Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 91

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

6. Орган розробляє норми, правила і процедури, які забезпечують здійснення положень цього розділу, включаючи відповідні норми, правила і процедури, що регулюють затвердження планів роботи.

7. Положення пунктів 1 - 7 і 9 статті 151, пункту 2 g статті 162 і пункту 2 n статті 165 Конвенції, а також пункт 5 статті 6 і стаття 7 її Додатка III не застосовуються.

Розділ 7 Економічна допомога

1. Політика Органу з надання допомоги країнам, що розвиваються, для експортних надходжень або економіки в яких виникли серйозні негативні наслідки в результаті зниження ціни на відповідний вид корисних копалин або зменшення обсягу експорту такого виду корисних копалин у тій мірі, в якій таке зниження або зменшення спричинено діяльністю в Районі, грунтується на таких принципах:

a) з тієї частки своїх коштів, які перевищують кошти, потрібні для покриття його адміністративних витрат, Орган засновує фонд економічної допомоги. Обсяг коштів, які виділяються на ці цілі, періодично визначається Радою за рекомендацією Фінансового комітету. Для заснування фонду економічної допомоги використовуються тільки кошти, які надходять у вигляді платежів контракторів, включаючи Підприємство, і добровільних внесків;

b) допомогу з коштів фонду економічної допомоги Органу отримують держави-виробники на суші, що розвиваються, економіка яких, як встановлюється, серйозно постраждала внаслідок глибоководного видобутку корисних копалин морського дна;

c) допомога з коштів фонду потерпілим державам-виробникам на суші, що розвиваються, надається Органом у відповідних випадках у співробітництві з існуючими всесвітніми або регіональними установами з питань розвитку, які мають інфраструктуру і досвід для реалізації таких програм допомоги;

d) обсяг і тривалість такої допомоги визначаються в кожному окремому випадку. При цьому належним чином враховуються характер і масштабність проблем, з якими зустрічаються потерпілі держави-виробники на суші, що розвиваються.

2. Пункт 10 статті 151 Конвенції реалізується у вигляді заходів економічної допомоги, зазначених у пункті 1. Пункт 2 l статті 160, пункт 2 n статті 162, пункт 2 d статті 164, підпункт f статті 171 і пункт 2 c статті 173 Конвенції тлумачаться відповідним чином.

Розділ 8 Фінансові умови контрактів

1. При встановленні норм, правил і процедур, які регулюють фінансові умови контрактів, за основу беруться такі принципи:

a) система виплат Органу є справедливою як для контрактора, так і для Органу і передбачає належні засоби визначення того, чи дотримується контрактор такої системи;

b) ставки виплат за цією системою мають бути в межах тих ставок, які існують в галузі видобутку тих же або подібних корисних копалин на суші, з тим щоб уникнути штучного підвищення або зниження конкурентоспроможності розробників глибоководних районів морського дна;

c) система не повинна бути складною і спричиняти значні адміністративні витрати для Органу або для контрактора. Належить розглянути питання про прийняття системи плати за право розробки надр або сполучення такої системи з системою участі в прибутках. Якщо ухвалюється рішення на користь альтернативних систем, контрактор має право вибрати систему, застосовну щодо його контракту. Однак будь-яка наступна зміна у виборі між альтернативними системами здійснюється за угодою між Органом і контрактором;

d) річний фіксований збір підлягає виплаті, починаючи з дати початку промислового виробництва. Цей збір може зараховуватися в рахунок інших платежів, що припадають за системою, яка приймається відповідно до підпункту c. Розмір збору встановлюється Радою;

e) система виплат може періодично переглядатися з урахуванням зміни обстановки. Будь-які зміни застосовуються у недискримінаційному порядку. До діючих контрактів такі зміни можуть застосовуватись лише за вибором контрактора. Будь-яка наступна зміна у виборі між альтернативними системами відбувається за угодою між Органом і контрактором;

f) спори щодо тлумачення або застосування норм і правил, які грунтуються на цих принципах, підпадають під дію процедур урегулювання спорів, передбачених у Конвенції.

2. Положення пунктів 3 - 10 статті 13 Додатка III Конвенції не застосовуються.

3. Щодо здійснення пункту 2 статті 13 Додатка III Конвенції, то збір за розгляд заявки на затвердження плану роботи, що обмежується одним етапом (або етапом розвідування, або етапом розробки), становить 250 000 дол. США.

Розділ 9 Фінансовий комітет

1. Цим засновується Фінансовий комітет. До складу Комітету входять 15 членів, які мають належну кваліфікацію у фінансових питаннях. Держави-учасниці висувають кандидатів, які мають високий рівень компетентності та сумлінності.

2. Серед членів Фінансового комітету не повинно бути двох громадян однієї і тієї ж держави-учасниці.

3. Члени Фінансового комітету обираються Асамблеєю, і при цьому належним чином враховується необхідність справедливого географічного розподілу і представництва особливих інтересів. Кожна з груп держав, перелічених у пункті 15 а, b, c, і d розділу 3 цього Додатка, представлена в Комітеті принаймні одним членом. Доти, доки Орган не матиме у своєму розпорядженні достатніх коштів на покриття своїх адміністративних витрат не з установлених внесків, до числа членів Комітету включаються представники п'яти держав з найбільшими фінансовими внесками до адміністративного бюджету Органу. Згодом вибори одного члена від кожної групи проводяться на основі висування кандидатур членами відповідної групи, що не виключає можливості виборів додаткових членів від кожної групи.

4. Члени Фінансового комітету перебувають на посаді протягом п'яти років. Вони можуть бути переобрані на новий термін.

5. У разі смерті, втрати працездатності або виходу члена Фінансового комітету у відставку до закінчення строку його повноважень Асамблея обирає на решту терміну повноважень члена Комітету, який представляє той же географічний регіон або ту ж групу держав.

6. Члени Фінансового комітету не повинні мати фінансову заінтересованість у будь-якій діяльності, що пов'язана з питаннями, з яких Комітету доручено виносити рекомендації. Навіть після припинення своїх функцій вони не розголошують ніякої конфіденційної інформації, яка стала їм відома в силу їхніх обов'язків, що їх вони виконують в Органі.

7. Рекомендації Фінансового комітету враховуються Асамблеєю і Радою під час прийняття рішень з таких питань:

a) проекти фінансових норм, правил і процедур органів Органу, а також управління фінансами та внутрішнє фінансове функціонування Органу;

b) установлення внесків членів до адміністративного бюджету Органу відповідно до пункту 2 e статті 160 Конвенції;

c) усі актуальні фінансові питання, включаючи запропонований річний бюджет, підготовлений Генеральним секретарем Органу відповідно до статті 172 Конвенції, та фінансові аспекти здійснення програм роботи Секретаріату;

d) адміністративний бюджет;

e) фінансові зобов'язання держав-учасниць, які випливають із здійснення цієї Угоди і Частини XI, а також адміністративно-бюджетні наслідки пропозицій і рекомендацій, що передбачають витрачання коштів Органу;

f) норми, правила і процедури справедливого розподілу фінансових та інших економічних вигод, що їх отримують від діяльності в Районі, та рішення, що ухвалюються на їхній основі.

8. Рішення з питань процедури ухвалюються у Фінансовому комітеті більшістю присутніх і голосуючих членів. Рішення з питань суті приймаються консенсусом.

9. Із заснуванням відповідно до цього розділу Фінансового комітету вимоги пункту 2 v статті 162 Конвенції про заснування допоміжного органу, який займався б фінансовими питаннями, вважаються виконаним.

Конвенция Организации объединенных наций по морскому праву

ДАТА ПОДПИСАНИЯ: 10.12.82 г. ДАТА РАТИФИКАЦИИ: 03.06.99 г.

Дополнительно см. Статус Конвенции по состоянию на 24 сентября 2001 года

(витяг)

Государства - участники настоящей Конвенции,

руководствуясь стремлением урегулировать, в духе взаимопонимания и сотрудничества, все вопросы, касающиеся морского права, и сознавая историческое значение настоящей Конвенции как важного вклада в поддержание мира, справедливости и прогресса для всех народов мира,

принимая во внимание, что развитие, происшедшее после конференций Организации Объединенных Наций по морскому праву, состоявшихся в Женеве в 1958 и 1960 годах, подчеркнуло необходимость разработки новой общеприемлемой Конвенции по морскому праву,

сознавая тесную взаимосвязь проблем морского пространства и необходимость рассматривать их как единое целое,

признавая желательность установления с помощью настоящей Конвенции и с должным учетом суверенитета всех государств, правового режима для морей и океанов, который способствовал бы международным сообщениям и содействовал бы использованию морей и океанов в мирных целях, справедливому и эффективному использованию их ресурсов, сохранению их живых ресурсов, изучению, защите и сохранению морской среды,

учитывая тот факт, что достижение этих целей будет способствовать установлению справедливого и равноправного международного экономического порядка, при котором будут учитываться интересы и потребности всего человечества, и в частности особые интересы и потребности развивающихся стран как прибрежных, так и не имеющих выхода к морю,

стремясь настоящей Конвенцией развить принципы, предусмотренные в резолюции 2749 (XXV) от 17 декабря 1970 года, в которой Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций торжественно заявила, среди прочего, что район дна морей и океанов и его недра за пределами действия национальной юрисдикции, а также его ресурсы являются общим наследием человечества, разведка и разработка которых осуществляются на благо всегочеловечества, независимо от географического положения государств,

убежденные в том, что кодификация и прогрессивное развитие морского права, достигнутые в настоящей Конвенции, будут способствовать укреплению мира, безопасности, сотрудничества и дружественных отношений между всеми государствами в соответствии с принципами справедливости и равноправия, а также содействовать экономическому и социальному прогрессу всех народов мира в соответствии с целями и принципами Организации Объединенных Наций, изложенными в ее Уставе,

подтверждая, что вопросы, не регулируемые настоящей Конвенцией, продолжают регламентироваться нормами и принципами общего международного права,

согласились о нижеследующем:

ЧАСТЬ XI РАЙОН

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 133 Употребление терминов

Для целей настоящей Части:

a) "ресурсы" означают все твердые, жидкие или газообразные минеральные ресурсы, включая полиметаллические конкреции, in situ в Районе на морском дне или в его недрах;

b) ресурсы, когда они извлечены из Района, рассматриваются как "полезные ископаемые".

Статья 134 Сфера действия настоящей Части

1. Настоящая Часть применяется к Району.

2. Деятельность в Районе регулируется положениями настоящей Части.

3. Требования относительно сдачи на хранение и опубликования морских карт или перечней географических координат, показывающих границы, упомянутые в пункте 1 (1) статьи 1; изложены в Части VI.

4. Ничто в настоящей статье не затрагивает установления внешних границ континентального шельфа в соответствии с Частью VI или юридической силы соглашений, касающихся делимитации, между государствами с противолежащими или смежными побережьями.

Статья 135

Правовой статус покрывающих вод и воздушного пространства

Ни настоящая Часть, ни какие-либо права, предоставляемые или осуществляемые в соответствии с ней, не затрагивают правового статуса вод, покрывающих Район, или правового статуса воздушного пространства над этими водами.

РАЗДЕЛ 2. ПРИНЦИПЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ РАЙОН

Статья 136 Общее наследие человечества

Район и его ресурсы являются общим наследием человечества.

Статья 137 Правовой статус Района и его ресурсов

1. Ни одно государство не может претендовать на суверенитет или суверенные права или осуществлять их в отношении какой бы то ни было части Района или его ресурсов, и ни одно государство, физическое или юридическое лицо не может присваивать какую бы то ни было их часть. Никакие притязания такого рода или осуществление суверенитета или суверенных прав и никакое такое присвоение не признаются.

2. Все права на ресурсы Района принадлежат всему человечеству, от имени которого действует Орган. Эти ресурсы не подлежат отчуждению. Тем не менее полезные ископаемые, добываемые в Районе, могут быть отчуждены, но лишь в соответствии с настоящей Частью и с нормами, правилами и процедурами Органа.

3. Ни одно государство, физическое или юридическое лицо не может претендовать на права на полезные ископаемые, добываемые в Районе, приобретать или осуществлять их иначе, как в соответствии с настоящей Частью. В противном случае никакие притязания такого рода на такие права, их приобретение или осуществление не признаются.

Статья 138

Общее поведение государств в отношении Района

Общее поведение государств в отношении Района определяется в соответствии с положениями настоящей Части, принципами, воплощенными в Уставе Организации Объединенных Наций, и другими нормами международного права в интересах поддержания мира и безопасности и содействия международному сотрудничеству и взаимопониманию.

Статья 139

Обязанность обеспечить соблюдение и ответственность за ущерб

1. Государства-участники обязуются обеспечивать, чтобы деятельность в Районе, осуществляемая государствами-участниками, государственными предприятиями или физическими либо юридическими лицами, имеющими национальность государств-участников или находящимися под эффективным контролем этих государств-участников или их граждан, осуществлялась в соответствии с настоящей Частью. Такое же обязательство распространяется на международные организации в отношении деятельности в Районе, осуществляемой такими организациями.

2. Без ущерба для норм международного права и статьи 22 Приложения III ущерб, причиненный в результате невыполнения каким-либо государством-участником или международной организацией своих обязанностей по настоящей Части, влечет за собой соответствующую ответственность; государства-участники или международные организации, действуя совместно, несут солидарную ответственность. Государство-участник, однако, не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате несоблюдения настоящей Части лицом, за которое оно поручилось на основании пункта 2 "b" статьи 153, если это государство-участник приняло все необходимые и надлежащие меры для обеспечения эффективного соблюдения в соответствии с пунктом 4 статьи 153 и пунктом 4 статьи 4 Приложения III.

3. Государства-участники, которые являются членами международных организаций, принимают надлежащие меры для обеспечения применения настоящей статьи в том, что касается таких организаций.

Статья 140 На благо человечества

1. Деятельность в Районе осуществляется, как это конкретно предусматривается в настоящей Части, на благо всего человечества, независимо от географического положения государств, как прибрежных, так и не имеющих выхода к морю, и с особым учетом интересов и нужд развивающихся государств и народов, которые не достигли полной независимости или иного статуса самоуправления, признанных Организацией Объединенных Наций в соответствии с резолюцией 1514 (XV) и другими соответствующими резолюциями Генеральной Ассамблеи.

2. Орган обеспечивает справедливое распределение финансовых и других экономических выгод, получаемых от деятельности в Районе, через любой соответствующий механизм на недискриминационной основе в соответствии с пунктом 2 "f" (i) статьи 160.

Статья 141

Использование Района исключительно в мирных целях

Район открыт для использования исключительно в мирных целях всеми государствами, как прибрежными, так и не имеющими выхода к морю, без дискриминации и без ущерба для других положений настоящей Части.

Статья 142

Права и правомерные интересы прибрежных государств

1. Деятельность в Районе в отношении месторождений ресурсов в нем, которые находятся также в пределах национальной юрисдикции, осуществляется с должным учетом прав и правомерных интересов любого прибрежного государства, в пределах юрисдикции которого находятся такие месторождения.

2. Во избежание ущемления таких прав и интересов с заинтересованными государствами проводятся консультации, включая систему предварительных уведомлений. В случаях, когда деятельность в Районе может привести к разработке ресурсов, находящихся в пределах национальной юрисдикции, требуется предварительное согласие заинтересованного прибрежного государства.

3. Ни настоящая Часть, ни какие-либо права, предоставляемые или осуществляемые в соответствии с нею, не затрагивают прав прибрежных государств принимать такие совместимые с соответствующими положениями Части XII меры, какие могут быть необходимы для предотвращения, уменьшения или устранения серьезной и неминуемой опасности для их побережья или связанных с ним интересов в результате загрязнения или угрозы загрязнения или других опасных явлений, возникающих вследствие любой деятельности в Районе или вызываемых такой деятельностью.

Статья 143 Морские научные исследования

1. Морские научные исследования в Районе осуществляются исключительно в мирных целях и на благо всего человечества в соответствии с Частью XIII.

2. Орган может осуществлять морские научные исследования в отношении Района и его ресурсов и может заключать контракты с этой целью. Орган содействует проведению морских научных исследований в Районе и поощряет их, а также координирует и распространяет результаты таких исследований и анализов, когда они становятся доступными.

3. Государства-участники могут осуществлять морские научные исследования в Районе. Государства-участники содействуют международному сотрудничеству в проведении морских научных исследований в Районе путем:

a) участия в международных программах и поощрения сотрудничества в проведении морских научных исследований специалистами разных стран и Органа;

b) обеспечения разработки программ через посредство Органа или других международных организаций в зависимости от обстоятельств на благо развивающихся государств и наименее развитых в техническом отношении государств с целью:

i) укрепления их исследовательского потенциала;

ii) подготовки их кадров и персонала Органа в области методов исследования и применения результатов исследования;

iii) содействия использованию их квалифицированного персонала в исследованиях в Районе;

c) эффективного распространения результатов исследований и анализов, когда они становятся доступными, через посредство Органа или через другие международные каналы и в зависимости от обстоятельств.

Статья 144 Передача технологии

1. Орган принимает меры в соответствии с настоящей Конвенцией для:

a) получения технологии и научных знаний, связанных с деятельностью в Районе; и

b) содействия передаче развивающимся государствам такой технологии и научных знаний и поощрения ее с тем, чтобы все государства-участники получали от этого выгоду.

2. С этой целью Орган и государства-участники сотрудничают в содействии передаче технологии и научных знаний, относящихся к деятельности в Районе, с тем чтобы Предприятие и все государства-участники могли получать от этого выгоду. В частности, они начинают и поощряют осуществление:

a) программ передачи Предприятию и развивающимся государствам технологии, имеющей отношение к деятельности в Районе, включая, среди прочего, облегчение доступа Предприятия и развивающихся государств к соответствующей технологии на справедливых и разумных условиях;

b) мер, направленных на развитие технологии Предприятия и отечественной технологии развивающихся государств, в частности предоставление персоналу Предприятия и специалистам из развивающихся государств возможностей для прохождения подготовки в области морской науки и техники и для их полного участия в деятельности в Районе.

Статья 145 Защита морской среды

В соответствии с настоящей Конвенцией в отношении деятельности в Районе принимаются меры, необходимые для обеспечения эффективной

965защиты морской среды от вредных для нее последствий, которые могут возникнуть в результате такой деятельности. С этой целью Орган принимает соответствующие нормы, правила и процедуры, в частности, для:

a) предотвращения, сокращения и сохранения под контролем загрязнения морской среды и других опасностей для нее, в том числе побережья, и предотвращения нарушений экологического равновесия морской среды, уделяя особое внимание необходимости защиты морской среды от вредных последствий таких видов деятельности, как бурение, драгирование, выемка грунта, удаление отходов, строительство и эксплуатация или техническое обслуживание установок, трубопроводов и других устройств, связанных с такой деятельностью;

b) защиты и сохранения природных ресурсов Района и предотвращения ущерба флоре и фауне морской среды.

Статья 146 Охрана человеческой жизни

В отношении деятельности в Районе принимаются необходимые меры в целях обеспечения эффективной охраны человеческой жизни. С этой целью Орган принимает соответствующие нормы, правила и процедуры в дополнение к существующему международному праву, как оно воплощено в соответствующих договорах.

Статья 147

Согласование деятельности в Районе и в морской среде

1. Деятельность в Районе осуществляется с разумным учетом другой деятельности в морской среде.

2. Установки, используемые для осуществления деятельности в Районе, должны отвечать следующим условиям:

a) такие установки монтируются, устанавливаются и убираются только в соответствии с настоящей Частью и с соблюдением норм, правил и процедур Органа. О монтаже, установке и удалении таких установок должно даваться надлежащее оповещение, а постоянные средства предупреждения об их наличии должны содержаться в исправном состоянии;

b) такие установки не могут устанавливаться там, где это может создать помехи для использования признанных морских путей, имеющих существенное значение для международного судоходства, или в районах интенсивной рыбопромысловой деятельности;

c) вокруг таких установок создаются зоны безопасности с надлежащими знаками, чтобы обеспечивать безопасность как судоходства, так и установок. Конфигурация и расположение таких зон безопасности должны быть таковы, чтобы они не образовывали пояс, препятствующий правомерному доступу судов в конкретные морские зоны или судоходству по международным морским путям;

d) такие установки используются исключительно в мирных целях;

e) такие установки не имеют статуса островов. Они не имеют своего территориального моря, и их наличие не влияет на делимитацию территориального моря, исключительной экономической зоны или континентального шельфа.

3. Другая деятельность в морской среде проводится с разумным учетом деятельности в Районе.

Статья 148

Участие развивающихся государств в деятельности в Районе

Эффективное участие развивающихся государств в деятельности в Районе поощряется, как это конкретно предусматривается в настоящей Части, с должным учетом их особых интересов и потребностей и, в частности, особой потребности тех из них, которые не имеют выхода к морю или находятся в географически неблагоприятном положении, в преодолении препятствий, возникающих в результате их неблагоприятного положения, включая удаленность от Района и сложность доступа к Району и от него.

Статья 149 Археологические и исторические объекты

Все археологические и исторические объекты, найденные в Районе, сохраняются или используются на благо всего человечества, причем особое внимание уделяется преференциальным правам государства или страны происхождения, или государства культурного происхождения, или государства исторического и археологического происхождения.

РАЗДЕЛ 3. ОСВОЕНИЕ РЕСУРСОВ РАЙОНА

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид