Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 69

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

1.13. Поточне науково-методичне забезпечення робіт зі складання й підготовки до видання Держгеолкарти-200 і надання практичної допомоги їх виконавцям покладається на Науково-методичний центр з геологічного картування та картографування Держкомгеології України.

1.14. Аркуші (групи аркушів), підготовлені до видання, після розгляду Науково-технічними радами підприємств або організацій, що виконують ці роботи, підлягають обов'язковій апробації й затвердженню Науково-редакційною радою Держкомгеології України. Після цього вони передаються для видання в установленому порядку.

2. Порядок використання

2.1. Видані комплекти аркушів Держгеолкарти-200 призначені для відкритого користування і передаються Державному інформаційному геологічному фонду України "Геоінформ" та державним регіональним геологічним підприємствам.

2.2. Надання комплектів Держгеолкарти-200 для користування визначається Положенням про порядок розпоряджання геологічною інформацією.

Про затвердження Положення про Державну гідрогеологічну карту

України масштабу 1:200000

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 15

жовтня 2001 року N 372

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 листопада 2001 р.

за N 929/6120

Відповідно до статей 1 і 4 Закону України "Про державну геологічну службу України" від 4 листопада 1999 р. N 1216-XIV та з метою забезпечення планомірного проведення регіонального гідрогеологічного довивчення території України і її окремих регіонів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Державну гідрогеологічну карту України масштабу 1:200000 (далі - Положення), що додається.

2. Увести в дію Положення з 1 січня 2002 р.

3. Департаменту геології та використання надр (Гурський Д. С.):

3.1. У п'ятиденний термін після затвердження подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. У місячний термін після державної реєстрації забезпечити тиражування та надсилання Положення до установ і організацій, що належать до сфери управління Мінекоресурсів України, та зацікавленим організаціям.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря міністерства С. В. Гошовського.

Міністр С. І. Курикін

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом

ПОЛОЖЕННЯ про Державну Міністерства екології та природних

гідрогеологічну карту України ресурсів України від 15 жоетыя 2001 р.

масштабу 1:200000 п „• •  N 372

л rj . Зареєстровано в Міністерстві

1. Загальні положення юстиції України 5 листопада 2001 р. за

N 929/6120

1.1. Це Положення розроблене у

відповідності до статей 1 та 4 Закону України "Про державну геологічну службу України".

1.2. Положення регламентує склад та порядок робіт зі складання та підготовки до видання Державної гідрогеологічної карти України масштабу

1:200000.

1.3. Положення   є   обов'язковим   для  виконання підприємствами, установами   та   організаціями   усіх   форм   власності,   що здійснюютьпланування, фінансування і виконання робіт з регіонального гідрогеологічного довивчення території України.

1.4. Державна гідрогеологічна карта України масштабу 1:200000 (далі -Держгідрогеолкарта-200) є базовою багатоцільовою комплексною гідрогеологічною основою для:

- оцінки прогнозних ресурсів підземних вод;

- вибору площ для виконання пошукових робіт на підземні води;

- гідрогеологічного обґрунтування передпроектних розробок господарського освоєння території;

- попередньої оцінки гідрогеолого-меліоративних умов території і можливостей використання підземних вод для зрошення земель і обводнення пасовищ;

- обґрунтування гідрогеохімічних пошуків корисних копалин;

- розміщення мережі спостережень регіонального та державного рівнів за режимом підземних вод;

- загальної оцінки впливу господарської діяльності на гідрогеологічні умови території;

- попередньої оцінки екогідрогеологічних умов;

- складання оглядових гідрогеологічних карт різного призначення;

- одержання первинної інформації щодо створення регіональних гідрогеологічних моделей басейнів підземних вод;

- планування більш детальних гідрогеологічних робіт масштабу 1:50000

- 1:25000.

1.5. Держгідрогеолкарта-200 - це комплект взаємоузгоджених карт гідрогеологічного змісту в паперовій або електронній формах з єдиною пояснювальною запискою, що складені та підготовлені до видання за діючими інструктивними положеннями і вимогами та за єдиною системою умовних позначень.

1.6. Держгідрогеолкарта-200 складається на картографічній основі, що виконана у відповідності до технічних умов щодо складання і оформлення топографічної основи в паперовій або електронній формах для геологічних карт масштабу 1:200000.

1.7. Складання і підготовка до видання Держгідрогеолкарти-200 здійснюються за серіями аркушів, що відповідають регіонам України і виділені за особливостями геологічної будови (Карпатська, Волинсько-Подільська, Центральноукраїнська, Донбаська, Дніпровсько-Донецька, Причорноморська та Кримська).

1.8. Геологічною основою Держгідрогеолкарти-200 є Державна геологічна карта масштабу 1:200000. Положення про Державну геологічну карту масштабу 1:200000 затверджено наказом Державного комітету України по геології і використанню надр від 09.11.98 р. N 163 та зареєстровано Міністерством юстиції України 06.01.99 N 8/3301.

1.9. Держгідрогеолкарта-200 охоплює всю територію України за аркушами масштабу 1:200000. Карти на суміжних номенклатурних аркушахповинні обов'язково узгоджуватися між собою. Карти складаються лише в межах України без відображення територій суміжних країн з урахуванням природних та антропогенних чинників впливу закордонних територій на гідрогеологічні умови України.

1.10. Картографічна основа для Держгідрогеолкарти-200 та порядок її використання узгоджуються з Департаментом геодезії, картографії і кадастру Міністерства екології та природних ресурсів України згідно з чинним законодавством.

1.11. Для складання Держгідрогеолкарти-200 використовуються усі опубліковані і фондові геологічні, гідрогеологічні, інженерно-геологічні, геофізичні та інші матеріали, існуючі на час виконання картоскладальних робіт.

1.12. Комплекти Держгідрогеолкарти-200 створюються за результатами робіт з гідрогеологічного довивчення площ масштабу 1:200000 або камеральним способом з проведенням мінімальних обсягів ревізійних польових робіт. Черговість видання визначається потребами держави і планується Департаментом геології та використання надр Міністерства екології та природних ресурсів України.

1.13. Роботи зі складання і підготовки до видання Держгідрогеолкарти-200 та гідрогеологічне довивчення площ масштабу 1:200000, яке випереджає їх, виконуються державними геологічними підприємствами, підприємствами інших форм власності, що одержали спеціальний дозвіл (ліцензію).

1.14. До типового комплекту Держгідрогеолкарти-200 обов'язково входять такі карти:

- гідрогеологічна карта (зведена);

- гідрогеологічна карта першого від поверхні водоносного горизонту;

- гідрогеологічна карта першого основного (міжпластового) водоносного горизонту.

У разі поширення на площі аркуша кількох основних (міжпластових) водоносних горизонтів по кожному з них складаються:

- гідрогеологічна карта основного водоносного горизонту;

- карта гідродинамічних умов основного водоносного горизонту;

- карта гідрохімічних умов основного водоносного горизонту.

На усіх картах відображається інформація про родовища підземних вод (питних, технічних, мінеральних, термальних і промислових).

Крім обов'язкових, до комплекту Держгідрогеолкарти-200 можуть бути включені додаткові карти, які визначені геологічним завданням.

1.15. Гідрогеологічні карти супроводжуються умовними позначеннями (легендою), гідрогеологічними розрізами та гідрогеологічною колонкою.

1.16. Науково-методичне керівництво та координація робіт зі створення, складання і підготовки до видання Держгідрогеолкарти-200 покладаються на Головну редакційну колегію та спеціальний науково-методичний центр з гідрогеологічного картування та картографування при Департаменті  геології  та використання  надр  Міністерства  екології таприродних ресурсів України.

1.17. Аркуші (групи аркушів), що підготовлені до видання, після розгляду науково-технічними радами підприємств або організацій, які виконували ці роботи, підлягають обов'язковій апробації та затвердженню Науково-редакційною радою Департаменту геології та використання надр Міністерства екології та природних ресурсів України і після цього передаються для видання.

2. Порядок використання

2.1. Видані комплекти аркушів Держгідрогеолкарти-200 призначені для вільного користування і передаються Державному інформаційному геологічному фонду України "Геоінформ".

2.2. Порядок надання комплектів Держгідрогеолкарти-200 для користування визначається чинним законодавством України.

Начальник Департаменту ~ „ „

r J Д. С. Гурськии

геологи та використання надр

Про затвердження Положення про Державну еколого-геологічну карту України масштабу 1:200000

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 19 червня 2003 року N 116-ДС

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 липня 2003 р. за N

545/7866

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 30 березня 2009 року N 150

Відповідно до статей 1 та 4 Закону України "Про державну геологічну службу України", пункту 21 Положення про державну систему моніторингу довкілля та пункту 3 Положення про Державну геологічну службу НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Державну еколого-геологічну карту України масштабу 1:200000 (далі - Положення), що додається.

2. Увести в дію Положення з 1 вересня 2003 р.

3. Державній геологічній службі Мінекоресурсів України (Гурський Д.

3.1. У п'ятиденний термін після затвердження подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. У місячний термін після державної реєстрації забезпечити тиражування та надсилання Положення до установ і організацій, що належать до сфери управління Мінекоресурсів України, та зацікавленим організаціям.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної геологічної служби Гурського Д. С.

Державний секретар С. В. Гошовський

ПОЛОЖЕННЯ про Державну

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства екології та

еколого-геологічну карту України      природних ресурсів України від

Не Положення розроблене у липня 2003 р. за N 545/7866

відповідності до статей 1 та 4 Закону

України "Про державну геологічну службу України", пункту 21 Положення про державну систему моніторингу довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. N 391, з урахуванням положень Закону України "Про Генеральну схему планування території України".

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 30.03.2009 р. N 150)

1.2. Положення регламентує склад та порядок робіт зі складання та підготовки   до   видання   Державної   еколого-геологічної   карти України

масштабу 1:200000.

1.3. Положення є обов'язковим для виконання підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, які здійснюють планування, фінансування і виконання робіт з регіонального еколого-геологічного картування території України.

1.4. Державна еколого-геологічна карта України масштабу 1:200000 (далі - Держекогеолкарта-200) є базовою багатоцільовою комплексною еколого-геологічною основою для:

• оцінки сучасного екологічного стану геологічного середовища та окремих його складових частин (гірських порід, ґрунтів, донних відкладів, підземних вод), а також процесів, які в ньому відбуваються і впливають чи

можуть впливати на екологічні системи та умови проживання людини;

• прогнозування можливих змін стану геологічного середовища або окремих його складових частин під впливом природних чинників і господарської діяльності;

• попереднього еколого-геологічного обґрунтування передпроектних розробок господарського освоєння територій;

• оцінки територій поширення та динаміки розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ, їх впливу на природно-техногенні системи, господарські об'єкти, населені пункти, земельні угіддя;

• оцінки еколого-геологічного ризику господарського освоєння територій та містобудування;

• оцінки еколого-гідрогеологічного стану підземних вод;

• оцінки геохімічного стану ландшафтів (вміст і поширення природних і техногенних хімічних елементів і сполук);

• районування   територій   за   рівнями   змін   стану геологічного

масштабу 1:200000

1. Загальні положення

19 червня 2003 р. N 116-ДС Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4

середовища;

планування та ведення моніторингу геологічного середовища;

забезпечення розробки заходів щодо захисту геологічного середовища, господарських систем, об'єктів і населення від проявів та наслідків небезпечних геологічних процесів, забруднення ґрунтів і підземних

вод;

• розробки рекомендацій з попередження або зменшення негативного впливу господарської діяльності на геологічне середовище і пов'язані з ним інші складові частини довкілля;

• розробки програм екологічної реабілітації територій з незадовільним станом геологічного середовища;

• планування більш детальних еколого-геологічних досліджень масштабу 1:50000 - 1:25000.

1.5. Держекогеолкарта-200 - це комплект взаємоузгоджених карт еколого-геологічного змісту в паперовій або електронній формах з єдиною пояснювальною запискою, що складені та підготовлені до видання за діючими інструктивними положеннями і вимогами та за єдиною системою умовних позначень.

1.6. Складання і підготовка до видання Держекогеолкарти-200 здійснюється за серіями номенклатурних аркушів, що відповідають регіонам України і виділені за особливостями геологічної будови (Карпатська, Волинсько-Подільська, Нентральноукраїнська, Донбаська, Дніпровсько-Донецька, Причорноморська та Кримська).

1.7. Держекогеолкарта-200 охоплює всю територію України за номенклатурними аркушами масштабу 1:200000. Карти на суміжних аркушах повинні обов'язково узгоджуватися між собою. Карти складаються лише в межах України без відображення територій суміжних країн з урахуванням природних та техногенних чинників впливу закордонних територій на еколого-геологічні умови України.

1.8. Геологічною основою Держекогеолкарти-200 є Державна геологічна карта України масштабу 1:200000. Положення про Державну геологічну карту масштабу 1:200000 затверджено наказом Державного комітету України по геології і використанню надр від 09.11.98 N 163 та зареєстровано Міністерством юстиції України 06.01.99 р. за N 8/3301.

1.9. Держекогеолкарта-200 складається на картографічній основі, що виконана відповідно до технічних умов щодо складання і оформлення топографічної основи в паперовій або електронній формах для геологічних карт масштабу 1:200000.

1.10. Для складання Держекогеолкарти-200 використовуються усі опубліковані і фондові матеріали з еколого-геологічних досліджень та картографування, моніторингу довкілля, геологічних, гідрогеологічних, інженерно-геологічних, геохімічних, радіогеохімічних, геофізичних та інших робіт.

1.11. Комплекти Держекогеолкарти-200 складаються за результатами державного еколого-геологічного картування масштабу 1:200000.

Державне еколого-геологічне картування - це комплекс підготовчих, польових, аналітичних та камеральних робіт з вивчення, оцінки і прогнозування негативних змін екологічного стану геологічного середовища шляхом виконання геологічних, геохімічних, ландшафтно-геохімічних, гідрогеологічних, інженерно-геологічних, геофізичних та інших досліджень, з використанням матеріалів аерокосмічних зйомок, моніторингу довкілля, агрохімічних робіт, а також матеріалів щодо функціонального використання територій тощо.

1.12. Державне еколого-геологічне картування виконується згідно з державними та регіональними програмами і спрямоване на підвищення рівня вивченості екологічного стану геологічного середовища, розробку та обґрунтування природоохоронних заходів.

1.13. Роботи зі складання і підготовки до видання Держекогеолкарти-200 та еколого-геологічне картування, яке випереджає їх, виконуються державними геологічними підприємствами, підприємствами інших форм власності, що мають ліцензію на вид господарської діяльності "Пошук (розвідка) корисних копалин". Черговість видання Держекогеолкарти-200 визначається потребами держави та регіонів і планується Державною геологічною службою Міністерства екології та природних ресурсів України.

1.14. До типового комплекту Держекогеолкарти-200 входять такі обов'язкові карти масштабу 1:200000:

• еколого-геологічна карта (зведена);

• карта геохімічного стану ландшафтів (вміст і поширення природних і техногенних хімічних елементів і сполук);

• еколого-гідрогеологічна карта (оцінка якості і ресурсів підземних

вод);

• карта сучасних екзогенних геологічних процесів (видові і просторові характеристики, активність чи ризик прояву);

• карта аномалій геофізичних полів; схема районування територій за сеймогеологічними ознаками.

Крім обов'язкових, до комплекту Держекогеолкарти-200 можуть бути включені додаткові карти, які визначаються геологічним (технічним) завданням на складання комплекту.

1.15. Підготовлені карти супроводжуються умовними позначеннями (легендою), розрізами та колонкою.

1.16. Науково-методичне керівництво та координація робіт з еколого-геологічного картування, складання і підготовки до видання Держекогеолкарти-200 покладаються на Головну редакційну колегію та спеціальний науково-методичний центр з еколого-геологічного картування при Державній геологічній службі Міністерства екології та природних ресурсів України.

1.17. Аркуші (групи аркушів) Держекогеолкарти-200, що підготовлені до видання, після розгляду науково-технічними радами підприємств, організацій, установ, які виконували ці роботи, підлягають обов'язковійапробації та затвердженню секцією Науково-технічної ради з питань геології та використання надр Державної геологічної служби Міністерства екології та природних ресурсів України і після цього передаються до видання.

2. Порядок використання

2.1. Видані комплекти Держекогеолкарти-200 призначені для вільного користування і передаються Державному інформаційному геологічному фонду України.

2.2. Порядок надання комплектів Держекогеолкарти-200 для користування визначається чинним законодавством України.

Голова Державної геологічної служби

ПОГОДЖЕНО:

Головний державний санітарний лікар України

Т. в. о. Міністра промислової політики України

Міністр аграрної політики України

Голова Держводгоспу України

Голова Держбуду України

Д. С. Гурський

О. В. Лапушенко

B. Г. Падалко

C. М. Рижук

В. М. Хорєв В. І. Череп

РОЗДІЛ 13. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Державне геофізичне підприємство «Укргеофізика» Загальні відомості

Державне геофізичне підприємство «Укргеофізика» є найбільшою організацією з проведення геофізичних робіт на нафту, газ та інші види корисних копалин в Україні. Маючи більш ніж 50-річний досвід, підприємство виконує дослідження із застосуванням широкого комплексу геофізичних методів в основних геологічних регіонах України, а також за кордоном.

Найбільший обсягах геофізичних робіт займають сейсморозвідка 2Д, ЗД та геофізичні дослідження в свердловинах.

Високу ефективність досліджень забезпечує застосування новітніх технологій при проведенні польових робіт, обробці та інтерпретації отриманої інформації, а також великий досвід і кваліфікація геофізиків і геологів, що працюють на підприємстві. Важливу роль відіграє оптимальне комплектування геофізичних методів на всіх стадіях і етапах робіт.

З використанням матеріалів ДГП «Укргеофізика» відкрито більше ніж 300 родовищ різних видів корисних копалин (нафта, газ, вугілля та ін.)

За останні 5 років проведені сейсморозвідувальні 2Д дослідження на 120 площах в обсязі близько 21610 пог. км., в т.ч. 445 пог.км. в ОАЕ. Площадні сейсмічні (3Д) дослідження ДГП «Укргеофізіка» почало виконувати з 1986р. За останні 5 років виконані роботи 3Д на 10 площах в обсязі 3000км2.

Підприємство є членом Європейсько-Азіатського геофізичного товариства (ЕАГО), Європейської асоціації геофізиків та інженерів (ЕАГІ), Асоціації науково - технічного та ділового співробітництва по геофізичних дослідженнях та робіт в свердловинах (АІС).

Серед замовників підприємства Міністерство охорони навколишнього середовища, НАК «Нафтогаз України», компанії «Regal PetroHum», «Kuwait Energy», «Cadogan Petrolium», УКРНАФТА та інші організації, компанії та фірми різних форм власності.

ДГП «Укргеофізика» володіє сертифікатом відповідності ISO 9001 «Система управління якістю» та впроваджує систему екологічного менеджменту ISO 14000.

Польові сейсморозвідувальні роботи

Сейсморозвідувальні роботи проводяться за технологією 2Д і ЗД в різних сейсмогеологічних і фізико-географічних умовах, в т.ч. у важкодоступних гірських умовах, у перехідних зонах і на мілководді. Спеціалізованими загонами виконуються сейсмічні дослідження VSP у скважинах.

52 електронний ресурс: режим доступу http://www.ukrgeofizika.kiev.ua/uk/company.html

741

Запорукою успіху є вибір найбільш ефективної методики дослідження для отримання якісного матеріалу. При польових роботах використовується сучасна апаратура та обладнання, що забезпечує найвищу якість робіт:

.      реєструючі системи INPUT/OUTPUT- 2000, INPUT / OUTPUT

SYSTEM FOUR AC; INTROMARIN, BIZON, Прогрес - T-2; Прогрес - T155

. сейсмічні віброджерела типу AHV-IV-362, SERCEL NOMAD 65, CB-5-150, CB-10-180, CB-20-150 і свердловинні пневматичні джерела «ППІ»;

.      бурові станки УРБ-2А-2, УРБ-2, 5А;

.       багатоканальні сейсмічні зонди для скважин;

.       супутникові системи прив'язки (GPS).

При проведенні сейсморозвідувальних робіт використовуються вибухові, вібраційні та пневматичні джерела збудження пружних коливань.

Постійна оптимізація систем спостережень, умов збудження і прийому, в залежності від геологічних завдань, є гарантією ефективності робіт.

Обробка та інтерпретація сейсмічної інформації

Обробка та інтерпретація сейсмічної інформації проводяться в спеціалізованому Технологічному центрі, а також у локальних підрозділах підприємства. Використовуються робочі станції і персональні комп'ютери, об'єднані в локальні мережі, з кількістю робочих місць понад 70.

Обробка даних сейсморозвідки 2Д і ЗД здійснюється з використанням програмного продукту РгоМАХ компанії Landmark. Побудова глибинно-швидкісних моделей для пре-стек міграцій здійснюється в пакеті Geodepth

У підприємстві розроблена власна оригінальна технологія обробки (2,5 Д), що дозволяє без проведення додаткових польових робіт трансформувати матеріали раніше виконаної сейсморозвідки 2Д в сейсмічний куб.

Інтерпретація сейсмічних матеріалів здійснюється з використанням пакетів ІНПРЕС-5, Seis-X, Integral-Plus, GeoGraphix, Seis Work 2D, Petrel.

На завершальному етапі робіт виконується комплексна інтерпретація всієї наявної геолого-геофізичної інформації, яка забезпечує ефективне визначення основних характеристик досліджуваних об'єктів, у тому числі:

.       зовнішню і внутрішню структуру;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид