Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 44

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

Граносієніт

Туф

Дацит

Чарнокіт

Діабаз

Сировина піщано-гравійна

Галька (рінь) Піщано-гальковий матеріал

Гравій Ракуша

Пісок

Сировина цегельно-черепична

Алеврит Лес

Алевроліт Сланець

Аргіліт Суглинок

Глина легкоплавка Супісок

Додаток 4 до пункту 3.6

БЛАНК ГЕОІНФОРМ Інструкції про порядок державної

реєстрації та обліку РГВН

N

На N_від_

Про державну реєстрацію Повна назва і адреса виконавця

РГВН РГВН

У Геоінформі розглянуто подані реєстраційні документи на роботи з геологічного вивчення надр і повідомляється. У Переліку РГВН за реєстровим N_:

1. Роботи, указані під порядковими N_, _, зареєстровані

відповідно під N_, N_,     N_.

2. Роботи, указані під порядковими N_, _, реєстрації не

підлягають згідно з пунктом 1.7 Інструкції про порядок державної реєстрації та обліку РГВН.

3. Відмовлено у реєстрації робіт під порядковими номерами:

N_: (мотиви відмови відповідно до пункту 3.4 Інструкції)

N_: (мотиви відмови відповідно до пункту 3.4 Інструкції)

У Переліку РГВН за реєстровим N_:

(повторюється за кількістю розглянутих Переліків РГВН)

До листа 1. Перелік(-и) РГВН N_, ..., N_у двох

додається: примірниках

2. Картограма(-и) РГВН N_, ..., N_у двох

примірниках

Директор _(ініціали, прізвище)

473

Додаток 5 до пункту 4.3

ВІДОМОСТІ про державну Інструкції про порядок державної

реєстрацію робіт з геологічного реєстрації та °блку РГВН

вивчення надр

у_році

1. Регіональні геологознімальні та геофізичні роботи

Види робіт Всього робіт

а

"ft

Повна назва виконавця РГВН

Геологічне знімання м-бу 1 -9пп ппп ліпп 000)

Геологічне знімання м-бу 1:50 000 (1:25 000)

е

н чі

гі о

л

о

е

о

eg

р

е

Космофотогеологічне картування

Геологічне довивчення раніше знятих площ

Глибинне картування

Аерогеофізичні роботи

Наземні геофізичні роботи

Інші роботи

Зареєстровано

Не зареєстровано

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

_Всього за рік

2. Пошукові та розвідувальні роботи

 

 

 

 

Групи корисних копалин

 

 

Всього робіт

N з/п

Повна

 

Кольорові, рідкісні,

 

Вугілля, горючі сланці, торф

 

Неметалеві корисні копалини

 

 

 

назва виконавця

РГВН

Чорні

метали

рідкісно­земельні, радіоактивні метали та розсіяні елементи

Дорогоцінні метали і алмази

 

Нафта, газ

Всього

У т. ч. сировина будівельна

Зареєст­ровано

Не

зареєст­ровано

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 _І

_Всього за рік

Продовження додатка 5

3. Гідрогеологічні роботи

Види робіт

"ft

1 2

Гідрогеологічне знімання масштабу

Гідрогеологічне знімання з

метою меліорації масштабу

 

(1:100000)

та більше

(1:100000)

та більше

 

1:200000

1:50000

1:200000

1:50000

 

3

4

5

6

 

 

1

Пошукові та розвідувальні

Гідрогео-

роботи і буріння

логічне

експлуатаційних свердловин

знімання

 

 

 

м-бу

 

 

 

1:200000

 

 

 

(1:100000)

 

 

 

раніше

на прісні

на

на

закарто-

води

міне-

промислові і

ваних

(питні та

ральні

термальні

площ

технічні)

води

води

7

8

9

10

Всього за рік

4. Інженерно-геологічні роботи

Види робіт

Всього робіт

 

Повна

1

Інженерно -

N з/п

назва

геологічне

 

виконавця

знімання

 

РГВН

м-бу

 

 

1:200000

 

 

(1:100000)

Комплексне інженерно-геологічне і гідрогеологічне знімання м-бу 1:50000 та більше

Інженерно-геологічне і комплексне знімання м-

бу 1:50000

та більше з

метою меліорації

Інженерно-геологічне вишукування

для

будівництва

Інші роботи

Зареєст­ровано

Не

зареєст­ровано

1 2

3 4

5

6

7

8

9 _1

 

Всього за рік

 

 

 

 

 

03

«

оЗ Я

Закінчення додатка 5

5. Еколого-геологічні роботи

Н В

РГ ця

в а н

ко

и в а в

аз

н а н в о

По 0 0 0 0 0 2:

3

Комплексні еколого-геологічні дослідження

картування забруднених територій масштабу

Всього за рік

6. Науково-дослідні, тематичні, дослідно-методичні роботи

п/

/з

N

Напрямки робіт

їо н н

іи ніб чи іл імг

еонн

ге

іч ів іни чв

еова

інра

нічка лгока

оли оед гео гіт іе

ьнме

Вивчення геологічних особливостей, умов утворення і закономірностей розміщення родовищ корисних копалин, розробка та удосконалення методики прогнозів, пошуків, розвідки; геолого-економічна оцінка мінерально-сировинних ресурсів

и

л а

бте

ні

р о

е

оз

н

іс кі

дк ід

р н

скі

ді

р,

ві

овр льо

ло

К

С:

е

м ні

ін ці

о г о р о

-є р о т

ці

н

а л с

чі

ю

р о г

ллгі у В

г

,а т

а

На

ші

Ін

1    2    3    4    5    6     7     8    9 10

о г о ь с

В

11

гі

ол

о е г о

рді

гі

гі

ол

о е г ої

н р

е

н

ежн

12 13

Всього робіт

іг о л о е г

ок

е

и т о б о р

ші

Ін е

Н

14

15

16 17

Всього за рік

1

2

і

S

S

со

со

сок

О

о о о 00

р

т о

н

О

д

я а р

т о

е р

ю о

Он

к

о

ат

д

о

з

іт бі

о р

В

о р

у

f

к

іт

ю о

р к

я р

а

т о ю о

р

а т

ві

о

к

а

о

П

иходосі ішні

idow я tu тфчиэш ет иходод

Hxogod iHuidxamaedj

Hxogod шй'ш'эоИ'-ояомЛвн

Hxogod iHhuoiroaj-ojoiroMg

Hxogod IHhIJOIroэJ-oнdэнэжнI

Hxogod THhiJoiroajodfij

и1шхэ1л1эн ішні

T3Hiigodiio етчігаяіІїЛд

фdox 'іїіьгеїго ihoidoj 'кігішЛд

иєвілііш и и1шхэ1л1 iHHinojodo'[f

as § н ° s £ I I

ріріераер

иішхзілі iHdoji

-----„„л-

ruuyuu

шьиєтфсш tU ШЧІШШНЄОЛОІГОЗЛ ШЧІШНОиЗгГ

кнншЛэнеттф он^зж'Гі'

СО

7

6

5

4

СП

о

On

7

6

4

00

СП

Про затвердження Інструкції про порядок обліку результатів робіт з геологічного вивчення надр

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 18

липня 2000 року N 73

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 серпня 2000 р. за N

470/4691

Відповідно до Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 29.05.2000 N 724, статті 39 Кодексу України про надра та статті 6 Закону України "Про державну геологічну службу України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок обліку результатів робіт з геологічного вивчення надр (додається).

2. Уважати такою, що не застосовується на території України, "Инструкцию по учету геологической изучености территории СССР", затверджену Міністерством геології СРСР 30 серпня 1984 року.

3. Начальнику Департаменту геології та використання надр Гурському Д. С. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лизуна С. О.

Міністр І. Заєць

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18 липня 2000 р. N 73

ІНСТРУКЦІЯ про порядок обліку Зареєстровано в Мшст^сттгі

. . юстиції України 3 серпня 2000 р. за N

результатів робіт з геологічного 470/4691

вивчення надр

Інструкція, яка розроблена відповідно до статті 39 Кодексу України про надра та статті 6 Закону України "Про державну геологічну службу України", визначає порядок обліку й узагальнення результатів завершених робіт з геологічного вивчення надр території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони.

Облік, аналіз, систематизація, узагальнення і зберігання результатів робіт з геологічного вивчення надр (далі - РГВН) провадяться з метою:

підвищення рівня знань щодо геологічної, гідрогеологічної, інженерно-геологічної, геофізичної, еколого-геологічної, геохімічної (узагальнено-геологічної) вивченості надр;

запобігання дублюванню проведення однакових видів, методів досліджень і масштабів РГВН на тій самій площі (профілю) робіт чи її ділянках; за однаковими видами корисних копалин та іншими, що збігаються, характеристиками завершених і нових РГВН, які не збільшують геологічну вивченість цієї площі;

раціонального вибору напрямків подальшого проведення РГВН для планування розвитку мінерально-сировинної бази країни.

Інструкція обов'язкова для виконання користувачами надр незалежно від відомчого підпорядкування і форм власності (далі - виконавці РГВН), які здійснюють РГВН з будь-яких джерел фінансування.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Державний інформаційний геологічний фонд України "Геоінформ" (далі - Геоінформ) здійснює облік результатів завершених робіт з геологічного вивчення надр відповідно до вимог цієї Інструкції.

1.2. Результати виконаних РГВН відповідно до установлених вимог викладаються у геологічних чи науково-дослідних звітах або у виданих картах геологічного змісту, які після їх затвердження у заведеному порядку передаються виконавцями РГВН на постійне зберігання до Геоінформу.

Разом   із   зазначеними   звітними   геологічними   матеріалами до Геоінформу подаються облікові документи: облікові картки вивченості;

копії контурів розташування вивчених площ чи профілів проведених робіт, зроблені з оглядових карт масштабу 1:1000000.

1.3. У Геоінформі виконуються такі основні роботи з обліку, аналізу, систематизації та узагальнення результатів геологічного вивчення надр:

здійснюється інвентарний облік звітних матеріалів з геологічної вивченості надр, їх зберігання і використання в установленому порядку;

проводяться перевірка та систематизація облікових карток і копій розташування вивчених площ (профілів проведених робіт);

ведеться картотека геологічної вивченості надр;

ведуться комп'ютерні бази даних з геологічної вивченості надр;

здійснюється складання контурних карт і картограм геологічної вивченості;

складаються аналітичні таблиці за видами геологічної вивченості.

1.4. Таблиці, контурні карти і картограми геологічної вивченості надр надаються Геоінформом органам виконавчої влади та місцевого самоврядування на їх запит безкоштовно.

Користувачам надр усіх форм власності зазначені матеріали надаються у користування на договірній основі відповідно до Положення про порядок розпорядження   геологічною   інформацією,   затвердженого постановою

479

Кабінету Міністрів України від 13.06.95 N 423.

1.5. Геоінформ безкоштовно надає методичні матеріали і консультації з питань підготовки і оформлення облікових документів, за достовірність відомостей у яких відповідає виконавець РГВН.

1.6. Спори, що виникають між Геоінформом і виконавцем РГВН з приводу обліку і використання результатів завершених РГВН чи відмови в прийманні облікових документів від виконавця РГВН, вирішуються Міністерством екології та природних ресурсів України та судом.

2. ОБЛІКОВІ ДОКУМЕНТИ З ВИВЧЕНОСТІ НАДР

2.1. Облікові картки вивченості складаються виконавцями РГВН після розгляду звітних геологічних матеріалів науково-технічною, науково-редакційною чи вченою радою та прийняття протокольного рішення щодо повноти та якості результатів РГВН.

Перелік видів і методів РГВН і корисних копалин, для виявлення чи вивчення яких вони проводяться, наведено в додатку 1.

2.2. Облікова картка, що має уніфіковану форму (додаток 2), складається за одним з видів вивченості до кожного листа карти масштабу 1:1000000, у межах якого розташована площа (профіль) проведення РГВН або частина площі (профілю) робіт, якщо вона відображається на декількох листах зазначеного масштабу.

У разі проведення комплексу різних видів РГВН на тій самій площі (профілі) робіт облікові картки складаються з відповідних видів вивченості: геологічного; гідрогеологічного; інженерно-геологічного; геофізичного, еколого-геологічного; геохімічного.

2.3. Заповнені облікові картки подаються до Геоінформу в одному примірнику за підписом та печаткою виконавця РГВН.

У разі заповнення облікової картки на комп'ютері до Геоінформу разом з оригіналом картки передається на дискеті 3,5'' її комп'ютерна копія, підготовлена з допомогою будь-яких версій текстового редактора MS Word for Windows.

Комп'ютерна форма облікової картки разом з інструкцією щодо її заповнення надається Геоінформом виконавцям РГВН безкоштовно.

2.4. Облікова картка супроводжується копією розташування контуру вивченої площі (профілю) робіт на листі карти номенклатури масштабу

1:1000000.

Копія виконується з оглядової карти зазначеного масштабу в умовних позначеннях, які наведені в додатку 3, завіряється підписом і печаткою виконавця РГВН та подається до Геоінформу в одному примірнику.

2.5. У Геоінформі здійснюються фіксація дати надходження облікових карток і копій розташування вивчених площ (профілів) робіт; перевірка їх на відповідність звітним геологічним матеріалам; контролюється наявність та правильність зазначених в облікових картках номерів державної реєстрації РГВН та спеціальних дозволів (ліцензій) на виконання робіт.

Співробітником Геоінформу, який відповідає за прийняття звітних геологічних матеріалів на постійне зберігання, до облікової картки вноситься інвентарний номер прийнятого звіту чи виданої карти. Цей самий номер наноситься на копію контуру розташування вивченої площі (профілю) робіт.

Після підпису зазначених облікових документів відповідальним співробітником Геоінформу вони вважаються прийнятими, про що сповіщається виконавець РГВН у листі Геоінформу щодо прийняття звітних геологічних матеріалів та облікових документів на постійне зберігання.

Неправильно складені чи оформлені облікові документи повертаються виконавцям РГВН разом із супровідним листом Геоінформу, у якому викладаються мотивовані причини їх повернення на доопрацювання.

3. КАРТОТЕКА ВИВЧЕНОСТІ НАДР

Картотека вивченості надр складається з масивів облікових карток геологічної, гідрогеологічної, інженерно-геологічної, геофізичної, еколого-геологічної, геохімічної вивченості і поповнюється у міру надходження облікових карток до Геоінформу.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид