Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 38

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

2,40

3,70

1073,00

30

13

Провідний інженер

3,12

4,14

1073,00

30

14

Інженер I категорії

2,54

3,84

1073,00

30

15

Інженер II категорії

2,33

3,70

1073,00

30

16

Інженер

1,99

3,55

1073,00

30

17

Технік I категорії

2,14

3,10

1073,00

30

18

Технік II категорії

1,99 2,96

1073,00

30

19

Технік

1,86

2,67

1073,00

30

_* - Галузева угода між Державною службою геології та

надр України і Центральним комітетом профспілки працівників геології, геодезії та картографії України на 2011 - 2013 роки.

** - у разі зміни мінімальної заробітної плати розрахунок змінюється відповідно до встановлених законодавством показників.

Додаток 6 до Методичних

Примірний перелік видів послуг з рекомендацій з проведення моніторингу моніторингу та наукового та наукового супр°в°дження

супроводження та витрати праці надрокористування, затверджених

наказом Державної служби геології та надр України 15.02.2012 N 44

1. Аналіз програми (проекту) робіт

надрокористувача, складання програми робіт з моніторингу та наукового супроводження надрокористування - 1 людино-місяць.

2. Оперативний аналіз всього складу реальних робіт, що виконуються надрокористувачем та оцінка їх відповідності програмі (проекту) робіт надрокористувача та чинним, нормативно-методичним і правовим документам (вибір та застосування методичних і технічних засобів, оцінка показників геологорозвідувальних робіт та розробки родовищ, достовірність побудови геологічних моделей, повнота та достовірність звітних матеріалів тощо); надання оперативної, консультативної методичної допомоги надрокористувачу у реалізації всіх етапів та стадій виконання своєї програми (проекту) робіт - 3 людино-місяці щорічно.

3. Оцінка впливу виконуваних ГРР або експлуатації родовищ на стан навколишнього середовища і природних ресурсів, аналіз проектних рішень, що приймаються для компенсації заподіяної шкоди а також способів очищення супутних підземних вод, заходів щодо охорони від виснаження або забруднення поверхневих водотоків і підземних вод. Аналіз дотримання законодавчих вимог з охорони навколишнього природного середовища під

405час надрокористування - 3 людино-місяці щорічно.

4. Узагальнення і оцінка результатів проведення моніторингу та наукового супроводження, підготовка висновків та рекомендацій а інформаційних звітів для центрального органу виконавчої влади та надрокористувача - 2 людино-місяці щорічно.

5. Складання остаточного звіту, заключна оцінка повноти і якості виконання надрокористувачем своєї програми (проекту), формулювання та рекомендацій за результатами всього обсягу виконаних робіт - 2 людино-місяці.

6. Щорічні витрати праці на проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування прийняти в розмірі 4 (чотири) людино-місяці замість 8 (вісім) людино-місяців, що визначаються сумою витрат праці згідно з пунктами 2, 3, 4 в наступних випадках:

1) сезонне видобування цегельної сировини (суглинків, глини, аргілітів) за умови виробництва цегли з природною сушкою на підставі наданої надрокористувачем відповідної довідки.

2) сезонне видобування будівельного піску на підставі наданої надрокористувачем відповідної довідки.

3) сезонне видобування вручну будівельного каміння (андезиту, вапняку, пісковику тощо) на підставі наданої надрокористувачем відповідної довідки.

4) сезонне видобування морської повареної солі на підставі наданої надрокористувачем відповідної довідки.

(додаток 6 доповнено пунктом 6 згідно з наказом Державної служби геології та

надр України від 06.06.2012 р. N 255)

Додаток 7 до Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування, затверджених наказом Державної служби геології та надр України 15.02.2012 N 44

Структура

розрахунків вартості проведення моніторингу та наукового

супроводження

N з/п

Статті витрат

Показник

1.

Витрати на оплату праці, грн.

Розрахунок

2.

Додаткова заробітна плата

30 % від п. 1

3.

Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ),

36,76 % від суми п. 1, п. 2

4.

Загальні витрати на оплату праці

Сума п. 1, п. 2, п. 3


5.

Матеріали

3 % від суми п. 4

6.

Амортизація основних засобів, знос МШП

Розрахунок

7.

Послуги допоміжних виробництв

Розрахунок

8.

Інші прямі витрати (в т. ч. відрядження)

Розрахунок

9.

Накладні витрати

30 % від суми п. 4

10.

Загальна сума витрат

Сума п. 4, п. 5, п. 6, п. 7. п. 8, п. 9

11.

Прибуток (планові накопичення)

20 % від суми п. 10

12.

Податок на додану вартість

Згідно з Податковим кодексом України

Додаток 8 до Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування, затверджених наказом Державної служби геології та надр України 15.02.2012 N 44

Обґрунтування та розрахунок коригуючих коефіцієнтів при визначенні загальної вартості послуг з моніторингу та наукового

супроводження

Загальний коефіцієнт при визначенні загальної вартості послуг з моніторингу та наукового супроводження визначається за формулою: К = 1 + (К1 - 1) +(К - 1) + (Кз - 1)+(К4 - 1)

Коригуючі коефіцієнти визначаються у залежності від характеристики об'єктів (родовищ) та геофізичних методів, що передбачаються:

К1 - коефіцієнт, що враховує складність геологічної будови та умов надрокористування (тектоніка, гідрогеологічні та термобаричні умови, фазовий стан вуглеводнів, умови залягання продуктивних пластів тощо):

для простої геологічної будови об'єкта К1 = 1;

для складної геологічної будови об'єкта К1 = 1,2;

для дуже складної геологічної будови об'єкта К1 = 1,5;

для надто складної геологічної будови об'єкта К1 = 1,7.

К2 - коефіцієнт, що враховує кількість свердловин, яка суттєво впливає на обсяг послуг з наукового супроводження та моніторингу:

Для вуглеводнів:

К2 = 1 + (кількість нафтогазових свердловин х 0,3); Для підземних вод:

К2 = 0,1 + (кількість свердловин х 0,1) - для родовищ із кількістю свердловин від 1 до 10.

К2 = 1,1 + (кількість свердловин - 10) х 0,05 - для родовищ із кількістю свердловин більше 10;

Для твердих корисних копалин в разі проведення експлуатаційної розвідки:

К2 = 1 + (кількість свердловин х 0,01) - для родовищ із кількістю свердловин експлуатаційної розвідки до 30.

К2 = 1,3 + (кількість свердловин - 30) х 0,005 - для родовищ із кількістю свердловин більше 30.

К3 - коефіцієнт, який враховує величину ресурсів та запасів корисних копалин:

Для вуглеводнів:

при ресурсах (запасах) до 1 млн. т. у. п. - К3 = 1 ; при ресурсах (запасах) від 1 до 10 млн. т. у. п. К3 = 1,2; при ресурсах (запасах) більше 10 млн. т. у. п. К3 = 1,5; Для твердих корисних копалин:

родовища з незначними запасами корисних копалин К3 = 0,3; родовища з невеликими та середніми за запасами К3 = 0,8; крупні родовища К3 = 1;

родовища, що мають важливе стратегічне значення К3 = 1,2. К4 - коефіцієнт залежності від комплексу геофізичних робіт, що передбачаються:

роботи з одним геофізичним методом К4 = 1,0; роботи з комплексом двох-трьох геофізичних методів К4 = 1,2; роботи з комплексом чотирьох і більше геофізичних методів К4 = 1,3; роботи з 3D сейсморозвідки К4 = 2,0.

(додаток 8 у редакції наказу Державної служби геології та надр України від

Додаток 9 до Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування, затверджених наказом Державної служби геології та

надр України

Інформація стан виконання зобов'язань по укладених договорах з проведення моніторингу та наукового супроводження

надрокористування

(назва спеціалізованого підприємства) за "   "_20 р.

п/п

Найменування надрокористувача

Номер та дата спеціального дозволу на користування надрами

Дата укладення договору

Дата закінчення

дії договору

Кошторисна

вартість виконання робіт

Стан виконання сторонами договору зобов'язань

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (підпис) П. І. Б.

М. П.

(Методичні рекомендації доповнено додатком 9 згідно з наказом Державної служби

геології та надр України від від 14 березня 2012 року N 83

Про затвердження стандартів надання адміністративних послуг

Відповідно до підпункту 4 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року N 737 "Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг" щодо затвердження стандартів адміністративних послуг та постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 N 705 "Про затвердження Переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою геології та надр" наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

Стандарт надання адміністративної послуги з надання ліцензії на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

Стандарт адміністративної послуги з надання спеціального дозволу на користування надрами.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Е. А. Ставицький

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ

Стандарт адміністративної Держгеонадр України 14.03.2012 N 83

послуги з надання ліцензії на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного

каміння

1. Реквізити органу, що здійснює адміністративну послугу:

03057, м. Київ-57, Державна служба геології та надр України, тел.(факс): 456-71-45. Веб-сайт Держгеонадр: www.geo.gov.ua.

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги

Адміністративна послуга з надання ліцензії на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння (далі - ліцензія) надається фізичним особам - підприємцям та юридичним особам, якізареєстровані в установленому законодавством порядку незалежно від їх організаційно-правової форми власності.

3. Перелік документів, що подаються суб'єктами господарювання для отримання адміністративної послуги

Перелік необхідних документів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756, із змінами та доповненнями:

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність:

технічного обладнання та фахівців, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;

власних або орендованих приміщень, необхідних для провадження господарської діяльності, засвідчені в установленому порядку копії документів (дозволів) на проведення робіт підвищеної небезпеки.

4. Час і строк надання адміністративної послуги

Строк надання ліцензії не повинен перевищувати часу, мінімально необхідного для виконання послідовності дій (прийняття рішень), необхідних для надання ліцензії, з дотриманням установлених нормативів інтенсивності праці, але в будь-якому разі не повинен перевищувати термін, встановлений п. 1 ст. 14 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Час прийому одержувача в адміністративному органі повинен передбачати можливість звернення до даного органу принаймні три рази на тиждень не менше ніж по чотири години.

5. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії;

невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;

заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

документи оформленні з порушенням вимог статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

6. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

Плата за видачу ліцензії справляється відповідно до п. 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 N 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу" виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на момент видачі ліцензії.

7. Запит про надання адміністративної послуги

Для одержання дозволу заповнення стандартних бланків не передбачено. Заява оформлюється у довільній формі.

Прийняття заяв та документів здійснюється особисто заявником через канцелярію Держгеонадр України. При дистанційному способі надання послуги розписка надсилається поштою.

Відмова у прийнятті документів можлива тільки у випадках звернення до неналежного органу чи ненадання всіх документів, необхідних для надання дозволу. Відмова повинна бути мотивована.

Забороняється вимагати документи, не зазначені у стандарті.

При неправильному оформленні документів одержувачу повинні надаватися роз'яснення про порядок усунення недоліків. Після усунення недоліків повторна відмова на підставі неправильного оформлення документів не допускається, за винятком випадків, коли недоліки містяться у документах, що при попередньому зверненні не були представлені.

8. Забезпечення сприятливих умов надання адміністративної послуги

Стандарт повинен передбачати збір адміністративним органом інформації і документації, необхідних для надання ним ліцензії, що надаються іншими органами державної влади, і скорочення участі у цьому одержувача.

Одержувачам, у першу чергу особам похилого віку та інвалідам, має бути забезпечена можливість одержання ліцензії дистанційним способом, тобто без особистої явки до адміністративного органу, а також через його законного представника, за винятком випадків, коли особиста присутність прямо передбачена законом.

В інтересах осіб з обмеженими можливостями доступ до приміщення та приміщення, у якому надаються ліцензії, мають бути обладнані з урахуванням їх потреб, у тому числі мати стоянку для розміщення їх транспортних засобів.

У приміщеннях місця очікування та одержання ліцензії повинні відповідати державним санітарно-епідемічним нормам, передбаченим для громадських приміщень.

Одержувачу має бути забезпечений вільний доступ у санітарно-побутові приміщення, дотримання вимог з освітлення та вентиляції приміщення.

Одержувачу у приміщенні адміністративного органу мають бути надані місця для сидіння, створені необхідні умови для підготовки документів (стіл, ручка, папір, зразки документів тощо), можливість копіювання необхідних для надання ліцензії документів за цінами, що не перевищують ринкової ціни послуг із копіювання.

9. Використання інформаційно-комунікаційних технологій Стандарти повинні передбачати максимально можливе з урахуванням

ресурсного забезпечення використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для надання ліцензії в електронній формі, включаючи:

надіслання запиту про надання ліцензії в електронній формі;одержання інформації, необхідної для одержання ліцензії, у тому числі про її стандарт, в електронній формі;

одержання в електронній формі необхідної інформації від одержувача;

одержання інформації про стан (етапи) надання ліцензії дистанційним способом;

формування статистичних даних про надання ліцензії; гарантії захисту особистих даних одержувача;

можливість використовувати отримані документи для звернення за іншою ліцензією (в електронному чи паперовому форматі);

створення мережі пунктів доступу до одержання ліцензії з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Надання ліцензії з використанням інформаційно-комунікаційних технологій не повинне скорочувати можливості її одержання іншими способами.

10. Критерії оцінки якості надання адміністративної послуги

Критеріями оцінки якості надання ліцензії є показники, які визначають рівень задоволення потреб та інтересів одержувача, професійність діяльності адміністративних органів.

Оцінка якості надання ліцензії повинна здійснюватися на основі таких критеріїв:

Результативність.

Результативність передбачає спрямованість діяльності адміністративного органу на позитивне вирішення справи. Законна, обґрунтована та своєчасна відмова у наданні ліцензії не є підставою для негативної оцінки якості надання послуги.

Своєчасність.

Своєчасність надання ліцензії передбачає дотримання встановленого законом строку надання ліцензії з орієнтацією на якнайшвидше вирішення справи. Критерій своєчасності в окремих випадках вимагає від адміністративного органу врахування особливостей конкретної справи.

Доступність.

Доступність передбачає фактичну можливість особи звернутися за отриманням ліцензії.

Доступність включає:

наявність достатньої (повної) та коректної інформації про адміністративний орган; різноманітність джерел такої інформації, у тому числі ефективність спілкування телефоном;

територіальну наближеність адміністративного органу до одержувача; наявність громадського транспорту, вказівних знаків, під'їзних шляхів та місць паркування для приватного транспорту;

можливість вільного (безперешкодного) доступу одержувача до приміщення адміністративного органу;

наявність та доступність (у тому числі безоплатність) бланків та інших формулярів, необхідних для звернення за ліцензією, можливість отримання таких бланків з офіційної веб-сторінки адміністративного органу тощо.

Зручність.

Зручність передбачає врахування інтересів та потреб одержувача в процесі надання ліцензії. Зручність включає:

можливість вибору способу звернення за ліцензією, у тому числі забезпечення можливості звернення поштою, електронною поштою тощо;

впровадження принципу "єдиного вікна", коли одержувач звертається до адміністративного органу, який самостійно організовує подальше надання ліцензії без участі одержувача; мінімізацію кількості інстанцій, залучених до надання ліцензії; використання анкет та інших стандартизовано-допоміжних форм;

зручність для одержувача режиму роботи адміністративного органу, його дотримання; відсутність черг та організованість особистого прийому громадян, використання механізмів попереднього запису, прозорої (нумерованої) черги тощо;

зручний порядок оплати ліцензії (якщо послуга платна); плата повинна бути визначеною у фіксованому розмірі та відомою наперед і в разі можливості прийматися безпосередньо у приміщенні адміністративного органу.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид