Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 86

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

4. Законом України "Про питну воду і питне водопостачання". Затверджено Постановою Верховної Ради України від 10 січня 2002 р. N 2918-Ш.

5. Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". Затверджено Постановою Верховної Ради України від 1 червня 2000 р. N 1775-Ш.

6. Положенням про Порядок надання у 2006 році спеціальних дозволів на користування надрами. Постанова Кабінету Міністрів України від 20

лютого 2006 р. N 168.

7. Положенням про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459.

8. Положенням про Порядок передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1995 р. N 114.

9. Державними стандартами на питні води.

10. Інструкцією із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду до родовищ питних і технічних підземних вод. Затверджено ДКЗ України 2000 р.

11. Правилами технічної експлуатації систем водопостачання і каналізації населених пунктів України.

12. Положенням про охорону підземних вод.

13. Правилами виконання робіт з санітарно-технічного тампонажу свердловин, які необхідно ліквідувати.

14. Положенням про стадії геологорозвідувальних робіт на підземні води (гідрогеологічні роботи).

15. Класифікацією запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. N 432.

16. Правилам безпеки на геологорозвідувальних роботах.

II. Перевірка дотримання вимог з охорони надр при проведенні геологорозвідувальних робіт з виявлення та оцінки родовищ прісних підземних вод

Перевірку дотримання вимог з геологічного вивчення, використання та охорони надр на стадії проведення геологорозвідувальних робіт вартопроводити на об'єктах, що знаходяться в детальній розвідці і по яких готуються матеріали підрахунку запасів прісних підземних вод для подання в ДКЗ України. Вибір об'єктів для нагляду варто робити на основі пооб'єктних планів геологорозвідувальних організацій.

Під час перевірки дотримання вимог з геологічного вивчення родовищ підземних вод та охорони надр варто послуговуватися вимогами ст. 56 Кодексу України про надра і Проектом геологорозвідувальних робіт. Особливу увагу приділити дотриманню встановленого законодавством порядку надання надр у користування; наявності ліцензії на вид діяльності у геологорозвідувальної організації; раціональному видобутку, використанню та утилізації підземних вод при відкачках; недопущенню шкідливого впливу бурових робіт на збереження запасів корисної копалини; дотриманню проектних рішень при розвідці родовищ, а також питанням розміщення розвідувальних свердловин, їх конструкції, способу буріння, термінів дослідних відкачок і забезпеченості їх технічними засобами, виконанню заходів щодо охорони навколишнього природного середовища.

Серйозну увагу варто приділяти питанням консервації та ліквідації свердловин, дотриманню геолого-технічного наряду при їх бурінні, при цьому необхідно мати на увазі, що спостережні свердловини буряться найменшим діаметром, але з розрахунком можливості установки фільтрів у водоприймальній частині; діаметри розвідувальних свердловин задаються з розрахунком проведення з них дослідних відкачок; діаметри розвідувальних свердловин, призначених для наступної передачі в експлуатацію, повинні відповідати проектним діаметрам експлуатаційних свердловин.

Конструкція свердловин і способи буріння повинні передбачати можливість роздільного випробування водоносних горизонтів, а при змінній по вертикалі проникаючої властивості водовміщуючих порід - хімічного складу підземних вод окремих їх зон.

Про затвердження Інструкції щодо розмежування повноважень з контролю за здійсненням заходів, пов'язаних з охороною і раціональним

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці, Державного комітету України по геології і використанню надр, Державного комітету України по земельних ресурсах від 30 листопада 1995 року N 136/18/22/4

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 березня 1996 р. за N

На виконання доручення Президії Кабінету Міністрів України (протокол 22 від 20 вересня 1995 р.) "Про забезпечення дотримання вимог законодавства в галузі охорони та раціонального використання надр" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію щодо розмежування повноважень з контролю за здійсненням заходів, пов'язаних з охороною і раціональним використанням

2. Мінекобезпеки, Держнаглядохоронпраці, Держкомгеології, Держкомзему України довести Інструкцію до відома та використання в роботі підвідомчим організаціям.

використанням надр

103/1128

надр, що додається.

Перший заступник Міністра Мінекобезпеки

В. Шевчук

Голова Держкомгеології Голова

М. Гавриленко

С. Ткачук

Держнаглядохоронпраці Голова Держкомзему

А. Засуха

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці, Державного комітету України по геології і використанню надр, Державного комітету України по земельних ресурсах від 30 листопада 1995 р. N 136/18/22/4

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 березня 1996 р. за N 103/1128

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО РОЗМЕЖУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ З КОНТРОЛЮ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ЗАХОДІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ОХОРОНОЮ І РАЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ НАДР

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інструкція розроблена на виконання доручення Президії Кабінету Міністрів України (протокол N 22 від 20 вересня 1995 року) "Про забезпечення дотримання вимог законодавства в галузі охорони і раціонального використання надр" відповідно до Указу Президента України від 30 квітня 1992 року N 287 "Про управління в галузі використання і охорони надр України".

1.3. Інструкція призначена для забезпечення державного контролю в галузі охорони та раціонального використання надр спеціально уповноваженими органами.

2. ПОВНОВАЖЕННЯ МІНІСТЕРСТВ, ВІДОМСТВ І ЇХ ОРГАНІВ

2.1. Повноваження Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (Мінекобезпеки) і його органів

Мінекобезпеки України і його органи здійснюють державний контроль за навколишнім природним середовищем, у т. ч. при вивченні та використанні надр, а також при використанні та переробці мінеральної сировини, а саме:

2.1.1. Організовують розроблення, реалізацію та контроль за виконанням екологічного розділу державних, регіональних, місцевих, галузевих програм, документів нормативно-правового регулювання і т. ін. з питань охорони і раціонального використання надр.

2.1.2. Розробляють проекти законодавчих і нормативно-методичних актів з питань охорони та раціонального використання надр, а також розглядають і погоджують проекти таких документів, які розробляються іншими міністерствами, відомствами, установами та організаціями і контролюють їх реалізацію.

2.1.3. Здійснюють державний контроль за організацією природоохоронної діяльності, у т. ч. в галузі охорони та раціонального використання надр іншими органами державної виконавчої влади.

2.1.4. Здійснюють державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства України об'єднаннями, підприємствами, різними господарствами незалежно від їх підпорядкованості та форм власності.

2.1.5. Організовують проведення державної екологічної експертизи документів, матеріалів (за винятком експертизи та оцінки запасів корисних копалин), а також екологічних ситуацій на місцях, окремих діючих об'єктів і т. ін. та контролюють дотримання її висновків.

2.1.6. Надають дозволи будівельним організаціям, які мають проектно-кошторисну документацію з позитивними висновками екологічної експертизи та ліцензії на право виконання цих робіт, на спорудження (ремонт, переобладнання) експлуатаційних свердловин на воду і контролюють дотримання умов їх надання.

2.1.7. Надають дозволи на спеціальне використання прісних, лікувальних мінеральних, теплоенергетичних і промислових підземних вод і контролюють дотримання умов їх надання.

2.1.8. Узгоджують ліміти (квоти) на видобування корисних копалин (в тому числі континентального шельфу), за винятком загальнопоширених та терміни їх дії.

2.1.9. Погоджують спеціальні дозволи (ліцензії) на всі види користування надрами, що підлягають ліцензуванню.

2.1.10. Погоджують правила технічної експлуатації, проекти і плани розробки родовищ корисних копалин та переробки мінеральної сировини.

2.2. Повноваження Державного комітету України по геології і використанню надр (Держкомгеології) та його органів

Держкомгеології та його органи здійснюють державний контроль за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль), у тому числі:

2.2.1. Розробляють програми розвитку мінерально-сировинної бази та проведення робіт по геологічному вивченню надр та контролюють їх реалізацію.

2.2.2. Розробляють або розглядають та погоджують проекти законодавчих і нормативно-методичних актів та інших документів з питань своєї компетенції та контролюють їх виконання.

2.2.3. Здійснюють методичне забезпечення робіт по геологічному вивченню надр і контролюють виконання рішень з цих питань, перевіряють обгрунтованість застосування методик і технологій, комплексність, ефективність робіт, ведуть облік геологічного вивчення, а також державний інформаційний геологічний фонд України.

2.2.4. Перевіряють дотримання технологій під час дослідної експлуатації родовищ корисних копалин, які б забезпечували необхідну повноту і якість їх вивчення.

2.2.5. Контролюють збереження розвідувальних гірничих виробок і свердловин для розроблення родовищ корисних копалин, а також геологічної документації, зразків порід, дублікатів проб, що можуть бути використані при подальшому вивченні надр.

2.2.6. Здійснюють відомчий контроль за додержанням природоохоронного законодавства при проведенні пошукових, геологознімальних, розвідувальних та інших робіт по геологічному вивченню надр.

2.2.7. Здійснюють державну реєстрацію робіт по геологічному вивченню надр, контролюють своєчасність і правильність її проведення.

2.2.8. Надають спеціальні дозволи (ліцензії) на всі види користування надрами, що підлягають ліцензуванню, і контролюють виконання передбачених ними умов.

2.2.9. Створюють державний фонд родовищ корисних копалин, ведуть державний кадастр їх родовищ (у т. ч. підземних вод) та державного балансу запасів, перевіряють повноту вихідних даних про кількість та якість запасів основних і спільнозалягаючих корисних копалин.

2.2.10. Організовують проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, перевіряють виконання рішень Державної комісії України по запасах корисних копалин.

2.2.11. Подають Кабінету Міністрів пооб'єктні ліміти (квоти) на видобування корисних копалин загальнодержавного значення і визначають термін їх дії.

2.2.12. Погоджують дозволи на спеціальне використання підземних вод (прісних, лікувальних мінеральних, теплоенергетичних та промислових), а також ліцензії на виконання спеціальних видів робіт, пов'язаних з видобуванням підземних вод експлуатаційними свердловинами на воду, а саме: їх проектування, буріння, ремонт, експлуатацію і ліквідацію (тампонаж).

2.2.13. Організовують виявлення покинутих пошукових та розвідувальних гірничих виробок (свердловин) різного призначення, вживають технічних заходів щодо їх ліквідації (тампонаж), а також переведення на крановий режим самовиливних свердловин.

2.2.14. Здійснюють державний моніторинг стану геологічного середовища.

2.3. Повноваження Державного комітету України по нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці України) та його органів

Держнаглядохоронпраці та його органи здійснюють державний нагляд за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням та охороною, а також за використанням і переробкою мінеральної сировини (державний гірничий нагляд), у тому числі:

2.3.1. Беруть участь у розробці державних програм в частині видобутку корисних копалин, їх використання, переробки мінеральної сировини, а також проектів законодавчих і нормативно-методичних актів з цих питань і контролюють їх виконання.

2.3.2. Погоджують правила технічної експлуатації надр, проекти і плани розробки родовищ корисних копалин та переробки мінеральної сировини, а також правила і проекти ведення робіт з геологічного вивчення надр, будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, і контролюють їх виконання на виробничих об'єктах в частині забезпечення вимог охорони і раціонального використання надр, безпеки для людей і навколишнього природного середовища.

2.3.3. Надають гірничі відводи на користування надрами (крім розробки родовищ корисних копалин місцевого значення) і контролюють використання встановлених вимог.

2.3.4. Погоджують надання ліцензій на експлуатацію родовищ корисних копалин та будівництво підземних об'єктів, документи на забудову площ залягання корисних копалин, а також місця розташування гірничодобувних об'єктів та підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, і перевіряють їх наявність на об'єктах виробництва.

2.3.5. Контролюють своєчасність та правильність введення в експлуатацію розвіданих родовищ корисних копалин, додержання норм і правил охорони надр під час проведення робіт з геологічного вивчення надр та гірничодобувних робіт, а також порядок консервації чи ліквідації об'єктів (перед чим погоджує необхідність ліквідації чи консервації та встановлює її порядок).

2.3.6. Контролюють додержання правил проведення геологічних і маркшейдерських робіт під час розробки родовищ корисних копалин, будівництва і експлуатації підземних споруд, а також додержання правил і технологій переробки мінеральної сировини.

2.3.7. Здійснюють контроль за повнотою видобування оцінених запасів корисних копалин і наявних у них компонентів, а також додержанням встановленого порядку обліку стану і руху їх, втрат і погіршення якості, а також обгрунтованості і своєчасності списання. Погоджують списання запасів корисних копалин з балансу підприємств.

2.3.8. Здійснюють контроль за станом використання розкривних порід і відходів переробки мінеральної сировини.

2.3.9. Контролюють наявність і правильність ведення гірничо-технічної документації, а також правильність і своєчасність подання статистичної звітності про стан охорони і використання надр та мінеральної сировини.

2.3.10. Здійснюють державний облік ділянок надр, наданих для будівництва та експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин.

2.4. Повноваження Державного комітету України по земельних ресурсах (Держкомзем) та його органів

Держкомзем України та його органи здійснюють державний контроль за використанням і охороною земель, у тому числі при вивченні і використанні надр, а також при використанні та переробці мінеральної сировини, а саме:

2.4.1. За дотриманням встановленого чинним земельним законодавством порядку вилучення і надання земельних ділянок.

2.4.2. За дотриманням підприємствами, установами, організаціями і громадянами земельного законодавства з питань раціональної організації території, встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до цільового призначення та умов їх надання.

2.4.3. За своєчасним поверненням тимчасово зайнятих земель та приведенням їх у стан, придатний для використання за призначенням.

2.4.4. За виконанням норм і правил зняття, зберігання і використання родючого шару грунту при проведенні робіт, пов'язаних із порушенням земель, своєчасним і якісним проведенням рекультивації гірничопромислових ландшафтів.

2.4.5. За виконанням комплексу заходів щодо запобігання псування і деградації земель, захисту їх від забруднення.

2.4.6. За станом і якістю грунтів і забрудненням ландшафтів, а також відновленням порушених земель (державний моніторинг).

3. ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ

3.1. Основними принципами взаємодії є:

- суворе дотримання чинного законодавства, екологічних норм і правил;

- оперативне та комплексне використання сил і засобів, що є у кожного;

- невтручання у вирішення завдань і функцій, що визначені чинним законодавством для кожного;

- чітка координація робіт.

3.2. Основними напрямами та формами взаємодії є:

- узгодження поточних та перспективних планів робіт, які становлять взаємний інтерес;

- розгляд і вирішення питань на оперативних нарадах і спільних засіданнях колегій міністерств і відомств;

- взаємні оперативні повідомлення про аварійні ситуації та про заходи, що вживаються для ліквідації їх наслідків;

- розроблення та здійснення узгоджених заходів контролю при виникненні надзвичайних ситуацій, проведення вибіркових спільних перевірок за єдиним планом та задумів з комплексним використанням сил та засобів;

- співпраця з питань щодо збору, обробки, зберігання та аналізу інформації, що стосується спільної діяльності (матеріали моніторингу, обстежень об'єктів і т. ін.), та оперативний обмін нею;

- узгодження дій щодо міжнародного співробітництва в галузі охорони і раціонального використання надр;

- організація навчання та підвищення кваліфікації інспекторського складу;

- проведення аналізу та розробка пропозицій щодо внесення корективів у організацію подальшої спільної діяльності.

3.3. Основні об'єкти спільних дій.

3.3.1. Обстеження та перевірка діючих об'єктів, які є особливо екологічно небезпечними.

3.3.2. Участь у обранні ділянок під будівництво полігонів для захоронення відходів, підземних сховищ нафти, нафтопродуктів, стиснутих газів, фільтруючих накопичувачів та інших екологічно небезпечних об'єктів.

3.3.3. Участь у роботі державних комісій по прийманню до експлуатації об'єктів, які мають потенційну небезпеку для навколишнього природного середовища.

3.3.4. Участь у роботі комісій і експертних груп з питань, пов'язаних з охороною та раціональним використанням надр.

3.4. Взаємодія організується безпосередньо керівниками відповідних підрозділів міністерства і відомств в центрі та на місцях.

3.5. Координація спільної діяльності у забезпеченні дотримання вимог законодавства в галузі охорони і раціонального використання надр покладається на Держекоінспекцію Мінекобезпеки України.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.08.2011 м. Київ N 303

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 р. за

N 1097/19835

Про затвердження Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування

надрами

Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 N 452, Кодексу України про надра та статті 20 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами.

2. Державній екологічній інспекції України (Жила П. Б.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр М. В. Злочевський

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра

фінансів України А. І. Мярковський

Перший заступник Голови -Голова ліквідаційної комісії Державного комітету України з питань регуляторної політики та

підприємництва Г. Яцишина

Голова Державної служби гірничого нагляду та промислової

безпеки України О. Хохотва

МЕТОДИКА визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами I. Загальні положення

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 29.08.2011 N 303 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 р. за N

1097/19835

1.1. Ця Методика розроблена відповідно до Кодексу України про надра, Податкового кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Гірничого закону України та інших нормативно-правових актів про надра.

1.2. У цій Методиці терміни вживаються у такому значенні:

охорона надр - сукупність заходів, які забезпечують найповніше комплексне вилучення корисних копалин, збереження або припустимі зміни геоморфологічних структур, властивостей та екологічного стану верхнього шару літосфери;

самовільне користування надрами - користування надрами за відсутності дозвільної документації на користування надрами, передбаченої законом.

1.3. Ця Методика встановлює основні вимоги щодо порядку визначення заподіяних збитків і застосовується при визначенні відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами.

1.4. Ця Методика поширюється на посадових осіб, які уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) за використанням і охороною надр, відповідно до наданих їм повноважень.

1.5. В основу нарахування збитків покладена базова ставка збитків у частках мінімальної заробітної плати (м. з. пл.), наведена у додатку 1 до цієї Методики.

1.6. Приклад розрахунку збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами, наведено в додатку 2 до цієї Методики.

1.7. Ця Методика застосовується при визначенні відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами, у тому числі торфу загальною глибиною розробки понад два метри.

1.8. Збитки, заподіяні внаслідок порушення законодавства про надра, підлягають компенсації державі юридичними та фізичними особами, у тому числі іноземними особами та особами без громадянства, відповідно до законодавства.

II. Порядок встановлення факту порушення законодавства про охорону надр та обсягів самовільно видобутих надр

2.1. Факт самовільного користування надрами встановлюється особами, які уповноважені здійснювати державний контроль (нагляд) за використанням і охороною надр під час проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю).

2.2. Для встановлення факту самовільного користування надрами та визначення обсягу видобутих надр використовується пряме вимірювання (заміри розробок, кар'єрів, накопичених надр) разом з аналізом матеріалів геологорозвідувальних робіт (геологічні, гідрогеологічні карти родовищ за їх наявності).

III. Розрахунок збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного

користування надрами

3.1. Збитки розраховуються особами, які уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) за використанням і охороною надр.

3.2. Розмір збитків (З), встановлених за фактом самовільного користування надрами, визначається шляхом встановлення обсягу самовільно видобутих надр (Ді), помноженого на базову ставку (додаток 1) відшкодування збитків (P}), за формулою

З = t(P> NДі),

де Ді - обсяг самовільно видобутих надр (т; м ; кг);

Pi- базова ставка збитків у частках мінімальної заробітної плати;

N - величина мінімальної заробітної плати (грн.).

Для визначення обсягу самовільно видобутих надр безпосередньо на місці видобування виконують прямі вимірювання лінійних розмірів: довжини, ширини та висоти, розраховують об'єм через добуток лінійних розмірів за допомогою відповідного засобу вимірювальної техніки, що має метрологічне підтвердження.

3.3. Збитки, розраховані за цією Методикою, стягуються відповідно до законодавства.

Заступник Міністра - керівник

апарату Д. Д. Мормуль

Додаток 1 до Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами

N з/п

Перелік мінеральних ресурсів

Значення показника, м. з. пл./т; м3; кг

1

2

3

1

Горючі надра

 

Нафта, конденсат (у тоннах)

15,380

 

Газ природний (у тис. м )

3,940

 

Вугілля кам'яне (в тоннах)

1,360

Базова ставка збитків у частках мінімальної заробітної плати (м. з. пл.)


 

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид