Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 73

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

2.6. Забезпечити установлення газокаротажної станції (СГТ) у відповідності з діючими нормативними документами.

2.7. Установити на буровій вузол кріплення нижнього відтяжного блока підвісної спуско-підйомної системи.

2.8. Установити на бурових глибиною 5000 м і більше спеціальний " якір" для закріплення каротажного підйомника до проведення спуско-підйомних операцій.

2.9. Забезпечити у нічний час освітлення робочого місця загону, устя свердловини, траси руху геофізичного кабеля згідно з "ЕПБПР".

2.10. Забезпечити критими приміщеннями для заряджання і складання прострілювально-вибухових апаратів.

2.11. Надавати "Підрядчику" акт про підготовленість об'єкта робіт до проведення геофізичних досліджень.

2.12. Для забезпечення використання бурового обладнання під час проведення геофізичних досліджень на свердловині повинна знаходитись вахта бурової бригади з обов'язковою присутністю відповідального представника бурової організації ("Замовника").

2.13. Для організації безперервної роботи та забезпечення нормальних умов праці на кожній буровій обладнати місця для відпочинку у нічний час з ліжками і матрацами (не менше 6-ти).

2.14. Забезпечити працівників геофізичних загонів харчуванням у їдальні нарівні з робітниками бурових бригад.

2.15. Надавати "Підрядчикові" наявні матеріали аналізу керна та мінералізації пластових вод до завершення геофізичних досліджень та інших дослідницьких робіт у свердловині.

2.16. У разі невиконання "Замовником" лабораторних робіт, у тому числі петрофізичних, ці роботи можуть бути передані "Підрядчику" за окремим договором.

2.17. Результати обробки матеріалів та висновки за результатами геофізичних досліджень у свердловинах є власністю "Замовника". " Підрядчик" не має права передавати їх стороннім організаціям і окремим особам без письмового дозволу "Замовника".

2.18. На свердловини, що буряться за новими технологіями (похилонаправлені, горизонтальні і надглибокі - більше 5500 м), укладати окремий договір на їх обслуговування.

3. Зобов'язання "Підрядчика" 3.1. Надавати "Замовнику" геофізичні матеріали по виконаних роботах у трьох примірниках (стандартний каротаж - три кривих у кольоровому, решта у чорно-білому зображенні).

Стандартний каротаж, кавернометрія (копія) подаються відразу після завершення робіт на буровій. Інклінометрія, визначення цементного кільця передаються через 72 години, РК, АК, БКЗ, МК, МБК, ІК - через 96 годин після повернення загону на базу експедиції (партії), враховуючи вихідні, святкові та неробочі дні.

У разі збільшення кількості копій геофізичних матеріалів, що не передбачені Договором, "Замовник" оплачує їх вартість додатково.

3.2. Передавати телеграфом (телетайпом) рекомендації після виконання кожного інтервалу геофізичних досліджень у свердловині на проведення випробування пластів випробувачами на трубах.

3.3. Представляти висновки:

- по аварійних роботах, замірах кривизни та профілеметрії для підрахунку об'єму свердловини безпосередньо на буровій або за узгодженням сторін після повернення загону на базу телеграмою або телефонограмою;

- про продуктивність свердловини через 24 години після повернення загону на базу геофізичної експедиції;

- про продуктивність свердловин, завершених бурінням, глибиною до 4 тис. м - через 3 доби, глибиною 4000 - 5500 м - через 5 діб, а надглибоких (опорних, параметричних) - не пізніше 7 робочих днів після повернення загону на базу.

3.4. Надавати "Замовнику" визначені підрахункові параметри для оперативного підрахунку запасів нафти і газу не пізніше місячного строку після виконання випробування і необхідного комплексу досліджень у свердловині.

Розрахунок вартості робіт по визначенню підрахункових параметрів для оперативного підрахунку запасів нафти і газу проводиться за Тимчасовими проектно-кошторисними нормативами на роботу по інтерпретації промислово-геофізичних матеріалів і спеціальні роботи в свердловинах, затвердженими Українським головним координаційно-геологічним управлінням "Укргеологія" 17.12.90 р.

4. Сума договору

4.1. Сума договору визначається згідно з переліком геофізичних робіт у свердловинах і розрахунком вартості робіт по визначенню підрахункових параметрів для оперативного підрахунку запасів нафти і газу (додаються) і складає_крб.

4.2. Сума договору може бути змінена у разі зміни (уточнення) обсягу буріння, індексу цін на обладнання, апаратуру, матеріали, у тому числі паливно-мастильні, енергетичні ресурси, транспортні послуги, зміни тарифних ставок, посадових окладів, а також зміни витрат на визначення підрахункових параметрів для оперативного підрахунку запасів нафти і газу.

4.3. У разі дострокового припинення дії договору з ініціативи однієї з сторін без законних підстав (законні підстави визначені в п. 5.8 Інструкції про порядок укладання договорів на виконання геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту і газ) вона відшкодовує другій сторонізбитки (провести оплату за фактично виконані роботи на час припинення договору, а також неодержані доходи).

5. Порядок розрахунку

5.1. Розрахунки за виконані роботи, майнова відповідальність проводяться у відповідності з чинним законодавством, цим договором та Інструкцією про порядок укладання договорів на виконання геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту і газ, за рахунками "Підрядчика".

5.2. У випадку дострокового розірвання договору проводиться взаєморозрахунок по фактичним витратам, проведений сторонами на момент припинення договірних зобов'язань.

6. Особливі умови

6.1. Крім зобов'язань, передбачених Інструкцією про порядок укладання договорів на виконання геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту і газ (пп. 3.2 - 3.7; 4.1; 4.2; 4.4; 4.7; 4.9; 4.11; 5.2), "Замовник" бере на себе наступне:

указуються      зобов'язання,      що      не      передбачені Інструкцією

6.2. Крім зобов'язань, передбачених Інструкцією про порядок укладання договорів на виконання геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту і газ (пп. 4.3; 4.5-4.8; 4.10; 4.11), "Підрядчик" бере на себе наступне:

указуються      зобов'язання,      що      не      передбачені Інструкцією

6.3. Під час виконання геофізичних робіт "Підрядчик" і "Замовник" враховують особливі умови проведення робіт на_

назва площі, яка характеризується наявністю аномально високого пластового   тиску,   неоднорідних   колекторів   і   т.   ін.   або свердловин

надглибоких, похилих і т. ін.

6.4. В усьому іншому, що не передбачено цим договором, взаємовідносини сторін визначаються Інструкцією про порядок укладання договорів на виконання геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту і газ, яка є невід'ємною частиною договору.

7. Порядок розв'язання спорів Спори, що виникають під час виконання договору, вирішуються узгоджувальною комісією, яка складається з рівної кількості представників "Замовника" і "Підрядчика". У разі недосягнення згоди, спори розв'язуються арбітражем. Спори технічного характеру вирішуються вищестоящими організаціями сторін.

8. Термін дії договору

Термін дії договору встановлюється з _ по

9. Адреси та реквізити сторін

9.1. "Підрядчик":

Адреса _

поштова і телеграфна

розрахунковий рахунок N _

у відділенні _ банку

телефон N _

9.2. "Замовник"

Адреса _

поштова і телеграфна

розрахунковий рахунок N _

у відділенні _ банку

телефон N _

До цього договору додається:

1. Перелік і розрахунок вартості геофізичних робіт у свердловинах _ на 19_     р. на _ арк. у 1 прим.

назва організації

2. Розрахунок вартості робіт по визначенню підрахункових параметрів для оперативного підрахунку запасів нафти і газу на _ арк. у 1 прим.

М.П. М.П.

" Підрядчик"    " Замовник"

посада посада підпис ініціали та прізвище підпис ініціали та прізвище

дата дата

-х -х -х -х-х -к -х -х-х

-к -к -к -х-х -к -к -х-х

-к -х -к -х-х -к -к -х-х

-к -к -к -х-х -х -к -х-х

-к -к -х -х-х -к -к -х-х

-х -к -к -х-х -к -х -х-х

-к -к -к -х-х -к -к -х-х

-к -х -к -х-х -к -к -х-х

-к -к -к -х-х -х -к -х-х

-к -к -х -х-х -к -к -х-х

-х -к -к -х-х -к -х -х-х

-к -к -к -х-х -к -к -х-х

-к -х -к -х-х -к -к -х-х

-к -к -к -х-х -х -к -х-х

-к -к -х -х-х -к -к -х-х

-х -к -к -х-х -к -х -х-х

-к -к -к -х-х -к -к -х-х

-к -х -к -х-х -к -к -х-х

-к -к -к -х-х -х -к -х-х

* * -х-х * * -х-х * * -х-х * -х-х

* * * -х-х * * -х-х

* * -х-х * * -х-х

* * * -х-х* -х-х

* * -х-х * * -х-х * * -х-х * -х-х

* * * -х-х * * -х-х

* * -х-х * * -х-х

* * * -х-х* -х-х

* * -х-х * * -х-х * * -х-х * -X * -x

* * * -х-х * * -х-х

* * -х-х * * -х-х

* * * -х-х * * * -x

* * -к-к * * -х-х * * -к-к * -к-к

* * * -к-к * * -х-х

* * -к-к * * -к-к

* * * -х-х* -к-к

* * -к-к * * -х-х * * -к-к * -к-к

* * * -к-к * * -х-х

* * -к-к * * -к-к

-X -X -X -х-х -X -х -х -X

-X -X -X -X -X    -X -X -х -х -X -X

-X -X -X -х-х -X -X -х -х -X

-X -X -X -X -X    -X -X         -X -х -х -X -X

-X -X -X         -X -х-х -X -X -х -х -X -X

-X -х -х -х-х-х-х-х -X -х-х -X

-X -X    -X -X         -X -X          -X -X -X -X         -х -х -X    -X -X

-X         -X -X -X -X -X    -X -X    -X    -X -х -х    -X    -X -X -X

-X -X    -X -X         -X -X          -X -X -X -X         -х -х -X    -X -X

-X         -X -X -X    -X -X    -X -X    -X -X    -X    -X -X    -х -х    -X    -X -X -X

-х-х -х-х-х-х -х-х -X -х-х-х-х-х-х-х

-X       -х -х -х-х -х-х-х-х-х-х-х -х-х-х-х-х -X -X

-х-х -х-х-х-х -х-х -х -х -х-х-х-х-х-х-х

-X       -х -х -х-х -х-х-х-х-х-х-х -х-х-х-х-х -X -X

-х-х -х-х-х-х -х-х -х -х -х-х-х-х-х-х-х

-X       -х -х -х-х -х-х-х-х-х-х-х -х-х-х-х-х -X -X

-х-х -х-х-х-х -х-х -х -х -х-х-х-х-х-х-х

-X       -х -х -х-х -х-х-х-х-х-х-х -х-х-х-х-х -X -X

-х-х -х-х-х-х -х-х -х -х -х-х-х-х-х-х-х

-X       -х -х -х-х -х-х-х-х-х-х-х -х-х-х-х-х -X -X

-х-х -х-х-х-х -х-х -х -х -х-х-х-х-х-х-х

-X       -х -х -х-х -х-х-х-х-х-х-х -х-х-х-х-х -X -X

-х-х -х-х-х-х -х-х -х -х -х-х-х-х-х-х-х

-X       -х -х -х-х -х-х-х-х-х-х-х -х-х-х-х-х -X -X

-х-х -х-х-х-х -х-х -хЗ* -х-х-х-х-х-х-х^

-X       -X -х-х -х-х^-х-х-х-х -х-х-х-х-х -X ,

-X    -X -X    -X    -X -X         -X -X * -XI -X -X -X    -X    -хо

-х       -х -х -х-х -x-xrrj*l**rrj***** -X о

-х-х -x-x-xtx -х-х -ХЕн*0 * -х-х-х-х^СХ]

-X          -X   -х-х -ХО-ХСр** -х-х-х-х-х -X О"

-х   -х *   2 р * I       -кСр -кй>S * * * -xtxo^H

н      -х , -х в -к  -х>2   -xrrj -х-н 2 *S *  * 'S S * -x-hlo^

К-х-х -х^-х ш      -хЧ -x^-xS * Я *S -х-х-хСр.-Ен

tP      •-kSS+IS* * ^-x^SS-kI^-k -хен^нО

* р -к О -к О       -к э S -х э S  ^ * - н       -х у   % -X -X    Ш Р-| COS * fd  & -к Ср, СО   ,SS  го * X   , * S  гО 2    2 ^ tt НЕн OtX pq -X ГИВ X   % В   В -X -X ОЕ-н^ ОО ОШЙ С -к X О ОО ^rd ОО , -HCJ От -х Ср^ CDCJ XX X -к X Ср ЧЕЛ Ср !=Г ЧР-іІ ЫО пЗШt^X-Hfd -к О -к OrrjX  О ЙпЗ -кХпЗЕчД::

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид