Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 81

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

1.11. При виявленні промислових концентрацій розсіяних елементів (талію, гелію, германію, індію, телуру, селену, цезію, рубідію, торію, рідкісноземельних елементів ітрієвої та церієвої груп, скандію, гафнію, ренію тощо) у рудах інших корисних копалин і підземних водах, а також гелію в природних газах та газах, що розчинені в нафті, питання про виплату грошових винагород та їхній розмір вирішується на підставі поданих міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та організаціями, зацікавленими в промисловому використанні цих елементів, розрахункових даних, що підтверджують рентабельність видобування елементів з комплексних руд, нафти або газу, а також з підземних вод.

Винагороди за відкриття лікувальних мінеральних підземних вод встановлюються лише в разі обґрунтування спеціальними закладами Міністерства охорони здоров'я України позитивного впливу їх застосування на здоров'я людини, а також прийняття відповідного рішення про будівництво санаторно-курортного закладу.

У разі відкриття родовищ корисних копалин, які не визначені згідно з характеристикою груп родовищ, але мають промислове значення, група родовища встановлюється Міжвідомчою комісією у справах першовідкривачів родовищ корисних копалин в залежності від значення відкритого родовища.

2. Повноваження комісій у справах першовідкривачів нових родовищ корисних копалин, підготовка матеріалів про винагороди та

порядок їх розгляду

2.1. Підготовка та розгляд матеріалів, прийняття рішень про визнання першовідкривачами та про грошові винагороди здійснюється постійно діючими комісіями, що створюються у відповідності з Положенням про першовідкривачів родовищ корисних копалин:

- комісією у справах першовідкривачів родовищ корисних копалин підприємств і організацій, що проводять геологорозвідувальні роботи;

- комісією у справах першовідкривачів родовищ корисних копалин галузевих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

- Міжвідомчою комісією у справах першовідкривачів родовищ корисних копалин при Державній комісії по запасах корисних копалин (далі -Міжвідомча комісія).

2.2. Попередню підготовку матеріалів здійснюють:

- комісії у справах першовідкривачів родовищ корисних копалин геологічних підприємств та організацій, що проводять геологорозвідувальні роботи, - щодо визнання першовідкривачами і виплати грошових винагород працівникам цих підприємств та організацій, а також іншим громадянам;

- комісії у справах першовідкривачів родовищ корисних копалин підприємств та організацій, що проводять геологорозвідувальні роботи, галузевих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади - щодо визнання першовідкривачами і виплати грошових винагород працівникам цих підприємств та організацій;

- орендні, кооперативні та інші приватні підприємства, що проводять геологорозвідувальні роботи, спільно з комісіями у справах першовідкривачів родовищ корисних копалин геологічних підприємств та організацій, на території діяльності яких виявлено та розвідано родовище корисної копалини, - щодо виплати грошових винагород працівникам цих підприємств.

2.2.1. Комісії у справах першовідкривачів родовищ корисних копалин готують матеріали:

а) лист за підписом керівника геологічного або гірничопромислового підприємства з клопотанням про визнання першовідкривачами і виплату грошової винагороди, яка повинна бути виплачена колективу геологів та інших працівників, що відкрили родовище або виявили додаткові запаси корисних копалин чи нову мінеральну сировину в раніше відомому родовищі, що істотно підвищують його промислову цінність;

б) витяг з протоколу ДКЗ України, яким затверджено запаси корисної копалини даного родовища;

в) відомості про якість сировини, комплексність родовища, ефективність видобутку сировини, еколого-геологічні умови розробки родовища та грошові кошти, використанні на розвідку даного родовища, і вартість оцінки одиниці запасів корисної копалини;

г) відомості про осіб, які представлені до винагороди, із зазначенням ступеня участі кожної особи у відкритті родовища з визначенням винагороди;

ґ) протокол засідання комісії у справах першовідкривачів, на якому розглядалося питання про віднесення родовища до відповідної групи родовищ та складався список осіб, представлених до винагороди.

2.2.2. Відомості про осіб, представлених до грошової винагороди, складається геологічним чи гірничопромисловим підприємством (додаток 2) на підставі матеріалів відповідних геологорозвідувальних партій (експедицій), а також з урахуванням інших документів про попередні дослідження на даному родовищі.

При складанні списку осіб, які представляються до винагороди, необхідно суворо керуватися вимогами, викладеними у пунктах 1.2, 1.7 цієї Інструкції.

2.2.3. У випадках, коли у відкритті нового родовища або виявленні додаткових запасів корисних копалин (чи нової мінеральної сировини ураніше відомому родовищі) брали участь фахівці інших організацій (наприклад, геофізичних підприємств, науково-дослідних інститутів), список осіб, які представлені до винагороди, подається цими організаціями до комісії у справах першовідкривачів самостійно.

2.2.4. Підготовлені матеріали подаються до комісії у справах першовідкривачів родовищ корисних копалин Держкомгеології або комісій у справах першовідкривачів родовищ корисних копалин галузевих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

2.3. Комісії у справах першовідкривачів родовищ корисних копалин Держкомгеології, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України розглядають матеріали про винагороди, що надійшли від комісій у справах першовідкривачів, та з урахуванням додаткових даних уточнюють групу родовища та розмір грошової винагороди, до якої слід віднести родовище, а також відомості про осіб, представлених до винагороди.

2.3.1. По родовищах, що віднесені до III групи, постійно діючими в Держкомгеології, галузевих міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади України комісіями у справах першовідкривачів приймається остаточне рішення про визнання першовідкривачами та затвердження матеріалів з видачі грошових винагород.

Рішення комісій у справах першовідкривачів затверджується керівником Держкомгеології, або міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади.

2.3.2. По родовищах, що віднесені до I та II групи, вказані комісії готують подання про визнання першовідкривачами та виплату грошової винагороди та такі матеріали:

а) витяг з протоколу засідання ДКЗ України, яким затверджено запаси корисної копалини даного родовища;

б) характеристику географо-економічних, геологічних, економічних, гірничотехнічних та еколого-геологічних умов розробки родовища, якості сировини, комплексності родовища, ефективності видобутку сировини та дані про грошові кошти, використані на розвідку родовища, і вартість оцінки одиниці запасів корисної копалини, необхідні для віднесення відкритого родовища до однієї з встановлених груп;

в) відомість про осіб, поданих до винагороди, із зазначенням ступеня участі кожної особи у відкритті родовища, з визначенням першовідкривачів і розподілом винагороди;

г) довідку міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, що здійснює експлуатацію родовища, про кількість та якість видобутої сировини (з моменту відкриття родовища, але не менше ніж за один рік) родовищ оптичної, п'єзооптичної, ювелірної, ювелірно-виробної та виробної сировини - у разі відсутності запасів, затверджених ДКЗ України;

ґ) довідкові і розрахункові дані відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших організацій по родовищах, що вміщують промислові концентрації розсіяних елементів у рудах іншихкорисних копалин, а також гелію в газах, що підтверджують рентабельність вилучення цих елементів з комплексних руд;

д) довідкові матеріали на родовища корисних копалин місцевого значення про наявність і розмір потреби в корисних копалинах у даному районі та строки їх освоєння.

2.3.3. Підготовлені матеріали подаються до Міжвідомчої комісії.

2.4. Остаточний розгляд та затвердження матеріалів про виплату грошових винагород проводиться Міжвідомчою комісією.

Міжвідомча комісія створюється у такому складі: Голова ДКЗ (Голова Міжвідомчої комісії), члени комісії - керівні працівники Мінекономіки, Мінфіну, Держкомгеології, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що здійснюють видобування корисних копалин - за їх поданням.

Рішення цієї комісії, після затвердження Держкомгеології, направляється керівникові міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади для виплати винагороди першовідкривачам.

2.5. На підставі рішення Міжвідомчої комісії чи комісій у справах першовідкривачів Держкомгеології, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади виплата грошових винагород особам за відкриття родовища або за виявлення додаткових запасів на раніше відомому родовищі здійснюється на підставі наказу Держкомгеології, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади України.

Керівники та посадові особи геологічних підприємств, експедицій, партій, рудоуправлінь несуть відповідальність за представлення до грошової винагороди кожного з працівників, які брали участь у відкритті родовища.

Керівники міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що виконують геологорозвідувальні роботи, несуть відповідальність за правильне витрачання грошових коштів на виплату винагород за відкриття родовищ корисних копалин.

Облік сум фактично виплачених грошових винагород проводиться бухгалтеріями міністерств або інших центральних органів виконавчої влади.

Додаток 1

до Інструкції про грошові винагороди за відкриття нових родовищ корисних копалин, що мають промислове значення

ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУП РОДОВИЩ в залежності від їхніх розмірів, якості корисної копалини, екологічних, економічних та інших умов їх промислового використання

Про Положення про Державну службу геології та надр України

4. Держгеонадра України відповідно до покладених на неї завдань:

16) організовує роботу Комісії у справах першовідкривачів родовищ корисних копалин та Міжвідомчої комісії у справах першовідкривачів родовищ корисних копалин при Державній комісії по запасах корисних копалин, Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції;

РОЗМІР РОДОВИЩ (ІЗ ЗАПАСАМИ БІЛЬШЕ)

(не наводиться)55

УКАЗ Президента України

(витяг)

55 Повний текст див. Офіційний вісник України, 1998, № 7 (05.03.98), ст. 287від 10 листопада 2000 р. N 1689 Київ

Про затвердження Положення про Державну комісію України по запасах корисних копалин

Із змінами і доповненнями,

(витяг)

4. ДКЗ відповідно до покладених на неї завдань:

19) готує на розгляд Міжвідомчої комісії у справах першовідкривачів родовищ корисних копалин матеріали, які надходять від галузевих комісій у цих справах, і подає в установленому порядку її висновки та пропозиції на затвердження;

РОЗДІЛ 19. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ГЕОЛОГІЧНОЇ ТА МАРКШЕЙДЕРСЬКОЇ СЛУЖБ

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 липня 2004 року N 378

Про посилення ролі геолого-маркшейдерської служби вуглевидобувних підприємств Мінпаливенерго

Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства вугільної промисловості України від 3 квітня 2008 року N 138, від 17 квітня 2008 року N 167, від 22 листопада 2010 року N 465

Враховуючи важливе значення геолого-маркшейдерської служби підприємств вугільної галузі для ведення гірничого господарства шахт та розрізів, забезпечення належного контролю за якістю робіт і видобутого вугілля, безпеки праці та з метою посилення ролі геолого-маркшейдерської служби, підвищення престижності професії гірничого маркшейдера і гірничого геолога, залучення молодих спеціалістів, забезпечення гідної заробітної плати фахівцям цієї служби, наказую:

1. Заступнику Міністра палива та енергетики України Лушкіну В. А., Управлінню кадрової політики (Мамчій Л. М.), Департаменту вугільної промисловості (Хохотва О. І.) підготувати пропозиції щодо створення в установленому порядку окремого структурного підрозділу центрального апарату Мінпаливенерго з питань геолого-маркшейдерського забезпечення та комплексного використання надр.

Термін - 15.07.2004 р.

2. Генеральним директорам державних підприємств, директорам самостійних шахт, керівникам акціонерних товариств:

2.1. Пункт 2.1 втратив чинність (пункт 2.1 втратив чинність згідно з наказом Міністерства вугільної промисловості України від 03.04.2008 р. N 138, дію попередньої редакції пункту 2.1 відновлено, у зв'язку

849із внесенням змін до пункту 10 наказу Міністерства вугільної промисловості України від 03.04.2008 р. N 138, згідно з наказом Міністерства вугільної промисловості України від 17.04.2008 р. N 167, втратив чинність згідно з наказом Міністерства вугільної промисловості України від 22.11.2010 р. N 465)

2.2. Пункт 2.2 втратив чинність (пункт 2.2 втратив чинність згідно з наказом Міністерства вугільної промисловості України від 03.04.2008 р. N 138, дію попередньої редакції пункту 2.2 відновлено, у зв'язку із внесенням змін до пункту 10 наказу Міністерства вугільної промисловості України від 03.04.2008 р. N 138, згідно з наказом Міністерства вугільної промисловості України від 17.04.2008 р. N 167, втратив чинність згідно з наказом Міністерства вугільної промисловості України від 22.11.2010 р. N 465)

2.3. Забезпечити контрактну форму навчання студентів за фахом "Гірничий маркшейдер" та "Гірничий геолог" із пільговим погашенням контракту за умови обов'язкового 3-річного відпрацювання на державному підприємстві за фахом після закінчення навчального закладу.

Термін - 01.09.2004 р.

2.4. Забезпечити житлом молодих спеціалістів та фахівців геолого-маркшейдерських служб у тримісячний термін з дня призначення на посаду шляхом придбання, оренди або надання довгострокового пільгового кредиту на придбання житла.

Термін - постійно

2.5. Забезпечити геолого-маркшейдерські служби і бюро спеціалізованих маркшейдерських робіт обладнанням згідно з додатком N 1.

Термін - 01.09.2004 р.

2.6. Забезпечити централізоване придбання високоякісних креслярських та витратних матеріалів для поповнення основних планів гірничих виробок.

Термін - 01.08.2004 р.

2.7. Забезпечити виконання п. 2 наказу Мінвуглепрому від 27.12.99 N 621 щодо розроблення програми переходу на електронну графічну документацію, використання геоінформаційних технологій та збереження документації шахт у електронному вигляді.

Термін - 25.07.2004 р.

2.8. Заборонити залучення робітників геолого-маркшейдерських служб до різного роду чергувань та інших робіт, які не пов'язані з виконанням посадових обов'язків.

Термін - починаючи з липня 2004 р.

3. Департаменту вугільної промисловості (Хохотва О. І.):

3.1. Передбачити в бюджетних програмах "Державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу" (прохідницьке обладнання, обладнання для очисних вибоїв) на 2005 рік виділення бюджетних коштів на придбання маркшейдерських і геологічних приладів та інструментів шляхом внесення їх до переліку технологічного обладнання.

Термін - 01.09.2004 р.

3.2. Розробити "Керівництво з виконання маркшейдерських замірів та розрахунку обсягів видобутку вугілля за їх результатами".

Термін - 01.01.2005 р.

3.3. Разом із інститутами УкрНДМІ (Анциферов А. В.), Дондіпрошахт (Солдатов В. І.), Луганськдіпрошахт (Полтавець В. І.), Дніпродіпрошахт (Скляренко О. А.), ВО "Укрвуглегеологія" (Цимідан П. Ф.), ДонНТУ (Мінаєв О. А.), ЗАТ "Лабораторія комплексних технологій" (Лісиченко І. В.) визначитись щодо встановлення єдиного формату електронної графіки, яка створюється з використанням цифрових моделей пластів та гірничих виробок шахт.

Термін - 01.09.2004 р.

3.4. Разом з інститутом УкрНДМІ (Анциферов А. В.), ВО "Укрвуглегеологія" (Цимідан П. Ф.) розробити "Положення про геологічну та маркшейдерську службу гірничодобувних підприємств України".

Термін - 01.06.2005 р.

3.5. Разом з ВО "Укрвуглегеологія" (Цимідан П. Ф.) розробити механізм контролю достовірності визначення припливів шахтних вод з урахуванням гідравлічних зв'язків між діючими шахтами та шахтами, які ліквідуються.

Термін - 01.08.2004 р.

4. Генеральним директорам ДП "Краснодонвугілля" Хлапьонову Л. Ю.,

ДП "Добропіллявугілля" Кужелю С. В. з метою підвищення якості підготовки фахівців-маркшейдерів придбати для потреб кафедр маркшейдерії Донецького національного технічного університету та Дніпропетровського національного гірничого університету відповідне обладнання згідно з додатком N 2.

Термін - 01.09.2004 р.

5. Начальнику відділу оптимізації технічної політики та механізації Технічного управління Департаменту вугільної промисловості Дзюбаку В. С. оперативну інформацію щодо виконання цього наказу надавати раз на два тижні мені особисто.

6. Стан виконання цього наказу розглянути на колегії Мінпаливенерго України в жовтні 2004 року.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Корзуна А. В.

Додаток N 1 до наказу Мінпаливенерго України

від 7 липня 2004 р. N 378 ЗАВДАННЯ

з придбання приладів та обладнання для потреб геолого-маркшейдерських служб

(не наводиться)56

56 Повний текст див. Відомості Міністерства палива та енергетики України, 2004, 07, 7

852

КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ

УКРАЇНИ РІШЕННЯ

від 8 листопада 2004 року N 7.2

Про стан виконання наказів Мінпаливенерго: "Про посилення ролі геолого-маркшейдерської служби вугледобувних підприємств Мінпаливенерго" (07.07.2004 р. N 378), "Про врегулювання кризового стану у шахтовуглебудівному комплексі" (31.08.2004 р. N 523) і "Про посилення ролі енергомеханічної служби вугледобувних підприємств, що належать до сфери управління Мінпаливенерго" (07.09.2004 р. N 552)

Рішення взято до безумовного виконання (згідно з наказом колегії Міністерства палива та енергетики України від 26 листопада 2004 року N 734)

Розглянувши стан виконання наказів Мінпаливенерго на підприємствах вугільної промисловості, колегія зазначає, що впровадження Міністерством заходів з посилення ролі геолого-маркшейдерської та енергомеханічної служби вугледобувних підприємств із врегулювання кризового стану у шахтобудівельному комплексі дало позитивні зрушення.

Більшість завдань виконана, інші знаходяться у стадії виконання.

Згідно з наказом Мінпаливенерго від 31 серпня 2004 року N 523 "Про врегулювання кризового стану у шахтовуглебудівному комплексі" Міністерством затверджено та погоджено із замовниками 79 графіків погашення заборгованості із заробітної плати підрядним шахтовуглебудівним підприємствам на загальну суму 36635,7 тис. грн.

Департаментом соціально-трудових відносин підготовлено проект змін до пункту 4.3.15 статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" та статті 43 Гірничого закону України, які направлені на погодження Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Міністерству праці та Міністерству юстиції.

Департаментом економічного і фінансового регулювання ПЕК підготовлено проекти змін до проекту Закону України "Про реструктуризацію податкового боргу вугледобувних підприємств зі збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" з пропозицією поширити дію зазначених законопроектів на шахтовуглебудівні підприємства.

На державних підприємствах з видобутку вугілля, самостійних шахтах, акціонерних товариствах згідно з наказом Мінпаливенерго від 07.07.2004 N 378 видано відповідні накази стосовно посилення ролі геолого-маркшейдерської служби.

Геолого-маркшейдерські служби і бюро спеціалізованих маркшейдерських робіт забезпечені гірничим обладнанням в повному обсязі у ДП "Свердловантрацит", ДВАТ "Ш/у "Донбас", ДХК "Донбасшахтобуд", частково ДП "Луганськвугілля", ДП "Добропіллявугілля", ДП "Селидіввугілля", ДВАТ "Шахта "Ломоватська", ВАТ "Шахта ім. Д. С. Коротченка", ДВАТ "Шахта "Білоріченська", ДП "Дзержинськвугілля". На інших підприємствах це питання перебуває в стадії вирішення.

Починаючи з жовтня 2004 року на всіх вугледобувних підприємствах налагоджено ведення обліку аварій та простоїв гірничошахтного обладнання із здійсненням аналізу їх причин, виявленням осіб, винних в аварійній ситуації та прийняттям своєчасних заходів з їх ліквідації.

Запроваджено порядок проведення ремонту високоресурсного обладнання за бюджетні кошти тільки на заводах-виробниках даного обладнання.

Спільно з науково-дослідними інститутами готуються пропозиції щодо створення регіональних навчальних центрів з вивчення інженерно-технічним та робітничим персоналом шахт правил експлуатації та технічного обслуговування нової техніки, а також зі створення галузевих молодіжних конструкторських центрів.

В установленому порядку проводиться робота з розробки галузевої програми з енергозбереження на 2005 рік та довгострокової - до 2010 року.

Колегія вирішила:

1. Першому заступнику Міністра Ященку Ю. П., заступнику Міністра Кужелю С. В., Департаменту вугільної промисловості (Фічов В. В.) забезпечити щомісячний контроль за виконанням вищеназваних наказів.

2. Керівникам вугледобувних підприємств, самостійних шахт взяти під особистий контроль виконання графіків погашення заборгованості шахтобудівельним організаціям за обсяги робіт, виконані у минулі роки.

3. Заступнику Міністра Кужелю С. В., Департаменту вугільної промисловості (Фічов В. В.), Управлінню кадрової політики (Яковлєв В. С.) розглянути причини невиконання п. 2.5 наказу Мінпаливенерго від 7 липня 2004 року N 378 щодо забезпечення геолого-маркшейдерських служб і бюро спеціалізованих маркшейдерських робіт обладнанням згідно з додатком 1 до наказу керівниками вугледобувних підприємств ДП "Донбасантрацит", ВАТ "Лисичанськвугілля", ДП "Первомайськвугілля", ДП "Сніжнеантрацит", ДП "Торезантрацит", ДП "Орджонікідзевугілля", ДВАТ "Шахта "Новодзержинська", ДП "Шахтарськантрацит", ДП "Артемвугілля", ДП "Красноармійськвугілля", ДП "Макіїввугілля", ДП "Донецьквугілля", ДП "Шахта N 4-21", Дп "Львіввугілля" та підготувати проект наказу щодо дисциплінарної відповідальності винних у безпідставному невиконанні вимог наказу.

4. Керівникам вугледобувних підприємств ДП "Макіїввугілля", ДП "Луганськвугілля", ДП "Артемвугілля", ДП "Лисичанськвугілля" відповідно до вимог п. 2.4 наказу від 7 липня 2004 р. N 378 забезпечити молодих спеціалістів до кінця 2004 року житлом шляхом придбання, оренди або надання довгострокового пільгового кредиту на його придбання.

5. Управлінню кадрової політики (Яковлєв В. С.) прискорити вирішення питання щодо створення в структурі Департаменту вугільної промисловості окремого підрозділу енергомеханічної служби, у структурі якого передбачити посаду заступника директора Департаменту з питань енергомеханічного забезпечення і ремонту.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид