Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 49

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

Кондиції на мінеральну сировину розробляються з урахуванням раціонального використання всіх корисних копалин, а також наявних у них цінних компонентів і підлягають експертизі Державною комісією України по

Цільове призначення: Моніторинг стану мінерально-сировинної бази України та створення системи державного обліку родовищ, запасів корисних копалин і наявних у них супутніх компонентів. Накопичення інформації щодо щорічних результатів геологорозвідувальних та видобувних робіт на ділянках надр, наданих в користування. Забезпечення державних органів влади та надрокористувачів достовірною інформацією щодо стану мінерально-сировинної бази країни.

Основні завдання: Облік родовищ корисних копалин державного фонду та його резерву.

Щорічний облік запасів корисних копалин і результатів геологорозвідувальних та видобувних робіт на родовищах корисних копалин.

Формування звітів щодо руху запасів корисних копалин протягом минулого року та поточного їх стану для складання 108 випусків державних балансів запасів корисних копалин.

Формування звітів для складання довідників:

- "Мінеральні ресурси України",

- "Підсумки геологорозвідувальних робіт на нафту і газ в Україні",

- "Ресурси твердих горючих копалин ",

- "Мінеральні ресурси України і світу".

Вирішення інформаційно-пошукових задач за запитами державних органів влади та надрокористувачів.

Перспективи використання та розвитку: Удосконалення автоматизованого обліку родовищ та запасів корисних копалин у зв'язку з введенням у форми обліку таксонів нової класифікації.

Інформаційне наповнення бази даних для складання оглядових карт розташування об'єктів обліку державних балансів запасів корисних копалин з використанням ГІС.

520запасах корисних копалин.

Порядок розробки кондицій на мінеральну сировину встановлюється Державною комісією України по запасах корисних копалин.

Запаси корисних копалин розвіданих родовищ, а також запаси корисних копалин, додатково розвіданих у процесі розробки родовищ, підлягають експертизі та оцінюються Державною комісією України по запасах корисних копалин у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 46. Списання запасів корисних копалин

Видобуті корисні копалини, запаси корисних копалин, які втратили промислове значення, а також втрачені у процесі видобування або не підтверджені під час наступних геологорозвідувальних робіт чи розробки родовища, підлягають списанню з обліку гірничодобувного підприємства в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Результати списання з обліку запасів корисних копалин облікуються у Державному інформаційному геологічному фонді України.від 31 січня 1995 р. N 75 Київ

Про затвердження Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин

Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 9 січня 1996 року n 24, від 27 серпня 1997 року n 927, від 28 вересня 2000 року n 1481, від 21 червня 2004 року n 792, від 16 грудня 2004 року n 1696, від 25 травня 2006 року n 754,

від 31 серпня 2011 року n 911

Відповідно до статті 42 Кодексу України про надра Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин, що додається.

Прем'єр-міністр України В. МАСОЛ

Міністр Кабінету Міністрів В. ПУСТОВОЙТЕНКО

України

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня

1995 р. n 75

ПОРЯДОК державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних

копалин

(У тексті Порядку слово "Держкомгеології" замінено словом "Мінекоресурсів" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2000 року n 1481)

(У тексті Порядку слово "Мінекоресурсів" замінено словом "Держкомприродресурсів" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня

2004 року n 792)

(У тексті Порядку слово

" Держкомприродресурсів" замінено словом " Мінприроди" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 року n 754)

1. Державний облік родовищ, у тому числі техногенних, запасів і проявів корисних копалин (далі - державний облік) - це система збору, обробки та зберігання даних про результати геологорозвідувальних та гірничодобувних робіт. Метою державного обліку є постійне визначення стану, перспектив розвитку, раціонального використання та охорони мінерально-сировинної бази.

2. Державний облік здійснює Держгеонадра як по ділянках надр, що використовуються, так і по ділянках надр, не залучених до використання, в тому числі континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від

31.08.2011 р. n 911)

3. Державний облік ведеться на підставі звітів про результати геологозйомочних, пошукових, геологорозвідувальних, тематичних, проектно-пошукових та науково-дослідних робіт геологічного профілю, річних звітів гірничодобувних підприємств, звітів про результати технологічних випробувань мінеральної сировини, техніко-економічних обгрунтувань, рішень ДКЗ, інших документів, що стосуються оцінки та списання запасів.

4. Усі родовища корисних копалин, у тому числі техногенні, з запасами, оціненими як промислові, становлять державний фонд родовищ корисних копалин (далі - державний фонд), а всі попередньо оцінені родовища - резерв цього фонду.

Система обліку об'єктів державного фонду включає інформацію державного кадастру родовищ і проявів корисних копалин (далі - державного кадастру) та державного балансу запасів корисних копалин (далі - державного балансу), а також державну та галузеву звітність підприємств і організацій, що ведуть розвідку родовищ, у тому числі і техногенних, видобуток та здійснюють збагачення корисних копалин.

5. Держгеонадра щорічно готує аналітичний звіт про стан державного

фонду.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від

31.08.2011 р. n 911)

6. Обліку в державному кадастрі підлягають усі відкриті родовища корисних копалин на території України незалежно від кількості запасів, стану їх розвідки, освоєння і відомчої належності, а також прояви корисних копалин.

7. Підставою для складання державного кадастру є паспорт родовища або прояву корисних копалин, який розробляється для кожної групи корисних копалин. Форма паспорта, методичне керівництво щодо складання паспортів та інструкція щодо ведення державного кадастру розробляються і затверджуються Мінприроди.

8. Окремому обліку підлягають:

відпрацьовані родовища загальнопоширених корисних копалин; прояви загальнопоширених корисних копалин; нафтогазопрояви;

нафтогазоперспективні площі, структури;

параметричні, пошукові, розвідувальні та експлуатаційні нафтові і газові свердловини;

(пункт 8 доповнено новим абзацом шостим згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2004 р. n 1696, у зв'язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати

відповідно абзацами сьомим і восьмим) шліхові ореоли, точки і зони мінералізації,  окремі мінералогічні знахідки з високим вмістом цінних компонентів; геохімічні, геофізичні аномалії.

9. Організація та методичне керівництво веденням державного кадастру, а також збір, облік, систематизація, зберігання, обробка та надання даних державного кадастру заінтересованим користувачам здійснюються Держгеонадра.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від

31.08.2011 р. n 911)

10. Обліку у державному балансі підлягають запаси корисних копалин окремо по кожному об'єкту (родовище, ділянка родовища, шахтне поле та ін.) за основними промисловими типами, сортами, марками, технологічними групами корисних копалин відповідно до діючих державних стандартів, а також за способом відпрацювання, з виділенням запасів сировини, придатної для видобутку підземним, відкритим, гідравлічним та іншими способами.

У підсумках по кожному об'єкту обліку виділяються окремим рядком запаси, що знаходяться в охоронних зонах транспортних магістралей, під населеними пунктами, заповідниками тощо.

За ступенем освоєння родовища корисних копалин поділяються на ті, що розробляються, ті, що готуються до розробки, і ті, що не розробляються.

11. Облік запасів корисних копалин у державному балансі здійснюється згідно з Класифікацією запасів і ресурсів корисних копалин державногофонду надр.

(пункт 11 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.97 р. n 927)

12. Нові об'єкти (родовища) зараховуються до державного балансу на підставі рішень ДКЗ.

13. Запаси супутніх корисних копалин і компонентів, оцінені ДКЗ, підлягають обліку в порядку, встановленому для основної корисної копалини.

14. Облік запасів металічних і неметалічних корисних копалин ведеться по запасах руди, металу, гірської породи, мінералу, окису або іншої хімічної сполуки. Для нафти, газового конденсату, природного і розчиненого газу враховуються загальні запаси і запаси, що видобуваються.

15. Облік запасів корисних копалин ведеться на основі звітних балансів гірничодобувних і геологорозвідувальних підприємств. Форма звітного балансу за групами корисних копалин та інструкції щодо їх заповнення розробляються Мінприроди, погоджуються із заінтересованими міністерствами та відомствами і затверджуються Мінстатом.

16. Підсумки запасів по кожному виду корисних копалин підраховуються по гірничодобувних підприємствах, вугленосних та рудоносних районах (басейнах), областях та в цілому по Україні включаючи її виключну (морську) економічну зону.

(абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету

Міністрів України від 09.01.96 р. n 24) У підсумках по областях та Україні в цілому включаючи її виключну (морську)   економічну  зону  окремо   виділяються  запаси  родовищ, які експлуатуються і враховуються у державному фонді за підприємствами, що їх експлуатують.

(абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету

Міністрів України від 09.01.96 р. n 24)

17. Контроль за правильністю обліку, стану та руху запасів корисних копалин на підприємствах здійснюють галузеві міністерства, відомства та Держнаглядохоронпраці.

18. Держгеонадра контролює своєчасність подання підприємствами та організаціями звітних балансів запасів корисних копалин, перевіряє їх правильність та відповідність встановленим вимогам і складає державний баланс запасів корисних копалин.

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України

від 31.08.2011 р. n 911)

19. Облік параметричних, пошукових, розвідувальних та експлуатаційних нафтових і газових свердловин, що знаходяться на ділянках нафтогазоносних надр, у тому числі тих, що не використовуються, ведеться відповідно до порядку, який розробляється і затверджується Мінприроди за погодженням з Держнаглядохоронпраці.

(Порядок доповнено пунктом 19 згідно з постановою Кабінету Міністрів України _від 16.12.2004 р. n 1696)

Про затвердження Порядку ведення державного кадастру родовищ та проявів корисних копалин

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 24

грудня 2001 року N 488

(витяг)

Державний кадастр родовищ та проявів корисних копалин України (далі - ДКРП) є складовою частиною системи обліку об'єктів державного фонду родовищ корисних копалин і використовується для оперативного визначення стану й можливості розвитку мінерально-сировинної бази, планування робіт з геологічного вивчення надр, раціонального розміщення об'єктів гірничодобувної промисловості, комплексного використання надр у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

ДКРП - являє собою систематизоване зведення відомостей щодо розташування, кількості та якості основних та спільно залягаючих корисних копалин і наявних у них компонентів, геологічних, гідрогеологічних, гірничотехнічних, геолого-економічних та інших характеристик облікових об'єктів мінерально-сировинної бази країни. Вищезазначені відомості накопичуються, періодично доповнюються та уточнюються у автоматизованій базі даних ДКРП (далі - БД ДКРП) та подаються у вигляді уніфікованих за формами паспортах об'єктів обліку ДКРП (далі - паспорт) по окремому родовищу та прояву корисних копалин.

Ведення ДКРП здійснює державне науково-виробниче підприємство "Державний інформаційний геологічний фонд України" (далі -ДНВП "Геоінформ України") Міністерства екології та природних ресурсів України (далі - Мінприроди) відповідно до вимог Порядку ведення державного кадастру родовищ та проявів корисних копалин (далі - Порядок).

Організацію та методичне керівництво веденням ДКРП здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр.

ДНВП "Геоінформ України" забезпечує:

• облік, систематизацію та зберігання матеріалів ДКРП;

• актуалізацію бази даних ДКРП;

• функціонування автоматизованої системи обробки даних ДКРП та довідково-інформаційне обслуговування надрокористувачів;

• своєчасне поповнення (заміну) паспортів;

526

перевірку і приймання підготовлених паспортів проявів корисних копалин загальнодержавного значення, які виявлені за результатами завершених робіт з геологічного вивчення територій, пошукових і пошуково-оціночних робіт.

ДНВП "Геоінформ України" несе відповідальність за повноту та відповідність фондовим геологічним матеріалам даних, які містяться у паспортах об'єктів обліку ДКРП.

Паспорти об'єктів обліку ДКРП є документами Національного архівного фонду України, які зберігаються у фондах державного науково-виробничого підприємства "Державний інформаційний геологічний фонд України" (ДНВП "Геоінформ України").

Обліку державним кадастром родовищ та проявів корисних копалин підлягають прояви корисних копалин та усі відкриті родовища корисних копалин (за винятком підземних вод, які обліковуються Державним водним кадастром) на території України незалежно від кількості запасів, стану їх розвідки, освоєння і належності, а саме:

• родовища, у тому числі техногенні, запаси корисних копалин яких ураховані державним балансом запасів корисних копалин;

• родовища корисних копалин попередня чи детальна оцінка яких завершена;

• родовища, запаси корисних копалин яких не враховано державним балансом запасів корисних копалин;

• відпрацьовані родовища корисних копалин;

• прояви корисних копалин при наявності в них хоча б одного рудного тіла (покладу), яке за вмістом цінних компонентів задовольняє встановленим вимогам щодо їх видобування;

• перспективні ділянки та рудні тіла, ресурси яких апробовані Науковою Радою з прогнозування.

Джерелами інформації для складання паспортів об'єктів обліку та формування комп'ютерної бази даних ДКРП є фондові геологічні матеріали, що надходять на зберігання до ДНВП "Геоінформ України" як галузевого державного архіву після завершення геологорозвідувальних або науково-дослідних робіт на об'єкті.

Паспорти об'єктів обліку ДКРП складають за уніфікованими формами, які позначаються літерами (індексами родовищ і проявів за видами корисних копалин).

Ведення бази даних ДКРП полягає у:

• поповненні БД ДКРП інформацією паспортів об'єктів обліку

ДКРП;

• коригуванні БД ДКРП інформацією "замін" паспортів об'єктів

обліку ДКРП;

• реалізації доступу до даних в режимі багатьох користувачів;

• виконанні запитів на відбір паспортів за різними комбінаціями по наступних критеріях: об'єкт обліку, корисні копалини, застосування, території, номенклатура листів масштабу 1:200 000, ступінь промисловогоосвоєння, назви структур першого порядку, види обліку запасів корисних копалин;

удосконаленні програмного забезпечення системи автоматизованого пошуку та обробки даних ДКРП, розробки нових запитів.

ДНВП "Геоінформ України" забезпечує функціонування автоматизованої системи обробки даних ДКРП, здійснює розробляння нових вихідних форм та довідково-інформаційне обслуговування користувачів шляхом надання інформації на запити користувачів у вигляді паспортів чи їх окремих частин (розділи, таблиці), реєстрів паспортів з сортуванням за номером паспорта, алфавітом, застосуванням, та інших звітів, що відображають інформацію ДКРП або його стан.

База даних державного кадастру родовищ та проявів корисних копалин України поповнюється по мірі надходження до ДНВП "Геоінформ України" нової інформації. Станом на 01.11.2009 р. інформація щодо кількості об'єктів обліку ДКРП характеризується наступними даними по формах (за видами корисних копалин):

Родовища:

Форма А

металічних корисних копалин

176

Форма Б

неметалічних корисних копалин

4685

Форма В

розсипні

27

Форма Д

нафти та газу

377

Форма Е

вугілля та горючих сланців

891

Форма Ж

гідромінеральної сировини

111

Форма К1

тсапропелю

308

Форма Л

техногенні

13

Прояви:

Форма Г1

металічних корисних копалин

415

Форма Г2

прояви  неметалічних корисних копалин

291

Форма Г3

прояви    вугілля    та горючих сланців

98

Користування інформацією ДКРП виконується у порядку і на умовах, визначених Держгеонадрами України.

Про затвердження Положення про порядок розробки та обґрунтування кондицій на мінеральну сировину для підрахунку запасів

твердих корисних копалин у надрах

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України

від 7 грудня 2005 року N 300

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 січня 2006 р. за N

65/11939

Відповідно до статті 45 Кодексу України про надра, підпункту 16 пункту 4 Положення про Державну комісію України по запасах корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2000 n 1689, з метою встановлення єдиних вимог до порядку розробки та обґрунтування параметрів кондицій на мінеральну сировину для підрахунку запасів і ресурсів твердих корисних копалин в надрах та визначення показників геолого-економічних оцінок родовищ, що подаються на державну експертизу й оцінку, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок розробки та обґрунтування кондицій на мінеральну сировину для підрахунку запасів твердих корисних копалин у надрах, що додається.

2. Начальнику відділу економіки мінеральної сировини Державної комісії України по запасах корисних копалин Пижуку І. П. подати Положення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та забезпечити після державної реєстрації тиражування та надсилання до установ і організацій, що здійснюють геолого-економічну оцінку запасів і ресурсів родовищ корисних копалин або ділянок надр.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова ДКЗ України

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

Заступник Міністра палива та енергетики України

Міністр вугільної промисловості України

Міністр промислової політики України

Перший заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища України

Г. І. Рудько

A. Дашкевич

М. О. Штейнберг

B. С. Тополов В. М. Шандра

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом

ПОЛОЖЕННЯ про порядок Державної комісії України по запасах

розробки та обґрунтування кондицій на   корисних копалин від 7 грудня 2005 р.

n 300

мінеральну сировину для підрахунку

Зареєстровано в Міністерстві

запасів твердих корисних копалин у

юстиції України 25 січня 2006 р. за n надрах 65/11939 1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Кодексу України про надра та постанови Кабінету Міністрів України від 22.12.94 N 865 "Про затвердження Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин".

1.2. Цим Положенням установлюється єдиний порядок розробки і обґрунтування показників і параметрів кондицій на мінеральну сировину для підрахування запасів і ресурсів твердих корисних копалин у надрах та визначення показників геолого-економічних оцінок родовищ, що подаються на державну експертизу й оцінку.

1.3. Положення є обов'язковим для суб'єктів господарювання незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, які здійснюють геологічне вивчення надр з метою підрахування запасів і ресурсів твердих корисних копалин і подають на державну експертизу матеріали геолого-економічних оцінок родовищ або перспективних ділянок надр.

2. Терміни та визначення У Положенні наведені нижче терміни та визначення вживаються в такому значенні:

2.1. Кондиції на мінеральну сировину - сукупність граничних вимог до якості та кількості мінеральної сировини в надрах, гірничогеологічних умов залягання, гірничотехнічних та інших умов розробки продуктивних покладів, дотримання яких під час підрахунку забезпечує найбільш повний й економічно ефективний видобуток і використання наявних запасів та ресурсів корисних копалин.

Відповідно до ступеня геологічного вивчення об'єктів геологорозвідувальних робіт установлюються попередні, тимчасові, постійні та оперативні кондиції.

2.2. Показники кондицій - натуральні характеристики корисної копалини, геологічної будови й умов залягання продуктивних покладів родовищ, що істотно впливають на вибір технологічних схем видобутку і переробки мінеральної сировини, техніко-економічну ефективність виробничого процесу та фінансові результати реалізації товарної продукції гірничого виробництва.

2.3. Параметри кондицій - граничні значення показників кондицій, які встановлюються для проби, інтервалу, розвідувального перетину, видобувного уступу чи підрахункового блоку продуктивного покладу на підставі техніко-економічних розрахунків, діючих стандартів та технічнихумов, технічних завдань користувачів надр, досвіду геологорозвідувальних робіт та експлуатації родовищ.

2.4. Мінімальний промисловий вміст корисного компонента - вміст корисного компонента в корисній копалині, за якого вартість мінеральної сировини, що видобувається, забезпечує повернення всіх витрат на виробництво товарної продукції гірничого підприємства.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид