Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 68

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

ч ч

СР

о С

о ч

и о

ей Ч О ft

Є

Я « s н О ч с S

ей s §-

* Еґ с

о ей § о а

ft го    С    к w

со

і»

sr * Sі. "З £ s ч

Ю   St О   К СР

1^  і і

К и о

СР g Б о

ft   о СР К

ей "

1 , ? і

Е -Ч ей К

со   Н- Ю СР

р .5 їу F

Н pq

о

о и

РЭ Р

ей л о '2

ч

2

ч о

Еґ

^ '3і

С* ей S СР

у5

СР V

и ч

о" .

О ей

00

о о о

£ сР

4 5 • ^

     Ч VD

ь*н   И О со

РЗ   СР W

ЕЕ      ЄЙ h-7

-

е

S

ей Н «£*ей

ей

ей

Рн

ю

со

ч ю о

^

ч ч Р о

с

о ч

и о

ей

ч о ft

Є

S

Э

о

S

о vo о

ч .Е

О о.

о с

3S ,rt

§   Ч       ей 5

«о о ср а

о

®   М ей

Й«ЧгРЯСР--н<І>Й О   !^ ^^   О   со ° О

ей      и      (с ч ^^^^^^^^^

сосо^сй^Я OR

о     н со ср g и

О   со CQ

00

ей ^  ^  к  Ю S

^ £? 5 S ^ :S о     & Э о ^

ей

со

I ю

5 « й ^ ч ^

О ^ о рз Ъ

2 со ч

Я" ей ей РЭ со

Р о

^1-

Прізвище, і ні ці али ві дві дувача

 

ЖУРНАЛ об

ПРндв

Пв

 

 

 

 

Дата реєстрації

 

1

 

 

 

 

Дата видач

 

 

 

 

 

 

 

Номер чита­льного залу

 

2 ~со

 

 

 

1—1

Ю О

ч ч

о С

о ч

и о

ей Ч О

Є

о

Особ­ливі при­мітки

CN

Вихідний N листа про відпра­влення

 

Розписка

нач. режимного відділу про отримання копії для відправки

або відвідувача в одержанні, дата

01

Розписка

зав. читального

залу в прийнятті зроблених копій, дата

OS

Розписка виконавця в

одержанні взятої на облік кальки

00

Кіль­кість листів

 

Назва копії із зазначе­нням мас­штабу

та району робіт

 

Інвен­тарний

N ФГМ

 

Назва організації

 

Прізвище, ім'я, по батькові

СП

Дата реєстра- ції

 

Номер читаль­ного залу

 

від 10 грудня 2008 р. N 1075 Київ

Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Методику визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою МЕТОДИКА визначення вартості Кабінету Міністрів України від 10

геологічної інформації, отриманої за грудня 2008 р. N Ш75

рахунок коштів державного бюджету

1. Згідно з цією Методикою визначається вартість геологічної інформації, отриманої за результатами робіт з геологічного вивчення надр на території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони за рахунок коштів державного бюджету (далі - вартість геологічної інформації).

2. Терміни, що вживаються у цій Методиці, мають таке значення: камеральні роботи - це всебічна наукова обробка та узагальнення

матеріалів, отриманих за результатами польових робіт;

польові роботи - це комплекс геологорозвідувальних, геофізичних, топографічних, ґрунтових та інших спеціальних досліджень, що проводяться безпосередньо на території, яка підлягає геологічному вивченню надр.

3. Визначення вартості геологічної інформації може здійснюватися за результатами, отриманими на будь-якій стадії проведення робіт з геологічного вивчення надр, а саме під час:

регіонального геологічного вивчення надр;

пошуку та пошукової оцінки родовищ корисних копалин;

розвідки родовищ корисних копалин.

4. Об'єктом визначення вартості геологічної інформації є відомості, щомістяться у звітах про геологічне вивчення надр і відображають стан геологічного середовища, процеси і явища, що відбуваються у ньому, будову надр, наявність у них корисних копалин і супутніх компонентів, показники їх якості та кількості.

5. Вартість геологічної інформації визначається з урахуванням наведених у звітах про геологічне вивчення надр витрат, що були понесені під час виконання камеральних робіт щодо ділянки надр, у межах якої визначається вартість геологічної інформації.

6. У разі коли у звіті про геологічне вивчення надр зазначається тільки вартість геологорозвідувальних робіт, вартість камеральних робіт визначається за формулами, наведеними у додатку 1.

7. Якщо у звіті про геологічне вивчення надр відомості про вартість геологорозвідувальних робіт, що проводяться у певному регіоні, відсутні, для визначення такої вартості застосовується показник вартості одиниці виміру подібних робіт у такому регіоні або розраховується кошторисна вартість таких робіт. При цьому вартість камеральних робіт визначається за формулами, наведеними у додатку 1.

8. Вартість геологічної інформації розраховується за такою формулою:

Вгі = Вкр х Кп х Ко х Кя, де Вгі - вартість геологічної інформації; Вкр - вартість камеральних робіт;

Кп - коефіцієнт переведення, який визначається з урахуванням інфляційних процесів;

Ко - коефіцієнт, який визначається виходячи з відношення обсягів геологічної інформації, що надається надрокористувачеві, до загальних обсягів інформації, наведеної у звіті. Коефіцієнт розраховується як відношення обсягів геологічної інформації або понесених витрат на ділянці надр, що надається у користування, до загальних обсягів такої інформації або понесених витрат для її отримання на об'єкті геологорозвідувальних робіт (відповідно до площі, величини запасів, кількості розвіданих пластів, кількості ділянок, обсягів буріння тощо);

Кя - коефіцієнт, який визначається з урахуванням показників геологічної інформації (оцінка звіту, повнота геологічного вивчення ділянки надр). Коефіцієнт розраховується шляхом множення показників, визначених у додатку 2.

9. Вартість геологічної інформації визначається на дату її розрахунку в гривнях виходячи у разі потреби з установлених Держкомстатом та Національним банком індексів інфляції.

Додаток 1 до Методики

РОЗРАХУНОК вартості

камеральних робіт

Граничне значення вартості проведених геологорозвідувальних робіт (на час затвердження звіту)

Формула для розрахунку вартості камеральних робіт

Для об'єктів будівельної сировини

Менш як 5000

0,41 х 3000 + (Вз х k - 3000) х 0,21

Від 5000 до 10000

0,33 х 5000 + (Вз х k - 5000) х 0,17

Для інших об'єктів

Менш як 5000

0,224 х 3000 + (Вз х k - 3000) х 0,166

Від 5000 до 20000

0,166 х 5000 + (Вз х k - 5000) х 0,041

Від 20000 до 100000

0,066 х 20000 + (Вз х k - 20000) х 0,025

Від 100000 до 200000

0,033 х 100000 + (Вз х k - 100000) х 0,016

Понад 200000

0,025 х 200000 + (Вз х k - 200000) х 0,014, де - Вз загальна вартість проведених геологорозвідувальних робіт;

k  -  коефіцієнт,  який визначається як відношення    вартості    польових    робіт до загальної вартості геологорозвідувальних робіт (геологорозвідувальні   роботи   на   всі види корисних копалин, крім буріння на нафту і газ, -0,7;   буріння   під   час   пошуку   і розвідки вуглеводнів - 0,5; експлуатаційна розвідка та переоцінка запасів - 0,5)

Додаток 2 до Методики

ПОКАЗНИКИ розрахунку коефіцієнта, який визначається з урахуванням показників якості геологічної інформації

Показники якості геологічної інформації

Значення коефіцієнта якості

я)

Оцінка звіту:

 

задовільно

1

добре

1,25

відмінно

1,5

Повнота геологічного вивчення ділянки надр, що надається у користування:

 

регіональне геологічне вивчення

надр

1

пошуки та пошукова оцінка родовищ корисних копалин

1,15

розвідка родовищ корисних копалин

1,25

Із змінами і доповненнями (витяг)

Стаття 24. Інформація, отримана в результаті виконання угоди

про розподіл продукції

1. Геологічна, геофізична, геохімічна, техніко-економічна та інша інформація, а також зразки гірничих порід (в тому числі керн) та інші дані (далі - інформація), отримані інвестором у результаті виконання робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, є власністю держави. При дотриманні умов конфіденційності, передбачених угодою, інвестор має право вільно і безоплатно користуватися зазначеною інформацією з метою виконання робіт, передбачених угодою.

Інвестор зобов'язаний надавати державі таку інформацію в порядку, встановленому угодою.

Розпорядження зазначеною інформацією (зокрема, її державна експертиза, реєстрація та облік) здійснюється відповідно до вимог законодавства та умов угоди про розподіл продукції.

2. Сторони угоди несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, одержаної під час виконання угоди про розподіл продукції, відповідно до вимог угоди та законодавства України.

Із змінами і доповненнями (витяг)

Стаття 33. Володіння і розпорядження геологічною інформацією щодо нафтогазоносності надр

Геологічна інформація, одержана (придбана) за рахунок коштів Державного бюджету України, є державною власністю і використовується згідно з чинним законодавством України.

Геологічна інформація, одержана (придбана) за власні кошти користувача нафтогазоносними надрами, є його власністю. Умови використання цієї інформації встановлюються чинним законодавством України.

Порядок розпорядження геологічною інформацією щодо нафтогазоносних надр визначається Кабінетом Міністрів України.

Будь-яка юридична або фізична особа може звернутися із запитом щодо геологічної інформації в Державний інформаційний геологічний фонд України.

Державний інформаційний геологічний фонд України надає інформацію щодо нафтогазоносності надр за запитом будь-якої юридичної або фізичної особи в установленому законодавством порядку.

Інформація, що є власністю користувача нафтогазоносними надрами, яка не підлягає передачі до Державного інформаційного геологічного фонду України, повинна зберігатися користувачем нафтогазоносними надрами або його правонаступниками згідно з законодавством.

РОЗДІЛ 12. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ГЕОЛОГІЧНОГО КАРТУВАННЯ УКРАЇНИ

Про Положення про Державну геологічну карту України масштабу

1 : 200000

Наказ Державного комітету України по геології і використанню надр (Держкомгеології України ) від 9 листопада 1998 року N 163

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 січня 1999 р. за N

8/3301

Відповідно до підпункту 3 пункту 4 частини 2 пункту 7 Положення про Державний комітет України по геології і використанню надр, затвердженого Указом Президента України 18 листопада 1998 року N 1276, на виконання рішення колегії Держкомгеології України від 25.03.98 N 4 "Про статус Державної геологічної карти України масштабу 1 : 200000" НАКАЗУЮ:

Затвердити Положення про Державну геологічну карту України масштабу 1 : 200000 (додається).

Головному геологічному управлінню (Калінін В. І.) здійснити державну реєстрацію зазначеного Положення в Міністерстві юстиції України.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Держкомгеології Гурського Д. С.

Голова Комітету С. В. Гошовський

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України по геології і використанню надр від 9 листопада 1998 р. N 163

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 січня 1999 р. за N 8/3301

ПОЛОЖЕННЯ про Державну геологічну карту України масштабу

1 : 200000 1. Загальні положення

1.1. Державна геологічна карта України масштабу 1 : 200000 (далі -Держгеолкарта-200) є базовою багатоцільовою комплексною геологічною основою для планування освоєння природних ресурсів, розвитку мінерально-сировинної бази, розробки науково обгрунтованих програм геологорозвідувальних робіт, будівництва, меліорації, охорони надр і довкілля, а також вирішення інших актуальних питань розвитку галузей народного господарства держави.

1.2. Держгеолкарта-200 являє собою комплект взаємоузгоджених карт геологічного змісту з єдиною пояснювальною запискою, що складені та підготовлені до видання за єдиними інструктивними положеннями і вимогами та за системою однотипних умовних позначень.

1.3. Держгеолкарта-200 охоплює всю територію України за аркушами розподілення. Усі карти на суміжних номенклатурних аркушах повинні бути обов'язково погоджені між собою. Карти складаються лише в межах України без відображення територій зарубіжних країн.

1.4. Складання й підготовка до видання Держгеолкарти-200 здійснюється за серіями аркушів, що відповідають регіонам України, виділеним за особливостями геологічної будови (Карпатська, Волинсько-Подільська, Центральноукраїнська, Донбаська, Дніпровсько-Донецька, Причорноморська та Кримська).

1.5. Картографічна основа для Держгеолкарти-200 готується відповідно до вимог нормативних документів Укргеодезкартографії, чинних на момент складання карт. Порядок використання картографічної основи узгоджується з Укргеодезкартографії згідно з чинним законодавством.

1.6. Для складання Держгеолкарти-200 використовуються усі опубліковані і фондові геологічні, геофізичні та інші матеріали, наявні на час виконання картоскладальних робіт.

1.7. Комплекти Держгеолкарти-200 створюються за результатами робіт масштабу 1 : 200000 з геологічного довивчення площ або камеральним способом, з проведенням мінімальних обсягів ревізійних польових робіт. Черговість видання визначається потребами держави й планується Держкомгеології України.

1.8. Роботи зі складання й підготовки до видання Держгеолкарти-200 та геологічне довивчення площ, яке випереджає їх, виконуються державними регіональними геологічними підприємствами в тісному співробітництві з науковими фахівцями відповідних інститутів Національної Академії Наук України і закладів Міністерства освіти України, спеціалістами гірничовидобувних підприємств та організацій, підпорядкованих Мінпромполітики, Мінвуглепрому та ін.

1.9. Вимоги до складання та підготовки до видання Держгеолкарти-200 визначаються тимчасовими Основними положеннями зі складання і підготовки до видання комплекту Геологічної карти України масштабу 1 :

200000.

1.10. Обов'язковими картами типового комплекту Держгеолкарти-200

є:

геологічна карта дочетвертинних відкладів, а для деяких регіонів, визначених інструктивними документами, - допліоценових відкладів; геологічна карта четвертинних відкладів;

геологічна карта похованих утворень (у т. ч. кристалічного фундаменту, похованих поверхонь осадового чохла). На всіх картах відображається інформація про корисні копалини.

1.11. Крім обов'язкових, до комплекту Держгеолкарти-200 можуть бути включені додаткові карти, визначені геологічним завданням, а саме: гідрогеологічні, інженерно-геологічні, корисних копалин і закономірностей їх розміщення та інші. Рішення про їх видання ухвалюється Держкомгеології України.

1.12. Науково-методичне керівництво та координація робіт зі створення Держгеолкарти-200 покладається на Головну редакційну колегію Держгеолкарти-200 при Держкомгеології України.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид