Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 53

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

Додаток n 1 до Порядку визначення вартості робіт по проведенню державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин

Розрахунок мінімальної вартості основної експертизи матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин

Професійний базовий рівень експерта

Витрати часу на

експертизу простого геологічного звіту, дні

Кількість робочих днів

у місяці, середньорічна

Поденна вартість роботи експерта, грн.

• •

Мінімальна

вартість експертизи матеріалів одного звіту грн.

Посадовий

Посада

оклад, грн.

 

 

 

 

Гол. геолог (гідрогеолог)

Додаток N 2 до Порядку визначення вартості робіт по проведенню державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин

Розрахунок трудовитрат на виконання експертизи з мінімальною

вартістю

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NN* Найменування етапів експертизи *Витрати часу пп*    * (дні)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1  *    2    * 3

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1 Загальне ознайомлення з матеріалами  (обгрунтування 0,1 доцільності постановки,  узгодження та мета робіт), відповідність їх законодавству України

2 Наявність видів досліджень відповідно до існуючих 0,1 методик оцінки запасів,  інших нормативних докумен­тів

3 Визначення відповідності прийнятої розвідувальної 0,2 мережі виробок і опробування даному типу родовища

і ступеню його геолого-технологічної складності

4 Відповідність уявлень авторів щодо геологічної бу- 0,2 дови і мінливості якісних показників фактичному матеріалу

5 Відповідність техніки і технології опробування 0,3 природним особливостям корисної копалини та її просторової мінливості

6 Аналіз порейсового виходу керну;  визначення некон- 0,2 диційних інтервалів і перетинів

7 Визначення показності місць відбору технологічних 0,3 проб і пробного видобутку

8 Топографічна забезпеченість робіт 0,1

9 Оцінка контрольного і арбітражного опробування 0,3 лабораторного контролю

10 Оцінка можливого впливу розробки родовища на 0,3 екологічний стан навколишнього середовища та аналіз ефективності запропонованих заходів

11 Визначення достатності застосованих технічних 0,1 засобів буріння,  опробування,  обробки проб, а також вимірювальних приладів

12 Визначення обгрунтованості блокування запасів 0,3

13 Оцінка повноти та достовірності первинної доку- 0,2 ментації свердловин та інших гірничих виробок, доцільності розміщення проб

14 Відповідність прийнятої методики підрахунку 0,3 запасів та застосованих підрахункових парамет­рів геологічній будові родовища

15 Складення експертного висновку 0,8

16 Внесення доповнень до експертного висновку піс- 0,2 ля робочого засідання ДКЗ

ВСЬОГО 4,0

Додаток n 3 до Порядку визначення вартості робіт по проведенню державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин

Визначення поправочних коефіцієнтів до мінімальної вартості

основної експертизи

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NN* Фактори,  що обумовлюють Числові значення поправочних

коефіцієнтів

пп* трудовитрати на експер-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

* тизу *  0,4 *  1,0 *  1,6 * 2,2

Ознаки,   які визначають величину поправочних коефіцієнтів

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

* *

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1  *    2    *  3  *  4  *  5 * 6

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1    Складність    геологічної    будови    Група    складності геологічної будови родовища відповідно до родовища корисних копалин Класифікації запасів

1.1.  Для родовищ твердих корисних копалин,  підземних вод і

гідромінеральної сировини

1    2 3 4

1.2. Для родовищ нафти та газу і вугілля -    1  2 3

2 Кількість тіл корисних копа- Кількість тіл корисних копалин з окремим підрахунком

лин з окремим підрахунком запасів запасів    до 3 4-10 11-17 більше 17

3 Особливості якості корисних 3.1. Для родовищ металів і нерудної сировини,  по яких під-

копалин  родовища   раховуються   і   оцінюються   запаси  руди   і вміст корисних ком­понентів - сума технологічних типів корисних копалин осно­вних і попутніх корисних компонентів до 2 3-4 5-6 більше 6

3.2. Для інших родовищ нерудної сировини - сума оцінених напрямів   (галузей)  використання корисних копалин

до 3 4-5 6-7 більше 7

3.3. Для вугілля і горючих сланців - сума технологічних груп корисних копалин,  основних і попутніх корисних копа­лин і компонентів

до 2 3-4 5-6 більше 6

3.4. Для підземних вод і гідромінеральної сировини сума оцінених напрямів використання корисних копалин

1    2 3-4 більше 4

3.5. Для родовищ нафти і газу - сума основних і попутніх корисних копалин та компонентів

до 2 3-4 5-6 більше 6

4 Народногосподарське значення Родовища корис- Родовища не-Родовища чор- Родовища вуг-

корисних копалин них копалин мі- металів, бу- них, кольо-леводнів, ка-

сцевого значен- рого вугілля,  рових,  рід- м'яного вугі-ня і торфу підземних вод кісно-земель- лля, антраци-і гідроміне- них металів тів, благо-ральної сиро-    родних, розсі-вини    яних металів,

ювелірної,

ювелірно-вироб­ної, оптичної

та п' єзооптич-

ної сировини,

радіоактивних

металів

5 Стан розвідки і промислового Попередня екс- Первинна екс-Додаткова екс- Додаткова експе-

освоєння родовища. Вид екс- пертиза геоло- пертиза геоло-пертиза геоло- ртиза геолого-

пертизи гічних матері- гічних матері- го-економічної економічної оці-

алів з апроба- алів з оцінкою оцінки родови- нки родовища при цією запасів запасів корис- ща за резуль- значному непід-корисних них копалин за татами дослід- твердженні запа­копалин чи результатами но-промислової сів. Контрольна без неї ГРР;  встанов- чи промислової експертиза

лення кондицій розробки або

на мінеральну дорозвідки

сировину

Примітка. Якщо кількісні показники факторів, що обумовлюють трудовитрати на експертизу, значно

перевищують приведені в додатку N 3, допускається визначення поправочних коефіцієнтів

шляхом прямолінійної інтерполяції.

Допускається проведення двох або більше основних експертиз, якщо

одночасно з підраху­нком запасів визначаються питання методики геологорозвідувальних

робіт або ТЕО конди-дицій на мінеральну сировину.

Приклад визначення поправочних коефіцієнтів до мінімальної вартості основної експертизи На експертизу подані матеріали додаткової геолого-економічної оцінки за результатами промислової розробки родовища залізної руди. За складністю геологічної будови родовище віднесено до другої групи; складається з трьох рудних тіл з окремим підрахунком запасів та з трьома технологічними типами руд основних і попутних компонентів.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NN*    *Показник * Поправочний

пп* Фактори    *фактора * коефіцієнт

за фактором

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1 Група складності геологічної будови родовища    2 1,0

2 Кількість тіл корисних копалин з окремим підрахунком запасів    3 0,4

3 Особливості якості корисних копалин родовища.  Сума технологічних типів руд основних і попутних компонентів 3 1,0

4 Народногосподарське значення корисних чорні копалин     метали 1,6

5 Стан розвідки і промислового освоєння промислова 1,6 родовища. Вид експертизи розробка, додаткова

6 Сума 5,6

Додаток N 4 до Порядку визначення вартості робіт по проведенню державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин

Поправочні коефіцієнти до вартості основної експертизи, для визначення вартості спеціальної експертизи

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Напрям експер-*    * Граничні

тизи * Ознаки визначення коефіцієнтів до * значення * вартості основної експертизи * коефіцієнтів

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1 *   2   * 3

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1.Технологічна 1.1.  При наявності одного корисного ком- 0,5-0,8

понента,  досвіду промислової пе-перобки і використання мінеральної сировини,  щодо нескладних технологічних властивостей,  визначених переважно у лабораторних умовах

1.2.  При наявності 2-3 корисних компо- 0,8-1,0 нентів або 2-3 технологічних типів корисних копалин;  випробуванні си­ровини у декількох напрямах використан­ня з вивченням технологічних властивос­тей у польових,  лабораторних і напів-промислових або заводських умовах з ви­значенням якісних показників

продукції

1.3.  При багатокомпонентному складі і 1,3-2,0 наявності чотирьох або більше тех­нологічних типів корисних копалин, декількох технологічних процесах, зап­ровадженні технологічного картування для оконтурювання балансових запасів, проведенні технологічних випробувань у заводських умовах з визначенням якісних і економічних показників ефективності

технологічних схем

2. Гідрогеоло- 2.1.  При простих гідрогеологічних, 0,5-0,8 гічна,   інже- інженерно-геологічних і екологіч-нерно-гео- них умовах логічна,

екологічна,   2.2.  При складних гідрогеологічних, 0,8-1,2 геофізична інженерно-геологічних і екологіч-

а інші них умовах,  що можуть пр до зміни природного ландшафту, поверхневих і підземних вод, забруднен­ня повітряного і водного басейнів, карс-тоутворення,   зсувів,   інших негативних

явищ

2.3.  При дуже складних гідрогеологіч- 1,2-1,5 них,   інженерно-геологічних і еко­логічних умовах розробки родовища, що можуть призводити до зміни хімічного складу підземних вод,  осушення поверхні або заболочення,  просадки грунтів, ви­лучення земель з господарського корис­тування та інше;  застосування спеціаль­них заходів   (водопониження, будівництво дамб,  відведення річок і таке інше)

3. Техніко- 3.1.  Кондиції обгрунтовані укрупненими 0,5-0,8 економічне розрахунками на основі доведеної обгрунту- аналогії з родовищем,  що розробля-вання ється,   або за умовами технічного завда-

кондицій ння

3.2. Кондиції і коефіцієнти вилучення 0,8-1,0

мінерального продукту обгрунтова­ні прямими розрахунками відповідно до типової методики ДКЗ з залученням фактичних показників розробки родовищ-

аналогів

3.3. Кондиції і коефіцієнти вилучення 1,0-2,0

корисної копалини обгрунтовані за допомогою нетипових методик на ос­нові комп'ютерних програм, техніко-еко-номічних показників експлуатації зару­біжних аналогів родовищ цінних та дефі­цитних корисних копалин

4. Гірничо-ге- 4.1.  При простих гірничо-геологічних 0,5-0,8 ологічна    умовах розробки родовища - негли­бокому заляганні і простій морфо­логії покладів корисних копалин, стій­ких вміщуючих породах баз проміжних розкривних порід,   тектонічно непоруше-ному заляганні і простих гідрогеологіч­них умовах

4.2.  При складних гірничо-геологічних 0,8-1,0 умовах - складній морфології пок­ладів,  наявності тектонічних зру­шень,   заводнених родовищ з нестійкими грунтами та іншими негативними харак­теристиками.

Примітка.  Якщо профіль необхідної експертизи не збігається приведеними в додатку N 4,   то поправочні коефіцієнти визначаються за найбільш відповідною експертизою.

Додаток n 5 до Порядку визначення вартості робіт по проведенню державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин

КОШТОРИС ВИТРАТ ДКЗ на_рік

1. Основна заробітна плата.

2. Додаткова заробітна плата.

3. Відрахування на державне (обов'язкове) соціальнестрахування.

4. Відрахування на державне (обов'язкове) пенсійнестрахування (до Пенсійного фонду України).

5. Відрахування до Фонду сприяння зайнятості.

6. Придбання матеріалів, інструментів, пристроїв та іншихзасобів і предметів праці.

7. Поточний ремонт, технічний огляд, технічне обслуговуванняосновних фондів.

8. Транспортне обслуговування.

9. Службові відрядження.

10. Оплата робіт (послуг) консультаційного та інформаційногохарактеру.

11. Амортизаційні відрахування.

12. Відрахування до Фонду Чорнобиля.

13. Відрахування на фінансування дорожного господарства.

14. Відрахування в Державний іноваційний фонд.

15. Відрахування в Фонд охорони праці.

16. Витрати, пов'язані з оплатою послуг кредитно-фінансовихустанов, включаючи плату за розрахункове обслуговування, облікборгових вимог і зобов'язань, включаючи цінні папери,поштово-телеграфні послуги та інші витрати, пов'язані з грошовимобігом.

17. Витрати на виготовлення і придбання бланків ціннихпаперів. Всього основних витрат

Накладні витрати Основні і накладні витрати Прибуток

ВСЬОГО за кошторисом

Додаток n 6 до Порядку визначення вартості робіт по проведенню державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин

Графік проведення державної експертизи матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин на_рік

*

             1

мате -

* * Планові Надрокористувач,* строки NN*Назва родовища*Корисна копалина*який подав

пп*    * *ріали *надход-*розг-*    * * * ження * ляду

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1  *  *  3  *  4  *  5 * 6

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Додаток n 7 до Порядку визначення вартості робіт по проведенню державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин

Розрахунок планової вартості робіт з експертизи матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин на

рік

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

*    * Вартість * Вартість *ВСЬОГО по NN* Назва родовища * основної * спеціальної *експертизі пп*    * експертизи * експертизи *   ( грн.) *    *   ( грн.)  *   ( грн.) *

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1  *  2    *  3  *  4  * 5

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Додаток n 8 до Порядку визначення вартості робіт по проведенню державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин

ДОГОВІР на проведення державної експертизи та оцінки запасів

корисних копалин

м. Київ "_"_199_ р.

Державна комісія України по запасах корисних копалин (далі - ДКЗ) в

особі голови_, який діє на підставі Положення про

ДКЗ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1992 р. N 526, з одного боку, що далі йменується Виконавець, і_

(найменування підприємства чи установи надрокористувача)

в особі____________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) що далі йменується Замовник, який діє на

підставі_з другого боку, уклали цей договір про наступне:

Предмет договору

1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе виконання робіт щодо проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин____________________________________________________________

родовища, згідно з Положенням про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин (далі - Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1994 р.

N 865.

Порядок виконання робіт

2. Згідно з Положенням проведення державної експертизи оцінки запасів ДКЗ здійснює за допомогою експертів. Рішення ДКЗ приймається на пленарному засіданні і оформляється протоколом за встановленою формою. У разі, коли подані на експертизу матеріали не дозволяють достовірно оцінити кількість і якість корисних копалин, їх промислове значення, гірничо-геологічні, гідрогеологічні та інші умови залягання, ДКЗ утримується від оцінки запасів корисних копалин і всі матеріали повертаються користувачам надр, які їх подали (п. 24 Положення).

Порядок здавання та приймання робіт

3. Протокол засідання ДКЗ з постановою про встановлення кондицій на мінеральну сировину, визначення кількості, якості та ступеня вивченості запасів корисних копалин, або з відмовою оцінки запасів за причинами,

570викладеними в п. 2, є документом, що свідчить про виконання робіт, вказаних в цьому договорі. Документи, що свідчать про відправлення примірників протоколу Замовникові, є актами здавання-приймання робіт. Розрахунки за виконані роботи

4. Вартість робіт, вказаних в п. 1, складає_________________________

згідно з розрахунком, який додається. Порядок визначення вартості робіт встановлюється ДКЗ України (п. 19 Положення).

5. За погодженням сторін до суми, вказаної в п. 4, встановлюється надбавка (за виконання термінових та позачергових робіт, не передбачених календарним планом, то виконання інших додаткових умов Замовника) або знижка у розмірі___________________

Всього за договором__________________________________________

що підлягає попередній оплаті Замовником.

6. Вартість робіт, зазначена в п. 4 цього договору, перераховується і сплачується Замовником, якщо у період виконання робіт за договором (до пленарного засідання ДКЗ) відбуваються зміни у рівні оплати праці згідно з чинним законодавством про оплату праці.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид