Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 42

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

- зберігати розвідувальні гірничі виробки і свердловини, які можуть бути використані при розробці родовищ та в інших цілях, і ліквідовувати у встановленому порядку виробки і свердловини, які не підлягають подальшому використанню;

- зберігати геологічну і виконавчо-технічну документацію, зразки гірських порід і руд, дублікатів проб корисних копалин, які можуть бути використані при подальшому вивченні надр;

- дотримуватися протипожежної безпеки на родовищі та нести за неї персональну відповідальність;

- зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці робіт, передбачених Дозволом, після зупинення дії Дозволу або анулювання Дозволу;

- у разі зупинення дії Дозволу проводити на ділянці надр роботи, пов'язані із запобіганням виникнення аварійної ситуації або усунення її наслідків.

5.4. При ліквідації робіт по видобуванню корисних копалин Надрокористувач зобов'язаний:

- провести та здійснити фінансування ліквідаційних робіт відповідно до Проекту робіт;

- у випадку повної або часткової ліквідації чи консервації гірничодобувного об'єкта гірничі виробки привести у стан, який гарантує безпеку людей, майна і навколишнього природного середовища, а в разі консервації - зберегти родовища та гірничих виробок на весь період консервації;

- здійснювати за погодженням з органами державного гірничого нагляду та іншими заінтересованими органами у порядку, встановленому Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України ліквідацію і консервацію гірничодобувних об'єктів або їх ділянок;

- за свій рахунок фінансувати усі ліквідаційні роботи.

5.5. При виконанні робіт відповідно до Дозволу та умов цієї Угоди Надрокористувач має право укладати договори з підрядними організаціями.

Надрокористувач несе відповідальність за дотриманням підрядником умов користування надрами відповідно до вимог чинного законодавства.

6. Контроль за виконанням умов користування надрами

та положень цієї Угоди

6.1. Контроль за виконанням умов користування надрами відповідно до діючого законодавства та положень цієї Угоди, здійснюється незалежно кожною із Сторін.

6.2. Надрокористувач при проведенні робіт здійснює різні види виробничого контролю, а також здійснює контроль за виконанням та якістю робіт, які проводить підрядник.

6.3. Держгеонадра проводить заходи державного геологічного контролю за виконанням умов користування надрами та положень цієї Угоди в межах повноважень відповідно до діючого законодавства.

6.4. Держгеонадра безпосередньо або за поданням органів державного гірничого та санітарно-епідеміологічного нагляду, державного геологічного і екологічного контролю, органів місцевого самоврядування, органів державної податкової служби у разі порушення Надрокористувачем умов користування надрами має право:

- зупинити дію Дозволу у випадках передбачених пунктом 22 Порядку;

- припинити право користування надрами шляхом прийняття наказу про анулювання Дозволу у випадках передбачених пунктом 23 Порядку;

- зупинити та припинити право користування надрами шляхом прийняття наказу про анулювання Дозволу в інших випадках, передбачених законодавством.

6.5. Дія Дозволу поновлюється Держгеонадрами за умови:

- усунення Надрокористувачем причин, що призвели до зупинення дії Дозволу;

- надання Надрокористувачем позитивного висновку спеціалізованим державним геологічним підприємством, установою, організацією, що належить до сфери управління Держгеонадр, за результатами проведення державної експертизи звітів щодо геологічних матеріалів;

-  сплати  сум  фінансових  санкції,  застосованих  у  зв' язку із зупиненням дії Дозволу.

6.6. Надрокористувач має право оскаржити в судовому порядку накази Держгеонадр про зупинення та припинення права користування шляхом анулювання Дозволу.

6.7. Держгеонадра продовжує строк дії Дозволу за умови надання Надрокористувачем позитивного висновку спеціалізованого державного геологічного підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління Держгеонадр, за результатами проведення державної експертизи звітів щодо геологічних матеріалів.

7. Інформування Сторін. Щорічна звітність

7.1. Надрокористувач зобов'язаний щороку подавати до Держгеонадр інформацію щодо стану виконання Програми робіт за формою згідно з законодавством та надавати відповідні пояснення з питань, що входять до компетенції Держгеонадр.

7.2. Держгеонадра зобов'язана своєчасно інформувати Надрокористувача з питань, які віднесені до його компетенції і виникають стосовно виконання умов Дозволу та положень цієї Угоди.

8. Конфіденційність

8.1. Уся інформація, отримана чи придбана Сторонами в процесі виконання робіт, є конфіденційною. Порядок і умови користування інформацією, установлюється власником інформації відповідно до чинного законодавства.

8.2. Вимоги конфіденційності, передбачені статтею 8.1. цієї Угоди, залишаються в силі після припинення строку дії цієї Угоди, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

9. Обставини непереборної сили

9.1. Невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Угодою є виправданим і не спричиняє відповідальності у тому разі, якщо таке невиконання чи неналежне виконання викликані обставинами непереборної сили (надзвичайна або невідворотна за даних умов непереборна подія, випадок).

9.2. Обставинами непереборної сили вважаються такі події: війна, воєнні дії, повстання, мобілізація, страйк, епідемія, пожежа, вибухи, природні катастрофи та інші події, що не залежать від волі Сторін.

9.3. У разі виникнення обставин непереборної сили Сторона, для якої виникли такі обставини, зобов' язана протягом 7 (семи) днів з моменту їхнього виникнення, повідомити іншу Сторону про такі обставини та надати документи, що підтверджують їх настання. У випадку невчасного повідомлення Сторона, для якої виникли форс-мажорні обставини, позбавляється права посилатися на їх дію.

9.4. Після повідомлення про виникнення обставин непереборної сили Сторони, у найкоротший термін, зобов'язані провести зустріч із метою прийняття спільного рішення щодо подальшого виконання умов цієї Угоди.

10. Використання українського потенціалу

10.1. У процесі надрокористування на ділянці надр, Надрокористувач використовуватиме переважно українські товари і послуги тією мірою, у якій їх ціни та якість, порівняно зі світовими цінами та якістю, будуть технічно, технологічно й економічно доцільними, та не призводитимуть до зниження рівня виробництва та екологічної безпеки.

11. Набуття чинності, зміни, розірвання та припинення Угоди

11.1. Ця Угода набирає чинності з дня реєстрації Дозволу та припиняє свою дію з моменту припинення права користування надрами шляхом анулювання Дозволу або закінчення строку дії Дозволу.

11.2. Строк дії цієї Угоди автоматично зупиняється або поновлюється у випадку зупинення або поновлення строку дії Дозволу.

11.3. У разі продовження строку дії Дозволу Сторони вносять зміни до Програми робіт та до цієї Угоди.

11.4. Внесення змін до цієї Угоди здійснюється за взаємною згодою Сторін шляхом укладання додаткових угод до цієї Угоди, які підписуються уповноваженими особами Сторін і засвідчуються печатками.

11.5. Одностороння відмова від виконання умов цієї Угоди повністю або частково не допускається. Право односторонньої відмови від цієї Угоди надається Держгеонадрам у випадку припинення права користування надрами шляхом анулювання Дозволу.

11.6. Ця Угода складена українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін, які мають однакову юридичну силу.

12. Додатки до Угоди

12.1. Невід'ємною частиною цієї Угоди є:

- Додаток 1 - Характеристика ділянки надр;

- Додаток 2 - Програма робіт з створення геологічних територій та об' єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо)видобування корисних копалин.

* Додатки подаються до Держгеонадра у двох примірниках, оформлюються Надрокористувачем відповідно до примірних форм, засвідчуються підписом уповноваженої особи та печаткою заявника Надрокористувача.

13. Юридичні адреси та реквізити Сторін

Державна служба геології та надр України

03680, м. Київ,

вул. Ежена Потьє, 16

Ідентифікаційний номер 37536031

тел. (044) 456-41-32

Надрокористувач

повне найменування:_

юридична адреса:_

Ідентифікаційний номер_

тел._

_/_/ _/_/

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис ) (підпис )

МП МП

Додаток 1 до Угоди про умови

користування надрами з створення геологічних територій та

об' єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам' ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо)

від «_»_20_№_

ХАРАКТЕРИСТИКА ділянки надр

1. Загальні відомості про ділянку надр:

- місце розташувуання родовища, прив'язка.

2. Географічні координати кутових точок та площа ділянки надр;

3. Геологічна характеристика об'єкта надрокористування.

Додаток 2 до Угоди про умови

користування надрами з створення геологічних територій та

об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам' ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо) від «_»_20_№_

ПРИМІРНА ПРОГРАМА РОБІТ з створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні,

оздоровчі заклади тощо)

(назва ділянки надр)

№ п/п

Види робіт та витрат

Строк Виконання

Вартість тис. грн.

1

Отримання спеціального дозволу на користування надрами

 

 

2

Укладення договору про здійснення моніторингу та наукового супроводження виконання особливих умов Дозволу та Угоди про умови користування надрами

 

 

3       Складання проектно-кошторисної документації

4

Виконання плану розвитку геологічної території (об'єкта) та програм облаштування території та охорони довкілля

 

 

Держгеонадра Надрокористувач

(ім' я, по батькові, прізвище) (ім' я, по батькові, прізвище)

(підпис) (підпис)

МП МП

Геологічна експертиза - це проведення спеціалістами у галузі геології аналізу документів та матеріалів, у яких відображені геологічні та техніко-економічні показники проведеної надрокористувачем діяльності щодо використання ділянки надр, наданої згідно зі Спеціальним дозволом на

455користування надрами; визначення достовірності та обґрунтованості цих показників; а також встановлення економічної ефективності промислового освоєння ділянки надр.

Геологічна експертиза проводиться у відповідності до пункту 9 Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 р. № 391, пункту 27 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 р. № 615 та визначає основні організаційні та методичні засади, а також порядок та умови проведення спеціалізованими підприємствами геологічної експертизи щодо дотримання умов користування надрами та відповідних геологічних матеріалів, включаючи континентальний шельф України, з метою ефективного та раціонального використання надр.

Геологічна експертиза здійснюється спеціалізованими підприємствами, господарськими товариствами, установами, організаціями (далі -Спеціалізовані підприємства), акредитованими з цією метою Держгеонадрами, а саме: - Публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Надра України»; - Державним геологічним підприємством «Державна комісія з експертизи геологічних проектів та кошторисів «Геолекспертиза»; - Державною комісією України по запасах корисних копалин; - Казенним підприємством «Кіровгеологія»; -Причорноморським державним регіональним геологічним підприємством.

Проведення спеціалізованими підприємствами геологічної експертизи здійснюється відповідно до норм законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр з метою встановлення раціонального комплексного використання державного фонду надр на основі оцінки інформації про прогнозні та перспективні ресурси, попередньо оцінені та розвідані запаси корисних копалин, інші чинники стану ресурсів надр, що обумовлюють їх цінність або небезпеку, визначення раціональних умов для встановлення меж ділянок надр, що надаються у користування і визначення плати за користування ділянками надр, що надаються у користування.

Геологічна експертиза ґрунтується на принципах:

- достовірності й повноти інформації, документів та матеріалів, що подаються надрокористувачами для проведення геологічної експертизи;

- наукової та методичної обґрунтованості й об'єктивності висновків геологічної експертизи;

- незалежності експертів геологічної експертизи при здійсненні ними своїх повноважень;

- добровільності проведення геологічної експертизи на умовах, укладених договорів з надрокористувачами.

Об'єктами геологічної експертизи є:

- Матеріали початкової геолого-економічної оцінки ділянки надр, які обґрунтовують оцінку прогнозних ресурсів ділянок надр, переданих надрокористувачеві   для   здійснення   геологічного   вивчення, пошуково­оцінювальних робіт і розвідки родовищ корисних копалин, що заявлена на отримання спеціального дозволу на користування надрами для геологічного вивчення (у тому числі дослідно-промислову розробку).

- Матеріали попередньої геолого-економічної оцінки ділянки надр, які обґрунтовують попередньо оцінені запаси, що заявлена на отримання спеціального дозволу на користування надрами для геологічного вивчення (у тому числі дослідно-промислову розробку).

- Матеріали, що обґрунтовують правильність визначення надрокористувачем розміру обов'язкових платежів за користування надрами. Геологічні звіти й картографічні матеріали за результатами науково-дослідних, геолого-зйомочних, пошуково-оцінювальних робіт, геофізичних, гідрогеологічних досліджень, здійснюваних у рамках державних і регіональних програм геологічного вивчення надр за рахунок бюджетних коштів різних рівнів, а також власних коштів надрокористувачів.

- Передпроектна документація, пов'язана з геологічним вивченням надр.

- Програми, проекти угод про розподіл продукції й інші матеріали з погляду повноти й комплексності добування корисних копалин, їхнього раціонального використання й охорони надр.

- Проекти на проведення геологічного вивчення надр, фінансовані за рахунок відрахувань на відтворення мінерально-сировинної бази, що в них.

- Наявності матеріалів геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин.

- Своєчасності і правильності державної реєстрації робіт по геологічному вивченню та використанню надр.

- Дотримання підприємствами, їх об'єднаннями, установами та організаціями нормативів, стандартів та інших вимог щодо геологічного вивчення та використання надр.

- Відповідності геологорозвідувальних робіт і наукових досліджень державним контрактам і замовленням, а також проектам з проведення таких робіт.

- Повноти вивчення геологічної будови надр, гірничо-технічних, гідрогеологічних, інженерно-геологічних, геолого-екологічних та інших умов родовищ корисних копалин.

- Використання технічних засобів і методів ведення робіт по геологічному вивченню та використанню надр, що включають невиправдані втрати корисних копалин і погіршення їх якості.

- Виконання рішень Державної комісії по запасах корисних копалин України.

- Виконання термінів затвердження запасів родовищ ДКЗ України та затвердження показників розробки ЦКР.

- Дотримання надрокористувачем умов спеціальних дозволів на користування надрами на введення родовища або окремого покладу корисних копалин в розробку.

- Дотримання під час дослідної експлуатації родовищ корисних копалинтехнологій, які б забезпечували необхідне їх вивчення, не знижуючи при цьому їх цінність.

- Збереження розвідувальних гірничих виробок і свердловин для розробки родовищ корисних копалин, а також геологічної документації, зразків порід, дублікатів проб, що можуть бути використані при подальшому вивченні надр.

- Виконання заходів по охороні навколишнього середовища та охороні

надр.

Під час проведення геологічної експертизи в обов'язковому порядку здійснюється розгляд питань щодо геологічного вивчення або використання надр.

Геологічна експертиза проводиться за зверненням суб'єкта господарювання на підставі договору між спеціалізованим підприємством (Виконавець) та надрокористувачем (Замовник), який укладається відповідно до вимог законодавства.

(У тексті Закону слова "Національна комісія регулювання електроенергетики України" в усіх відмінках замінено словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 7 липня 2011 року N 3610-VI)

Цей Закон визначає правові, економічні, екологічні та організаційні засади діяльності у сфері геологічного вивчення газу (метану) вугільних родовищ, у тому числі дослідно-промислової розробки, видобування і вилучення його під час дегазації та подальшого використання як матеріального та/або енергетичного ресурсу.

Стаття 13. Особливості надання спеціальних дозволів на геологічне вивчення та видобування газу (метану) вугільних родовищ

Особливості надання спеціальних дозволів на здійснення господарської діяльності з геологічного вивчення запасів газу (метану), його видобування на шахтах, що готуються до експлуатації, та вугільних родовищах, промислова розробка яких не здійснювалася, незалежно від їх подальшого використання, а також на відпрацьованих вугільних родовищах визначаються відповідно до цього Закону.

Спеціальний дозвіл на геологічне вивчення та видобування газу (метану) вугільних родовищ надається центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр відповідно до закону за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у вугільній галузі. У межах ділянки, яка не збігається з межами гірничого відводу діючих шахт, а також для шахт, що готуються до експлуатації, та відпрацьованих вугільнихродовищ спеціальний дозвіл на геологічне вивчення та видобування газу (метану) вугільних родовищ надається центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр відповідно до закону без погодження з центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у вугільній галузі. Спеціальний дозвіл на геологічне вивчення та видобування газу (метану) вугільних родовищ, промислова розробка яких не здійснювалася незалежно від їх подальшого використання, а також для відпрацьованих вугільних родовищ надається на строк не більш як на 20 років.

Видобування газу (метану) вугільних родовищ в межах гірничих відводів діючих гірничих підприємств, а також геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка, промислова розробка вугільного родовища з метою вилучення з нього газу (метану) здійснюється за окремим спеціальним дозволом, який надається центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр:

власникові спеціального дозволу на промислову розробку вугільного родовища (надрокористувачу) в межах відповідного гірничого відводу. Цей спеціальний дозвіл є невід'ємною частиною основного спеціального дозволу на промислову розробку вугільного родовища (надрокористувача) в межах відповідного гірничого відводу та видається на строк дії основного спеціального дозволу;

іншому суб'єкту господарювання-заявнику в межах гірничих відводів діючих шахт лише за наявності письмової згоди надрокористувача.

Діяльність з видобування газу (метану) вугільних родовищ у межах гірничих відводів діючих гірничих підприємств, у спеціальних дозволах на користування надрами яких на час набрання чинності цим Законом зазначено право гірничих підприємств здійснювати видобування газу (метану) як супутньої корисної копалини, протягом строку дії відповідного спеціального дозволу здійснюється такими гірничими підприємствами без додаткового отримання окремого спеціального дозволу на видобування газу (метану) вугільних родовищ.

Спеціальний дозвіл на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку, промислову розробку вугільного родовища з метою вилучення з нього газу (метану), на видобування газу (метану) вугільних родовищ в межах гірничих відводів діючих шахт видається суб'єкту господарювання-заявнику лише за наявності письмової згоди надрокористувача, який здійснює експлуатацію зазначених шахт та вугільних родовищ для видобування вугілля. У разі згоди такого надрокористувача на видачу спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку, промислову розробку вугільного родовища з метою вилучення з нього газу (метану), на видобування газу (метану) вугільних родовищ в межах гірничих відводів діючих шахт іншому суб'єкту господарювання-заявнику, такий надрокористувач у відповіді на пропозицію цього суб'єкта господарювання-заявника щодо видобування газу (метану) вугільних родовищ у межах гірничих відводів діючих шахт зобов'язаний

460зазначити технічні умови видобування газу (метану) вугільних родовищ та строки такого видобування. Відповідь на пропозицію суб'єкта господарювання-заявника надрокористувач зобов'язаний надати протягом тридцяти календарних днів з дня її отримання.

У разі надання іншому суб'єкту господарювання спеціального дозволу на геологічне вивчення та видобування газу (метану) вугільних родовищ в межах відповідного гірничого відводу надрокористувач та такий суб'єкт господарювання укладають цивільно-правову угоду про узгодження господарської діяльності та зокрема про відповідальність сторін під час здійснення господарської діяльності гірничовидобувними підприємствами.

Технічні умови, визначені надрокористувачем відповідно до частини п'ятої цієї статті, є істотними умовами такої угоди. Угода підлягає державній реєстрації центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр не пізніше двох тижнів з дня її подання.

Надрокористувач може залучати спеціалізовані організації для виконання робіт з видобування газу (метану) вугільних родовищ за наявності у них відповідних дозволів, передбачених законодавством.

Спеціальний дозвіл на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку, та видобування газу (метану) вугільних родовищ анулюється у випадках, якщо:

протягом одного року з дня його отримання діяльність, передбачена дозволом, не була розпочата;

якщо протягом двох років з дня його отримання не розпочато промислове видобування газу (метану) вугільних родовищ.

Спеціальний дозвіл на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку, та видобування газу (метану) на вільних ділянках вугільних родовищ надається суб'єкту господарювання-заявнику за результатами аукціону, який починається з нульової початкової ціни.

Суб'єкт господарювання, що здійснив за власні кошти геологічне вивчення надр з метою виявлення запасів газу (метану) вугільних родовищ, має право на отримання спеціального дозволу на видобування газу (метану) вугільних родовищ поза конкурсом.

Оформлення земельних відводів для розміщення обладнання з метою буріння свердловин з вилучення газу (метану) вугільних родовищ проводиться за спрощеною процедурою в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Після закінчення (припинення) діяльності підприємства з геологічного вивчення газу (метану) вугільних родовищ та/або його видобування надрокористувач подає Державній комісії України по запасах корисних копалин матеріали, необхідні для переоцінки залишкових запасів газу (метану) вугільних родовищ, здійснює ліквідацію, консервацію або передачу

(продаж) дегазаційних і технічних свердловин для подальшого використання та обслуговування підприємствам, які мають таке право відповідно до законодавства. 46

46 Повний текст див. Офіційний вісник України, 2009, № 46 (30.06.2009), ст. 1544

РОЗДІЛ 6. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОБЛІКУ ГЕОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КОДЕКС УКРАЇНИ Про надра

Кодекс введено в дію з дня опублікування - 31 серпня 1994 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 27 липня 1994 року N 133/94-Вр)

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид