А П Загнітко - Лінгвістичні студії - страница 30

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 

(26) Сполаште спо]еве капака]е продужила деблом оловком скоро до уши]у.

Вживання прийменника до з іменником або займенником поширюється на зв'язки, які первинно реалізуються давальним відмінком іменної частини мови.

(27) Пес так старанно охороняв хату, що до нас перестали приносити пошту. (•—...нам перестали приносити пошту.)

Орієнтація (напрямок)

До може вживатися на означення орієнтації траєктора (характеристика розташування або напрямку дії) стосовно об'єкта (28) чи певного локуму2 (29).

(28) а. У кімнаті стіл зсунений так, що, сидячи при нім, С. одночасно сидів боком до клавіатури старезного фортепіано.

б. Він стояв спиною до мене.

в. Комп'ютер був повернений до нього боком, тому він зміг побачити, що Лариса читає його оповідання.

г. Планови тих зграда, путеви ко]и воде до пих, тихов распоред и инвентар испутава]у веки део поменутих свезака.

(29) Раптом автобус звернув до гір. ЧАСОВІ ВІДНОШЕННЯ

Перетворення типу "простір — час" є основним шляхом семантичного розвитку багатьох прийменників [див. Загнітко 2007: 134]. Прийменник до також вживається на позначення часових меж, оскільки сприйняття

2 Термін локум вживається у розумінні М. Всеволодової [1982: 6], на позначення певного просторового орієнтира, обмеженого місця у просторі, з яким будь-який предмет, дія (подія), ознака знаходиться у відношеннях співположення.часу відбувається в термінах простору. До може позначати проміжок часу, вказуючи кінцеву межу, тобто орієнтиром є конкретний момент, хоча розуміється тривання. Орієнтир у таких відношеннях може виражатися лексичними одиницями з темпоральним значенням (30) або ж називати подію, яка є завершальним етапом тривалого процесу (31).

(30) а. Взуттєвий відділ працює до шостої години.

б. Радила]е у друго] смени и оста]ала до дубоко у нок.

в. Она je поставила кути]у с машницом на цртаки сто ко]и ]е до недавно припадао теноме мужу и иза!)е из стана.

г. До сада су га одбиле толике муштерще.

(31) а. А незадовго до його смерті навіть ходили вдвох кілька разів на варену кукурудзу з яблучним вином.

б. Через часту зміну шкіл тато до кінця життя на початку речення писав Е обратноє.

в. Прао ]е чарапе снегом, пио ча] од снега и чистио снег тако да ]е до кра]а зиме проглашен за на]болег у смени.

Крім того, часові відношення можуть реалізуватися в еліптичних конструкціях, де формально орієнтиром виступає другий суб'єкт. У випадку (32) до з займенником мене вказує на час, певний проміжок часу між прибуттям на визначене місце "його" і "я".

(32) Він був на місці задовго до мене. АБСТРАКТНІ ВІДНОШЕННЯ Об'єкт

Семантична компонента мети слугує основою для поширення вживання прийменника до у поєднаннях, в яких орієнтиром виступають різні об'єкти, увага траєктора до яких (траєктором є людина) відіграє важливу роль. Відбувається зорове сприйняття траєктором фізичного об'єкта (33); погляд концептуалізується як шлях до певної мети (орієнтира):

(33) Весь цей час я придивлявся до трави і молодого листя, щоби переконатися, що на Кавказі все інакше.

У (34) спостерігаємо зближення орієнтира і траєктора, внаслідок якого орієнтир стає невід'ємною частиною екзистенції траєктора (траєктором, безумовно, виступає людина, рідше - інша жива істота). Траєктор виконує ментальну дію стосовно до орієнтира.

(34) а. Під час відряджень ми звикли до кофеїнових драже. б. Тета Міра привчила нас з братом до ґрейпфрутів.

Орієнтир концептуалізує втілену ментальну сутність, а прийменник - звернення до втілення ментальної сутності з метою взаємодії з нею. Траєктором може бути як особа (35), так і абстрактне поняття (стан, почуття (36) чи результат ментальної діяльності (37)).

(35) а. У його бейсболці був приклеєний папірчик з написом латинкою - дорогая, під'їжджаючи до дівчат, він кланявся, знімав шапку і вичитував слово, яке ніяк не міг запам'ятати.

б. Ми записалися на прийом до лікаря.

в. Тоді молодик звернувся до сусіднього віконечка.

г. Після Бродів він пішов додому, але дорогою потрапив до рук мобілізаційній комісії, яка йшла відразу за військами і забирала галицьких чоловіків на фронт.

(36) Та прича говори о лепим преткитама Витаче Милут, касни]е госпоже Разин, о тиховим лубавима, о грофицама Жевуским и Амалщи Ризник младо], и до Разина дошла од Витачине бабе.

(37) Шта су наше успомене и лубави до наша деца на неком другом свету? Наслідок

Результат певних дій траєктора (38) або наслідок незалежних від траєктора подій (39) може виконувати роль орієнтира.

(38) На ко]и начин]е од те и такве куповине арх. Разин дошао до угледа и богатства та прича не каже.

(39) Тета Міра ціле життя пила дуже багато води, і ця заборона і страждання сестри призвели до цілковитої неможливості ковтання.

Подія

Далі значення прийменника до розвивається, поширюючи відношення ТРАЄКТОР РУХАЄТЬСЯ У НАПРЯМКУ ДО ОРІЄНТИРА таким чином, що орієнтир називає певну подію, яка відбуватиметься з траєкторм.

(40) а. З найближчими приятелями ми почали якраз перед тим готуватися до перевороту, який мав вивільнити Західну Україну від радянського союзу.

б. Якогось року в їхньому класі стало на шість хлопців менше - троє загинули у поножовщині, а інших трьох присудили до розстрілу за численні розбої з убивствами.

в. Юрко хотів пофотографувати кілька старих будинків, призначених до знесення. Ментальна дія

Когнітивна діяльність людини структурується в свідомості носіїв української та сербської мов у термінах простору. Ментальні дії, для розвитку яких потрібен певний проміжок часу, на основі ознаки 'тривання' так само, як і час, концептуалізуються як шлях з відправною точкою і цільовим пунктом. Орієнтиром є когнітивний наслідок розумових операцій.

(41) а. Після довгих виснажливих пошуків ботаніки дійшли до висновку, що такий вид взагалі не міг існувати у цій місцевості.

б. Госпо^ица Амали]а ]е рано дошла до заклучка да негде у I веку наше ере отприлике, мешате религи]а довело до]едног слободног прожимапа различитих кулинарских традици]а Средоземла. Міра, ступінь

Оскільки прийменник до концептуалізує відношення з кінцевим пунктом, його значення поширюється до вираження міри і ступеня ментальних дій, когнітивної інформації та ін.

(42) Намена ових свезака, упркос томе што нам]е до танчина познат садржа] три, ни]е сасвим]асна.

(43) Била ]е пуна до таванице истори]а кулинарске вештине, расправа о верским забранама у вези с исхраном.

Кількісне значення

Нумеральне і ненумеральне кількісне значення також характерне для конструкцій з до, особливо у поєднанні з прийменником від / од. Можуть бути задіяні концепти як лінійної (44, 45), так і нелінійної системи виміру (47) [детальніше див. Стш'овип 2006: 102-109]. Кількісне значення характерне для конструкцій, які експлікують просторові (44), часові (45) й абстрактні (46) відношення.

(44) Найбільш високі хвилі, до 30-40 метрів, утворюються біля крутих берегів.

(45) а. У той час можна було простояти в черзі до восьми годин - чим не повноцінний робочий день? б. Потребно да од грозда до шампатца у чаши про^е до пет година.

(46) а. За ту контрольну роботу можна було набрати до 30 балів. б. Прошао]е сва звата до редовног професора.

(47) У те сво]е омилене свеске великих размера он ]е годинама уносио белешке и друго од знача]а за тегов приватни, а не пословни живот до архитектонских планова.

ПРИЙМЕННИК КОД

П. Піпер підсумував, що для вираження основного значення прийменника код 'невелика відстань' між траєктором і орієнтиром у сербській мові використовується досить велика кількість лексичних елементів і сполучень [Piper 2001: 78-79]. Можливо, це є однією з причин того, що код має менш розгорнуту мережу значень, порівняно з до. У цьому дослідженні також розглянемо семантичні відношення, які профілюються прийменником код у конструкціях, представлених у зібраному матеріалі.

Екстралокалізація

В основному статичний аспект просторових відношень реалізується у конструкціях за схемою ТРАЄКТОР ЗНАХОДИТЬСЯ БІЛЯ ОРІЄНТИРА, у зовнішньому просторі, який оточує орієнтир -екстралокалізація [Piper 2001: 69]. Орієнтир є конкретним об'єктом - предметом або живою істотою:

(48) а. У далини су се видели код цркве, као стадо на паши, бели крстови гробла.

б. Тог дана код продавнице новина на углу уочила ]е отменог господина у зимском капуту бо]е црнога лака.

(49) а. Нисам ли овде код вас заборавио синок]едан пакетик уви]ен у златну харти]у?

б. Године 1825. она ]е у Одеси и на Криму код млаёе сестре, треке грофице Жевуске, срела песника Адама Мицкевича, и он]о]]е посветио сво]е на]лепше лубавне сонете.

У (48) і (49) траєктор насправді локалізується у найближчому просторі, який оточує орієнтир.

Інтралокалізація

Значення тривалого перебування у певному місці експлікується прийменником код у поєднанні з локумом, при чому є додаткове значення включення: траєктор локалізується повністю або частково у просторі орієнтира (в межах орієнтира). У (50) локум є обмеженим просторовим об'єктом, на відміну від (51), де локум не має чітко визначених меж.

(50) Око поноки код купе, или тачни]е испред изна]мленога стана, он на!)е сво] телефон избачен на степениште.

(51) Ви]угали су узводно дуж десне обале Дунава и за]азили ветрове код ушпа Саве.

Значення руху з метою локалізуватися поряд з орієнтиром властиве конструкціям з прийменником код і динамічним дієсловом, орієнтиром у такому випадку виступає певна особа (52). Прийменник код передає значення близькості, яка має місце тривалий проміжок часу; прийменник до теж має значення тривання, але короткого (23).

(52) Хокете да домете на Бадте вече код мене да]е причувате?

(53) Данас идем код мог српског при]атела.

Прийменник код у (53) завдяки вживанню разом з динамічним дієсловом идем набуває додаткового значення напрямку, але імпліцитно код вказує на певну подію, яка відбуватиметься з траєктором поряд із зазначеним орієнтиром; і це значення є пріоритетним порівняно з вираженим значенням напрямку.

Отже, для прийменника до в українській й у сербській мовах характерна складна і розгалужена мережа значень, яка розвивається за рахунок здатності прийменника вживатися зі словами різного смислового навантаження, так, первинне просторове значення напрямку (дистанції) стає актуальним не тільки для відношень між фізичними об'єктами, розташованими певним чином у просторі, а й для часових, процесуальних і ментальних концептів, які задіюються відповідними контекстуальними елементами у прийменникових конструкціях на сучасному етапі розвитку мов.

Прийменник код сербської мови має менш розгалужену систему значень, на нашу думку, тому, що значення 'невелига відстань' профілюється більшою кількістю лексичних елементів, кожен з яких може розвивати різні додаткові значення, а їх дублювання за допомогою інших елементів не є необхідним, а навіть зайвим. Крім того, загальний критерій дистанції у будь-якому випадку є вживанішим, і ті додаткові відношення, які профілюються прийменником до, актуальні й для значення малої відстані. Представляється, що задля збереження когнітивних зусиль метафоричний розвиток відношень прийменника з більш загальним просторовим значеням є достатнім, й утворення аналогічних відношень для прийменника з вужчим просторовим значенням не набуває необхідності.

Дослідження проводиться в межах дисертаційної роботи, яка передбачає визначення семантичних відношень, які репрезентують прийменники, у системах англійської, сербської та української мов задля з'ясування механізмів сприйняття і пізнання навколишнього світу та репрезентації знань засобами національних мов. Якщо дослідження прийменникової системи англійської мови у когнітивному аспекті на сьогодні досягає значного рівня, то для української і сербської мов наукові пошуки такого типу знаходяться лише на початковому рівні. Спираючись на положення англомовних досліджень, маємо на меті прослідкувати семантичні відношення первинних простих прийменників у названих мовних системах як одну із репрезентацій сприйняття простору.

Література

Вихованець 1980: Вихованець, І.Р. Прийменникова система української мови [Текст] / І. Р. Вихованець. -

К. : Наукова думка, 1980. - 288 с.

Всеволодова 1982: Всеволодова, М.В. Способы выражения пространственных отношений в современном русском языке [Текст] / М. В. Всеволодова, Е. Ю. Владимирский. - М. : Русский язык, 1982. - 264 с.

Загнітко 2007: Загнітко, А. Синтагматика прийменників зі значенням мети [Текст] / А. Загнітко, Н. Загнітко // Лінгвістичні студії : Зб. наук. праць. Випуск 15 / Укл. : Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. -

Донецьк : ДонНУ, 2007. - С. 131-142.

ИвиП 1999: Ивип, M. О реченицама типа Отишла ]е код ма_іке / Отишла ]е до ма_іке / [Текст] / М. ИвиП // Лингвистички огледи, три. - Београд (Библиотека ХХ век), 1999. - С. 79-84.

Конюшкевич 2007: Конюшкевич, М. Белорусские предлоги и их аналоги: принципы атрибуции при формировании реестра [Текст] / М. И. Конюшкевич // Лінгвістичні студії : Зб. наук. праць. Випуск 15 / Укл. : Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНУ, 2007. - С. 142-149.

Орленко 2012: Орленко, О.В. Метафорическое переосмысление локативного предлога в (на материале украинского, сербского, английского языков) [Текст] / О. В. Орленко // Пятая международная конференция по когнитивной науке : Тезисы докладов : В 2 т. Т. 1. Калининград, 18-24 июня 2012 г. - Калининград, 2012. -

С. 564-565.

Стщовип 2006: Стщовип, Р. Семантичко-синтаксичке одлике конструкцща с предлозима од-до у мейусобно.] корелацш'и [Текст] / Р. СтщовиП // Іужнословенски филолог. - 2006. - № 62.- Pp. 93-112. - Access mode : URL :

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0350-185X/2006/0350-185X0662112S.pdf. - Title from the screen.

СУМ 1971: Словник української мови : В 11 -ти томах [Текст] / Гол. ред. І. Л. Білодід. - Т. 2. - К. : Наукова думка, 1971. - 550 с.

Evans and Tyler 2004: Evans, V., Tyler, A. Rethinking English "Prepositions of Movement" : The Case of To and Through [Text] / V. Evans, A. Tyler // Adpositions of Movement (Belgian Journal of Linguistics, 18) / H. Cuyckens, W. de Mulder, T. Mortelmans (Eds.). - Amsterdam : John Benjamins, 2004. - Pp. 247-270. - Access mode : URL :

http://www9.georgetown.edu/faculty/tyleran/Rethinking%20English%20prepositions%20of%20movement.pdf. - Title from the screen.

Herman 1999: Herman, D. Spatial Cognition in Natural-Language Narratives [Text] / D. Herman // Processings of the AAAI Fall Symposium on Narrative Intelligence. - MenloPark, CA : AAAI Press, 1999. - Access mode : URL : http://www.cs.cmu.edu/~michaelm/nidocs/Herman.pdf. - Title from the screen.

Langacker 2000: Langacker, R. Grammar and Conceptualization [Text] / R. Langacker. - Berlin - New York : Walter de Gruyter, 2000. - 427 pp.

Langacker 2007: Langacker, R. Ten Lectures on Cognitive Grammar [Text] / R. Langacker. - Beijing : Foreign Language Teaching and Research Press, 2007. - 442 pp.

Levinson 2003: Levinson, S.C. Spatial language [Text] // Encyclopedia of cognitive science / L. Nadel (Ed.). -London : Nature Publishing Group, 2003. - Pp. 131-137.

Piper 2001: Piper, P. Jezik i prostor [Text] / P. Piper. - Drugo, dopunjeno izdanje. - Beograd (Biblioteka XX vek), 2001. - 270 c.

Tyler and Evans 2003: Tyler, A., Evans, V. The Semantics of English Prepositions : Spatial scenes, Embodied Meaning and Cognition [Text] / V. Evans, A. Tyler. - Cambridge : Cambridge University Press, 2003. - xii+254 pp.

Исследуется употребление украинского предлога до и сербских предлогов до и код. Целью исследования является изучение концептуального содержания этих предлогов и семантических отношений, которые имипрофилируются. Описаны основные метафорические связи между репрезентативными смыслами предлога до в украинском и сербском языках.

Ключевые слова: предлог, семантические отношения, профилирование, метафорические связи, концептуальное содержание.

The author studies the use of the Ukrainian preposition до and the Serbian prepositions до and код. The aim is to reveal the conceptual content of these prepositions and semantic relationships they profile. The basic metaphorical relations between representative senses of the preposition до in Ukrainian and Serbian have been under consideration.

Keywords: preposition, semantic relationships, profiling, metaphorical relations, conceptual content.

Надійшла до редакції 8 вересня 2012 року.

Анна Ситарь, Екатерина Виноградова

УДК 81-116.3

УКРАИНСКИЕ И РУССКИЕ СТРУКТУРНО-СЛОЖНЫЕ НЕМОТИВИРОВАННЫЕ ПРЕДЛОГИ: ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА, ОПИСАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

У статті виділено особливу групу структурно-складних немотивованих прийменників, яка включає контамінації немотивованих прийменників незалежно від їхнього написання; цю групу прийменників зіставлено на матеріалі української та російської мов; виявлено особливості українських прийменників аналізованої групи; виділено типи значень, які можуть передавати українські структурно-складні немотивовані прийменники, що містять у своїму складі прийменник по; подано типи відповідностей українських прийменників аналізованої групи в російській мові; наведено системні можливості російської мови в полі структурно-складних немотивованих прийменників (реальні ненормативні вживання).

Ключові слова: зіставлення, об'єктивна граматика, одиниця прийменникового типу, прийменник, прийменник-зрощення, російська мова, структурно-складний немотивований прийменник, українська мова, функційна граматика.

В последнее время внимание лингвистов приковано к служебным единицам языка, в частности, к единицам, способным выступать в функции предлогов [Исследования 2000; Крейдлин 1994] и др. Специалисты обращаются как к анализу конкретных единиц [Архипов 2009; Плунгян, Рахилина 1996], так и изучают категорию в целом [Селиверстова 1999, 2001; Солоницкий 2003] и в различных ракурсах [Галактионова 2007; Гецова 2004; Логинова 2010] и др.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 


Похожие статьи

А П Загнітко - Лінгвістичні студії