Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 90

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

8. З дотриманням пункту 6 а (i) або (ii) заявка на затвердження плану роботи з розвідування розглядається відповідно до процедур, викладених у пункті 11 розділу 3 цього Додатка.

9. План роботи з розвідування затверджується на 15-річний термін. Після виконання плану роботи з розвідування контрактор подає заявку на план роботи з розробки, за винятком випадків, коли контрактор вже зробив це або добився продовження плану роботи з розвідування. Контрактори можуть клопотати про такі продовження на терміни не більше ніж по п'ять років. Такі продовження затверджуються, якщо контрактор добросовісно намагався дотримуватись вимог плану роботи, проте через непідвладні йому обставини не зміг завершити необхідну підготовчу роботу для переходу до етапу розробки, або якщо такий перехід не виправдовується економічною кон'юнктурою, що склалася.

10. Позначення резервованого за Органом району, яке здійснюється відповідно до статті 8 Додатка III Конвенції, проводиться у зв'язку із затвердженням заявки на план роботи з розвідування або затвердженням заявки на план роботи з розвідування і розробки.

11. Незважаючи на положення пункту 9, затверджений план роботи з розвідування, поручителем щодо якого виступає хоча б одна держава, що тимчасово застосовує цю Угоду, припиняє свою дію, якщо така держава припиняє тимчасово застосовувати цю Угоду, не стаючи при цьому членом на тимчасовій основі згідно з пунктом 12 або державою-учасницею.

12. Після набуття чинності цією Угодою зазначені у статті 3 цієї Угоди держави і суб'єкти права, які застосовували її тимчасово згідно зі статтею 7 і для яких вона не набула чинності, можуть залишатися членами Органу на тимчасовій основі, поки вона не набуде чинності для таких держав і суб'єктів права відповідно до нижченаведених пунктів:

a) якщо ця Угода набуває чинності до 16 листопада 1996 року, такі держави і суб'єкти права можуть продовжувати свою участь як члени Органу на тимчасовій основі, повідомивши депозитарія Угоди про свій намір брати участь як член на тимчасовій основі. Таке членство закінчується або 16 листопада 1996 року, або з набуттям чинності цією Угодою і Конвенцією для такого члена - залежно від того, що відбувається раніше. На прохання відповідної держави або суб'єкта права Рада може продовжити таке членство на додатковий термін (терміни) після 16 листопада 1996 року не більше в цілому двох років, якщо Рада переконується, що відповідна держава або суб'єкт права добросовісно докладали зусиль до того, щоб стати учасником Угоди і Конвенції;

b) якщо ця Угода набуває чинності після 15 листопада 1996 року, такі держави і суб'єкти права можуть просити Раду про зберігання ними членства в Органі на тимчасовій основі на термін (терміни) аж до 16 листопада 1998року. Рада може надати таке членство з дати запиту, якщо вона переконується, що держава або суб'єкт права добросовісно докладали зусиль до того, щоб стати учасником Угоди і Конвенції;

c) держави і суб'єкти права, які є членами Органу на тимчасовій основі відповідно до підпунктів а чи b, застосовують положення Частини XI і цієї Угоди відповідно до своїх національних або внутрішніх законів, правил і щорічних бюджетних асигнувань і мають такі ж права та обов'язки, що й інші члени, включаючи:

i) обов'язок сплачувати внески в адміністративний бюджет Органу відповідно до шкали встановлених внесків;

ii) право виступати поручителем щодо заявки на затвердження плану роботи з розвідування. В разі суб'єктів прав, компоненти яких є фізичними або юридичними особами, які мають громадянство більше ніж однієї держави, план роботи з розвідування затверджується лише в тому випадку, якщо всі держави, чиї фізичні або юридичні особи входять до складу таких суб'єктів, є державами-учасницями або членами на тимчасовій основі;

d) незважаючи на положення пункту 9, затверджений план роботи у формі контракту на розвідування, поручителем щодо якого виступає відповідно до підпункту с (ii) держава, яка є членом на тимчасовій основі, припиняє свою дію, якщо припиняється таке членство, а держава або суб'єкт права не стає державою-учасницею;

e) якщо такий член не сплачував встановлених йому внесків або яким-небудь іншим чином не дотримував своїх обов'язків згідно з цим пунктом, його членство на тимчасовій основі припиняється.

13. Посилання на незадовільне проведення робіт, яке міститься в статті 10 Додатка III Конвенції, розуміється як таке, що означає недотримання контрактором вимог затвердженого плану роботи, незважаючи на письмове попередження Органом контрактора про необхідність їх дотримання.

14. Орган має власний бюджет. До кінця року, що йде за роком набуття цією Угодою чинності, адміністративні витрати Органу покриваються за рахунок бюджету ООН. Після цього адміністративні витрати Органу покриваються за рахунок внесків, що встановлюються його членам, включаючи будь-яких членів на тимчасовій основі, відповідно до підпункту а статті 171 і статті 173 Конвенції та цієї Угоди, доти, доки Орган не матиме у своєму розпорядженні достатні кошти на покриття цих витрат з інших джерел. Орган не здійснює згаданого в пункті 1 статті 174 Конвенції права запозичувати кошти для фінансування свого адміністративного бюджету.

15. Відповідно до пункту 2 о (ii) статті 162 Конвенції Орган готує і приймає норми, правила і процедури, що грунтуються на принципах, викладених у розділах 2, 5, 6, 7 і 8 цього Додатка, а також будь-які додаткові норми, правила і процедури, необхідні для полегшення затвердження планів роботи з розвідування або розробки, відповідно до нижченаведених підпунктів:

a) Рада може приступити до підготовки тих чи інших норм, правил і процедур у будь-який момент, коли він вважатиме це необхідним дляпроведення діяльності в Районі, або коли він визначить, що скоро почнеться промислова розробка, або на прохання держави, фізична чи юридична особа якої має намір подати заявку на затвердження плану роботи з розробки;

b) якщо надходить прохання від держави, згаданої в підпункті а, Рада згідно з пунктом 2 о статті 162 Конвенції закінчує прийняття таких норм, правил і процедур у дворічний термін з моменту надання прохання;

c) якщо Рада не завершила у приписаний термін підготовку норм, правил і процедур щодо розробки, а їй надходить заявка на затвердження плану роботи з розробки, вона, незважаючи на це, розглядає і тимчасово затверджує такий план роботи, грунтуючись на положеннях Конвенції і будь-яких нормах, правилах і процедурах, які могли бути прийняті Радою тимчасово, або грунтуючись на нормах, які містяться в Конвенції, та положеннях і принципах, які містяться в цьому Додатку, а також на принципі недискримінації між контракторами.

16. При прийнятті норм, правил і процедур відповідно до Частини XI і цієї Угоди Орган враховує проекти норм, правил і процедур і будь-які рекомендації щодо положень Частини XI, які містяться в доповідях і рекомендаціях Підготовчої комісії.

17. Відповідні положення розділу 4 Частини XI Конвенції тлумачаться і застосовуються відповідно до цієї Угоди.

Розділ 2 Підприємство

1. Функції Підприємства виконуються Секретаріатом Органу доти, доки воно не почне функціонувати незалежно від Секретаріату. Генеральний секретар Органу призначає з числа співробітників Органу тимчасового Генерального директора, який курирує виконання цих функцій Секретаріатом.

Такими функціями є:

a) моніторинг та огляд тенденцій і подій, що відносяться до глибоководної видобувної діяльності на морському дні, включаючи регулярний аналіз кон'юнктури на світовому ринку металів, а також цін на метали, відповідних тенденцій і перспектив;

b) оцінка результатів морських наукових досліджень стосовно до діяльності в Районі, передусім досліджень, присвячених екологічному впливу діяльності в Районі;

c) оцінка наявних даних щодо пошуку і розвідування, включаючи критерії такої діяльності;

d) оцінка технологічних досягнень, які мають відношення до діяльності в Районі, зокрема технології щодо захисту і збереження морського середовища;

e) оцінка інформації і даних про райони, зарезервовані за Органом;

f) оцінка підходів до організації спільних підприємств;

g) збирання інформації про наявність кваліфікованих кадрів;

h) вивчення варіантів управлінської політики для керівництва Підприємством на різних етапах його функціонування.

2. Спочатку Підприємство займається глибоководною розробкою морського дна шляхом організації спільних підприємств. Після затвердження плану роботи з розробки не для Підприємства, а для іншого суб'єкта права або після отримання Радою заявки на діяльність в рамках спільного з Підприємством підприємства Рада розглядає питання про функціонування Підприємства незалежно від Секретаріату Органу. Якщо діяльність спільного з Підприємством підприємства відповідає розумним комерційним принципам, Рада видає на підставі пункту 2 статті 170 Конвенції директиву, яка передбачає таке незалежне функціонування.

3. Передбачене в пункті 3 статті 11 Додатка IV Конвенції зобов'язання держав-учасниць фінансувати Підприємству одну ділянку видобутку не застосовується, а держави-учасниці не несуть ніяких зобов'язань по фінансуванню будь-яких операцій на тій або іншій ділянці видобутку Підприємства або в рамках організованих ним спільних підприємств.

4. Зобов'язання, які діють щодо контракторів, діють і щодо Підприємства. Незважаючи на положення пункту 3 статті 153 і пункту 5 статті 3 Додатка III Конвенції, план роботи для Підприємства після його затвердження має форму контракту, укладеного між Органом і Підприємством.

5. Контрактор, який надав Органу певну ділянку у вигляді зарезервованого району, має переважне право на організацію з Підприємством спільного підприємства для розвідування і розробки цього району. Якщо протягом 15 років з моменту початку свого незалежного від Секретаріату Органу функціонування або ж - залежно від того, що буде пізніше - протягом 15 років з дати, коли цей район резервується за Органом, Підприємство не подає заявку на план роботи по здійсненню діяльності в такому зарезервованому районі, контрактор, який виділив цей район, вправі подати заявку на план роботи в цьому районі, за таких умов, що він добросовісно пропонує Підприємству партнерство у спільному підприємстві.

6. Пункт 4 статті 170 Додатка IV та інші положення Конвенції щодо Підприємства, тлумачаться і застосовуються відповідно до цього розділу.

Розділ 3 Прийняття рішень

1. Загальна політика Органу встановлюється Асамблеєю у співробітництві з Радою.

2. Як загальне правило, рішення в органах Органу приймаються консенсусом.

3. Якщо всі зусилля досягти рішення консенсусом вичерпані, рішення в Асамблеї приймаються шляхом голосування: з питань процедури - більшістю присутніх і голосуючих держав, а з питань суті - більшістю у дві третини присутніх і голосуючих членів, як це передбачається в пункті 8 статті 159 Конвенції.

4. Рішення Асамблеї з будь-якого питання, яким компетентна займатися також і Рада, або з будь-якого адміністративного, бюджетного або фінансового питання приймаються на основі рекомендацій Ради. Якщо Асамблея не приймає рекомендацію Ради з якого-небудь питання, вона повертає це питання Раді для подальшого розгляду. Рада переглядає це питання у світлі думок, висловлених Асамблеєю.

5. Якщо всі зусилля досягти рішення консенсусом вичерпані, рішення в Раді приймаються шляхом голосування: з питань процедури - більшістю присутніх і голосуючих членів, а з питань суті, за винятком випадків, коли Конвенція передбачає прийняття рішень у Раді консенсусом, - більшістю в дві третини присутніх і голосуючих членів, за умови, що проти таких рішень не виступає більшість в будь-якій з камер, згаданих у пункті 9. При прийнятті рішень Рада прагне діяти в інтересах усіх членів Органу.

6. У будь-якому випадку, коли вважається, що вичерпані не всі зусилля по досягненню консенсусу в якому-небудь питанні, Рада може відкласти прийняття рішення з метою сприяти подальшим переговорам.

7. Рішення Асамблеї або Ради, що мають фінансові чи бюджетні наслідки, ухвалюються на основі рекомендацій Фінансового комітету.

Положення пункту 8 b і c статті 161 Конвенції не застосовуються.

9. а) Кожна група держав, яка обирається згідно з пунктом 15 a - c, розглядається під час голосування в Раді у статусі камери. Держави, які розвиваються, що обираються згідно з пунктом 15 d і e, розглядаються під час голосування в Раді як одна камера.

b) До виборів членів Ради Асамблея складає списки країн, які відповідають критеріям членства в групах держав, згаданих у пункті 15 а - d. Якщо держава відповідає критеріям членства відразу в кількох групах, то на виборах до Ради вона може висуватися лише однією групою і під час голосування в Раді вона представляє тільки цю групу.

10. Кожна з груп держав, згаданих в пункті 15 а - d, представлена в Раді тими членами, яких вона висунула. Кожна з груп висуває рівно стільки кандидатів, скільки місць їй потрібно заповнити. Коли кількість потенціальних кандидатів по кожній з груп, перелічених у пунктах 15 а - e, перевищує кількість місць, які є відповідно для кожної з цих груп, в порядку загального правила застосовується принцип ротації. Держави, які входять до кожної з цих груп, визначають, як даний принцип застосовується в цих групах.

11. а) Рада затверджує рекомендацію Юридичної і технічної комісії про затвердження плану роботи, якщо тільки більшістю в дві третини присутніх і голосуючих її членів, включаючи більшість членів, присутніх і голосуючих у кожній з камер Ради, вона не постановляє відхилити план роботи. Якщо Рада не приймає рішення щодо рекомендації про затвердження плану роботи у приписаний термін, то після закінчення цього терміну рекомендація вважається затвердженою Радою. Приписаний термін складає звичайно 60 днів, якщо тільки Рада не постановляє передбачити більш тривалий термін. Якщо   Комісія  рекомендує   відхилити   план  роботи   або   не виноситьрекомендацію, Рада може, незважаючи на це, затвердити план роботи відповідно до своїх правил процедури, які регулюють порядок прийняття рішень з питань суті.

b) Положення пункту 2 і статті 162 Конвенції не застосовуються.

12. Коли виникає спір з приводу відхилення плану роботи, такий спір передається на розгляд у рамках передбачених у Конвенції процедур урегулювання спорів.

13. Рішення, що виносяться у Юридичній і технічній комісії на голосування, приймаються більшістю присутніх і голосуючих членів.

14. Підрозділи B і C розділу 4 Частини XI Конвенції тлумачаться і застосовуються відповідно до цього розділу.

15. Рада складається з 36 членів Органу, які обираються Асамблеєю таким чином:

a) чотири члени обираються з числа тих держав-учасниць, які протягом останніх п'яти років, за які є статистичні дані, або споживали понад 2 проценти від загального світового споживання, або мали чистий імпорт у розмірі понад 2 проценти від загального світового імпорту сировинних товарів, вироблених з тих категорій корисних копалин, які видобуватимуться в Районі, за умови, що до числа цих чотирьох членів входить одна з держав східно-європейського району, яка має дуже розвинену по валовому внутрішньому продукту економіку в цьому районі, та держава, яка на дату набуття Конвенцією чинності має дуже розвинену по валовому внутрішньому продукту економіку, якщо такі держави забажають бути представлені у цій групі;

b) чотири члени обираються з числа восьми держав-учасниць, які або безпосередньо, або через своїх громадян зробили найбільші капіталовкладення у підготовку і проведення діяльності в Районі;

c) чотири члени обираються з числа держав-учасниць, які завдяки видобутку в районах, що знаходяться під їхньою юрисдикцією, є великими нетто-експортерами тих категорій корисних копалин, які будуть добуватися в Районі, в тому числі не менше двох держав, що розвиваються, для економіки яких експорт таких корисних копалин має суттєве значення;

d) шість членів обираються з числа держав-учасниць, що розвиваються, які представляють особливі інтереси. Особливі інтереси, які мають бути представлені, включають інтереси держав з великою чисельністю населення, держав, які не мають виходу до моря або знаходяться у географічно несприятливому положенні, острівних держав, держав, які є великими імпортерами тих категорій корисних копалин, які видобуватимуться в Районі, держав, які є потенційними виробниками таких корисних копалин, і найменш розвинених держав;

e) вісімнадцять членів обираються відповідно до принципу забезпечення справедливого географічного розподілу місць у Раді в цілому, за умови, що на підставі цього підпункту від кожного географічного району обирається не менше одного члена. Географічними регіонами з цією метою є

Африка, Азія, Східна Європа, Латинська Америка та Карибський басейн, Західна Європа та інші країни.

16. Положення пункту 1 статті 161 Конвенції не застосовуються. Розділ 4 Конференція щодо огляду

Положення пунктів 1, 3 і 4 статті 155 Конвенції стосовно Конференції щодо огляду не застосовуються. Незважаючи на положення пункту 2 статті 314 Конвенції, Асамблея за рекомендацією Ради може в будь-який час зробити огляд питань, згаданих в пункті 1 статті 155 Конвенції. Поправки щодо цієї Угоди і Частини XI регламентуються процедурами, викладеними у статтях 314, 315 і 316 Конвенції, при тому що зберігаються принципи, режим та інші умови, згадані в пункті 2 статті 155 Конвенції, і не зачіпаються права, згадані в пункті 5 названої статті.

Розділ 5 Передача технології

1. На додаток до положень статті 144 Конвенції передача технології для цілей Частини XI регулюється такими принципами:

a) Підприємство, а також держави, що розвиваються, які бажають придбати технологію глибоководної розробки морського дна, прагнуть придбати таку технологію на справедливих і розумних комерційних умовах на відкритому ринку або за допомогою спільних підприємств;

b) якщо Підприємство або держави, які розвиваються, не в змозі придбати технологію глибоководної розробки морського дна, то Орган може попросити всіх або кого-небудь з контракторів, а також державу (держави), яка за них поручилася, співробітничати з ним в тому, щоб полегшити придбання технології глибоководної розробки морського дна Підприємством або організованим ним спільним підприємством або державою (державами), що розвивається, яке прагне придбати таку технологію на справедливих і розумних комерційних умовах, відповідно до ефективного захисту прав інтелектуальної власності. Держави-учасниці зобов'язуються всіляко та ефективно співробітничати з Органом у цих цілях і забезпечувати, щоб контрактори, за яких вони поручилися, також всіляко співробітничали з Органом;

c) як загальне правило, держави-учасниці розвивають міжнародне технічне і наукове співробітництво у зв'язку з діяльністю в Районі або між заінтересованими сторонами, або шляхом розробки програм професійної підготовки, технічної допомоги та наукового співробітництва у галузях морської науки і технології та захисту і збереження морського середовища.

2. Положення статті 5 Додатка III Конвенції не застосовуються.

Розділ 6 Політика в галузі виробництва

1. Політика Органу в галузі виробництва грунтується на таких принципах:

а) освоєння ресурсів Району здійснюється відповідно до розумних комерційних принципів;

b) щодо діяльності в Районі застосовуються положення Генеральної угоди щодо тарифів і торгівлі, її відповідних кодексів і укладених на її підставі угод або угод, що її замінюють;

c) зокрема, субсидування діяльності в Районі не допускається, за винятком тих випадків, коли воно може бути дозволене відповідно до угод, згаданих у підпункті b. Поняття субсидування для цілей цих принципів визначається положеннями згаданих у підпункті b угод;

d) виключається дискримінація між корисними копалинами, що видобуваються в Районі та з інших джерел. Такі корисні копалини або вироблені з них на імпорт сировинні товари не отримують преференційного доступу на ринки, зокрема:

i) за рахунок тарифних або нетарифних бар'єрів; і

ii) за рахунок надання державами-учасницями преференційного доступу таким корисним копалинам або сировинним товарам, які виробляються їхніми державними підприємствами або фізичними чи юридичними особами, які мають їхнє громадянство або контролюються ними чи їхніми громадянами;

e) у плані роботи з розробки, що затверджується Органом щодо кожної ділянки видобутку, зазначається гаданий графік виробництва, який включає розрахункові максимальні обсяги корисних копалин, що видобуватимуться в рік за планом роботи;

f) при врегулюванні спорів щодо положень угод, згаданих у підпункті b, застосовується нижченаведене:

i) коли відповідні держави-учасниці є сторонами таких угод, вони звертаються до процедур урегулювання спорів, передбачених у цих угодах;

ii) коли одна чи більше з відповідних держав-учасниць не є сторонами таких угод, вони звертаються до процедур урегулювання спорів, передбачених у Конвенції;

g) в обставинах, коли на підставі названих у підпункті b угод виноситься визначення про те, що держава-учасниця займалася субсидуванням, яке заборонене або негативно вплинуло на інтереси іншої держави-учасниці, а відповідною державою-учасницею (державами-учасницями) не було вжито належних заходів, держава-учасниця може просити Раду вжити належних заходів.

2. Принципи, викладені в пункті 1, не зачіпають права і обов'язки, що випливають з будь-яких положень угод, згаданих у пункті 1 b, рівно як і відповідних угод про вільну торгівлю і митні союзи, у відносинах між державами-учасницями, які є сторонами таких угод.

3. Отримання контрактором субсидій окрім тих, що дозволені угодами, згаданими в пункті 1 b, являє собою порушення основоположних умов контракту, що утворює план роботи на здійснення діяльності в Районі.

4. Будь-яка держава-учасниця, у якої є підстави гадати, що мало місце порушення вимог пунктів 1 b - d або 3, може звернутися до процедур урегулювання спорів відповідно до пункту 1 f або g.

5. Держава- учасниця може в будь- який час звернути увагу Ради на діяльність, яка, на її думку, не відповідає вимогам пункту 1 b - d.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид