Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 43

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

(витяг)

Стаття 39. Державна реєстрація та облік робіт по геологічному вивченню надр, геологічна інформація

Роботи по геологічному вивченню надр підлягають обов'язковій державній реєстрації та обліку з метою узагальнення і максимального використання результатів вивчення надр, а також запобігання дублюванню зазначених робіт.

Державна реєстрація та облік робіт по геологічному вивченню надр провадяться Державним інформаційним геологічним фондом України.

Умови розпорядження геологічною інформацією, в тому числі і тією, що підлягає обов'язковій передачі до Державного інформаційного геологічного фонду України, визначаються Положенням про порядок розпорядження геологічною інформацією, що розробляється на основі цього Кодексу, законодавства про науково-технічну інформацію і затверджується Кабінетом Міністрів України.

Про затвердження Інструкції про порядок державної реєстрації та обліку робіт з геологічного вивчення надр

Наказ Комітету України з питань геології і використання надр

(Геолком України) від 15 лютого 2000 року N 17

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2000 р. за N

229/4450

На виконання статті 39 Кодексу України про надра НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок державної реєстрації та обліку робіт з геологічного вивчення надр, що додається.

2. Визнати такою, що не застосовується на території України, Інструкцію з державної реєстрації робіт з геологічного вивчення надр, затверджену Міністерством геології СРСР 15 січня 1986 року.

3. Начальнику Головного геологічного управління Калініну В. І. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Ткача І. В.

Голова Комітету С. В. Гошовський

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Комітету України з питань геології і використання надр від 15 лютого 2000

р. N 17

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2000 р. за N

229/4450

ІНСТРУКЦІЯ про порядок державної реєстрації та обліку робіт з геологічного вивчення надр

Інструкція розроблена відповідно до статті 39 Кодексу України про надра і визначає порядок державної реєстрації та обліку робіт з геологічного вивчення надр.

Роботи з геологічного вивчення надр (далі - РГВН) підлягають обов'язковій державній реєстрації з метою запобігання їх дублюванню при подальшому вивченні геологічної будови надр, виявленні та оцінці запасів і якості корисних копалин, дослідженні екологічного стану геологічного середовища, з'ясуванні гірничотехнічних, гідрогеологічних та інших умов розробки родовищ корисних копалин і використання надр для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин.

Державна реєстрація робіт з геологічного вивчення надр - це офіційне свідчення про доцільність здійснення певних видів і обсягів робіт, які спрямовані на збільшення повноти геологічної, гідрогеологічної, інженерно-геологічної, геофізичної, еколого-геологічної та геохімічної вивченості надр.

Інструкція обов'язкова для виконання підприємствами, установами, організаціями, громадянами України, а також іноземними юридичними особами і громадянами (надрокористувачами), які мають намір провадити роботи з геологічного вивчення надр у межах території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Державну реєстрацію та облік робіт з геологічного вивчення надр здійснює Державний інформаційний геологічний фонд України "Геоінформ" (далі - Геоінформ) відповідно до вимог цієї Інструкції.

1.2. Роботи з геологічного вивчення надр обов'язково реєструються до початку їх проведення і підлягають перереєстрації, якщо сталися зміни даних, за якими вони початково зареєстровані.

1.3. Якщо після реєстрації РГВН відбулися зміни її найменування, цільового завдання, площі чи району робіт, а також назва виконавця робіт, то вона у 15-денний термін подається надрокористувачем на перереєстрацію.

Перереєстрована робота отримує новий реєстраційний номер. Остання перереєстрація РГВН може провадитись не пізніше ніж за три місяці до завершення робіт.

1.4. РГВН на перереєстрацію не подається при зміні обсягів фінансування чи терміну виконання зі збереженням попереднього цільового завдання і площі робіт.

У випадку тимчасового або остаточного зупинення РГВН, а також зміни строку проведення робіт, надрокористувач зобов'язаний повідомити листом про це Геоінформ упродовж 15 днів від дати прийняття відповідного рішення.

1.5. Рішення про державну реєстрацію (перереєстрацію) РГВН або про відмову у її реєстрації приймається Геоінформом протягом 15 календарних діб від дня отримання від надрокористувача разом з супровідним листом повного комплекту реєстраційних документів:

- переліку (-ів) РГВН (за формою N 3-гр);

- картограми(-м) з контурами площ чи району проведення РГВН.

1.6. Реєстрації підлягають такі види РГВН:

- регіональні геолого-геофізичні роботи масштабу 1:500000, 1:1000000 та меншого, в тому числі космо- і аерофотогеологічне картування в комплексі з загальними геохімічними дослідженнями; глибинне сейсмічне зондування на опорних профілях, буріння надглибоких свердловин;

- регіональні геофізичні, геологознімальні, геолого-гідрогеологічні, гідрогеологічні, інженерно-геологічні, геохімічні, еколого-геологічні роботи масштабу 1:200000 та більше, а також гравіметричні роботи;

- геологорозвідувальні роботи на тверді корисні копалини, у тому числі: геологознімальні роботи масштабу 1:50000 (1:25000) з загальними пошуками і випереджаючими підготовчими дослідженнями, пошукові та пошуково-оцінювальні роботи, попередня і детальна розвідка, дорозвідка родовищ, що розробляються, і тих, що не освоєні промисловістю; перерахування запасів раніше розвіданих родовищ;

- геологорозвідувальні роботи на нафту й газ, у тому числі регіональні геолого-геофізичні дослідження; виявлення і підготовка площ геолого-геофізичними методами; структурне, опорне і параметричне буріння; пошуки і розвідка родовищ; підрахування запасів нафти й газу;

- гідрогеологічне, інженерно-геологічне і комплексне гідрогеологічне та інженерно-геологічне знімання масштабу 1:200000 (1:100000), 1:50000 та більше, у тому числі - спеціалізоване для меліорації земель;

- геологорозвідувальні роботи на підземні води (прісні, мінеральні, термальні, промислові); пошукові та пошуково-оцінювальні роботи, попередня і детальна розвідка; дорозвідка родовищ, що експлуатуються, і тих, що господарськи не використовуються; перерахунок запасів раніше розвіданих родовищ підземних вод;

- буріння експлуатаційних на воду та спостережних свердловин у разі використання підземних вод;

- ліквідаційний тампонаж свердловин будь-якого призначення;

- інженерно-геологічні роботи для промислового та цивільного будівництва в містах і селищах міського типу на площах понад 15 км і поза їх межами на площах більше 1 км ; ті самі роботи, що виконуються в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони -незалежно від розміру площі робіт;

- інженерно-геологічні роботи для схем і проектів меліоративних систем площею 100 км і більше;

- інженерно-геологічні роботи для будівництва залізничних і шосейних доріг, газо- і нафтопроводів, водоводів і магістральних каналів, повітряних ліній електропередач напругою понад 35 кВ, протяжність яких перевищує 50 км, а також для будівництва метрополітенів, транспортних тунелів (поза межами міст), гребель, мостів протяжністю 100 м і більше; ті самі роботи, що виконуються в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони незалежно від площі об'єктів;

- пошуки і розвідка геологічних структур, придатних для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, а також - для поховання відходів виробництва, шкідливих речовин та скидання стічних вод;

- комплексні еколого-геологічні дослідження та картування забруднених територій масштабу 1:200000 (1:100000), 1:50000 та більше;

- радіогеологічні дослідження та картування;

- вивчення режиму та якості підземних вод з оцінкою їх ресурсів та техногенного впливу на стан підземних вод;

- ведення державного водного кадастру (розділ "Підземні води");

- вивчення, режимні спостереження і прогнозування розвитку небезпечних екзогенних і ендогенних процесів (зсуви, селі, карст, суфозія, абразія, підтоплення промислових зон та міських споруд, землетруси);

- ведення аерокосмічного моніторингу та постійних моделей геологічного середовища;

- створення і функціонування блоку "Геологічне середовище" державної системи моніторингу довкілля;

- науково-дослідні, тематичні та дослідно-методичні роботи з розвитку і вдосконалення методів, методик, технологій геологічного вивчення надр, у тому числі із застосуванням комп'ютерних засобів для обробки геологічної інформації, інформаційних технологій і комп'ютерних мереж;

- складання оглядів геологічної, гідрогеологічної, інженерно-геологічної, геофізичної, еколого-геологічної та інших видів вивченості; складання геолого-економічних оглядів;

- складання авторських оригіналів зведених карт геологічного (геофізичного, геохімічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного, еколого-геологічного тощо) змісту і пояснювальних записок до них;

- дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин;

- вивчення технології видобутку мінеральної сировини на стадії розробки промислової схеми; розроблення кондицій мінеральної сировини; геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин і комплексності їх освоєння;

- спеціальні геологічні роботи, які проводяться за особливим переліком. 1.7. Роботи, які не підлягають реєстрації:

- експлуатаційна розвідка;

- топографо-геодезичні, у тому числі ті, що забезпечують роботи з геологічного вивчення надр;

- гравіметричні, що виконуються в підземних гірничих виробках;

- науково-дослідні, тематичні, дослідно-конструкторські та дослідно-методичні - щодо створення, вдосконалення апаратури й устаткування для геологічного вивчення надр, технічного оснащення інформаційних технологій і систем;

- зі створення і ведення нормативної бази управління, у тому числі - зі стандартизації, сертифікації, ліцензування тощо в галузі геологічного вивчення, охорони та використання надр;

- з ведення державного кадастру родовищ і проявів корисних копалин та ведення державного балансу запасів корисних копалин;

- з формування державного фонду родовищ корисних копалин та державного фонду надр;

- зі складання видавничих оригіналів і видання карт (з пояснювальними записками), а також монографій, збірників, оглядів, бюлетенів, посібників, довідників будь-якого змісту;

- з нормування праці, складання технологічних та посадових інструкцій;

- з проектування, організації та проведення робіт з геологічного вивчення надр;

- зі створення та функціонування геологічних виставок, музеїв та бібліотек.

1.8. Геоінформ надає надрокористувачам консультації з питань підготовки і оформлення реєстраційних документів, за достовірність відомостей у яких відповідає виконавець РГВН.

1.9. Звіти з завершених РГВН, які зареєстровано Геоінформом, повинні мати на титульному аркуші звіту державний реєстраційний номер РГВН, а геологічні результати, викладені у цих звітах, повинні відповідати вихідним даним, за якими зареєстровано (перереєстровано) РГВН.

1.10. Спори, що виникають між Геоінформом і надрокористувачем з приводу державної реєстрації, перереєстрації чи відмови у реєстрації РГВН, вирішуються Геолкомом України, відповідно до наданих йому повноважень та судом.

2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ І ПОДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ

ДОКУМЕНТІВ

2.1. Основним документом, за яким реєструються чи перереєстровуються РГВН, є Перелік робіт з геологічного вивчення надр (далі - Перелік РГВН), що складається за формою N 3-гр (додаток 1) лише на роботи, указані в пункті 1.6 цієї Інструкції, за такими напрямками і корисними копалинами:

пошукові та розвідувальні роботи:

- на чорні метали;

- на кольорові, рідкісні, рідкісноземельні, радіоактивні метали та розсіяні елементи;

- на дорогоцінні метали і алмази;

- на вугілля, горючі сланці й торф;

- на нафту і природний газ;

- на неметалічні корисні копалини; регіональні геологознімальні та геофізичні роботи; гідрогеологічні та інженерно-геологічні роботи; еколого-геологічні роботи;

науково-дослідні, тематичні та дослідно-методичні роботи; спеціальні роботи, роботи на континентальному шельфі і виключній (морській) економічній зоні, роботи з прогнозу землетрусів.

2.2. Для геологічних, гідрогеологічних, інженерно-геологічних (в тому числі тих, що провадяться з метою меліорації), еколого-геологічних робіт обов'язково наводяться масштаб знімання, номенклатура планшетів масштабу 1:100000, географічні координати і величина площі робіт у квадратних кілометрах, а для лінійних об'єктів - протяжність у кілометрах. Якщо контур району робіт охоплює неповні трапеції масштабу 1:100000, то вказується номенклатура планшетів більш крупного масштабу (до 1:25000).

2.3. Для геофізичних площових і профільних робіт указується номенклатура планшетів площі досліджень масштабу 1:100000 (або, як у вищезазначеному випадку, номенклатура планшетів до масштабу 1:25000), масштаб знімання, географічні координати і величина площі в квадратних кілометрах (чи протяжність профілів у кілометрах).

2.4. Для гравіметричних робіт, якщо такі входять у геолого-геофізичний комплекс, указуються початок і завершення власне гравіметричних робіт, а не всього комплексу, та асигнування, які передбачаються лише на проведення гравіметричних робіт, а не загальна вартість комплексних геолого-геофізичних досліджень.

2.5. Переліки й картограми робіт з геологічного вивчення надр (крім гравіметричних) подаються до Геоінформу у трьох примірниках окремо для кожного джерела фінансування.

Картограми масштабу 1:1000000 (з потрібною для прив'язування РГВН топографічною ситуацією) подаються із контурами площ робіт та їх номерами, які відповідають порядковим номерам робіт у відповідному Переліку РГВН. На роботи, що проводяться на великих чи незначних площах, припустиме подання картограм відповідно до масштабів - 1:250000 й 1:100000. Картограми складаються на всі види робіт, за винятком науково-дослідних, тематичних, дослідно-методичних; робіт з попередньої та детальної розвідки родовищ, інженерно-геологічних робіт для будівництва в містах і селищах міського типу.

2.6. Переліки та картограми гравіметричних робіт, включаючи науково-дослідні, тематичні та дослідно-методичні, пов'язані з проведенням аналізу, узагальнення та інтерпретації гравіметричних матеріалів, незалежно від того, чи є вони самостійними роботами, чи входять до комплексу геолого-геофізичних досліджень, складаються за джерелами фінансування і подаються у чотирьох примірниках окремо:

- на гравіметричні роботи у масштабах 1:100000 і менше;

- на роботи зі складання гравіметричних карт усіх масштабів;

- на гравіметричні роботи у масштабах 1:50000 і більше;

- на науково-дослідні, тематичні та дослідно-методичні роботи з аналізу, узагальнення та інтерпретації гравіметричних матеріалів.

2.7. Картограми гравіметричних РГВН складаються на викопіюваннях з бланкової карти масштабу 1:1000000 з розбиттям на трапеції масштабу 1:100000 і зазначенням міжнародної номенклатури листів.

На вказану топооснову чорною тушшю наносяться контури площ гравіметричних робіт (профілі, маршрути), пронумеровані відповідно до певного Переліку РГВН.

У разі відсутності у виконавця топооснови потрібного масштабу на четвертий примірник основної картограми наносяться контури площ відповідного масштабу гравіметричних робіт. Контури площ позначаються арабськими цифрами 1, 2, 3, 4, які відповідають масштабам 1:200000; 1:100000; 1:50000; 1:25000. Цифри проставляються через крапку після номера роботи.

2.8. Переліки і картограми гравіметричних РГВН з супровідним листом подаються виконавцем до територіального геофізичного підприємства Геолкому України, яке у 10-денний термін розглядає реєстраційні документи, остаточно визначає можливість державної реєстрації робіт, завіряє їх підписом керівника і печаткою (на третьому примірнику Переліку РГВН) і направляє три примірники документів на реєстрацію до Геоінформу.

3. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОБЛІКУ РОБІТ З ГЕОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ НАДР

3.1. За отриманням від виконавця Переліку РГВН та картограм Геоінформ зобов'язаний зафіксувати на супровідному листі дату їх надходження, а далі:

- перевірити правильність оформлення поданих документів;

- встановити за реєстраційними документами РГВН минулих років й картограмами геологічної, геофізичної, гідрогеологічної та інших видів вивченості відсутність дублювання поданих робіт.

3.2. Правильно оформлені реєстраційні документи вносяться за датою їх надходження до Реєстру переліків робіт з геологічного вивчення надр, поданих у поточному році (додаток 2), який відкривається на кожний календарний рік окремо.

Для реєстрації переліків гравіметричних робіт ведеться спеціальний реєстр з позначкою Г, а з позначкою М - для переліків робіт, що провадяться на континентальному шельфі та у виключній (морській) економічній зоні.

3.3. На прийнятих для подальшого розгляду Переліках РГВН під реквізитом "Форма N 3-гр" та у верхньому правому куті відповідних картограм ставиться відтиск штампа такого зразка:

ГЕОІНФОРМ. Реєстровий N Підпис Дата

Відтиск штампа заповнюється особою, що відповідає за прийняття реєстраційних документів.

Реєстровий номер проставляється за порядком запису Переліку РГВН у відповідному Реєстрі.

3.4. У випадку неправильного оформлення поданих документів або неможливості встановлення за ними доцільності проведення робіт Геоінформ повинен повернути їх виконавцю на доопрацювання.

У разі: виявлення дублювання поданих РГВН такими, що вже зареєстровані, а також проведення робіт на корисні копалини місцевого значення, перелік яких наведено у додатку 3, поблизу від розвіданих, але не використовуваних, родовищ тих самих корисних копалин; буріння свердловин на воду за наявності раніше пробурених свердловин, що не експлуатуються зовсім або не на повну потужність; проведення робіт не за профілем діяльності виконавця або без дозволу на їх виконання Геоінформ повинен відмовити в реєстрації поданих робіт.

3.5. За відсутності підстав, указаних в пункті 3.4, Геоінформ повинен присвоїти поданим РГВН державні реєстраційні номери.

Реєстраційний номер РГВН складається з першої букви слова "Україна" (У), слідом за нею, через риску, двох останніх цифр позначення року початку проведення робіт (00, 01 ...), далі, через риску, реєстрового номера поданого Переліку РГВН за Реєстром Переліків РГВН (починаючи щороку з першого номера) і, через косу риску, порядкового номера робіт у Переліку РГВН.

3.6. Переліки РГВН, у яких міститься хоча б одна зареєстрована робота, завіряються штампом такого зразка:

ГЕОІНФОРМ Кіл. зареєстрованих робіт - Директор Дата

Відтиск штампа ставиться на останній сторінці Переліку РГВН нижче реквізиту "Керівник" і підписується директором чи його заступником.

Дата, яка проставляється у відтиску штампа, є датою реєстрації робіт за цим Переліком.

Два примірники реєстраційних документів повертаються виконавцеві разом з супровідним листом (додаток 4).

3.7. Подані виконавцями Переліки РГВН і картограми, на основі яких зареєстровані або не зареєстровані роботи, зберігаються у Геоінформі в окремих папках (швидкозшивачах), на титулі яких указується: позначення -РГВН, рік - 2000, (2001 і т. д.) та порядковий номер папки - N 01, N 02, ...

Папки, які вміщують документи щодо гравіметричних робіт та робіт на морській акваторії, мають, відповідно, позначення "РГВН(Г)" та "РГВН(М)". Порядковий номер папки установлюється в межах року та певного виду

РГВН.

3.8. Після укладання до папки прийнятих на розгляд Переліків РГВН і картограм разом з супровідним листом виконавця у відповідному Реєстрі переліків робіт з геологічного вивчення надр (додаток 2, графа 9) указується умовне позначення папки, де зберігатимуться зазначені документи.

За прийняттям рішення щодо реєстрації, перереєстрації або відмови уних у графі 10 Реєстру вказується вихідний номер і дата згідно з супровідним листом Геоінформу, за яким подані реєстраційні документи РГВН повертаються виконавцю.

3.9. Геоінформ проводить узагальнення результатів реєстраційних робіт за рік, формуючи Відомості про державну реєстрацію робіт з геологічного вивчення надр у 20... році (додаток 5) та Обсяги робіт з геологічного вивчення надр, зареєстрованих у 20... році (додаток 6), у яких викладаються: кількість і кошторисна вартість зареєстрованих РГВН за виконавцями, джерелами фінансування, напрямками, корисними копалинами і видами робіт, кількість відмовлень у реєстрації робіт.

3.10. Усі матеріали щодо державної реєстрації РГВН (переліки, картограми, реєстри, аналітичні таблиці, довідки тощо) зберігаються у Геоінформі безстроково.

Начальник Головного п т т,   . .

В. 1. Калінін

геологічного управління

Виконавець_

(повна назва надро­користувача відповідно до Статуту) Код

ЄДРПОУ_Адреса та

індекс_

ПЕРЕЛІК робіт з геологічного вивчення надр

на_рік

Додаток 1 до пункту 2.1

Форма N 3-гр

Інструкції про порядок державної реєстрації та обліку РГВН

Вих. N_від_

Джерело фінансування_(державний

бюджет, місцевий бюджет, власні кошти тощо)

Державний реєстраційний номер РГВН

Напрямок (галузь), корисна копалина, вид робіт

Назва об'єкта робіт (теми)

Місцезнаходження

об'єкта робіт (адміністративне положення, географічні координати, площа)

5

Цільове завдання (очікувані результати робіт)

Термін виконання робіт (квартал, рік)

початок

закінч.

Кошто­рисна

вартість робіт, тис. грн.

іт

и

9

10 j

1

2

3

4

6

7

8

Керівник

(підпис) (ініціали, прізвище)

(Відтиск печатки виконавця) 471

РЕЄСТР   поданих  у _ році Додаток 2 до пункту 3.3

переліків робіт з геологічного вивчення надр Інструкції про порядок державної

реєстрації та обліку РГВН

Реєст­ровий номер Переліку РГВН

Дата

Роботи

Зареєстровано

Відмовлено в реєстрації

Місце зберігання реєстраційних документів (папка)

Повернення реєстраційних

 

реєстрації Переліку РГВН

повна назва та адреса виконавця

і і джерело фінансу­вання

1

і

кількість робіт

і

вартість робіт,

грн.

кількість робіт

вартість робіт, грн.

 

документів з листом

(вих. N_

від )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 J

Додаток 3 до пункту 3.4 Інструкції про порядок державної реєстрації та обліку РГВН

ПЕРЕЛІК корисних копалин місцевого значення Сировина для хімічних меліорантів ґрунтів

Вапняк Гіпс Гажа (землистий гіпс) Сапропель

Сировина для будівельного вапна та гіпсу

Ангідрит Гіпс Вапняк Крейда

Сировина для бутового каменю

Андезит

Діорит

Андезито-базальт

Доломіт

Анортозит

Ліпарит

Вапняк

Мігматит

Габро

Монцоніт

Габро-діабаз

Пісковик

Габро-норит

Плагіограніт

Гнейс

Порфірит

Граніт

Ріоліт

Гранодіорит

Сієніт

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид