А П Загнітко - Лінгвістичні студії - страница 2

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 

1 Усі матеріали випуску авторизовані (редколегія).

Випуск розпочато розділом „Теорія мови", в якому розглянуто питання граматики і мовної категоризації; проаналізовано інноваційні процеси в сучасній англійській мові в зіставленні з українською із послідовним розмежуванням інновацій і псевдоінновацій.

Досить ґрунтовно прокоментовано аспекти вивчення дериваційно релевантних параметрів дієслів, з'ясовано природу атрибутивного композитного комплексу (на прикладі атрибутивного композитного комплексу «-окий»).

У випуску вміщено проблемні матеріали з актуальних питань теоретичної (теоретично-описової, теоретично-порівняльної, теоретико-зіставної, теоретично-ідеографічної та ін.) і функційної морфології, значна частина з-поміж яких приділена проблемам: а) опозиційного характеру функційно-семантичної категорії кратності в сучасній українській мові; б) прецедентності в аспекті граматики оцінки (на прикладі аналізу граматичного значення минулого часу); в) семантичних груп відчислівникових дієслівних синтаксичних транспозитів; г) темпоральних прийменників із лексемами «час» і «година» в російській і білоруській мовах; ґ) дієслів зі значенням негативного психічного впливу в сучасній німецькій мові і под.

Аналіз теоретичних проблем синтаксису охоплює розгляд: 1) особливостей синтаксичної організації жанру наукової рецензії; 2) інтонації як засобу вираження синтаксичного зв'язку у словосполученні;

3) семантичних зв'язків між компонентами у складі субстантивного біному з означуваними відношеннями;

4) формально-граматичних виявів простого головного компонента узагальнено-особового речення в українській мові; 5) репрезентації оцінних значень у реченнях із відношенням номінації; 6) перетворення прийменниково-відмінкової синтаксеми на предикативну одиницю: кореляція прийменника і показника зв'язку складного речення; 7) категорії синтаксичної модальності та її грамемної реалізації; 8) безособових номінативно-субстантивних речень у російській мові; 9) диференційних особливостей локативної семантичної залежності; 10) конверсивів як інструмента створення медіа-реальності; 11) особливостей функціонування атрибутивної конструкції в складі предикативної групи.

Актуальними питаннями зіставно-типологічного вивчення мов постали: а) семантичні відношення у конструкціях з українським прийменником до та сербськими до і код; б) українські та російські структурно-складні немотивовані прийменники, зокрема проблеми перекладу, опису і функціонування; в) когнітивно-прагматичні особливості вживання слів-символів, що позначають концепт «багатство» у фольклорному дискурсі; г) структура фразеологізмів на позначення негативних емоцій в англійській та українській мовах.

Аналіз функційної семантики лексичних і фразеологічних одиниць охоплює: 1) аналіз сучасної українськомовної картини світу у фразеоінноваціях; 2) кваліфікування лексико-семантичних особливостей одиниць української мови на позначення металургійного процесу; 3) дослідження принципів функціонування гірницької фразеології в східнослобожанському говірковому мовленні; 4) розгляд терміносистеми фразеології, насамперед структури та складників термінологічної мікросистеми «фразеокласифікація».

З-поміж актуальних проблем лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу варто наголосити на: а) вивченні актуалізації ігрового світу в художньому тексті «Володар кілець» Дж.Р.Р. Толкіна; б) встановленні норми у структурі оцінки та особливостей її мовної реалізації; в) характеристиці метафори як засобу вираження концепту "СМІХ" у поетичних текстах початку XXI століття (когнітивний аспект); г) простеженні специфіки вираження концепту "FREEDOM" у політичній системі Великобританії (на матеріалі правових документів); ґ) кваліфікації концепту "СТРАХ" в авторській картині світу (на матеріалі роману Л. Дереша «Поклоніння ящірці»); д) аналізі метафоричності сакральних концептів у турецьких народних загадках; е) дослідженні вербалізації мікроконцепту РІД ДІЯЛЬНОСТІ образними іменниками-найменуваннями особи в українській мові; є) розгляді теорії цілісності тексту і риторичного дискурсу. Суттєвим постає також аналіз гендерної та вікової специфіки об'єктивації концепту ЩАСТЯ в середньоподінцівському компаративно-фразеологічному етнопросторі; розглянуто й особливості простору в романі К.Г. Паустовського "Романтики".

Належна увага приділена проблемам соціолінгвістики: визначено кваліфікаційні та класифікаційні ознаки білінгвізму (аспекти, різновиди, методи).

У розрізі актуальних проблем етнолінгвістики та ономастики розглянута загальна семантична характеристика англійських оцінних антропонімів.

Особливим постає розділ з проблем прикладної лінгвістики, в якому простежено корпус текстів для вивчення граматичної службовості.

Не обійдено увагою і нові лінгвістичні праці, які розглядаються у розділі „Рецензії та анотації", висловлена оцінка їхньої актуальності та значущості для розвитку сучасного мовознавства.

Питання характеру деяких назв їжі тваринного походження в східностепових говірках Донеччини висвітлено у розділі „Українські діалекти сьогодні: стан і перспективи дослідження".

Автори випуску „Лінгвістичні студії" сподіваються, що уміщені в ньому статті спонукатимуть до міркувань та дискусій. Відгуки і пропозиції слід надсилати на адресу: Редакція серії „Лінгвістичні студії", кафедра української мови і прикладної лінгвістики, вул. Університетська, 24, Донецький національний університет, корп. І, 83001, м. Донецьк, Україна.

Анатолій Загнітко, головний редактор

INTRODUCTION

The Volume 26 of collection of scientific papers Linguistic Studies describes and represents constant interest of researches in number of linguistic problems and it covers study and analysis, review of different aspects and dimensions of various layers of language, such as: morphological, lexical, derivative, semasiological, syntactic, stylistic with tracing the features of its interaction and mutual influence, relationship and reciprocal manifestation, interosculation and correlativity with qualification and consistent identification of the spectra of interdependence. The Collection brings out diverse range of scientific-theoretical and theoretical-applied understanding of the problems of official status of the Ukrainian language, the theory of language and its history, and it includes consideration of evolution, dynamics and statics, character and structure, semantics and functions of linguistic units. Studies in applied linguistics (since Volume 16) are continue because now this direction in its diversity doesn't arise univocal, covering developments in applied phonetics, morphology, syntax, lexicology, lexicography and terminology issues. In this context the questions of corpus linguistics and applied direction of translation, applied elaboration of issues of communicative influence and artificial intelligence arise equally significant. The problems of nuerolinguistic programming, forensic (criminal) linguistics, applied aspects of pathopsycholinguistics - all that is associated with a person - is particularly meaningful. It is noteworthy that in broad terms applied linguistics includes teaching methodology of foreign and native languages and much more. These problems are actively processed by Department of Ukrainian Language and Applied Linguistics, Donetsk National University, through active cooperation with Section of Structural and Mathematical Linguistics of Institute of Ukrainian Language of NAS of Ukraine (Head of Section is Professor Ye. Karpilovska), Departments of Lviv Polytechnic National University, Lomonosov Moscow State University (Russia) and Voronezh State University (Russia; Prof. A. Kretov). From the first volume and until now (see [Linguistic Studies : Vol. 1 / Ed. by A. P. Zahnitko. - Donetsk : DonSU, 1994.- 210 pp.; Linguistic Studies : Vol. 2 / Ed. by A. P. Zahnitko. - Donetsk : DonSU, 1996. - 351 pp.; Linguistic Studies : Vol. 3 / Ed. by A. P. Zahnitko. - Donetsk : DonSU, 1997. - 214 pp.; Linguistic Studies : Vol. 4 / Ed. by A. P. Zahnitko. - Donetsk : DonSU, 1998. - 271 pp.; Linguistic Studies : Vol. 5 / Ed. by A. P. Zahnitko. - Donetsk : DonSU, 1999. - 318 pp.; Linguistic Studies : Vol. 6 / Ed. by A. P. Zahnitko. -Donetsk : DonSU, 2000. - 352 pp.; Linguistic Studies : Vol. 7 / Ed. by A. P. Zahnitko. - Donetsk : DonNU, 2001. -301pp.; Linguistic Studies : Vol. 8 / Ed. by A. P. Zahnitko. - Donetsk : DonNU, 2001. - 319 pp.; Linguistic Studies : Vol. 9 / Ed. by A. P. Zahnitko. - Donetsk : DonNU, 2002. - 237 pp.; Linguistic Studies : Vol. 10 / Ed. by A. P. Zahnitko. - Donetsk : DonNU, 2002. - 223 pp.; Linguistic Studies : Vol. 11 / Ed. by A. P. Zahnitko. - Donetsk : DonNU, 2003. - Issue І. - 330 pp.; Issue ІІ. - 306 pp.; Linguistic Studies : Vol. 12 / Ed. by A. P. Zahnitko. - Donetsk : DonNU, 2004. - 432 pp.; Linguistic Studies : Vol. 13 / Ed. by A. P. Zahnitko. - Donetsk : DonNU, 2005. - 408 pp.; Linguistic Studies : Vol. 14 / Ed. by A. P. Zahnitko. - Donetsk : DonNU, 2006. - 291 pp.; Linguistic Studies : Vol. 15 / Ed. by A. P. Zahnitko. - Donetsk : DonNU, 2007. - 556 pp.; Linguistic Studies : Vol. 16 / Ed. by A. P. Zahnitko. -Donetsk : DonNU, 2008. - 439 pp.; Linguistic Studies : Vol. 17 / Ed. by A. P. Zahnitko. - Donetsk : DonNU, 2008. -347 pp.; Linguistic Studies : Vol. 18 / Ed. by A. P. Zahnitko. - Donetsk : DonNU, 2009. - 310 pp.; Linguistic Studies : Vol. 19 / Ed. by A. P. Zahnitko. - Donetsk : DonNU, 2009. - 363 pp.; Linguistic Studies : Vol. 20 / Ed. by A. P. Zahnitko. - Donetsk : DonNU, 2010. - 333 pp.; Linguistic Studies : Vol. 21 / Ed. by A. P. Zahnitko. - Donetsk : DonNU, 2010. - 361 pp.; Linguistic Studies : Vol. 22 / Ed. by A. P. Zahnitko. - Donetsk : DonNU, 2011. - 339 pp.; Linguistic Studies : Vol. 23 / Ed. by A. P. Zahnitko. - Donetsk : DonNU, 2011. - 325 pp.; Linguistic Studies : Vol. 24 /

Ed. by A. P. Zahnitko. - Donetsk : DonNU, 2012. - 287 pp.; Linguistic Studies : Vol. 25 / Ed. by A. P. Zahnitko. -

Donetsk : DonNU, 2012. - 304 pp.]) basic conceptual sections, within which placed the studies and research are established and preserved2. However, linguistic thought is dynamic, it constantly evolves and deepens, therefore new directions become more visible, and new science schools are generated, which resulted in coverage in Linguistic Studies topical problems of discourse, communicative and cognitive linguistics, etc. By some objective reasons, unfortunately, the section "Linguistic Heritage of Department of Ukrainian Language and Applied Linguistic of Donetsk National University", based in Volume 14, has not found development. This section provided for the publication of scientific works of lecturer, who worked in Department of Ukrainian Language and Applied Linguistic at various times, and the research, which are inaccessible, for whatever reason, today, but which are widely used in a practice of teaching in higher education and its study allows to trace some linguistic issues othergates, and for the scientific development of the Department their importance cannot be overestimated. Continuation of this section is necessary and it will be implemented in future volumes.

The Volume started with the section "Theory of Language" in which the question about grammar and linguistic categorization is considered, innovative processes in the Present-day English language in comparison with Ukrainian one: innovations and pseudo-innovations are analyzed.

Word-formation meaningful parameters of verbs are thoroughly commented, and attributive composite complex (illustrated by attributive composite complex "-окий") is found out.

This volume contains problematic materials from the current problems of theoretical (theoretical-descriptive, theoretical-comparative, theoretical-contrastive, theoretical-ideographic, etc.) and functional morphology, many of which are devoted to such problems as: a) oppositional character of functional-semantic category of frequency in the Modern Ukrainian language; b) the phenomenon of the precedent in an aspect of grammar of estimation (on the

1 All materials of the Volume are authorized (Editorial Council and Editorial Board).

example of analysis of grammatical meaning of the past tense); c) the semantic groups of numeralized verbal syntactic transpositions; d) temporal prepositions with lexemes "time" and "hour" in Russian and Belarusian languages; e) verbs denoting negative impact in Modern German, etc.

Analysis of theoretical issues of syntax includes consideration of: 1) peculiarities of the syntactic organization of the genre of scientific review; 2) intonation as a means of expression of syntactical connection in the word-combination; 3) semantic link between components in the structure of substantival binomial with attributive relations; 4) formal-grammatical identity of the main component of generalized-personal sentence of simple structure in the Ukrainian language; 5) the representation of evaluative meanings in the sentences with relation of nomination; 6) the transformation of prepositional case syntaxeme into a predicative unit: the correlation of a preposition and a connection index in a composite sentence; 7) category of syntactic modality and its grammeme implementation; 8) impersonal nominative-substantival sentences in Russian language; 9) the differential features of locative semantic dependence; 10) conversives as an instrument of media reality creation; 11) the peculiarities of attributive construction in the predicative group.

Topical matters of comparative-typological study of languages are: a) the semantic relationships in constructions with the Ukrainian preposition до and the Serbian prepositions до and код; b) Ukrainian and Russian non-motivated structurally compound prepositions: translation, description and functioning; c) cognitive-pragmatic features of word-symbols that represent the concept «Wealth» in the folk discourse; d) the structure of the phraseological units denoting negative emotions in English and Ukrainian.

Analysis of functional semantics of lexical and phraseological units includes: 1) the Modern Ukrainian language picture of the world in phraseological innovations; 2) lexical-semantic peculiarities of Ukrainian units denoting steelmaking process; 3) functioning of mining phraseology in Eastern-Slobozhanian dialectal speech; 4) terminological system of phraseology: the structure and components of terminological microsystem "Phraseoclassification".

Among the urgent problems of text linguistics, discourse studies, and discourse analysis should be called: a) study of actualization of the game-world in the work of fiction "The Lord of the Rings" by J.R.R. Tolkien; b) setting the norm in a structure of estimation and features of its linguistic realization; c) characterization of metaphor as a means of expressing the concept LAUGH in poetic texts of beginning of the XXIth century (cognitive aspect); d) tracing the specificity of expression of the concept "FREEDOM" in the political system of Great Britain (based on legal documents); e) qualification of the concept FEAR in picture of world of author (based on the novel by L. Deresh "Adoration to the lizard"); f) analysis of metaphorical means of sacral concepts in the Turkish folk riddles; g) investigation of verbalization of microconcept OCCUPATION by figurative nouns denoting a person in Ukrainian language; h) consideration of theory of integrity of text and rhetorical discourse, and more. There is also significant an analysis of gender and age specific of the objectivization of the concept HAPPINESS in the Middle Donets comparative-phraseological ethnospace; the space in the novel "The Romantics" by K.G. Paustovsky is considered.

Due attention is paid to problems of sociolinguistics: qualifying and classifying signs of bilingualism (aspects, types, methods) are defined.

In terms of actual problems of ethnolinguistics and onomastics general semantic characteristics of English evaluative anthroponyms is analyzed.

There is special section on problems of applied linguistics, in which such issue as text corpora to study of a grammatical auxiliarity is traced.

There are not avoided attention new linguistic works in the section "Reviews and Summaries", a score of its relevance and meaningfulness for development of modern linguistics is expressed.

The question of some names of meal of animal origin in the Eastern-Steppe local subdialects of Donetsk region is illuminated in the section "Ukrainian Dialects Today: State and Perspectives of Research".

Authors of Linguistic Studies hope that the articles inserted in it introduce to considerations and discussions. Comments and suggestions should be sent to: Editorial Board of "Linguistic Studies", Department of Ukrainian Language and Applied Linguistics, Universytets'ka Str., 24, Donetsk National University, bloc I, 83001, Donetsk, Ukraine.

Anatoliy Zahnitko, Editor-in-Chief

РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ МОВИ

Юрий Дорофеев

УДК 81'37

ГРАММАТИКА И ЯЗЫКОВАЯ КАТЕГОРИЗАЦИЯ

У статті розглянуто поняття мовної картини світу з погляду антропоцентричної парадигми, схарактеризовано взаємодію семантичних та граматичних категорій у процесі формування картини світу, проаналізовано концепції, які враховують цю взаємодію.

Ключові слова: картина світу, граматика, антропоцентризм, категорія.

Функционирование языка в современной лингвистике не может рассматриваться безотносительно к деятельности человека, ведь «В последней четверти ХХ в. постепенно стало очевидно, что интерес к языку есть в то же время интерес к самому человеку» [Ажеж 2008: 225]. На современном этапе развития лингвистики все большую актуальность приобретает комплексное изучение языкового и культурного пространств в их структурном и функциональном взаимодействии. Соответственно, для освещения лингвистических проблем становится важным учет целого ряда факторов: культурологических, этнических, исторических, географических, экономических и т.д. Специфика развития лингвистики на современном этапе определяется тем, что «господствовавшие до недавнего времени тенденции ко все большей дифференциации научных дисциплин сменились тенденциями к их интеграции» [Мельников 2003: 85]. Такая смена научных приоритетов связана с тем, что «максимальных успехов любая научная дисциплина добивается лишь тогда, когда найдены пути синтеза всего того положительного, что получено сторонниками отдельных самостоятельных подходов и концепций» [Мельников 2003: 19]. Какие пути намечаются при выявлении принципов синтеза различных направлений в лингвистике и определении общих закономерностей взаимодействия разных подходов?

Синтетизм в лингвистике проявляется прежде всего как активное развитие лингвистических исследований на стыке наук: психолингвистика, социолингвистика, лингвокультурология, этнолингвистика, политическая лингвистика и целый ряд других направлений, отражающих смещение интересов лингвистов в сторону антропоцентризма. Таким образом, объединяет все эти направления то, что на первое место в данных исследованиях выходит проблема «человек - язык», которая в последние десятилетия стала одной из центральных проблем языкознания в целом. Как следствие, именно человеческий фактор в языке представляет сегодня наибольший интерес для лингвистов [Штелинг 1996]. Необходимость формирования нового, антропоцентрического, взгляда на языковые проблемы, и, как следствие, разработки новой теории языка в емкой форме сформулировала Г.А. Золотова: «сейчас хозяин-человек разными путями, в разных концепциях возвращается в науку о языке. Это важнейшая и нелегкая задача - вернуть человека в лингвистику на подобающее ему место» [Золотова 2001: 107]. Следование логике развития лингвистики приводит ученых к мысли об антропоцентрических характеристиках традиционных единиц и выделению в языке на этой основе таких подсистем, как строевая, номинативная, коммуникативная [Рудяков 2004: 128]. Каждая из этих подсистем выполняет свою функцию в процессе отражения и фиксации опыта носителей языка. О необходимости учета взаимообусловленности подсистем языка в сознании индивида пишет и Ю.Н. Караулов, выдвигая «предположение о полной или почти полной лексикализации грамматики в лексиконе» [Караулов 2006: 89].

Таким образом, для современного языкознания актуальным является анализ таких единиц, которые занимают промежуточное положение между семантикой и объективной действительностью и в силу этого отражают антропоцентрическое содержание языковых фактов. Такими единицами являются концепт, семантема, пропозиция и др. В связи с этим целью нашей работы является характеристика взаимодействия семантических и грамматических категорий в процессе формирования картины мира.

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:

- анализ антропоцентрической организации языка и его подсистем;

- определение роли языковых единиц в процессе фиксации картины мира;

- характеристика отражения эмпирического и когнитивного опыта носителя языка средствами грамматики.

Лингвистический антропоцентризм исходит из функциональной обусловленности процесса речевой деятельности и необходимости закрепления социального опыта в языке. Таким образом, для антропоцентрической лингвистики принципиальным является установление связи между спецификой человека и принципами организации языка и его подсистем: ведь «феномен, который можно назвать "владением" языком, состоит в способности относительно успешно ориентироваться в напластованиях разнородных компонентов и их непрерывных пластических изменениях, в бесчисленных переплетениях аллюзионных, эмотивных, жанровых силовых линий» [Гаспаров 1996: 14-15].

В последние годы наблюдается активизация исследований в области когнитивной семантики. При этом «теоретические принципы когнитивной лингвистики или когнитивной семантики мало или вовсе не применяются к ... грамматическим категориям» [Кравченко 2001: 221]. Между тем необходимость исследования роли грамматики в формировании языковой картины мира сегодня стала чрезвычайно

© Дорофеев Ю., 2013актуальной, поскольку «Грамматикон тесно связан с лексиконом и до известной степени растворен в нем в силу лексикализации определенной части грамматических явлений, которая на деле распространена, оказывается, значительно шире, чем это принято обычно думать» [Караулов 2006: 89].

В. фон Гумбольдт, определив язык как «мир, лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром человека» [Гумбольдт 2001: 304] и как «круг, откуда человеку дано выйти лишь постольку, поскольку он тут же вступает в круг другого языка» [Гумбольдт 2001: 80], положил начало спорам о сущности понятия картина мира. Сегодня ученые расходятся во мнениях относительно того, что охватывается этим понятием, каково его «лингвистическое содержание», а также того, «из каких элементов, частей «складывается» «языковая картина мира», что является для нее «строительным материалом» [Соколовская 1999: 21].

Связь между языком и картиной мира носит взаимообусловленный характер: «Человек устроен так, что знание неотделимо от языка, и поэтому, приобретая представление о внешнем мире, совершенствуя, обогащая, детализируя и развивая свою картину мира (в онтогенезе), человек одновременно овладевает языком, углубляет и делает более гибкой языковую семантику, развивает свою языковую способность, или компетенцию» [Караулов 2006: 200]. Таким образом, важной характеристикой картины мира является ее антропоцентрический характер, поскольку в языке отражается видение мира человеком, то есть языковые единицы фиксируют особенности концептуализации реалий объективного мира. В связи с этим картина мира не может представлять мир как он есть, это мир, увиденный через призму человеческого опыта. При этом традиционно считается, что наша картина мира определяется прежде системой номинаций, однако грамматический строй языка также отражает субъективированную картину мира. Поэтому картина мира репрезентируется не в значении номинативных единиц, а в семантике в целом, то есть в содержательной стороне всех языковых единиц. И грамматика в этом случае выступает не как набор абстрактных форм-конструктов, но как способ передачи определенного отношения к фактам и явлениям объективной действительности, и, в конечном счете, как отражение опыта носителя языка, но с учетом функциональной специфики грамматических значений и категорий.

Роль грамматики в речевой деятельности обусловлена тем, что «смысл каждой грамматической формы в каждом случае ее употребления лежит на пересечении множества разнонаправленных факторов. Характер предметного значения слова, выступающего носителем данной формы, его стилевая и жанровая принадлежность, образная яркость, эмоциональная заряженность, потенциальное его место в высказывании и характер других слов и выражений, с которыми оно может в этом месте сочетаться, ситуативные и тематические параметры высказывания, наконец, даже фонический облик словоформы (например, ее длина) -все эти факторы и их переплетения оказывают свое воздействие на характер смысла и потенциал употребления грамматической категории, реализуемой в данной словоформе в данном случае ее употребления» [Гаспаров 1996: 212]. Ярким примером такого «пересечения» являются глаголы, образованные непосредственно от английских слов загуглить, пиарить, зафрендить, юзать и т.п. Реализация потенциальных возможностей грамматики реализуется и в окказиональных образованиях виртуозить, жюрить, кошмарить и др. Учитывая все сказанное, мы полагаем, что в современной лингвистике грамматика языка предстает как «знаковая система представления знаний, а каждая грамматическая категория соотносится с определенным существенным аспектом когнитивной обработки информации» [Кравченко 2001: 222]. Овладение грамматической системой определяет способность представлять отношения между объектами действительности (как материальными, так и идеальными) посредством использования привычных для данного социума категорий.

Таким образом, грамматические категории также являются частью языковой картины мира, суть которой заключается в том, «что в системе языка, в его грамматическом строе и лексиконе отражается то, как человек видит окружающий его реальный мир и свое место в нем» [Кравченко 2004: 10]. То есть грамматика обладает таким же национальным «колоритом», как и лексико-семантическая система: «Идиоэтнический компонент накладывает свой отпечаток не только на лексику, но, что гораздо важнее, на грамматическую категоризацию, формируя особое грамматическое видение» [Зубкова 2003: 17]. Однако он является менее наглядным и потому его нередко игнорируют в исследованиях, например, по лингвокультурологии и этнолингвистике.

Семантическая система языка репрезентирует культурно-исторический опыт отдельного социума, вследствие чего единицы языка приобретают особую значимость. С чем связана эта значимость? На наш взгляд, здесь на первый план выходит функциональная обусловленность картины мира и ее компонентов. Попытки описания семантики и грамматики на основе данного принципа представлены, например, в работах А.Н. Рудякова и А.В. Бондарко и их последователей. Мы хотим также обратить внимание на предложенную в работах Ж.П.Соколовской семантическую классификацию, которая базируется на категориях познания: Бытие, Пространство, Время, Движение, Отдельное, Качество, Количество, Отношение [Соколовская 1999: 49]. Данные категории находят отражение как в лексической, так и в грамматической подсистемах языка (теория функционально-семантических полей А.В. Бондарко наглядно это демонстрирует: ФСП темпоральности, ФСП локальности и т.д.).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 


Похожие статьи

А П Загнітко - Лінгвістичні студії