Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 41

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

3.2. Програма робіт у цілому або окремі її показники, у разі потреби можуть уточнюватися або змінюватися за взаємною згодою Сторін у межах дії Дозволу та цієї Угоди відповідно до позитивного висновку спеціалізованого державного геологічного підприємства, установи та організації, яке проводить моніторинг та наукове супроводження виконання особливих умов користування надрами.

3.3. Сторона, яка ініціює внесення змін та/або доповнень до Програми робіт, зобов'язана надати іншій Стороні відповідні письмові обґрунтування та позитивний висновок спеціалізованого державного геологічного підприємства, установи та організації, яке проводить моніторинг та наукове супроводження виконання особливих умов користування надрами.

3.4. Сторона, яка одержала від іншої Сторони письмові обґрунтування та пропозиції щодо внесення змін та/або доповнень до Програми робіт відповідно до позитивного висновку спеціалізованого державного геологічного підприємства, установи та організації, яке проводить моніторинг та наукове супроводження виконання особливих умов користування надрами, зобов' язана в місячний термін надати іншій Стороні письмову вмотивовану відповідь щодо прийняття (відмови) пропозицій щодо внесення змін та/або доповнень до Програми робіт.

3.5. Строк виконання робіт з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин може бути продовжений за умови продовження строку дії Дозволу та цієї Угоди, із внесенням відповідних змін до Програми робіт.

3.6. Особливі умови користування надрами визначаються в Дозволі та цією Угодою і є обов' язковими до виконання Надрокористувачем.

4. Права Сторін на геологічну інформацію про надра

4.1. Геологічна інформація про надра, створена (придбана) на кошти державного бюджету є державною власністю.

4.2. Геологічна інформація про надра, створена (придбана) на кошти державного бюджету, надається Надрокористувачу на праві користування та володіння без права розпорядження на договірній основі.

4.3. Геологічна інформація про надра, створена Надрокористувачем під час дії Дозволу за власні кошти, є його власністю. Реалізація цієї інформації здійснюється за погодженням з Держгеонадрами.

4.4. Порядок розпорядження (надання у користування і продаж) геологічною інформацією про надра визначений постановою Кабінету Міністрів «Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією» від 13 червня 1995 року № 423.

5. Інші права та обов'язки Сторін

5.1. Держгеонадра має право:

- витребувати у Надрокористувача звітні дані та інформацію про виконання цієї Угоди;

- видавати та направляти Надрокористувачу в межах своєї компетенції відповідні приписи, розпорядження та/або повідомлення;

- проводити державний геологічний контроль відповідно до діючого законодавства;

- притягувати Надрокористувача відповідно до діючого законодавства і умов цієї Угоди до відповідальності, в тому числі, зупиняти дію Дозволу або припиняти право користування надрами шляхом прийняття наказу про анулювання Дозволу;

- направляти матеріали щодо виявлених порушень в інші уповноважені державні органи для проведення контрольних дій і перевірок та/або притягнення Надрокористувача до відповідальності.

5.2. Держгеонадра зобов'язана:

- своєчасно розглядати звернення Надрокористувача;

- своєчасно розглядати підготовлені Надрокористувачем програми, плани, звіти, різні матеріали та інші документи, які необхідні для виконання робіт, визначених цією Угодою.

5.3. При виконанні робіт відповідно до умов цієї Угоди Надрокористувач зобов'язаний:

- забезпечити проведення моніторингу та наукового супроводження виконання особливих умов користування надрами передбачених Дозволом та цією Угодою спеціалізованими державними геологічними підприємствами, установами та організаціями, згідно з абзацом третім пункту 26 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615 (далі - Порядок);

- забезпечувати повноту геологічного вивчення, охорону надр та довкілля   в   межах   ділянки   надр,   наданої   в   користування,   а такожзабезпечувати приведення порушених земель у стан, придатний для використання, відповідно до Програми робіт;

- підготувати звіт про результати геологічного вивчення, (довивчення) на ділянці надр та подання документів на затвердження запасів корисної

копалини не пізніше ніж за_місяць (і/ів) до дня закінчення строку дії

Дозволу;

- проводити та фінансувати роботи у терміни та в межах, зазначених у Програмі робіт;

- дотримуватися вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами;

- допускати представників Держгеонадра для здійснення державного геологічного контролю;

- відшкодовувати збитки, заподіяні підприємствам, установам, організаціям, громадянам та довкіллю в установленому законодавством порядку;

- використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх було надано;

- забезпечувати безпеку людей, майна та навколишнього природного середовища;

- дотримуватися вимог, передбачених Дозволом та цією Угодою;

- надавати в установленому порядку Держгеонадра інформацію щодо користування надрами;

- застосовувати прогресивні технології і техніку, що забезпечують повне, комплексне і раціональне вивчення надр;

- зберігати розвідувальні гірничі виробки і свердловини, які можуть бути використані при розробці родовищ та в інших цілях, і ліквідовувати у встановленому порядку виробки і свердловини, які не підлягають подальшому використанню;

- зберігати геологічну і виконавчо-технічну документацію, зразки гірських порід і руд, дублікатів проб корисних копалин, які можуть бути використані при подальшому вивченні надр;

- дотримуватися протипожежної безпеки на родовищі та нести за неї персональну відповідальність;

- зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці робіт, передбачених Дозволом, після зупинення дії Дозволу або анулювання Дозволу;

- у разі зупинення дії Дозволу проводити на ділянці надр роботи, пов' язані із запобіганням виникнення аварійної ситуації або усунення її наслідків.

5.4. При ліквідації робіт з геологічного вивчення ділянки надр Надрокористувач зобов'язаний:

- провести та здійснити фінансування ліквідаційних робіт відповідно до Проекту робіт з геологічного вивчення ділянки надр;

- у випадку повної або часткової ліквідації чи консервації гірничодобувного об'єкта гірничі виробки привести у стан, який гарантуєбезпеку людей, майна і навколишнього природного середовища, а в разі консервації - зберегти родовища та гірничих виробок на весь період консервації;

- здійснювати за погодженням з органами державного гірничого нагляду та іншими заінтересованими органами у порядку, встановленому Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України ліквідацію і консервацію гірничодобувних об'єктів або їх ділянок;

- за свій рахунок фінансувати усі ліквідаційні роботи.

5.5. При виконанні робіт відповідно до Дозволу та умов цієї Угоди Надрокористувач має право укладати договори з підрядними організаціями.

Надрокористувач несе відповідальність за дотриманням підрядником умов користування надрами відповідно до вимог чинного законодавства.

6. Контроль за виконанням умов користування надрами

та умов цієї Угоди

6.1. Контроль за виконанням умов користування надрами відповідно до діючого законодавства та умов цієї Угоди, здійснюється незалежно кожною із Сторін.

6.2. Надрокористувач при проведенні робіт здійснює різні види виробничого контролю, а також здійснює контроль за виконанням та якістю робіт, які проводить підрядник.

6.3. Держгеонадра проводить заходи державного геологічного контролю за виконанням умов користування надрами та умов цієї Угоди в межах повноважень відповідно до діючого законодавства.

6.4. Держгеонадра безпосередньо або за поданням органів державного гірничого та санітарно-епідеміологічного нагляду, державного геологічного і екологічного контролю, органів місцевого самоврядування, органів державної податкової служби у разі порушення Надрокористувачем умов користування надрами має право:

- зупинити дію Дозволу у випадках передбачених пунктом 22 Порядку;

- припинити право користування надрами шляхом прийняття наказу про анулювання Дозволу у випадках передбачених пунктом 23 Порядку;

- зупинити та припинити дію Дозволу в інших випадках, передбачених законодавством.

6.5. Дія Дозволу поновлюється Держгеонадрами за умови:

- усунення Надрокористувачем причин, що призвели до зупинення дії Дозволу;

- надання Надрокористувачем позитивного висновку спеціалізованим державним геологічним підприємством, установою, організацією, що належить до сфери управління Держгеонадр, за результатами проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр;

- сплати сум фінансових санкції, застосованих у зв' язку із зупиненням дії Дозволу.

6.6. Надрокористувач має право оскаржити в судовому порядку накази Держгеонадр про зупинення та припинення права користування шляхом анулювання Дозволу.

6.7. Держгеонадра продовжує строк дії Дозволу за умови надання Надрокористувачем позитивного висновку спеціалізованого державного геологічного підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління Держгеонадр, за результатами проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр.

7. Інформування Сторін. Щорічна звітність

7.1. Надрокористувач зобов'язаний щороку подавати до Держгеонадр інформацію щодо стану виконання Програми робіт за формою згідно з законодавством та надавати відповідні пояснення з питань, що входять до компетенції Держгеонадр.

7.2. Держгеонадра зобов'язана своєчасно інформувати Надрокористувача з питань, які віднесені до його компетенції і виникають стосовно виконання вимог Дозволу та умов цієї Угоди.

8. Конфіденційність

8.1. Уся інформація, отримана чи придбана Сторонами в процесі виконання робіт, є конфіденційною. Порядок і умов користування інформацією, установлюється власником інформації відповідно до чинного законодавства.

8.2. Вимоги конфіденційності, передбачені статтею 8.1. цієї Угоди, залишаються в силі після припинення строку дії цієї Угоди, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

9. Обставини непереборної сили

9.1. Невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Угодою є виправданим і не спричиняє відповідальності у тому разі, якщо таке невиконання чи неналежне виконання викликані обставинами непереборної сили (надзвичайна або невідворотна за даних умов непереборна подія, випадок).

9.2. Обставинами непереборної сили вважаються такі події: війна, воєнні дії, повстання, мобілізація, страйк, епідемія, пожежа, вибухи, природні катастрофи та інші події, що не залежать від волі Сторін.

9.3. У разі виникнення обставин непереборної сили Сторона, для якої виникли такі обставини, зобов'язана протягом 7 (семи) днів з моменту їхнього виникнення, повідомити іншу Сторону про такі обставини та надати документи, що підтверджують їх настання. У випадку невчасного повідомлення Сторона, для якої виникли форс-мажорні обставини, позбавляється права посилатися на їх дію.

9.4. Після повідомлення про виникнення обставин непереборної сили Сторони, у найкоротший термін, зобов'язані провести зустріч із метою прийняття спільного рішення щодо подальшого виконання умов цієї Угоди.

10. Використання українського потенціалу 10.1. У процесі надрокористування на ділянці надр, Надрокористувач використовуватиме переважно українські товари і послуги тією мірою, у якій їх ціни та якість, порівняно зі світовими цінами та якістю, будуть технічно, технологічно й економічно доцільними, та не призводитимуть до зниження рівня виробництва та екологічної безпеки.

11. Набуття чинності, зміни, розірвання та припинення Угоди

11.1. Ця Угода набирає чинності з дня реєстрації Дозволу та припиняє свою дію з моменту припинення права користування надрами шляхом анулювання Дозволу або закінчення строку дії Дозволу.

11.2. Строк   дії   цієї   Угоди   автоматично   зупиняється або поновлюється у випадку зупинення або поновлення строку дії Дозволу.

11.3. У разі продовження строку дії Дозволу Сторони вносять зміни до Програми робіт та до цієї Угоди.

11.4. Внесення змін до цієї Угоди здійснюється за взаємною згодою Сторін шляхом укладання додаткових угод до цієї Угоди, які підписуються уповноваженими особами Сторін і засвідчуються печатками.

11.5. Одностороння відмова від виконання умов цієї Угоди повністю або частково не допускається. Право односторонньої відмови від цієї Угоди надається Держгеонадрам у випадку припинення права користування надрами шляхом анулювання Дозволу.

11.6. Ця Угода складена українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін, які мають однакову юридичну силу.

12. Додатки до Угоди 12.1. Невід'ємною частиною цієї Угоди є:

- Додаток 1 - Характеристика ділянки надр;

- Додаток 2 - Програма робіт з геологічного вивчення, , в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин;

* Додатки подаються до Держгеонадра у двох примірниках, оформлюються Надрокористувачем відповідно до примірних форм, засвідчуються підписом уповноваженої особи та печаткою заявника Надрокористувача.

13. Юридичні адреси та реквізити Сторін

Державна служба геології та надр України

03680, м. Київ,

вул. Ежена Потьє, 16

Ідентифікаційний номер 37536031

тел. (044) 456-41-32

Надрокористувач

повне найменування:_

юридична адреса:_

Ідентифікаційний номер

тел.

_/_/ _/_/

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис ) (підпис )

Додаток 1 до Угоди про умови користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин

від «_»_20_№_

ХАРАКТЕРИСТИКА ділянки надр

4. Загальні відомості про ділянку надр:

• місце розташування родовища, прив'язка;

5. Географічні координати кутових точок та площа ділянки

надр.

6. Геологічна характеристика (відомості про кількість прогнозуючих ресурсів корисних копалин).

Додаток 2 до Угоди про умови користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин

від «_»_20_№_

ПРИМІРНА ПРОГРАМА РОБІТ з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової

розробки родовищ корисних копалин

(назва корисної копалини та ділянки надр)

№ п/п

Види робіт та витрат

Обсяги робіт

Вартість

робіт (тис.грн.)

Джерело фінансу­вання

Строк проведення робіт

1

Отримання спеціального дозволу на користування надрами

 

 

 

 

2

Укладення       договору про здійснення      моніторингу та наукового супроводження виконання     особливих умов Дозволу  та  Угоди  про умови користування надрами

 

 

 

 

3

Складання проектно-кошторисної документації    попередньої та детальної розвідки

 

 

 

 

4

Буріння пошукових свердловин: встановлення загальних закономірностей геологічної будови   родовища, визначення перспектив   ліцензійної площі, встановлення прогнозних ресурсів корисних копалин; буріння розвідувальних свердловин: оконтурення родовища, деталізація особливостей геологічної будови, вивчення  якісних  і кількісних параметрів   корисної копалини, обґрунтування підрахунку запасів

 

 

 

 

5

Комплекс геологорозвідувальних робіт: геологічне обслуговування бурових  робіт,  відбір  проб із керну свердловин, гамма-каротаж свердловин, гідрогеологічні дослідження

 

 

 

 

6

Складання    проекту дослідно-промислової розробки

 

 

 

 

7

Дослідно-промислова розробка

 

 

 

 


8

Лабораторні роботи: проведення фізико-механічних досліджень, визначення   петрографічного і хімічного складу; лабораторні      і технологічні випробування: проведення фізико-механічних досліджень кернових   проб   за   повною і скороченою програмами, випробування сировини, петрографічні,        хімічні і спектральні аналізи, радіаційно-гігієнічна оцінка сировини

 

 

 

 

9

Камеральні роботи: складання геологічного звіту, підготовка матеріалів і складання ТЕО постійних кондицій

 

 

 

 

10

Затвердження запасів корисної копалини у ДКЗ України

 

 

 

 

Держгеонадра Надрокористувач

(ім"я, по батькові, прізвище) (ім'я, по батькові, прізвище)

Додаток до спеціального дозволу

на користування надрами,

наданого з метою створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам' ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо)

№_від «_»__

року

Примірна Угода №_

про умови користування надрами з метою створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо)

м. Київ _

(дата укладення)

Державна служба геології та надр України, в особі Начальника Управління з надання надр у користування та ліцензування господарської діяльності Сушка Олександра Васильовича, який діє на підставі наказу Держгеонадр від 01.09.2011 № 60 та довіреності від 01.09.2011 № 06 (далі -Держгеонадра), з однієї сторони,

та_,

(повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові

фізичної особи підприємця )

який(а/е) зареєстрований(а/е)_,

(орган реєстрації, дата та реєстраційний номер)

в особі_,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

який (а) діє на підставі_

(назва документа)

(далі - Надрокористувач), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цю Угоду, яка є невід' ємною частиною спеціального дозволу на користування

надрами №_від «_»__року (далі - Дозвіл), про

нижчевикладене,

1. Предмет Угоди

1.1.   Держгеонадра   надає   Надрокористувачу   право користування ділянкою надр з метою створення геологічних територій та об' єктів, щомають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам' ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо), а Надрокористувач зобов'язується виконувати та дотримуватись умов користування ділянкою надр, передбачених Дозволом, цією Угодою та нормами діючого законодавства.

2. Відомості про ділянку надр, яка надана в користування

2.1. Місцезнаходження ділянки надр_

2.2. Просторові межі ділянки надр, яка є предметом цієї Угоди, ступінь геологічного вивчення та освоєння об'єкта надрокористування на час надання Дозволу на користування надрами вказуються Надрокористувачем у характеристиці ділянки надр і є Додатком 1 та невід'ємною частиною цієї Угоди.

3. Умови користування ділянкою надр, яка надана в користування

3.1. Умови користування надрами, види та строки виконання Надрокористувачем робіт з метою створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам' ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо)

(назва корисної копалини ) протягом строку дії Дозволу визначається в Програмі робіт з створення геологічних територій та об' єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам' ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо), яка підписується Сторонами і є Додатком 2 та невід'ємною частиною цієї Угоди (далі - Програма робіт).

3.2. Програма робіт у цілому або окремі її показники, у разі потреби можуть уточнюватися або змінюватися за взаємною згодою Сторін у межах дії Дозволу та цієї Угоди відповідно до позитивного висновку спеціалізованого державного геологічного підприємства, установи та організації, яке проводить моніторинг та наукове супроводження виконання особливих умов користування надрами.

3.3. Сторона, яка ініціює внесення змін та/або доповнень до Програми робіт, зобов'язана надати іншій Стороні відповідні письмові обґрунтування та позитивний висновок спеціалізованого державного геологічного підприємства, установи та організації, яке проводить моніторинг та наукове супроводження виконання особливих умов користування надрами.

3.4. Сторона, яка одержала від іншої Сторони письмові обґрунтування та пропозиції щодо внесення змін та/або доповнень до Програми робіт відповідно до позитивного висновку спеціалізованого державного геологічного підприємства, установи та організації, яке проводить моніторинг та наукове супроводження виконання особливих умов користування надрами,зобов'язана в місячний термін надати іншій Стороні письмову вмотивовану відповідь щодо прийняття (відмови) пропозицій щодо внесення змін та/або доповнень до Програми робіт.

3.5. Строк виконання робіт з створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо) може бути продовжений за умови продовження строку дії Дозволу та цієї Угоди, із внесенням відповідних змін до Програми робіт.

3.6. Особливі умови користування надрами визначаються в Дозволі та цією Угодою і є обов'язковими до виконання Надрокористувачем.

4. Права Сторін на геологічну інформацію про надра

4.1. Геологічна інформація про надра, створена (придбана) на кошти державного бюджету є державною власністю.

4.2. Геологічна інформація про надра, створена (придбана) на кошти державного бюджету, надається Надрокористувачу на праві користування та володіння без права розпорядження на договірній основі.

4.3. Геологічна інформація пронадра, створена Надрокористувачем під час дії Дозволу за власні кошти, є його власністю. Реалізація цієї інформації здійснюється за погодженням з Держгеонадрами.

4.4. Порядок використання та розпорядження геологічною інформацією про надра визначений постановою Кабінету Міністрів «Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією» від 13 червня 1995 року № 423.

5. Інші права та обов'язки Сторін

5.1. Держгеонадра має право:

- витребувати у Надрокористувача звітні дані та інформацію про виконання цієї Угоди;

- видавати та направляти Надрокористувачу в межах своєї компетенції відповідні приписи, розпорядження та/або повідомлення;

- проводити державний геологічний контроль відповідно до діючого законодавства;

- притягувати Надрокористувача відповідно до діючого законодавства і умов цієї Угоди до відповідальності, в тому числі, зупиняти дію Дозволу або припиняти право користування надрами шляхом прийняття наказу про анулювання Дозволу;

- направляти матеріали щодо виявлених порушень в інші уповноважені державні органи для проведення контрольних дій і перевірок та/або притягнення Надрокористувача до відповідальності.

5.2. Держгеонадра зобов'язана:

- своєчасно розглядати звернення Надрокористувача;

- своєчасно розглядати підготовлені Надрокористувачем програми,

449плани, звіти, різні матеріали та інші документи, які необхідні для виконання робіт, визначених цією Угодою.

5.3.   При   виконанні   робіт   відповідно   до   умов   цієї Угоди Надрокористувач зобов'язаний:

- забезпечити проведення моніторингу та наукового супроводження виконання особливих умов користування надрами передбачених Дозволом та цією Угодою спеціалізованими державними геологічними підприємствами, установими та організаціями, згідно з абзацом третім пункту 26 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615 (далі -Порядок);

- забезпечувати охорону надр та довкілля в межах ділянки надр, наданої в користування, а також забезпечувати приведення порушених земель у стан, придатний для використання, відповідно до Програми робіт;

- проводити та фінансувати роботи у терміни та в межах, зазначених у Програмі робіт;

- дотримуватися вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами;

- допускати представників Держгеонадра для здійснення державного геологічного контролю;

- відшкодовувати збитки, заподіяні підприємствам, установам, організаціям, громадянам та довкіллю в установленому законодавством порядку;

- використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх було надано;

- забезпечувати безпеку людей, майна та навколишнього природного середовища;

- дотримуватися вимог, передбачених Дозволом та цією Угодою;

- надавати в установленому порядку Держгеонадра інформацію щодо користування надрами;

- застосовувати прогресивні технології і техніку, що забезпечують повне, комплексне і раціональне використання надр;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид