Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 70

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

.       стратиграфічні приуроченість і генезис;

.       прогнозування зон розвитку колекторів;

.      моделювання резервуарів;

. оптимізацію розташування пошукових, розвідувальних та експлуатаційних свердловин.

У підприємстві створено банк геолого-геофізичних даних, який постійно поповнюється і забезпечує надійне зберігання інформації для її багаторазового використання при обробці та інтерпретації.

Геофізичні дослідження та роботи в свердловинах

Геофізичні дослідження в пошукових, розвідувальних та експлуатаційних свердловинах глибиною до 7000 метрів виконуються у

742відкритому і закритому стволі свердловин із застосуванням комп'ютеризованих каротажних станцій та програмно-керованої свердловиною апаратури, що забезпечує:

• стратиграфічні літологічний розчленовування розрізів свердловин;

• виділення колекторів і визначення їх фільтраційної-ємнісних властивостей;

.       визначення характеру насичення;

.       контроль траєкторії стовбура і технічного стану свердловин;

. контроль за розробкою родовищ і капітального ремонту свердловин, вирішуючи задачі визначення положення технічних елементів в свердловині, якості цементажа експлуатаційних колон та їх технічного стану;

. визначення профілів припливу (приємистості) свердловин, причин і джерел їх обводнення, визначення гідродинамічних параметрів пластів, коефіцієнта залишкової нафтонасищенності колекторів, дослідження з високим гирловим тиском, промислово-геофізичні дослідження в горизонтальних свердловинах і бокових стволах, освоєння свердловин свабіруванням, очищення насосно-компресорних труб від парафінових пробок і асфальто-смолянистих відкладень;

. геолого-технологічні та геолого-геохімічні дослідження в процесі буріння свердловин;

. дослідження свердловин випробовувачами пластів на трубах і каротажном кабелі;

.      відбір керна керновідбірувачами на кабелі;

. вторинне розкриття пластів-колекторів кумулятивною перфорацією при репресії та депресії на пласт перфораторами на трубах і каротажному кабелі провідних світових фірм (Owen, DYNA Energetic, Шлюмберже та ін);

. проведення інтенсифікації приливів вуглеводнів вибуховими і вібраціонними методами;

.       ліквідація аварій у свердловинах з використанням енергії вибуху;

. збір, зберігання, обробка, інтерпретація і узагальнення геолого-геофізичних даних по свердловинах і родовищах із застосуванням сучасних комп'ютерних технологій.

Рудна та інженерна геофізика

При проведенні робіт використовується комплекс геофізичних методів -гравірозвідка, магніторозвідка, електророзвідка різних модифікацій, радіометр, ГІС і газова зйомка для вирішення наступних основних завдань:

. підготовка геофізичних основ для пошуків родовищ золота, алмазів, рудних і неметалічних корисних копалин;

. прогнозування родовищ корисних копалин на основі автоматизованих прогнозуючих систем;

. пошуки підземних вод з визначенням місць розміщення, буріння та облаштування свердловин, прогноз і визначення режиму, динаміки, мінералізації і температури підземних вод;

. вивчення і прогноз підтоплення територій, у тому числі, в населених пунктах;

. вивчення і прогноз карстових процесів, зсувів та інженерний захист від них;

. інженерно - геофізичні дослідження при будівництві наземних і підземних споруд;

. вивчення корозії трубопроводів та динамічного стану порід, в яких вони розміщені.

Організація техніки безпеки та охорона навколишнього середовища

Основоположним принципом всіх робіт геофізичних партій «Укргеофізика» є охорона життя і здоров'я людей.

Ми глибоко віримо у необхідність використання таких методів роботи, які гарантують безпеку життя людей та збереження навколишнього середовища.

У ДГП «Укргеофізика» розроблена і впроваджена детальна система менеджменту питань техніки безпеки та охорони навколишнього середовища при проведенні геофізичних робіт. Задача системи - вчасно визначити і мінімізувати можливі ризики при проведенні робіт.

Велика увага приділяється питанням охорони здоров'я і працездатності співробітників. На підприємстві регулярно проводиться інструктаж щодо дотримання техніки безпеки в будь-якій виробничій ситуації та забезпеченню охорони навколишнього середовища.

В ході проведення геофізичних робіт наші польові партії постійно дотримуються місцевих, національних і міжнародних законів з охорони навколишнього середовища, які дозволяють нам чітко контролювати ступінь впливу на природу, яка визначається в результаті проведення досліджень ДГП «Укргеофізика».

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ГЕОЛОГІЇ І

ВИКОРИСТАННЮ НАДР

Додаток до листа

ПЕРЕЛІК видів робіт, які Мінсоцзахисту, Держкомгеології

виконуються безпосередньо в польових     України від 15 квітня 94 р. N 01-3/310-

умовах працівниками експедицій, 02-2 і від 14 квітня 94 р. N 10-1/42

партій, загонів, дільниць і бригад при проведенні польових геологорозвідувальних, пошукових, топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних робіт

1. Підготовчий етап до проведення геологорозвідувальних робіт.

2. Геологозйомчі роботи.

3. Гідрогеологічні, геоекологічні та інженерно-геологічні роботи.

4. Гірничо-прохідницькі роботи.

5. Буріння свердловин, кріплення їх стовбура та приготування бурового розчину.

6. Випробування корисних копалин.

7. Лабораторні дослідження корисних копалин і гірських порід в польових умовах.

8. Маркшейдерські роботи.

9. Камеральне опрацювання робіт в польових умовах.

10. Вишкомонтажні роботи та роботи по обладнанню гирла свердловин.

11. Будівництво ліній електропередач та тимчасових споруд на місці проведення польових геологорозвідувальних робіт.

12. Робота на технологічному транспорті, а також обслуговування і ремонт устаткування, обладнання, яке використовується на місці польових робіт.

13. Виконання робіт по рекультивації земель після закінчення комплексу геологорозвідувальних робіт.

14. Ліквідація геологорозвідувальних робіт в польових умовах.

Про затвердження Інструкції про порядок укладання договорів на виконання геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту і газ

Наказ Державного комітету України по геології і використанню надр, Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України від 15 лютого 1996 року N 19/29

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 червня 1996 р. за

N 276/1301

З метою встановлення єдиного порядку при укладанні та виконанні договорів при проведенні геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту і газ, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про порядок укладання договорів на виконання геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту газ, що додається.

2. Забезпечення підприємств і організацій Держкомгеології України і Держнафтогазпрому України примірниками Інструкції доручити Державному геофізичному підприємству "Укргеофізика" (Толкунов А. П.) на госпрозрахунковій основі в місячний термін після отримання заявки.

3. Керівникам підприємств і організацій Держкомгеології України і Держнафтогазпрому України - Замовникам і Підрядчикам геофізичних робіт вжити необхідних заходів для своєчасного впровадження та дотримання вимог Інструкції.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Головне управління науково-технічного прогресу і Відділ геофізичних робіт Держкомгеології України (Ільїн К. В., Кривченков Б. С.) та Управління розвитку геологорозвідувальних робіт та розробки родовищ нафти і газу Держнафтогазпрому України (Євдощук М. І.).

Голова Держкомгеології

М. М. Гавриленко

України

Голова Держнафтогазпрому є. М. Довжок

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України по геології і використанню надр, Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України від 15 лютого 1996 р. N 19/29 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 червня 1996 р. за N

276/1301

ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ НА ВИКОНАННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ У СВЕРДЛОВИНАХ, ЩО

БУРЯТЬСЯ НА НАФТУ І ГАЗ

Ця Інструкція обов'язкова як для підприємств та організацій Держкомгеології України і Держнафтогазпрому України, так і підприємств (організацій) незалежно від форм власності, які виконують геофізичні роботи у свердловинах, що буряться на нафту і газ, або є замовниками цих робіт.

1. Загальні положення

1.1. Геофізичні дослідження у свердловинах (далі - ГДС), що буряться на нафту і газ, прострілювально-підривні роботи (далі - ППР), випробування пластів і відбір порід приладами на кабелі та бурильних трубах (далі все разом - геофізичні роботи) виконуються підрядним способом у відповідності з цією Інструкцією і договорами, які укладаються між геологорозвідувальними, буровими, нафтогазодобувними та іншими підприємствами (організаціями) (далі - Замовник) і геофізичними експедиціями (далі - Підрядчик).

1.2. Під час укладання та виконання договорів на проведення геофізичних робіт у свердловинах Замовник і Підрядчик зобов'язані керуватися чинним законодавством, затвердженими для Замовника планами буріння свердловин і цією Інструкцією.

1.3. Договір на виконання геофізичних робіт у свердловинах є основним документом, який встановлює обсяг геолого-виробничого завдання Замовника, що передається Підрядчику, особливі умови виконання геофізичних робіт у свердловинах і визначає права та обов'язки Замовника і Підрядчика.

1.4. Невиконання зобов'язань договору є порушенням договірної дисципліни і тягне майнову відповідальність сторони, яка допустила це порушення, у порядку, встановленому даною Інструкцією.

1.5. Договір між Замовником і Підрядчиком укладається строком на один рік з поквартальним розподілом обсягу робіт.

Для виконання разових робіт договір укладається на період їх виконання.

1.6. Загальний річних обсяг робіт, що належить виконати за договором, визначається Замовником у натуральному виразі.

1.7. Геофізичні роботи у свердловинах виконуються Підрядчиком у відповідності із затвердженими інструкціями щодо проведення цих робіт та нормами часу за заявками Замовника.

2. Порядок укладання договорів

2.1. Замовник надсилає Підрядчику не пізніше як за місяць до початку календарного року або робіт, якщо вони починаються всередині року, за місяць до початку разових робіт перелік геологічних і технічних завдань, що ставляться перед геофізичною експедицією, та даних, необхідних для розрахунку обсягів геофізичних робіт і кількості геофізичних загонів для їх виконання, у тому числі: кількість свердловин, проектні інтервали ГДС.

2.1.1. Замовник доводить до Підрядчика обсяги робіт в натуральних показниках з поквартальним розподілом згідно з Переліком і розрахунком вартості геофізичних робіт у свердловинах (додаток N 1), а також окремо дані по свердловинах (призначення, проектна глибина, конструкція, тип розрізу, густина бурового розчину, очікувані пластові тиски і температури).

2.1.2. Комплекси геофізичних робіт для нафтових і газових свердловин складаються з урахуванням необхідності вирішення конкретних завдань для даного регіону (площі), визначення підрахункових параметрів за результатами геофізичних досліджень у свердловинах.

Особливі умови виконання геофізичних робіт у свердловинах Замовника, які необхідно зазначити у договорі, повинні бути викладені у листі Замовника.

2.2. У 10-денний строк, після одержання даних від Замовника, Підрядчик проводить підрахунок вартості геофізичних робіт і готує проект договору на виконання цих робіт у свердловинах у п'яти примірниках.

2.3. Договір на виконання геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту і газ, повинен бути складений за формою згідно з додатком N 2.

2.3.1. Другий примірник договору повинен бути завізований головним геологом (головним геофізиком) і начальником планово-економічної служби організації Підрядчика.

2.3.2. Проект договору, підписаний керівником організації Підрядчика, надсилається Замовнику одночасно з Переліком і розрахунком вартості геофізичних робіт, підписаним начальником планово-економічного відділу експедиції ГДС.

2.4. Замовник у 10-денний строк після одержання документів, зазначених у п. 2.3.2 цієї Інструкції, виконує перевірку розрахунку вартості робіт, підписує договір і три примірники цих документів повертає Підрядчику.

2.4.1. Єдиним документом, що визначає комплекс та інтервальність ГДС, є геолого-технічний наряд (ГТН) на свердловину, який складається Замовником, узгоджується з експедицією ГДС і використовується для складання договору.

2.5. Планово-економічний відділ організації Підрядчика після укладання договорів з усіма Замовниками повинен скласти Зведений перелік ірозрахунок вартості геофізичних робіт у свердловинах за формою згідно з додатком N3 за підписом начальника експедиції та начальника планово-економічного відділу і направити його разом з одним примірником усіх договорів на підприємство організації Підрядчика.

Один примірник договорів із замовниками, яких обслуговує окремо діюча партія з геофізичних досліджень у свердловинах, необхідно направити цій партії для керівництва під час виконання робіт.

2.6. Розбіжності між Замовником і Підрядчиком, що виникають під час укладання договору, розв'язують згідно з чинним законодавством.

3. Порядок розрахунків

3.1. Розрахунки за виконані роботи проводяться за розцінками на ГДС, які розраховуються згідно з Методичними рекомендаціями з розрахунку кошторисних норм і розцінок на геофізичні дослідження у свердловинах на нафту і газ, затвердженими Держкомгеології України 15.07.93 і Держнафтогазу України 04.10.93.

У разі зміни індексу цін, тарифних ставок та інше розцінки коректуються та надсилаються Замовнику на ознайомлення. Зауваження до розцінок Замовник подає Підрядчику протягом 10 днів. Якщо за цей час Замовник не подасть зауважень, скоректовані розцінки вважаються узгодженими.

3.2. Замовник проводить щомісячне авансування геофізичних робіт у свердловинах в розмірі 1/12 від річного обсягу. У разі невиконання цієї умови проводиться попередня оплата робіт у розмірі від 25 до 50 відсотків від обсягу замовлених робіт.

Підрядчик подає Замовнику акти виконаних робіт, які у межах авансу приймаються без оплати.

Виконані обсяги геофізичних досліджень понад одержаний аванс, роботи, пов'язані з ліквідацією аварій з вини Замовника, а також роботи, що оцінені як брак теж з вини Замовника, оплачуються Замовником в установленому порядку.

Оплата за виконані роботи проводиться Замовником не пізніше 10-ти днів після виставлення рахунку.

За кожний день прострочення оплати нараховується пеня у розмірі 3 відсотків від суми платежу.

3.3. Замовник відшкодовує Підрядчику фактичні затрати з польового забезпечення спеціалістів і робітників, компенсує затрати на додаткову заробітну плату у подвійному розмірі за роботу у вихідні, святкові та неробочі дні, а у нічний час - у підвищеному розмірі, встановленому трудовою угодою та колективним договором, але не нижче 20 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час.

3.4. Замовник може виділяти Підрядчику додаткові кошти на науково-дослідні, дослідно-конструкторські, дослідно-методичні роботи і впровадження нової техніки в розмірі до 20 відсотків від вартості виконаного обсягу робіт Підрядчиком.

3.5. Замовник оплачує додатково роботи, пов'язані з розмноженням

749діаграм на кольоровому графопобудовувачі, крім діаграм, зареєстрованих стандартними зондами для даного геологічного регіону (стандартного каротажу).

3.6. У вартість геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту і газ, включається податок на добавлену вартість.

3.7. Додаткові роботи, які не передбачені договором і розцінками на ГДС, оплачуються Замовником за окремими договорами. Це:

- роботи по складанню заключного звіту і обгрунтуванню підрахункових параметрів;

- складання висновку з прогнозування аномально високого пластового тиску (АВПТ);

- спеціальні роботи, які виконуються під час ліквідації прихвату бурового інструмента з використанням торпед із шашок термостійких (ТШТ), детонаційного шнура (ТДШ), кумулятивних осьових (ТКО).

3.8. Акти на виконані роботи оформляються і підписуються з боку Замовника - геологом або буровим майстром, з боку Підрядчика -начальником геофізичного загону або працівником, який його заміщає, скріплюються печаткою Замовника і приймається до оплати.

3.9. У договорі повинна бути вказана повна сума коштів на виконання зазначених обсягів промислово-геофізичних робіт у свердловинах, а також обумовлений порядок зміни цієї суми.

4. Майнова відповідальність

4.1. У разі невиконання Підрядчиком заявки з вини Замовника* останній сплачує Підрядчику:

вартість виклику, проїзду до свердловини та назад і спускопідйомних операцій геофізичного загону згідно з діючими розцінками - у випадку безрезультативності спроби виконання замірів внаслідок незадовільної підготовки свердловини;

вартість виклику, проїзду до свердловини та назад і відшкодування у розмірі 10 відсотків вартості всіх замовлених робіт, що передбачені заявкою на дану свердловину, - у випадку виїзду геофізичного загону на свердловину внаслідок непідготовленості свердловини (бурової) або неможливості підвезти до бурової автомашини з обладнанням, апаратурою і матеріалами через непідготовленість під'їзної дороги і ненадання Замовником засобів буксирування;

вартість виклику - у випадку відміни заявки до початку строку виконання робіт і виїзду геофізичної партії на свердловину;

вартість додаткового часу, витраченого у разі виконання робіт в нестандартних умовах, визначена за розцінками на загоно-годину.

_* До вини Замовника відносяться:

- відміна заявки;

- ненадання транспорту для буксирування на свердловину у разі бездоріжжя;

- непідготовленість свердловини, що пов'язана з неможливістю забезпечення спуско-підіймання геофізичних приладів протягом відведеного Замовником часу на ГДС.

4.2. У випадку, якщо геофізична партія виконала роботу, однак до початку її мала простій з вини Замовника, очікуючи підготовки свердловини, або внаслідок несвоєчасного подання транспорту, Замовник відшкодовує

Підрядчику фактичні витрати, пов'язані з чергуванням загону.

4.3. В усіх випадках простою підготовленої для геофізичних робіт свердловини з вини Підрядчика* останній сплачує Замовнику вартість простою свердловини, яка визначається розрахунками планово-економічного відділу організації Замовника на час простою.

_* До вини Підрядчика відносяться:

- несправність апаратури та обладнання;

- обрив кабеля на усті свердловини;

- аварія через перепуск кабеля у свердловині;

- перфорація не у заданому інтервалі.

4.4. У випадку аварії (обрив кабеля або свердловинного приладу), що стались з вини Замовника, він зобов'язаний за свій рахунок провести роботи по вилученню із свердловини кабеля або приладу, а у разі їх пошкодження -відшкодувати Підрядчику витрати за ремонт, а також вартість предметів, залишених у свердловині або доведених до непридатності.

4.5. У випадку аварії, що сталася з вини Підрядчика, ловильні роботи по витяганню кабеля або приладу виконуються Замовником. Вартість ловильних робіт сплачує Підрядчик.

У разі розбіжностей у сторін щодо визначення причин аварії вони вдаються до технічної експертизи вищестоящих організацій, рішення яких обов'язкове для сторін. Претензії по спорах без подання актів розгляду не підлягають.

4.6. У разі виконання досліджень у свердловинах з перевищенням нормативного часу з вини Підрядчика у зв'язку з виходом з ладу геофізичної апаратури або обладнання Підрядчик оплачує Замовнику вартість простою бурової, яка визначається як різниця між фактично втраченим часом і нормативом.

4.7. У випадку, якщо з вини Підрядчика графічні матеріали виявляються бракованими, повторні заміри виконуються Підрядчиком за свій рахунок. Крім того, Підрядчик сплачує Замовнику штраф за простій свердловини у розмірі 20 відсотків від вартості часу повторного задіяння (простою) свердловини.

У разі затримки з вини Замовника з доставкою графічних матеріалів зі свердловини, останні здаються пізніше строків, установлених договором, на час затримки з доставкою. Затримка з доставкою графічних матеріалів оформлюється двостороннім актом Замовника і Підрядчика.

4.8. У разі порушення установлених договором строків подання графічних матеріалів Підрядчик сплачує Замовнику за кожний прострочений день пеню у розмірі 10 відсотків від вартості виконаних робіт; у разі прострочення більше 5 днів - додатково пеню у розмірі 3 відсотків за кожний день.

4.9. За необгрунтовану відмову, повну або часткову від акцепту рахунку Замовник оплачує Підрядчику штраф у розмірі 5 відсотків суми, від акцепту якої він відмовився.

4.10. У разі неправильного вирішення геологічного завдання (продуктивний-непродуктивний об'єкт, нафтогазонасичений, водонасичений, колектор-неколектор та ін.), проведення перфорації не в заданому інтервалі) (особливо в тих випадках, коли така перфорація приводить до необхідності проведення складних ізоляційних робіт або навіть ліквідації свердловини) Підрядчик несе відповідальність, якщо за рішенням комісії, утвореної з представників Замовника і Підрядчика, або експертизи визначена його вина. Комісія визначає й міру відповідальності Підрядчика.

4.11. Якщо одна з сторін договору достроково припиняє дію договору без законних підстав (законні підстави визначені в п. 5.8 цієї Інструкції), то вона зобов'язана відшкодувати збитки (провести оплату за фактично виконані роботи на час припинення договору, а також неодержані доходи), про що зазначається в договорі.

5. Контроль за виконанням договірних зобов'язань

5.1. Відповідальними за виконання договірних зобов'язань призначаються за наказом працівники як організації Замовника, так і організації Підрядчика (головні геологи або інші працівники).

5.2. Замовник не пізніше першого числа кожного місяця повинен подавати Підрядчику графік виконання геофізичних робіт у свердловинах на місяць.

5.3. Контроль за виконанням договірних зобов'язань Замовника з дотримання вимог до підготовки свердловин для геофізичних робіт, строків подавання заявок на виконання цих робіт і якості результатів виконаних робіт здійснює начальник геологічного відділу організації Замовника або працівник, який його заміщає.

5.4. Контроль за виконанням заявок на проведення геофізичних робіт у свердловинах здійснює начальник виробничого відділу організації Підрядчика або працівник, який його заміщає.

5.5. Контроль за якістю виконаних геофізичних робіт у свердловинах та своєчасністю відправлення Замовнику копій діаграм і заключних звітів здійснює начальник геологічного відділу організації Підрядчика або працівник, який його заміщає.

5.6. Контроль за дотриманням договірних зобов'язань з обсягу геофізичних робіт у свердловинах, їх вартості та правильності застосування розцінок здійснюють начальники планово-економічних відділів організацій Замовника і Підрядчика або працівники, які їх заміщають.

5.7. Головні геологи організацій Замовника і Підрядчика щомісячно, не пізніше 20-го числа, повинні перевіряти дотримання графіка виконання геофізичних робіт у свердловинах, виконання заявок, дотримання комплексу досліджень, якості виконаних робіт і вживати оперативних заходів щодо забезпечення своєчасного і якісного дослідження розкритих свердловинами відкладів або виконання робіт з випробування перспективних об'єктів (пластів).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид