, які відносяться до основних виробничих засобів. Витрати на амортизацію основних виробничих засобів визначаються, виходячи з переліку устаткування, апаратури, приладів, інструменту та спорядження, їхньої марки, кількості, коефіцієнта резерву і норм амортизації, а також діючих цін (закупочної вартості обладнання на день розрахунку кошторису) з урахуванням транспортно-заготівельних витрат. Амортизація розраховується за єдиними нормами річних амортизаційних відрахувань що фактично склалася протягом минулих років.

Показник "Послуги". Основні витрати на послуги власних підсобно-допоміжних виробництв або сторонніх підприємств включаються у вартість тематичних робіт за вартістю, що фактично склалася протягом минулих років.

Накладні витрати нараховуються на витрати на оплату праці (з нарахуваннями) в розмірах, встановлених у відповідному порядку.

(абзац підпункту "д" пункту 3.8 підрозділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом Державної служби геології та надр України від 06.06.2012 р.

N 255)

Планові накопичення нараховуються на суму основних і накладних витрат по всім видам робіт, які виконуються власними силами.

3.9. Роботи з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування виконуються, як правило, штатними працівниками за спеціальним завданням із залученням на договірних умовах фахівців з розвідки або видобування родовищ корисних копалин. Організацію та керування цими роботами здійснюють штатні працівники. Примірний склад виконавців спеціалізованого підприємства для проведення моніторингу та наукового супроводження наведено у додатку 5 до цих рекомендацій.

3.10. Для оцінки витрат праці пропонується прийняти один людино-місяць роботи тематичної групи. Вартість одного людино-місяця приймається як середня заробітна плата одного працівника за штатним розкладом, що наведений у додатку 5 до цих рекомендацій.

3.11. Норми витрат праці як і самі роботи з моніторингу та наукового супроводження робіт передбачають поділ робочого процесу на окремі види та стадії, які у подальшому відображаються у календарному плані робіт. Примірний перелік видів робіт, норми витрат праці на їх виконання наведено у додатку 6 до цих рекомендацій. Календарний план та умови його виконання визначається договором між надрокористувачем та виконавцем моніторингу та наукового супроводження залежно від специфіки об'єкта та обсягу робіт надрокористувача.

3.12. Для виконання кошторисних розрахунків рекомендується використовувати нормоутворюючі фактори, перелік яких наведено у додатку

7 до цих рекомендацій.

3.13. З метою врахування особливостей кожного із широкого різноманіття об'єктів надрокористування, які і визначають склад робіт при оцінці загальної вартості моніторингу та наукового супроводження рекомендується використовувати корегуючі коефіцієнти, на які множиться типова оцінка вартості. Перелік корегуючих коефіцієнтів надається у додатку

8 до цих рекомендацій.

3.14. На підставі вищенаведених показників витрат праці та нормоутворюючих показників розраховується вартість послуг з моніторингу та наукового супроводження.

Договір N_з проведення

моніторингу та наукового супроводження надрокористування

м. Київ

Додаток 1 до Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування, затверджених наказом Державної служби геології та

надр України

"_"_20_ р.

_ (далі        -        Замовник),        в особі

_, який діє на підставі _, з

однієї сторони та _ (далі - Виконавець), в особі

_, який діє на підставі _, з іншої

сторони, разом за текстом Договору іменовані як Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується виконати для Замовника, а Замовник зобов'язується прийняти й оплатити роботи з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування (далі - Роботи) відповідно до умов цього Договору.

1.2. Моніторинг та наукове супроводження здійснюється згідно з Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року N 615, та Угодою про умови користування надрами від_N

_, що є додатком до спеціального дозволу на користування надрами.

1.3. Обсяг робіт, етапи (підетапи) та строки їх виконання наведені в Календарному плані (Додаток 1), який є невід'ємною частиною цього Договору та складається Виконавцем щорічно.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Замовник зобов'язаний:

2.1.1. У процесі виконання цього Договору забезпечувати Виконавця всією достовірною інформацією, необхідною для проведення моніторингу та наукового супроводження, на паперових та електронних носіях:

- дозвільними документами органів державного управління в сфері надрокористування;

- необхідними геологічними матеріалами попередніх років;

- проектною документацією;

- поточною геологічною та техніко-економічною інформацією;

- результатами робіт та інтерпретації даних;

- звітною інформацією та статистичними даними (відомостями) тощо.

2.1.2. Своєчасно та в повному обсязі згідно з умовами цього Договору здійснювати оплату за виконані роботи.

2.1.3. Допускати на об'єкт моніторингу представників Виконавця, представництво яких оформлюється згідно з чинним законодавством України; надавати їм технічну допомогу та супроводжувати представників Виконавця на об'єкті.

2.1.4. Інформувати Виконавця про врахування наданих Виконавцем пропозицій щодо зміни послідовності і технології робіт для забезпечення виконання особливих умов користування надрами, визначених спеціальним дозволом на користування надрами та Угодою про умови користування надрами.

2.2. Замовник має право:

2.2.1. _ одержувати  інформацію  про хід

виконання робіт, без втручання (визначити періодичність) в оперативно-господарську діяльність Виконавця.

2.3. Виконавець зобов'язаний:

2.3.1. Виконувати роботи з моніторингу та наукового супроводження надрокористування в строки, що визначені Календарним планом.

2.3.2. Надавати Замовнику пропозиції щодо зміни послідовності і технології робіт, якщо ті, що застосовуються, не забезпечують виконання особливих умов користування надрами, визначених спеціальним дозволом на користування надрами та угодою про умови користування надрами.

2.3.3. У разі виникнення потреби у внесенні змін та уточнень до Програми робіт надрокористувача - Замовника попередньо розглядати пропозиції Замовника та надавати відповідні рекомендації.

2.3.4. За результатами моніторингу та наукового супроводження подавати до Державної служби геології та надр України щорічний звіт в електронному вигляді та на паперових носіях, в якому відображаються:

- повнота та якість виконаних етапів робіт з користування надрами, дотримання нормативно-методичних документів;

- очікувані та фактичні зміни геологічного середовища під впливомпроведених робіт з користування надрами;

- дотримання термінів виконання етапів, передбачених програмою робіт надрокористувача - Замовника;

- виявлені недоліки та рекомендації щодо їх усунення;

- додаткові заходи та роботи, необхідність у яких виникла у процесі реалізації програми.

2.4. Виконавець має право:

2.4.1. Отримувати від Замовника всі необхідні для виконання робіт геологічні матеріали та фактичні техніко-економічні показники і статистичні дані (відомості).

2.4.2. Брати участь у проведенні спеціальних геологічних, геофізичних, гідрогеологічних дослідних робіт з метою аналізу їх результатів і надання рекомендацій щодо методики проведення робіт.

2.4.3. Використовувати результати моніторингу для підготовки висновків і пропозицій щодо оптимізації проведення всіх етапів, визначених Програмою робіт надрокористувача (Замовника), своєчасної розробки технічних (технологічних) рішень по запобіганню несприятливого впливу робіт з користування надрами на геологічне середовище.

2.4.4. Залучати інші підприємства, установи, організації та окремих фахівців геологічної галузі за напрямками робіт для виконання частини робіт, передбачених цим Договором, залишаючись перед Замовником відповідальним Виконавцем.

2.4.5. Своєчасно та в повному обсязі отримувати оплату за виконані роботи.

2.4.6. Частково або в повному обсязі відмовитись від зобов'язань, взятих за цим Договором, у разі порушення Замовником умов цього Договору щодо своєчасної оплати послуг згідно з Календарним планом та розділом 5 цього Договору.

2.4.7. Інформувати Державну службу геології та надр України про виявлення подання Замовником недостовірної інформації, а також про невиконання, неналежне виконання та/або порушення Замовником умов цього Договору.

3. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1. Строки виконання робіт або їх етапів (підетапів) визначаються Календарним планом.

3.2. Строки виконання робіт або їх етапів (підетапів) можуть змінюватися за письмовою домовленістю Сторін з обов'язковим оформленням Сторонами Додаткової угоди до цього Договору.

3.3. Виконавець, в разі невиконання Замовником п. п. 2.1.1, 5.2 та 5.3 цього Договору або у випадках припинення/зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, має право без узгодження з Замовником призупинити виконання робіт або до моменту надходження коштів, або до моменту відновлення дії спеціального дозволу на користування надрами, попередньо надіславши письмове повідомлення про таке призупинення Замовнику та Державній службі геології та надр України.

3.4. У випадках припинення/зупинення та відновлення дії спеціального дозволу на користування надрами Замовник зобов'язаний письмово повідомити про це Виконавця протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту настання такої події.

4. ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

4.1. По завершенню кожного підетапу Виконавець надає Замовнику підписаний ним Акт здавання-приймання виконаних робіт в 2-х примірниках та Звіт у письмовій формі.

4.2. Замовник протягом 5 робочих днів з дня одержання Звіту та Акта здавання-приймання виконаних робіт, якщо вони відповідають умовам Договору, зобов'язаний направити Виконавцю підписаний та належним чином оформлений Акт здавання-приймання виконаних робіт.

5. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість робіт за цим Договором визначається Протоколами узгодження договірної ціни на підставі Розрахунків вартості робіт на кожний календарний рік в межах дії Договору, у Додатках до цього Договору, які є його невід'ємними частинами.

5.2. Замовник перераховує Виконавцю попередню оплату у розмірі 100 % від вартості робіт за відповідним підетапом. Перерахування попередньої оплати здійснюється на підставі рахунку-фактури Виконавця протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання рахунку-фактури.

5.3. Вартість робіт етапу (підетапу) за цим Договором може змінюватись у випадках зміни обсягів робіт за узгодженням Сторін шляхом підписання Додаткової угоди до цього Договору.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по цьому Договору Виконавець і Замовник несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

6.2. У разі несвоєчасної оплати авансу Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення виконання своїх зобов'язань з оплати.

6.3. У разі невиконання Замовником зобов'язань згідно з умовами цього Договору щодо своєчасної оплати послуг згідно з Календарним планом та розділом 5 цього Договору, Виконавець має право частково або в повному обсязі відмовитись від зобов'язань, взятих за цим Договором, внаслідок чого цей Договір припиняється (розривається) в односторонньому порядку. Для цього Виконавець не пізніше ніж за 10 днів до дати припинення Договору направляє Замовнику письмове повідомлення про односторонню часткову або в повному обсязі відмову від зобов'язань та повідомляє дату припинення (розірвання) Договору.

Одностороння відмова від зобов'язання не звільняє Замовника від відповідальності за порушення зобов'язання.

Про кожний факт невиконання, неналежного виконання та/або порушення Замовником умов цього Договору Виконавець інформує Державну службу геології та надр України для вжиття відповідних заходів реагування, в тому числі щодо дії спеціального дозволу на користування надрами.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання цього Договору та виникли поза волею Сторін (катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

7.2. Сторона, яка не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна протягом 5 робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

7.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Виконавець погоджується з тим, що дані, надані Замовником Виконавцю для виконання робіт за даним Договором, можуть містити конфіденційну інформацію.

8.2. Склад конфіденційної інформації та умови її охорони можуть визначатися окремою угодою про конфіденційність.

9. ВРЕГУЛЮВАННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ

9.1. Усі суперечності, які можуть виникнути стосовно цього Договору чи з його приводу, Сторони будуть прагнути вирішити шляхом взаємної згоди.

9.2. При недосягненні згоди між Сторонами спір вирішується у судовому порядку згідно з законодавством України.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Всі зміни, що вносяться до умов цього Договору, оформлюються Додатковими угодами, які є невід'ємними частинами цього Договору.

10.2. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну про зміни у відомостях про себе, що містяться у цьому Договорі, у термін 10 робочих днів з моменту виникнення таких змін.

10.3. Виконавець має право на ощадливе виконання робіт за умови забезпечення належної їх якості.

10.4. Цей Договір діє з_та до закінчення дії Угоди про

умови користування надрами від "_"__року N_, що є

додатком до спеціального дозволу на користування надрами від "_"

__року N_.

10.5. Договір з додатками, які є його невід'ємними частинами, складається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, з яких один примірник знаходиться у Виконавця, а другий - у Замовника.

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Виконавець: Замовник:

ПІДПИСИ СТОРІН:

ВІД ВИКОНАВЦЯ ВІД ЗАМОВНИКА

400

Додаток N 1 до Договору N

_на виконання робіт з моніторингу

та наукового супроводження надрокористування з видобування (геологічного вивчення)

_від

_20_ р.

N

етапів

Найменування етапу (підетапу)

Строки виконання етапу (підетапу)

Вартість грн. з ПДВ

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН на _____

рік

Цей Календарний план є невід'ємною частиною Договору від "_"

__року N_.

Від ЗАМОВНИКА

Від ВИКОНАВЦЯ:

М. П.

М. П.

Додаток N 2 до Договору N

ПРОТОКОЛ узгодження _на виконання робіт з моніторингу

догошріїої ціни та наукового супроводження

надрокористування з видобування (геологічного вивчення)

1. Ми, що нижче підписались: від від    Виконавця    - _ 20_ р

_, який

діє на підставі Статуту,

від Замовника -__, який

діє на підставі Статуту,

засвідчуємо, що Сторонами досягнута домовленість про ціну робіт з

моніторингу та наукового супроводження об'єкта(ів) за 20_     рік, яка

становить:

( ) гривень, в т. ч. ПДВ_грн._коп.

2. Цей  Протокол  є  невід'ємною  частиною  Договору  від  "_"

. року N_.

ПІДПИСИ СТОРІН:

ВІД ВИКОНАВЦЯ ВІД ЗАМОВНИКА

_М. П. _М. П.

(додаток 1 у редакції наказу Державної служби геології та надр України від

06.06.2012 р. N 255

)

Додаток 2 до Методичних

УСЕРЕДНЕНІ ВІДСОТКОВІ     рекомендацій з проведення моніторингу ПОКАЗНИКИ вартості моніторингу та та наукового супроводження

наукового супроводження станом на надрокористування, затверджених

01 01 2012 наказом Державної служби геології та

01.01.2012 надр України 15.02.2012 N 44

N

з/п

Вартість Програми робіт, млн. грн.

Усереднені відсоткові показники вартості послуг з моніторингу та наукового супроводження у відсотках за категоріями складності об'єктів

1

2

3

4

5

 

 

I

II

III

1

До 3,0

4,55

4,75

5,00

2

3,0 - 10,0

4,55 - 4,41

4,75 - 4,62

5,00 - 4,93

3

10,0 - 20,0

4,41 - 4,36

4,62 - 4,57

4,93 - 4,87

4

20 - 100

4,36 - 3,97     4,57 - 4,16

4,87 - 4,42

5

100 - 200

3,97 - 3,48

4,16 - 3,66

4,42 - 3,87

6

200 - 300

3,48 - 3,00

3,66 - 3,15

3,87 - 3,31

7

300 - 500         3,00 - 2,66

3,15 - 2,79

3,31 - 2,94

8

500 - 750

2,66 - 2,23

2,79 - 2,34

2,94 - 2,47

9

750 - 1000

2,23 - 1,80

2,34 - 1,89

2,47 - 2,01

10

Вище 1000

1,7

1,8

1,9

Додаток 3 до Методичних

Таблиця визначення категорії    рекомендацій з проведення моніторингу

складності об'єктів залежно від та наукового супр°в°дження

складності геологічної будови та умов надрокористування, затверджених

наказом Державної служби геології та надрокористування надр України 15.02.2012 N 44

Характеристика об'єктів

Категорія складності

Проста геологічна будова

I

Складна геологічна будова

II

Дуже складна геологічна будова

III

Надто складна геологічна будова

III

Розподіл кошторисної вартості послуг з моніторингу та наукового супроводження за їх видами

Додаток 4 до Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування, затверджених наказом Державної служби геології та надр України 15.02.2012 N 44

Вид послуг

Відсоток у загальному обсязі

Оперативний аналіз всього складу робіт, що виконуються надрокористувачем і оцінка їх відповідності Програмі (проекту) робіт надрокористувача та чинним нормативно-методичним та нормативно-правовим документам; надання консультативної методичної допомоги у реалізації всіх етапів та стадій виконання Програми робіт.

40

Оцінка впливу виконуваних робіт на стан навколишнього природного середовища і природних ресурсів; аналіз проектних рішень, що приймаються для компенсації заподіяної шкоди; аналіз та методична допомога з дотримання законодавчих вимог з охорони довкілля під час надрокористування.

40

Узагальнення і оцінка результатів проведення моніторингу та наукового супроводження; підготовка висновків, рекомендацій; складання звітів.

20

Склад виконавців при проведенні моніторингу та науковому супроводженні надрокористування для розрахунку середньої вартості одного людино-місяця (станом на 01.01.2012)

Додаток 5 до Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування, затверджених наказом Державної служби геології та надр України 15.02.2012 N 44

N

Найменування посад і професій

1-1

Мін. к-т Галузевої угоди*

і-1

Макс. к-т Галузевої угоди*

і-1

Мінімальна з-та, грн.**

і-

Додаткова з-та %

1

2

3

4

5

6

1

Заступник директора з наукової роботи

7,06

9,07

1073,00

30

2

Заступник директора з виробництва

6,34

8,15

1073,00

30

3

Головний науковий співробітник

3,36

6,72

1073,00

30

4

Завідувач відділу

3,96

7,40

1073,00

30

5

Провідний

науковий

співробітник

3,36

6,35

1073,00

30

6

Старший науковий співробітник

2,80

5,75

1073,00

30

7

Науковий співробітник

2,82

5,38

1073,00

30

8

Молодший

науковий

співробітник

2,55

4,84

1073,00

30

9

Провідний геолог (геофізик)

3,13

4,50

1073,00

30

10

Геолог (геофізик) I категорії

2,93

4,29

1073,00

30

11

Геолог (геофізик) II категорії

2,66

3,99

1073,00

30


12

Геолог (геофізик)

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид