Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 39

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

Відкритість.

Відкритість - це наявність та доступність інформації, необхідної для отримання ліцензії про: процедуру надання ліцензії; перелік документів, які потрібно подати для отримання ліцензії, із зразками їх заповнення; розмір та порядок оплати ліцензії; посадових осіб, відповідальних за надання ліцензії.

Відкритість включає: наявність та якість довідкових ресурсів (інформаційних щитів, офіційної веб-сторінки адміністративного органу тощо); можливість отримання інформації телефоном та в електронній формі; можливість отримання консультативної допомоги.

Повага до одержувача.

Повага до особи передбачає ввічливе (шанобливе) ставлення до особи, її честі та гідності. Критерій поваги до особи також включає: готовність працівників адміністративного органу допомогти одержувачу в оформленні звернення тощо; дотримання принципу рівності громадян; наявність побутових зручностей в адміністративному органі (місць для сидіння тощо).

Професійність.

Професійність передбачає наявність належного рівня кваліфікації працівників адміністративного органу. Професійність визначається продемонстрованим рівнем знань та дотриманням процедури надання ліцензії, конкретністю та обґрунтованістю вимог, що ставляться до одержувача.

11. Інформування про стандарт і порядок надання адміністративної послуги

Інформація щодо надання ліцензії повинна бути повністю відкритою та максимально доступною для розуміння.

414

Адміністративний орган забезпечує надання одержувачу інформації про стандарт безкоштовно шляхом:

опублікування її в друкованих засобах масової інформації;

розміщення у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті адміністративного органу;

розміщення на інформаційних стендах у приміщенні адміністративного органу (інформація розміщується на інформаційних стендах у місцях, що дозволяють ознайомитися з нею незалежно від графіка роботи адміністративного органу);

пересилання тексту стандарту поштою у разі надходження відповідного запиту.

Адміністративний орган зобов'язаний забезпечувати надання інформації з питань застосування стандарту та порядку надання ліцензії.

Інформація про стандарт та про надання ліцензії надається одержувачу безкоштовно незалежно від його права на одержання ліцензії.

Начальник управління надання надр у користування О. В. Сушко

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ

Стандарт адміністративної Держгеонадр України 14.03.2012 N 83

послуги з надання спеціального дозволу

на користування надрами

1. Реквізити органу, що надає адміністративну послугу:

03057, м. Київ-57, Державна служба геології та надр України, тел.(факс): 456-71-45. Веб-сайт Держгеонадр: www.geo.gov.ua.

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги

Адміністративна послуга з надання спеціальних дозволів на користування надрами (далі - дозвіл) надається фізичним особам -підприємцям та юридичним особам, які зареєстровані в установленому законодавством порядку незалежно від їх організаційно-правової форми власності.

3. Перелік документів, що подаються суб'єктами господарювання для отримання адміністративної послуги

Перелік необхідних документів згідно з Додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N 615 "Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами" (далі - Порядок надання) включає:

у випадку отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення (у тому числі дослідно-промислової розробки):

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;нотаріально засвідчені копії установчих документів; нотаріально засвідчена копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб);

оригінали або нотаріально засвідчені копії погоджень, передбачених пунктом 9 Порядку надання;

довідка щодо відсутності рішення про порушення проти суб'єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом;

програма робіт з геологічного вивчення ділянки надр (види робіт, їх обсяг та вартість, джерело фінансування, календарний план виконання за роками, застосування корисної копалини);

нотаріально засвідчена копія дозволу на спеціальне водокористування (для родовищ підземних вод);

пояснювальна записка з обґрунтуванням необхідності проведення геологорозвідувальних робіт на ділянці надр із зазначенням мети її геологічного вивчення;

інформація про ефективність можливого використання та очікувані техніко-економічні показники експлуатації ресурсів корисних копалин (обсяг капітальних вкладень, річна потужність з видобутку корисної копалини, виробництво готової продукції, собівартість сировини та готової продукції, відпускна ціна готової продукції, рентабельність, джерела фінансування);

каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка -менш як 1 секунда) із зазначенням її площі;

оглядова карта (масштаб 1:200000), ситуаційний план з нанесеними межами площі геологічного вивчення та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат;

оглядова геологічна карта (масштаб 1:200000 - 1:50000) з лініями проектних геологічних розрізів, гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод), геологічні розрізи.

До зазначеного переліку додаються:

у разі проведення геологічного вивчення за рахунок коштів державного бюджету - засвідчена в установленому порядку виписка з пооб'єктного плану;

у разі розширення меж ділянки надр, наданої для геологічного вивчення:

- копія дозволу на її геологічне вивчення;

- результати проведення геологорозвідувальних робіт, які підтверджують факт, що родовище (площа) виходить за межі ділянки надр, наданої в користування для геологічного вивчення родовища (площі) або створення підземного сховища для власника (орендаря, концесіонера) цілісного майнового комплексу, - нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують право власності (оренди, концесії) на цілісний майновий комплекс;у випадку отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування корисних копалин:

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

нотаріально засвідчені копії установчих документів;

нотаріально засвідчена копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб);

оригінали або нотаріально засвідчені копії погоджень, передбачених пунктом 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами;

довідка щодо відсутності рішення про порушення проти суб'єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом;

програма робіт з розробки ділянки надр, ефективність використання та очікувані техніко-економічні показники експлуатації запасів корисних копалин (обсяг капітальних вкладень, річна потужність з видобутку корисної копалини, виробництва готової продукції, собівартість сировини та готової продукції, відпускна ціна готової продукції, рентабельність, джерела фінансування);

пояснювальна записка з характеристикою об'єкта, стану його геологічного вивчення, методу розробки та обґрунтування необхідності використання надр, результати хімічного та бактеріологічного аналізу води строком давності не більш як шість місяців (для родовищ підземних вод);

копії протоколів, завірені заявником, Державної комісії по запасах (Української територіальної комісії по запасах корисних копалин, корисних копалин, науково-технічних/технічних рад) про затвердження (апробацію) запасів у повному обсязі (копії, завірені заявником);

нотаріально засвідчена копія дозволу на спеціальне водокористування (для родовищ підземних вод);

каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка -менш як 1 секунда) із зазначенням її площі;

довідка державного науково-виробничого підприємства "Геоінформ України" про залишкові запаси корисної копалини на початок поточного року за даними державного балансу запасів;

оглядова карта (масштаб не менш як 1:200000), ситуаційний план з нанесеними межами площі видобування та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат, план підрахунку запасів корисної копалини на топографічній основі з нанесеними межами категорії запасів, межами земельного та гірничого відводів (за наявності), контуром ліцензійної площі з географічними координатами кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда), а також з лініями геологічних розрізів;

гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод);

структурна карта (для родовищ нафти і газу);характерні геологічні розрізи з межами категорій запасів та умовними позначками.

До перелічених документів додаються:

у разі проведення геологічного вивчення за власні кошти:

- копія дозволу на геологічне вивчення надр;

- копії фінансових звітів підприємства (філій) за роки проведення геологорозвідувальних робіт;

- довідка за підписом керівника та головного бухгалтера про загальну вартість геологорозвідувальних робіт, проведених на родовищі за власні кошти;

у разі використання природних ресурсів лікувально-профілактичними та санаторно-курортними закладами - перелік структурних підрозділів (філій, представництв тощо), які надають лікувальні послуги з використанням лікувальних природних ресурсів родовища, що надається у користування власника (орендаря, концесіонера) цілісного майнового комплексу, -нотаріально засвідчені документи, що підтверджують право власності (оренди, концесії) на цілісний майновий комплекс

для підприємств, які розпочинають розробку родовища, - програма робіт із введення родовища в експлуатацію із зазначенням окремих етапів та строку їх проведення, джерел фінансування до досягнення підприємством проектної потужності.

4. Час і строк надання адміністративної послуги

Рішення про надання дозволу відповідно до пункту 8 Порядку надання приймається протягом 60 днів (для вугільних шахт, які відповідно до законодавства вважаються малими, - протягом 30 днів) після надходження заяви разом із зазначеними документами у повному. Надання дозволу здійснюється після сплати протягом 45 днів збору за надання дозволу.

Протягом 60 днів після внесення ним плати згідно з договором купівлі-продажу, а суб'єкту господарювання, який має право на отримання дозволу відповідно до пункту 8 цього Порядку, після сплати протягом 45 днів збору за надання дозволу.

Час прийому одержувача в адміністративному органі повинен передбачати можливість звернення до даного органу принаймні три рази на тиждень не менше ніж по чотири години.

5. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні, продовженні терміну дії, переоформленні адміністративної послуги

Підставами для прийняття рішення про відмову в наданні, продовженні строку дії, переоформленні дозволу або внесення змін до нього є: подання заявником документів не в повному обсязі; виявлення у поданих документах недостовірних даних; відповідність документів, поданих заявником, вимогам законодавства.

6. Інформація про платність або безоплатність

Платність надання адміністративної послуги, передбаченої пунктом 13 Порядку надання.

7. Запит про надання адміністративної послуги

Для одержання дозволу заповнення стандартних бланків не передбачено. Заява оформлюється у довільній формі.

Прийняття заяв та документів здійснюється особисто заявником через канцелярію Держгеонадр України. При дистанційному способі надання послуги розписка надсилається поштою.

Відмова у прийнятті документів можлива тільки у випадках звернення до неналежного органу чи ненадання всіх документів, необхідних для надання дозволу. Відмова повинна бути мотивована.

Забороняється вимагати документи, не зазначені у стандарті.

При неправильному оформленні документів одержувачу повинні надаватися роз'яснення про порядок усунення недоліків. Після усунення недоліків повторна відмова на підставі неправильного оформлення документів не допускається, за винятком випадків, коли недоліки містяться у документах, що при попередньому зверненні не були представлені.

8. Забезпечення сприятливих умов надання адміністративної послуги

Стандарт повинен передбачати збір адміністративним органом інформації і документації, необхідних для надання ним дозволу, що надаються іншими органами державної влади, і скорочення участі у цьому одержувача.

Одержувачам, у першу чергу особам похилого віку та інвалідам, має бути забезпечена можливість одержання дозволу дистанційним способом, тобто без особистої явки до адміністративного органу, а також через його законного представника, за винятком випадків, коли особиста присутність прямо передбачена законом.

В інтересах осіб з обмеженими можливостями доступ до приміщення та приміщення, у якому надаються дозволи, мають бути обладнані з урахуванням їх потреб, у тому числі мати стоянку для розміщення їх транспортних засобів.

У приміщеннях місця очікування та одержання дозволу повинні відповідати державним санітарно-епідемічним нормам, передбаченим для громадських приміщень. Одержувачу має бути забезпечений вільний доступ у санітарно-побутові приміщення, дотримання вимог з освітлення та вентиляції приміщення.

Одержувачу у приміщенні адміністративного органу мають бути надані місця для сидіння, створені необхідні умови для підготовки документів (стіл, ручка, папір, зразки документів тощо), можливість копіювання необхідних для надання адміністративної послуги документів за цінами, що не перевищують ринкової ціни послуг із копіювання.

9. Використання інформаційно-комунікаційних технологій Стандарти повинні передбачати максимально можливе з урахуванням

ресурсного забезпечення використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для надання дозволу в електронній формі, включаючи:надіслання запиту про надання дозволу в електронній формі;

одержання інформації, необхідної для одержання дозволу, у тому числі про її стандарт, в електронній формі;

одержання в електронній формі необхідної інформації від одержувача;

одержання інформації про стан (етапи) надання дозволу дистанційним способом;

формування статистичних даних про надання дозволів; гарантії захисту особистих даних одержувача;

можливість використовувати отримані документи для звернення за іншим дозволом (в електронному чи паперовому форматі).

Надання дозволу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій не повинне скорочувати можливості його одержання іншими способами.

10. Критерії оцінки якості надання адміністративної послуги

Критеріями оцінки якості надання дозволу є показники, які визначають рівень задоволення потреб та інтересів одержувача, професійність діяльності адміністративних органів.

Оцінка якості надання дозволу повинна здійснюватися на основі таких критеріїв:

Результативність - спрямованість діяльності адміністративного органу на позитивне вирішення справи. Законна, обґрунтована та своєчасна відмова у наданні дозволу не є підставою для негативної оцінки якості надання послуги.

Своєчасність надання дозволу - дотримання встановленого законом строку надання дозволу з орієнтацією на якнайшвидше вирішення справи. Критерій своєчасності в окремих випадках вимагає від адміністративного органу врахування особливостей конкретної справи.

Доступність - фактичну можливість особи звернутися за отриманням дозволу, яка включає:

наявність достатньої (повної) та коректної інформації про адміністративний орган; різноманітність джерел такої інформації, у тому числі ефективність спілкування телефоном;

територіальну наближеність адміністративного органу до одержувача; наявність громадського транспорту, вказівних знаків, під'їзних шляхів та місць паркування для приватного транспорту;

можливість вільного (безперешкодного) доступу одержувача до приміщення адміністративного органу;

наявність та доступність (у тому числі безоплатність) бланків та інших формулярів, необхідних для звернення за адміністративною послугою, можливість отримання таких бланків з офіційної веб-сторінки адміністративного органу тощо.

Зручність - врахування інтересів та потреб одержувача в процесі надання дозволу та включає:можливість вибору способу звернення за дозволом, у тому числі забезпечення можливості звернення поштою, електронною поштою тощо;

впровадження принципу "єдиного вікна", коли одержувач звертається до адміністративного органу, який самостійно організовує подальше надання дозволу без участі одержувача; мінімізацію кількості інстанцій, залучених до надання дозволу; використання анкет та інших стандартизовано-допоміжних форм;

зручність для одержувача режиму роботи адміністративного органу, його дотримання; відсутність черг та організованість особистого прийому громадян, використання механізмів попереднього запису, прозорої (нумерованої) черги тощо;

зручний порядок оплати дозволу (якщо послуга платна); плата повинна бути визначеною у фіксованому розмірі та відомою наперед і в разі можливості прийматися безпосередньо у приміщенні адміністративного органу.

Відкритість - наявність та доступність інформації, необхідної для отримання дозволу про: процедуру надання дозволу; перелік документів, які потрібно подати для отримання дозволу, із зразками їх заповнення; розмір та порядок оплати дозволу; посадових осіб, відповідальних за надання дозволу. Відкритість включає: наявність та якість довідкових ресурсів (інформаційних щитів, офіційної веб-сторінки адміністративного органу тощо); можливість отримання інформації телефоном та в електронній формі; можливість отримання консультативної допомоги.

Повага до особи передбачає ввічливе (шанобливе) ставлення до особи, її честі та гідності. Критерій поваги до особи також включає: готовність працівників адміністративного органу допомогти одержувачу в оформленні звернення тощо; дотримання принципу рівності громадян; наявність побутових зручностей в адміністративному органі (місць для сидіння тощо).

Професійність - наявність належного рівня кваліфікації працівників адміністративного органу. Професійність визначається продемонстрованим рівнем знань та дотриманням процедури надання дозволу, конкретністю та обґрунтованістю вимог, що ставляться до одержувача.

11. Інформування про стандарт і порядок надання адміністративної послуги

Інформація щодо надання дозволу повинна бути повністю відкритою та максимально доступною для розуміння.

Адміністративний орган забезпечує надання одержувачу інформації про стандарт безкоштовно шляхом:

опублікування її в друкованих засобах масової інформації;

розміщення у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті адміністративного органу;

розміщення на інформаційних стендах у приміщенні адміністративного органу (інформація розміщується на інформаційних стендах у місцях, щодозволяють ознайомитися з нею незалежно від графіка роботи адміністративного органу);

пересилання тексту стандарту поштою у разі надходження відповідного запиту.

Адміністративний орган зобов'язаний забезпечувати надання інформації з питань застосування стандарту та порядку надання дозволу.

Інформація про стандарт та про надання дозволу надається одержувачу безкоштовно незалежно від його права на одержання дозволу.

Начальник управління надання надр у користування О. В. Сушковід 29 квітня 2011 року N 08

Про проведення акредитації

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної служби геології та надр України від 2 грудня 2011 року N 179

Відповідно до підпунктів 29, 30 пункту 4 Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 391, з метою підготовлення висновків державної геологічної експертизи наказую:

1. Затвердити Положення про акредитацію державних підприємств, установ, організацій геологічної галузі (підприємства), які здійснюватимуть державну геологічну експертизу, що додається.

2. Утворити комісію для проведення акредитації у складі:

Гончарук Л. М. - перший заступник Голови - голова комісії;

Щукін О. М. - начальник Управління адміністративної роботи

та контролю;

Миргородський - в. о. начальника юридичного відділу;

О. П.

Третяк Ю. І. - начальник Управління економіки та фінансів;

Сушко О. В. - начальник Управління з надання надр у

користування та ліцензування господарської діяльності;

Липнік С. М. - заступник начальника Управління, начальник

відділу контролю, документообігу, інформаційно-аналітичної роботи та зв'язків із ЗМІ - секретар комісії.

3. Комісії провести до 15.05.2011 акредитацію відповідно до вказаного Положення.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Е. А. Ставицький

Додаток 1 до наказу Державної

Положення про акредитацію служби геології та надр України

державних геологічних підприємств, 29.04.2011 N 08 (уредакції наказу

установ, організацій для здійснення Державної служби геології та надр

J .. . . України 02.12.2011 N 179)

державної експертизи звітів щодо

результатів геологічного вивчення надр та інших геологічних матеріалів,

а також моніторингу та наукового супроводження надрокористування

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене з метою встановлення критеріїв, умов та порядку проведення акредитації спеціалізованих державних геологічних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Державної служби геології та надр України (далі - Держгеонадра України), для здійснення геологічної експертизи відповідно до пункту абзацу першого пункту 27 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N 615 (далі - Порядок), а також спеціалізованих державних геологічних підприємств, установ, організацій для проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування відповідно до абзацу третього пункту 26 Порядку.

1.2. Акредитація для здійснення геологічної експертизи відповідно до пункту абзацу першого пункту 27 Порядку здійснюється серед спеціалізованих державних геологічних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держгеонадр України відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 N 810-р "Про передачу цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій до сфери управління Державної служби геології та надр", та таких, на які Держгеонадрам України згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 N 912 "Деякі питання Національної акціонерної компанії "Надра України" передано повноваження з управління державними корпоративними правами.

Акредитація для проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування відповідно до абзацу третього пункту 26 Порядку здійснюється серед спеціалізованих державних геологічних підприємств, установ, організацій.

1.3. Положення розроблено відповідно до вимог законодавства з метою встановлення спроможності (компетентності) спеціалізованих державних геологічних підприємств, установ, організацій, в тому числі тих, що належать до сфери управління Держгеонадр України (далі - Підприємства), наявності в них умов та можливостей для здійснення геологічної експертизи, підготовки експертних висновків, проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування.

1.4. Згідно з цим Положенням акредитацію окремо для здійснення геологічної експертизи та проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування проводить комісія для проведення акредитації (далі - комісія), створена наказом Голови Держгеонадр України.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид