Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 45

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

Облікові картки систематизуються відповідно до номенклатури листів карт масштабу 1:1000000 і нумеруються окремо за кожним листом карти зазначеного масштабу.

3.1. Масив картотеки з геологічної вивченості утворюється з облікових карток, що складені:

а) до звітів за результатами:

регіональних геолого-геофізичних досліджень масштабу 1:1000000,

1:500000;

регіональних  геологознімальних,  геофізичних  і геологопрогнозних

робіт масштабу 1:200000, 1:100000;

геологознімальних  й  геологопрогнозних  робіт  масштабу 1:50000,

1:25000;

пошуків та пошукової оцінки родовищ корисних копалин; розвідки родовищ корисних копалин;

тематичних, науково-дослідних та дослідно-методичних робіт з геохронології, стратиграфії, тектоніки, магматизму, метаморфізму, мінералогії та кристалографії, петрографії, літології, четвертинної геології, геоморфології, палеонтології, палеоботаніки, палеогеографії, геохімії, геодинаміки, металогенії, мінерагенії, екзогенних процесів, екологічної геології;

б) на видані геологічні карти вищезазначених масштабів та регіональні карти геологічного змісту.

3.2. Масив картотеки з гідрогеологічної вивченості складається з облікових карток:

а) до звітів за результатами: гідрогеологічних та комплексних знімань;

гідрогеологічних та комплексних знімань, проведених з метою меліорації земель;пошукових і розвідувальних робіт на підземні води та лікувальні грязі;

гідрогеологічних досліджень при пошукових і розвідувальних роботах на тверді корисні копалини;

вивчення глибинних водоносних горизонтів і комплексів;

проведення дослідно-промислового видобутку підземних вод;

тематичних, дослідно-методичних і науково-дослідних гідрогеологічних робіт;

б) на видані гідрогеологічні карти масштабу 1:1000000 і крупніше;

в) на роботи зі створення і ведення Державного водного кадастру.

3.3. Масив картотеки з інженерно-геологічної вивченості складається з облікових карток:

а) до звітів за результатами: інженерно-геологічних та комплексних знімань;

інженерно-геологічних досліджень, проведених з метою будівництва різних споруд і вивчення умов їх експлуатації;

інженерно-геологічних та комплексних знімань, проведених з метою меліорації земель;

тематичних, дослідно-методичних, науково-дослідних робіт, які супроводжуються інженерно-геологічними картами;

б) на видані інженерно-геологічні карти.

3.4. Масив картотеки з геофізичної вивченості складається з облікових карток:

а) до звітів за результатами:

польових наземних, морських, аерогеофізичних та свердловинних досліджень;

дослідно-методичних і науково-дослідних робіт; тематичних узагальнювальних робіт;

складання зведених та прогнозних карт; переінтерпретації геофізичних матеріалів минулих років;

б) на видані геофізичні карти.

Якщо у звіті чи виданій карті викладаються результати виконаного комплексу геофізичних робіт і географічні координати вивчених ділянок площі (профілю) не збігаються, тоді на кожний геофізичний метод робіт заповнюється окрема облікова картка.

3.5. Масив картотеки з еколого-геологічної вивченості формується з облікових карток, складених:

а) до звітів за результатами:

комплексних еколого-геологічних досліджень та картографування, у тому числі еколого-геохімічних, еколого-газогеохімічних, еколого-радіометричних, еколого-гідрогеологічних, еколого-інженерно-геологічних тощо;

регіональних геологознімальних робіт, у процесі яких виконані еколого-геологічні дослідження та картографування;спеціальних еколого-геологічних досліджень та картографування на територіях та об'єктах інтенсивного промислового та сільськогосподарського виробництва, захоронення відходів;

розвідувальних робіт, у процесі яких виконувались супутні еколого-геологічні дослідження;

моніторингу геологічного середовища;

тематичних, дослідно-методичних, науково-дослідних робіт, які супроводжуються еколого-геологічними картами різного призначення та масштабу;

б) на видані еколого-геологічні карти.

3.6. Масив картотеки з геохімічної вивченості формується з облікових карток, складених:

а) до звітів за результатами:

регіональних геологознімальних робіт, у процесі яких виконані випереджальні та супутні геохімічні роботи;

пошукових, пошуково-оцінних і розвідувальних робіт, які виконані з використанням геохімічних методів;

розвідувальних робіт різного напрямку, за якими отримана інформація щодо результатів геохімічних досліджень;

тематичних, науково-дослідних, дослідно-методичних геохімічних робіт, які супроводжуються картами різного масштабу, а також цих самих робіт, якщо до них не додаються карти геохімічного змісту;

б) на видані геохімічні карти.

4. КОНТУРНІ КАРТИ І КАРТОГРАМИ ВИВЧЕНОСТІ НАДР У Геоінформі щорічно до  1  липня складаються (поповнюються) контурні карти та картограми вивченості надр за результатами РГВН, які викладені у прийнятих на зберігання геологічних звітах і виданих картах та в облікових документах до них, що надійшли на 1 січня поточного року.

4.1. Топографічною основою для складання контурних карт і картограм вивченості надр є міжнародна номенклатура листів карт масштабу 1:1000000, які охоплюють територію України.

На цих картах відображаються кордони адміністративних одиниць, залізничні та шосейні шляхи, найбільш важливі населені пункти, крупні річки та водойми.

Контури вивчених площ (профілів) робіт підлягають обов'язковому відображенню на контурних картах й картограмах вивченості.

4.2. Контури вивчених площ (профілів) наносяться на контурну карту чи картограму вручну або в автоматизованому режимі, використовуючи картографічні програмні засоби та бази даних.

4.3. Колір контуру площі (профілю) або її зафарбовування приймається відповідно до масштабу виконаних РГВН, груп корисних копалин та об'єктів робіт (додаток 3).

У середині або ззовні контуру проставляються: інвентарний номер звіту (виданої карти); прізвище та ініціали основного автора звіту (карти); рік завершення робіт.

4.4. Контурні карти і картограми геологічної вивченості надр складаються (поповнюються) таких видів:

а) контурні карти вивченості території пошуковими та розвідувальними роботами за окремими групами або видами корисних копалин;

б) контурні карти або картограми вивченості регіональними геолого-геофізичними дослідженнями; регіональними геологознімальними, геофізичними і геологопрогнозними роботами; геологознімальними й геологопрогнозними роботами масштабу 1:50000 чи 1:25000;

в) контурна карта вивченості тематичними, науково-дослідними, дослідно-методичними роботами та за результатами виданих геологічних карт;

г) картограми вивченості території геологознімальними роботами складаються окремо за масштабами 1:200000, 1:50000 та крупніше.

4.5. Контурна карта гідрогеологічної вивченості території складається (поповнюється) за результатами пошукових робіт на підземні води за їх видами та лікувальні грязі. На ту саму карту наносяться також площі гідрогеологічних робіт, які проведені при пошуках та розвідці на тверді корисні копалини, а також робіт з вивчення водоносних горизонтів, що глибоко залягають, у комплексі з глибинним картуванням, роботами на нафту і газ.

Окрема контурна карта складається за результатами знімальних, тематичних, дослідно-методичних і науково-дослідних гідрогеологічних робіт та виданих гідрогеологічних карт.

Картограми гідрогеологічної вивченості складаються за результатами:

гідрогеологічних та комплексних знімань;

гідрогеологічних та комплексних знімань, проведених з метою меліорації земель.

4.6. Контурні карти інженерно-геологічної вивченості складаються (поповнюються)за такою номенклатурою:

а) контурна карта вивченості інженерно-геологічними та комплексними зніманнями, а також тематичними, дослідно-методичними, науково-дослідними роботами, які супроводжуються інженерно-геологічними картами; на цю саму карту наносяться видані інженерно-геологічні карти;

б) контурна карта вивченості інженерно-геологічними дослідженнями з метою будівництва різних споруд;

в) контурна карта вивченості інженерно-геологічними та комплексними зніманнями з метою меліорації земель.

Картограми інженерно-геологічної вивченості складаються за результатами:

інженерно-геологічних та комплексних знімань; виданих інженерно-геологічних карт;

інженерно-геологічних досліджень з метою будівництва різних споруд; інженерно-геологічних та комплексних знімань з метою меліорації земель.

4.7. Контурні карти і картограми геофізичної вивченості складаються (поповнюються) за результатами таких методів досліджень:

гравірозвідка; аеромагніторозвідка; аерогаммаспектрометрія; наземна магніторозвідка;

електророзвідка наземна, морська та аероелектророзвідка; сейсморозвідка в нафтогазових провінціях (ДДЗ, Карпатський регіон, Причорноморська западина, Крим);

геофізичні дослідження для пошуків підземних вод; інші види геофізичних досліджень або їх комплекси.

4.8. Контурні карти і картограми еколого-геологічної вивченості складаються (поповнюються) за результатами:

комплексних еколого-геологічних досліджень та картографування;

еколого-геологічних досліджень та картографування при регіональних геологознімальних роботах;

супутніх еколого-геологічних досліджень при геологорозвідувальних роботах;

спеціальних еколого-геологічних робіт та картографування; моніторингу геологічного середовища;

тематичних, дослідно-методичних, науково-дослідних робіт та виданих карт еколого-геологічного змісту.

4.9. Контурні карти і картограми геохімічної вивченості складаються (поповнюються) за результатами таких видів робіт:

випереджальні і супутні геохімічні дослідження, які виконуються при регіональних геологознімальних роботах;

супутні геохімічні дослідження при геологорозвідувальних роботах різного напрямку;

геохімічні роботи на нафту й газ та пошуки родовищ твердих корисних копалин;

тематичні, дослідно-методичні, науково-дослідні роботи геохімічного змісту; видані геохімічні карти.

На контурні карти і картограми геохімічної вивченості виносяться контури вивчених площ вищезазначеними видами робіт таких масштабів: 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000 і дрібніше, а за потреби на них наносяться окремі регіональні профілі геохімічних робіт.

5. ТАБЛИЦІ ВИВЧЕНОСТІ НАДР

5.1. У Геоінформі щорічно до 1 квітня здійснюється підрахування вивчених площ за видами й масштабами знімань, для чого використовуються дані облікових карток, які надійшли до Геоінформу на 1 січня поточного року.

5.2. Підрахування розміру вивчених площ проводиться окремо з кожного виду і масштабу робіт, причому не враховуються площі в разі повторення на них робіт одного масштабу.

5.3. Підрахування   розміру   вивчених   площ   здійснюється заадміністративними одиницями і підсумовується щодо території України в цілому.

5.4. Підрахування розміру геологічно вивчених площ подаються в таблицях (додаток 4) за результатами:

вивчення території геологічним зніманням, груповим геологічним зніманням та геологічним довивченням раніше знятих площ;

вивчення території глибинним геологічним картуванням, аерофотогеологічним та космофотогеологічним картуванням;

вивчення континентального шельфу геологічними зніманнями.

5.5. Підрахування площ і складання таблиць гідрогеологічної вивченості території (додаток 5) здійснюються за результатами таких видів робіт:

гідрогеологічних та комплексних знімань;

гідрогеологічних і комплексних досліджень з метою меліорації земель. При складанні таблиць вивченості проводиться підрахування площ робіт окремо за масштабами:

знімальні роботи - 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000;

знімальні роботи з метою меліорації земель - 1:25000 і крупніше, 1:50000, 1:100000, 1:200000.

5.6. Підрахування площ і складання таблиць інженерно-геологічної вивченості території (додаток 6) здійснюється за результатами:

інженерно-геологічних та комплексних знімань;

інженерно-геологічних та комплексних знімань з метою меліорації земель.

Підрахування площ провадиться окремо за масштабами знімань: 1:25000 і крупніше, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000.

5.7. Підрахування площ та складання таблиць геофізичної вивченості здійснюється щодо площ, на яких виконана гравірозвідка та аеромагнітне знімання (додаток 7).

Підрахування площ проводиться без урахування їх перекриття різними масштабами досліджень.

При складанні таблиць вивченості з гравірозвідки виконується підрахування площ за масштабами 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000; з аеромагнітного знімання - за масштабами 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000.

5.8. Підрахування площ, вивчених еколого-геологічними роботами, відображається в таблицях (додаток 8) за результатами:

комплексних еколого-геологічних досліджень та картографування; еколого-геологічних досліджень та картографування при геологознімальних роботах; тематичних робіт;

спеціальних еколого-геологічних досліджень та картографування.

У таблицях еколого-геологічної вивченості викладаються підрахування площ робіт окремо за масштабами 1:25000 і крупніше, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000 і дрібніше.

5.9. Підрахування площ геохімічного вивчення територій викладається в таблицях (додаток 9) за результатами таких видів робіт:

випереджальних та супутніх геохімічних досліджень у складі регіональних геологознімальних робіт;

геохімічних пошуків родовищ корисних копалин масштабу 1:200000 і крупніше.

5.10. У Геоінформі щорічно до 1 липня складається Пояснювальна записка з геологічної вивченості надр України, у якій викладаються:

відомості про обсяги робіт, виконаних Геоінформом з обліку, аналізу, систематизації та узагальнення результатів геологічної вивченості надр за звітний рік (додаток 10);

результати (таблиці) підрахування площ, вивчених різними видами знімальних робіт, проведеними на території України в цілому та її адміністративних одиниць;

відомості про приріст вивчених площ за звітний період та його розподіл за адміністративними одиницями;

недоліки в оформленні облікових матеріалів, які надійшли від виконавців РГВН;

рекомендації з удосконалення державного обліку, узагальнення та використання результатів робіт з геологічного вивчення надр.

До пояснювальної записки додається узагальнювальна контурна карта з геологічної вивченості надр, на яку виносяться площі всіх робіт за звітний рік.

Начальник управління

геологічного вивчення надр „ , ІЛ   . .

... В. І. Калінін

Департаменту геології та

використання надр

Додаток 1 до пункту 2.1 НАИМЕНуВАННЯ 1 Інструкції про порядок обліку

ПОЗНАЧЕННЯ видів робіт, методів та  результатів РГВН корисних копалин

1. ГЕОЛОГІЧНА ВИВЧЕНІСТЬ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНІ РОБОТИ

Регіональне геологічне вивчення території України

Регіональні геолого-геофізичні дослідження масштабу 1:1000000, 1:500000:

геолого-мінерагенічне картування

виділення зон і районів нафтогазоносності для першочергового вивчення

виявлення об'єктів (структур) нафтогазоносності

підготовка об'єктів (структур) до глибокого буріння на нафту й

газ

геологічне вивчення площ в районах надглибоких свердловин та опорних профілей

космофотогеологічне картування

тематичні, науково-дослідні та дослідно-методичні роботи видані карти

Регіональні геологознімальні, геофізичні й геологопрогнозні роботи масштабу 1:200000 (1:100000):

геологічне знімання (полистове)

геологічне знімання шельфу

геологічне довивчення раніш закартованих площ глибинне геологічне картування аерофотогеологічне картування видані карти

Геологознімальні й геологопрогнозні роботи масштабу 1:50000

(1:25000):

геологічне знімання (полистове) геологічне знімання, групове геологічне знімання шельфу

РГВ РГГД

ГМК ВЗНГ ВОНГ ПОНГ

ГВП

КФГК ТЕМ

вид РГЗР

ГЗ200 ГЗШ200

ГДП

ГГК

АФГК ВИД200

ГЗР

ГЗ50

ГГЗ50

ГЗШ50аерофотогеологічне картування АФГК50

Пошуки та пошукова оцінка родовищ твердих корисних копалин ППО

Пошукові роботи: ПР

загальні пошуки ЗП

пошуки П

пошуково-оцінні роботи ПО

детальні пошуки ДП

Пошуки родовищ нафти й газу: ПРНГ

пошуки родовищ (покладів) ПНГ

Розвідка родовищ твердих корисних копалин: РР

попередня РП

детальна РД

дорозвідка ДР

Розвідка родовищ нафти й газу: РРНГ

розвідка РНГ

дорозвідка ДРНГ КОРИСНІ КОПАЛИНИ

Горючі корисні копалини: Г

нафта, газ природний, конденсат НГК

газ природний вугільних шахт ГШ

вугілля кам'яне ВК

вугілля буре ВБ

торф,сапропель Т

горючі сланці ГС

Металічні корисні копалини: М

чорні ЧМ

кольорові КМ

рідкісні РМ

благородні БМ

рідкісноземельні РЗ

розсіяні елементи РЕ

радіоактивна сировина РА

Неметалічні корисні копалини:

гірничохімічні гірничорудні облицювальне каміння ювелірне та виробне каміння діаманти

нерудні для металургії для будівництва

Н

ГХ

ГР

ОК

ЮВК

Д

НМ Б

2. ГІДРОГЕОЛОГІЧНА ВИВЧЕНІСТЬ

Гідрогеологічне комплексне знімання Гідрогеологічне знімання

Гідрогеологічне знімання з супутнім інженерно-геологічним зніманням

Геолого-гідрогеологічне знімання

Гідрогеологічне знімання з проведенням геологічного знімання дочетвертинних відкладів

Гідрогеологічне знімання з проведенням геологічного знімання четвертинних відкладів

Гідрогеологічне довивчення і перезнімання раніше вивчених територій

Гідрогеологічні, інженерно-геологічні та комплексні знімання, проведені з метою меліорації земель

Видані гідрогеологічні карти

Пошукові і розвідувальні роботи на підземні води:

для господарсько-питного водопостачання

для технічного водопостачання

мінеральні

промислові

термальні

для зрошення земель

для сільськогосподарського водопостачання для обводнення пасовищ

дренажні води, які беруть участь в обводненні родовищ твердих корисних копалин

Г

ГІ

ГГ

ГДЧ ГЧ

ГД

МЗ ВИГ

ПВ ТВ

МВ ПрВ ТеВ ОЗ

СХ

Оп

ДВ

Роботи з вертикального дренажу ВД Дослідження для штучного поповнення запасів підземних вод ШП

Гідрогеологічні дослідження при пошукових і розвідувальних роботах на тверді корисні копалини

Тематичні, дослідно-методичні, науково-дослідні роботи, які супроводжуються інженерно-геологічними картами

Тематичні, дослідно-методичні, науково-дослідні роботи, до яких інженерно-геологічні карти не додаються

ГІТ

Роботи з вивчення гідрогеологічних умов глибинних водоносних горизонтів і комплексів порід (проводиться самостійно і в комплексі з ГІГ глибинним геологічним картуванням, роботами на нафту й газ)

Роботи із створення та ведення Державного водного кадастру ДВК

Пошукові і розвідувальні роботи на лікувальні грязі ЛГ

Тематичні, дослідно-методичні та науково-дослідні роботи, які супроводжуються гідрогеологічними картами або картами гідрогеологічного ТкГ змісту

Тематичні, дослідно-методичні та науково-дослідні роботи, до яких гідрогеологічні карти не додаються

3. ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНА ВИВЧЕНІСТЬ

Інженерно-геологічні та комплексні знімання

Інженерно-геологічні знімання І

БкГ

ІГ

МЗ

Інженерно-геологічні знімання з проведенням гідрогеологічного знімання

Комплексні гідрогеологічні та інженерно-геологічні знімання з метою меліорації земель

Інженерно-геологічні дослідження з метою будівництва різних споруд:

цивільного і промислового будівництва Б

меліоративного будівництва МБ

гідротехнічного будівництва ГтБ

будівництва лінійних споруд ЛБ

аеродромного будівництва АБ

підземного будівництва ПБ

ТкІ

Бк

Видані інженерно-геологічні карти ВИІГ

4. ГЕОФІЗИЧНА ВИВЧЕНІСТЬ

Гравірозвідка:

гравірозвідка наземна ГР

гравірозвідка морська ГРМ Магніторозвідка:

магніторозвідка наземна МР

аеромагнітне знімання АМЗ

гідромагнітне знімання ГМЗ

Аерогаммаспектрометричне знімання АГСЗ

Аерогаммазнімання АГЗ

Сейсморозвідка: СР

метод відбитих хвиль МВХ

метод загальної глибини точки МЗГТ

Вібросейсморозвідка ВС

глибинне сейсмозондування ГСЗ

глибинне сейсмопрофілювання ГСП

зондування заломленими хвилями ЗЗХ

кореляційний метод заломлених хвиль КМЗХ

метод регульованого направленого приймання МРНП

метод рефрагованих хвиль МРХ

спосіб широкого профілю ШП

Електророзвідка: ЕР

електророзвідка морська ЕРМ

аероелектророзвідка АЕР

вертикальне електрозондування ВЕЗ

викликана електрична поляризація ВП

амплітудно-фазові заміри АФЗ

нескінченно довгий кабель БДК

зондування становленням електричного поля ЗСП

індукційно-частотне зондування ІЧЗ

дипольне електричне зондування ДЕЗ

дипольне осьове зондування ДОЗдиференційне зондування ДЗ

дипольне електромагнітне профілювання ДЕМП

метод зарядженого тіла МЗТ

кругове вертикальне електрозондування КВЕЗ

комбіноване електропрофілювання КЕП

симетричне електропрофілювання СЕП

магнітно-телуричне зондування МТЗ

аеромагнітне телуричне зондування АМТЗ

метод перехідних процесів МПП

Геофізичне дослідження свердловин ГДС

Біолокаційний метод БЛМ

Радіометричне знімання наземне РМ

5. ЕКОЛОГО-ГЕОЛОГІЧНА ВИВЧЕНІСТЬ

Комплексні еколого-геологічні дослідження та картографування: ЕГК

ландшафтно-геохімічні; еколого-геохімічні; еколого-газогеохімічні; агрогеохімічні; еколого-радіометричні; медико-геохімічні; еколого-гідрогеологічні; еколого-гідрогеохімічні; еколого-інженерно-геологічні; еколого-геофізичні тощо

гірничодобувних, нафтопереробних та інших переробних комплексів

великих аграрно-промислових виробництв та інтенсивного ведення сільського господарства

ГЗЕГ

Еколого-геологічні дослідження та картографування при регіональних геологознімальних роботах

Спеціальні еколого-геологічні дослідження та картографування в районах розташування та впливу:

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид