А П Загнітко - Лінгвістичні студії - страница 27

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 

г) опорний предикат „імпортувати", напр.: відімпортовувати, відімпортувати, доімпортовувати, імпортувати, переімпортовувати, переімпортувати;

ґ) опорний предикат „відправити", напр.: відправити, відправляти;

д) опорний предикат „транспортувати", напр.: відтранспортовувати, відтранспортувати, дотранспортовувати, дотранспортувати, затранспортовувати, затранспортувати, перетранспортовувати, перетранспортувати, потранспортовувати, потранспортувати;

е) опорний предикат „доставити", напр.: доставити, доставляти, передоставити, подоставляти, передоставляти;

є) опорний предикат „перемістити", напр.: переміщати, переміщувати;

ж) опорний предикат „переправити", напр.: переправити, переправляти тощо (СУМ).

Семантика предикатів впливає на збільшення кількості локативних семантичних залежностей в напрямку від статичності (перша група предикатів) до динамічності (друга і третя група предикатів). Локативна семантична залежність динамічного типу виражена прийменниково-відмінковими формами іменників, що позначають дистантне розташування, вихідний і кінцевий пункти руху, шлях руху, напр.: І мчала вже від Стиру десь стріла (Н. Гуменюк); Тут вантажу з човнів не наноситись (Л. Костенко); З наших весен ти прийшла у червень (О. Рисак); Я цю землю за нігтями переніс з-за Бугу (Й. Струцюк); Він (партизан Чабан) перевозив людей за Десну (О. Довженко); Ішов дід з містечка, через гору, у свій присілок, з трьома буханками хліба ішов у Маковщину (Л. Костенко).

Отже, локативна семантична залежність виражена компонентами із предметним значенням, що позначають місцеперебування, просторові орієнтири. Локативна семантична залежність переважно функціонує при трьох розрядах предикатів: статичних, процесу та акціональних. Статичні предикати формують експліцитну локативну залежність, предикати процесу та акціональні предикати утворюють експліцитну/імпліцитну локативну семантичну залежність. Характерну рису всіх предикатів, що окреслюють локативну семантичну залежність, становить наявність в їхній структурі локативного прийменника, який диференціює лексичні значення предикатів та формує семантичну і морфологічну варіантність локативної семантичної залежності. Варіантами локативної семантичної залежності виступають три типи варіантів: варіанти із семантичним значенням статичної локалізації, напрямку руху і шляху руху. Локативну семантичну залежність відображають субстанційні локативні компоненти, що функціонують у місцевому, знахідному, родовому, давальному і орудному відмінках. Сукупність усіх функційних позицій локативної семантичної залежності реалізоване від семантичного значення предиката. Перспективним вважаємо дослідження інших семантичних залежностей у структурі реченнєвих конструкцій, що сприятиме поглибленому вивченню семантико-синтаксичного аспекту речення.

Література

Андерш 1987: Андерш, Й.Ф. Типологія простих дієслівних речень у чеській мові в зіставленні з українською [Текст] / Й. Ф. Андерш. - К. : Наук. думка, 1987. - 191 с. - Бібліогр. : с. 181-189. - 1000 пр.

Виноградова 2001: Виноградова, О.В. Функціонально-семантична категорія локативності в сучасній українській літературній мові [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / О. В. Виноградова. - Ін-т укр. мови НАН України. - К., 2001. - 19 с.

Вихованець 1992: Вихованець, І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови [Текст] / І. Р. Вихованець. - К. : Наук. думка, 1992. - 224 с. - Бібліогр. : с. 215-220. - ISBN 5-12-002283-9.

Вихованець 1993: Вихованець, І.Р. Граматика української мови. Синтаксис [Текст] / І. Р. Вихованець. -К. : Либідь, 1993. - 368 с. - ISBN 5-325-00174-4.

Загнітко 2001: Загнітко, А.П. Теоретична граматика української мови : Синтаксис : монографія [Текст] / А. П. Загнітко. - Донецьк, 2001. - 662 с.- Бібліогр. : с. 553-613. - 500 пр. - ISBN 966-7277-90-9.

Коломийцева 2007: Коломийцева, В.В. Варіантна структура локативних синтаксем [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / В. В. Коломийцева. - Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т філології. - К,

2007 - 18 с.

Межов 2012: Межов, О.Г. Типологія мінімальних семантико-синтаксичних одиниць : монографія [Текст] / О. Г. Межов. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. - 464 с. - Бібліогр. : с. 409-446. -300 пр. - ISBN 978-966-600-594-9.

Мірченко 2004: Мірченко, М.В. Структура синтаксичних категорій : монографія [Текст] / М. В. Мірченко. - Вид. 2-ге, переробл.- Луцьк : Ред.-вид. відд. „Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2004. - 393 с. -Бібліогр. : с. 360-383. - 300 пр. - ISBN 966-600-140-3.

Сенів 1998: Сенів, М. Засоби вираження локативності у класичних мовах [Текст] / М. Сенів // Лінгвістичні студії : Вип.4.- Зб. наук. праць / гол. ред. А. П. Загнітко. - Донецьк : Дон ДУ, 1998.- С.12-23. -Бібліогр. : с. 22-23. - 500 пр. - ISBN 966-72-77-11-9.

Словник української мови 1970: Словник української мови : в 11 -ти томах (СУМ) [Текст] / Ред. П. Й. Горецький, А. А. Бурячок та ін. - К. : Наук. думка, 1970-1980.

Сологуб 1975: Сологуб, Н.М. Синтаксична варіантність прийменниково-відмінкових конструкцій місцевого відмінка [Текст] / Н. М. Сологуб // Синтаксис словосполучення і простого речення / Відп. ред. М. А. Жовтобрюх. - К. : Наук. думка, 1975. - С. 115-120.

Степаненко 2004: Степаненко, М.І. Просторові поширювачі в структурі простого речення : Монографія [Текст] / М. І. Степаненко. - Полтава : АСМІ, 2004. - 463 с. - Бібліогр. : с. 405-458. - ISBN 966-7653-14-7.

Степаненко 2001: Степаненко, Н. Локативні дієслівно-іменні конструкції з прийменниками напереріз, навперейми в українській мові і їх відповідники в російській мові [Текст] / Н. Степаненко // Проблеми граматики, фонетики, лінгводидактики. - Полтава, 2001.- С.46-49. - Бібліогр. : с. 49.

Степаненко 2008 : Степаненко, Н. Префікс ви- (рос. вы-) як репрезентант значення локативності в українській і російській мовах [Текст] / Н. Степаненко // Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. О. Григор'єва. - Полтава : Освіта, 2008. - С. 14-21.- Бібліогр. : с. 21.

Теньер 1988: Теньер, Л. Основы структурного синтаксиса [Текст] / Л. Теньер / Пер. с франц. Редкол. : Г. В. Степанов (пред.) и др. ; Вступ. ст. и общ. ред. В. Г. Гака. - М. : Прогресс, 1988.- 654 с. - (Языковеды мира). - Бібліогр. : с. 623-627. - 3750 пр.

Тимченко 1925: Тимченко, Є.К. Льокатив в українській мові : З укр. складні [Текст] / Є. К. Тимченко. -К. : Вид-во Укр. Ан, 1925. - 71 с.

Українська мова. Енциклопедія 2000: Українська мова. Енциклопедія / Редкол. Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), М. П. Заблюк та ін. - К. : „Укр. енцикл.", 2000. - 752 с.- 5000 пр. - ISBN 966­7492-07-9.

Чейф 1975: Чейф, У.Л. Значение и структура языка [Текст] / У. Л. Чейф / Пер. с англ. Г. С. Щура ; послесловие С. Д. Кацнельсон. - М. : Прогресс, 1975. - 432 с. - Бібліогр. : с. 404-406. - 8000 пр.

В статье рассмотрены функциональные особенности локативной семантической зависимости. Особое внимание уделено семантическим типам предикатов, которые формируют локативную семантическую зависимость, определены дифференциальные особенности локативной семантической зависимости.

Ключевые слова: локативная семантическая зависимость, локативность, предикат, синтаксема, семантико-синтаксическая структура предложения.

In the article functional features of locative semantic dependency in structure of the simple sentence are analyzed. The great attention is paid to the semantic types of predicates that form the locative semantic dependence, and differential characteristics of locative semantic dependence are defined.

Keywords: locative semantic dependency, locative, predicate, syntaxeme, semantic and syntactic structure of sentences.

Надійшла до редакції 15 серпня 2012 року.

Инна Минчук

УДК 81.31

КОНВЕРСИВЫ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ МЕДИАРЕАЛЬНОСТИ

Синтаксичні конверсиви є одним з вербальних засобів конструювання медіа- реальності. З їхньою допомогою в текстах електронних ЗМІ актуалізується або вуалізується необхідна інформація, знаходить своє відображення позиція видання, нагнітається емоційний фон, створюються передумови формування громадської думки. У поєднання з відеорядом конверсиви становлять засіб вираження тих чи інших уподобань у структуруванні описуваної події.

Ключові слова: конверсив, мова ЗМІ, асиметрія, медіареальність, способи впливу.

© Минчук И., 2013

РОЗДІЛ !V. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ СИНТАКСИСУ

В век информации в лингвистических исследованиях язык предстает не как статичная и замкнутая, а как живая, динамичная система, находящаяся в тесном взаимодействии с человеком и миром. Проблема постижения принципов функционирования этой системы - в центре внимания лингвистов.

Повышенный интерес - к языку СМИ, который сегодня максимально приближен к языку общения. Это язык, с помощью которого создается особая реальность с приставкой медиа-, характеризующаяся безусловной субъективностью [Старобахин 2008], клиповостью (фрагментарностью) и представляющая собою «искаженный, смещенный образ реальности» [Желтухина 2011].

Современная медиареальность определяется разными факторами - экстралингвистическими (политические, идеологические установки редакции СМИ, специфика финансирования, технология производства газеты или телерадиопрограммы) [Кирия 2007; Ильченко 2009] и лингвистическими: от подбора лексики (война - освободительная операция, чеченские повстанцы - бандиты, боевики, сепаратисты, борцы за независимость) до выбора синтаксических конструкций и стилистического оформления текста. И конверсные структуры - один из вербальных инструментов создания этой медиареальности.

Поэтому целью исследования является установление способов конструирования медиареальности с помощью конверсных структур. Заявленная цель предопределяет необходимость решения таких задач: 1) отследить способы представления конверсных ситуаций в различных электронных СМИ; 2) подобрать контексты, иллюстрирующие намеренный выбор журналистом той или иной конверсной структуры из парадигмы; 3) установить причину авторского выбора и 4) описать механизм конструирования медиареальности.

Традиционно в языкознании конверсив (от лат. conversio - обращение, вращение, переворот [Дворецкий 1986: 199]) рассматривается как «способ выражения субъектно-объектных отношений в эквивалентных по смыслу предложениях» [Новиков 1990: 234]: Динамо выиграл у Спартака / Спартак проиграл Динамо; Сотрудники ДПС задержали нарушителя / Нарушитель был задержан сотрудниками ДПС; Иван купил у Петра машину / Петр продал Ивану машину. Описывая одну и ту же ситуацию с позиции разных её участников, конверсив предполагает симметрию, которая обеспечивается, с одной стороны, тождеством ситуации, а с другой, возможностями грамматики возвести в высший коммуникативный ранг (т.е. в позицию подлежащего) любой из членов предложения.

В то же время, как показывают наши наблюдения [Минчук 2011 ; Минчук 2012], конверсные структуры, несмотря на кажущуюся тождественность, всегда асимметричны, т.е. имеют отличия в некотором аспекте (смысловом, грамматическом, когнитивном, прагматическом), а чаще - в нескольких одновременно: Ср.: Иван взял в жены Татьяну и Татьяна взяла в мужья Ивана; Ветер ломает деревья и Деревья ломаются от ветра; Президент встретился (провел встречу) с журналистами и Журналисты встретились (но не *провели встречу) с президентом. Выбирая в процессе коммуникации ту или иную структуру из конверсной пары, говорящий (пишущий) бессознательно или осознанно, преследует некоторую цель. А в текстах СМИ конверсные структуры - уже не просто средство воздействия, но мощный механизм формирования общественного мнения и конструирования медиареальности.

В данной статье представим способы изложения событий с помощью конверсивов в текстах СМИ.

Контексты отбирались из белорусских, украинских, российских электронных газет и журналов, источниками послужили и тексты информационных видеосюжетов белорусских телеканалов. Для объективности исследования сопоставлялись контексты, опубликованные в один и тот же день.

1. Актуализация необходимой информации. Принцип конверсного преобразования основан на

изменении направления отношений между конверсантами (присказуемостными или присвязочными компонентами) путем возведения одного из них в высший коммуникативный ранг (позицию подлежащего) [Всеволодова 2000: 452]. Поэтому актуализация является, безусловно, основной задачей конверсных структур. Закономерно, что при описании типичных конверсных ситуаций3 (встреча на высшем уровне, спортивные состязания, купля/продажа товаров и услуг), если есть необходимость назвать обе стороны, официальный источник возводит в позицию конверсанта своего соотечественника: Александр Лукашенко вручил Ильхаму

Алиеву орден Дружбы народов (www.tvr.bv) <--> Ильхам Алиев награжден орденом Дружбы народов

(http://1news.az) (здесь имя дарителя не названо во избежание двух творительных); тот же принцип срабатывает в синтагмах с союзом и: Лукашенко и Путин  обсудили торгово-экономическое сотрудничество и

взаимодействие в интеграционных структурах (15.09.12, 17:35, www.belta.bv) <--> Владимир Путин и

Александр Лукашенко обсудили развитие российско-белорусского сотрудничества (15.09.12, 18:04, www.1tv.ru).

Следует отметить, что «чистая» актуализация - явление редкое в современных СМИ. Возведение того или иного участника в высший коммуникативный ранг и выбор конверсатора (предиката ситуации) продиктовано, как правило, прагматическими установками издания или телерадиокомпании.

3 По справедливому замечанию А.В. Ситарь, конвертируемость, в первую очередь, свойственна структурам с реляционными предикатами, что «обусловливается характером ситуации отношения: в нее всегда вступают два участника, поэтому направление отношения может быть задано говорящим от одного участника к другому и наоборот» [Ситар 2007: 47].

Так, например, результат полуфинальной встречи на US Open теннисисток Виктории Азаренко (Беларусь) и Марии Шараповой (Россия) в российских и белорусских СМИ освещался по-разному. Российские Интернет-издания сообщили о неудаче своей соотечественницы: М. Шарапова уступила В. Азаренко в полуфинале US Open (www.sport.rbc.ru); Мария Шарапова уступила белоруске Виктории Азаренко в полуфинале Открытого чемпионата США (www. gazeta. ru); Шарапова проиграла Азаренко в полуфинале US Open (www.infox.ru). Белорусские электронные СМИ рассказали об очередной победе первой ракетки мира: Азаренко победила Шарапову и вышла в финал US Open (www.telegraf.bv); Виктория Азаренко обыграла Марию Шарапову в полуфинале Открытого чемпионата США (www. news.open.bv); Азаранка обыграла Шарапаву i выйшлау фтал US Open (www.euroradio.bv).

Финальная встреча на US Open В. Азаренко и С. Уильямс, завершившаяся победой американки, в российских и украинских СМИ подавалась с профилированием имени победительницы (С. Уильямс обыграла В. Азаренко в финале US Open (http://sport.rbc.ru)), а чаще - без упоминания имени ее соперницы, как результат завершившегося события: Серена Уильямс выиграла открытый чемпионат США (www.newsru.ru); Серена Вільямс - чемпіонка відкритого чемпіонату США з тенісу-2012 (http://podrobnosti.ua). Белорусские СМИ также избегали конверсных структур с двумя участниками, но уже из естественной солидарности с соотечественницей: Минчанка Виктория Азаренко остановилась в шаге от главного титула крупного теннисного турнира «US Open» (http://017.bv - сайт города Минска); Жертва Черной пантеры. Виктория Азаренко не сумела выиграть второй турнир Большого шлема в нынешнем сезоне (http://telegraf.bv). А в газете «СБ. Беларусь сегодня» вышла статья под заголовком Азаренко победила себя, но проиграла Вильямс (http://sb.bv/post/136319/). В такой необычной конструкции один субъект (В. Азаренко) является конверсантом и первой, и второй структур. И здесь двуплановость конверсива используется как средство эмоциональной выразительности, правда, на наш взгляд, эмоциональная выразительность была бы сильнее, если бы автор использовал восходящую градацию: Азаренко проиграла Вильямс, но победила себя.

2. Снятие актуализиции. Далеко не всегда формирование мнения аудитории связано только с профилированием того или иного участника ситуации. В запасе у СМИ есть иные формы скрытого воздействия. Ведь автор текста определяет еще и ту информацию (место, время, условия), на которую следует обратить внимание аудитории или, наоборот, скрыть, вуализировать.

Например, подписание «Газпромом» и госкомитетом по имуществу Беларуси договора купли-продажи 50% акций «Белтрансгаза» имело свою специфику в изложении российских и белорусских электронных СМИ (напомним, что до того половина акций «Белтрансгаза» уже принадлежала российской компании). В день заключения сделки в заголовках и подзаголовках статей, посвященных этому событию, российские Интернет-издания, как правило, акцентировали сам факт перехода «Белтрансгаза» в собственность «Газпрома»: «Газпром» купил «Белтрансгаз» целиком (www.lenta.ru); «Газпром» подписал контракт с Лукашенко: 100% «Белтрансгаза» в обмен на дешевый газ (www.gazeta.ru); «Газпром» целиком купил белорусский «Белтрансгаз» (www.km.ru); Белтрансгаз окончательно перешел Газпрому (www.kp.ru); РФ и Белоруссия подписали контракт, Газпром овладел «Белтрансгазом» (www.top.rbc.ru). В то же время белорусские электронные СМИ часто указывали стоимость сделки, т.е. факт получения белорусской стороной денег и скидок на газ: «Газпром» заплатил за 50% акций «Белтрансгаза» $2,5 млрд (www.belta.bv); ОАО «Белтрансгаз»: продано! По договору купли-продажи 50% акций ОАО «Белтрансгаз» «Газпром» заплатит 2,5 млрд. долларов (www.bdg.bv); Белтрансгаз продан, газ для Беларуси в 2012 г будет стоить $165,6 за тысячу кубометров (www.tut.bv).

Еще один пример конструирования медиареальности - манипуляция с видеоматериалом: различными ракурсами и планами.

Так, например, две конверсные структуры стали заголовками и определили содержание двух видеоматериалов, в которых сообщалось об аварии на канализационном коллекторе в г. Борисове. Весь Борисов остался без воды из-за аварии - такой фразой начинался сюжет информационной программы «Новости региона» (4.09.12, 15:30, телекомпания «Скиф», г. Борисов). Авторы сюжета сделали акцент на проблему общегородского масштаба, затронувшую каждого жителя города. Сюжет начинался планами города, затем зритель увидел место аварии, где работает бригада специалистов коммунальной службы; далее следовали планы магазинов, в которых жители города запасались питьевой водой. Завершили сюжет городского телеканала интервью борисовчан, высказывающих свое мнение о сложившейся ситуации.

Вечером того же дня (в 17:20) в информационном выпуске «Міншчьша» общенационального телеканала «Столичное телевидение» сообщили, что Авария на канализационном коллекторе оставила без воды жителей Борисова. С помощью видеоряда (здание, возле которого раскопана земля, экскаватор, люк коллектора, коммунальщики, работающие возле труб) ситуация была подана как локальная, небольшой инцидент, не влияющих на жизнь города. В конце сюжета заместитель председателя Борисовского райисполкома (также снят на месте аварии), сообщил, что ситуация находится под контролем, и в случае необходимости будет организован подвоз воды.

Так две конверсные структуры (с конверсантами Борисов (жители Борисова) и авария) в сочетании с соответствующим видеорядом определили различные способы представления одной и той же ситуации.

3. Привлечение внимания аудитории. Выбор одной из двух конверсных структур может существенно повлиять на подачу события и, соответственно, - на восприятие его слушателем (читателем). Свою роль в конструировании медиареальности играют и грамматические конверсивы, представляющие корреляцию активной и пассивной конструкций.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 


Похожие статьи

А П Загнітко - Лінгвістичні студії