А П Загнітко - Лінгвістичні студії - страница 35

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 

укр. що за чортивиння (чортівня)! грубо 'уживається для вираження незадоволення, обурення або здивування з приводу кого-, чого-небудь', погибелі нема (немає) лайл. 'уживається як лайка для вираження крайнього незадоволення ким-небудь і виявлення недобрих побажань комусь'

ФО зі

структурою речення

63

5

307

19

англ. one's monkey is up розм. 'він (вона і т. д.) розлютився, розсердився, скипів', one' s eyes are bigger than one's belly 'завидющі очі' укр. холодна жаба сидить під серцем 'кого-небудь охоплює   почуття   страху,   передчуття чогось поганого, неприємного', очі сльозами сходять 'хто-небудь часто плаче від горя, життєвих труднощів'

Усього 1238       100       1652 100

Як показують результати аналізу, в англійській мові продуктивнішими є ФО зі структурою словосполучення (англ. - 80%, укр. - 59%). Вигукові ФО (укр. - 22%, англ. -15%) та ФО зі структурою речення (укр. - 19%, англ. - 5%) частіше вживаються в українській мові.

2.2. ФО зі структурою словосполучення в обох мовах представлені дієслівними, субстантивними, ад'єктивними, адвербіальними одиницями (див. табл. 2).

Таблиця 2

Структурні типи ФО на позначення негативних емоцій зі структурою словосполучення в англійській та українській мовах

Англ. мова Укр. мова

Тип структури

К-ть ФО, од.

К-ть ФО, %

К-ть ФО, од.

К-ть ФО, %

Приклади

Дієслівні ФО

719

73

789

80

англ.  be sick at heart 'тужити, горювати, відчувати нудьгу'

укр. хилити голову 'журитися, піддаватися почуттю     сильного     душевного болю, безнадійності'

Субстантивні ФО

160

16

66

7

англ. low spirits 'зневіра, сум, нудьга'

укр. кисла міна 'невеселий, незадоволений і

т.ін. вираз'

Ад'єктивні ФО

55

5

66

7

англ. as sore as a boil 'дуже злий, злий як собака'

укр. як (мов, ніби і т.ін.) скупаний у мертвій воді 'пригнічений, сумний, невеселий'

Адвербіальні ФО

56

6

59

6

англ. out of sorts 'в поганому гуморі' укр. під сердиту годину 'спересердя'

Усього

990

100

980

100

 

Як видно з таблиці 2, в обох мовах кількісно превалюють дієслівні ФО (англ. - 73% ФО, укр. - 80% ФО від загальної кількості ФО зі структурою словосполучення, наприклад, англ. give smb the cold shoulder 'неприязно ставитися (до когось)'; укр. дивитися зашморгом жарт. 'виражати поглядом велике незадоволення ким-, чим-небудь, мати сердитий вигляд'). Як показують результати аналізу, кількість субстантивних ФО в англійській мові (16%, наприклад, a bundle of nerves 'клубок нервів, самі нерви') більш, ніж вдвічі перевищує кількість українських ФО відповідного типу структури (7%, наприклад, скрегіт зубовний 'гнів, лють, розлюченість'). Ад'єктивні та адвербіальні ФО складають найменшу кількість в мовах зіставлення. Ад'єктивні ФО представлені 5% ФО в англійській мові (наприклад, hot under the collar 'розлючений, обурений, оскаженілий') та 7% ФО в українській мові (наприклад, підшитий собаками 'дуже злий'). Кількість адвербіальних ФО у мовах аналізу збігається (6%), наприклад, англ. all of a shake 'тремтячи', укр. над душею 'набридливо, невідступно'.

Серед дієслівних ФО активними структурними моделями в англійській мові виступають V + N + N (give smb the blues 'наводити нудьгу на когось')^ + N (hit a nerve 'зачепити болюче місце') та поширений варіант цієї структури V + N's + N (rouse smb's bile 'розлютити, розсердити когось'), V + N + Prep + N (frighten the daylight(s) out of smb 'страшенно налякати когось, перелякати когось до нестями'). Поширеними структурними моделями, за якими будуються номінативні ФО, є N + Prep + N a pain in the neck 'набридлива, докучлива людина' та Adj + N a bitter pill 'гірка пілюля, образа, приниження, з яким треба миритися'.

Частотними структурами, за якими утворюються дієслівні ФО в українській мові, виявлені V + N (або її варіант N + V, який не виявлено в англійській мові, що пояснюється фіксованим порядком слів в англійській мові), наприклад, опустити / опускати вуха 'впасти у відчай, засмутитися', химороду химородити 'виявляти незадоволення, вередувати', V + Prep + N, наприклад, брати / взяти в штики 'вороже, неприязно реагувати на кого-, що-небудь, чинити опір комусь, чомусь', V + N + Prep + N заганяти /загнати душу в п 'яти 'дуже лякати кого-небудь, викликати почуття страху'. Номінативні ФО активно організуються за моделлю Adj + N: недобра сила 'те, що приносить людям нещастя, горе', болюче місце 'те, що найбільше турбує когось, що є причиною чиїх-небудь переживань, неприємностей і т.ін.'. Поширеними структурами, за якими організуються ад'єктивні ФО, виступають компаративна структура (як неживий 'приголомшений чим-небудь, дуже наляканий, вражений, схвильований, заціпенілий') та сполука дієприкметника та іменника в орудному відмінку (підшитий собаками 'дуже злий'). Серед ФО адвербіального типу поширені компаративні структури, наприклад, як у лихоманці 'у постійній тривозі; неспокійно' .

2.3. Переважна більшість англійських ФО зі структурою речення за своєю комунікативною спрямованістю - це стверджувальні речення (наприклад, one' s nerves will crack 'нерви не витримають' , it makes one sick to hear, see etc. 'вуха в'януть, очі б не дивилися, огидно чути, дивитися тощо'). Усі ФО цього типумають структуру двоскладного речення, що пояснюється структурною повнотою англійського речення. Зафіксована одна ФО зі структурою питального речення: What's eating you? 'Що тебе непокоїть, хвилює?'.

Усі ФО зі структурою речення в українській мові організовані як прості стверджувальні речення та мають у своєму складі одиниці із структурою двоскладного та односкладного речення. ФО, організовані за схемою двоскладних речень, являють собою «бінарні утворення» або «дієслівно-субстантивні сполуки» (терміни Л.Г. Скрипник), які мають у своєму складі іменник і узгоджене з ним дієслово або прикметник чи іменник: очі вилазять 'кому-небудь неприємно, незручно, совісно і т.ін. від чогось', життя немиле 'хто-небудь не хоче жити, все йому байдуже, ніщо не радує', діло труба 'зовсім погано комусь; у когось дуже погані, зовсім безнадійні справи'. Незначна кількість аналізованих ФО мають непрямий порядок слів: спопеляється / спопелилося серце 'хто-небудь зазнає великих душевних страждань'. Поруч із двоскладними ФО є й такі, що співвідносні з односкладними реченнями, більшість яких - дієслівні безособові, наприклад, гірко на серці (на душі) 'кому-небудь дуже прикро, досадно', дісталося перцю з квасом 'хто-небудь зазнав багато горя, страждань, перебував у скрутному становищі'. В окрему групу фразеологізмів, організованих за моделлю речень, можна виділити одиниці, які, включаючи до свого складу підрядні сполучники, за формальними ознаками нагадують підрядні речення, наприклад, як мила ковтнув 'хто-небудь у поганому настрої' , хоч під стіл лізь 'неприємно, соромно у зв'язку з чим-небудь; дуже незручно' .

2.4. Дослідження особливостей структури вигукових ФО в англійській мові показує, що структурно вигукові ФО не є однорідними, вони поділяються на ФО зі структурою словосполучення (89 ФО, 48% від загальної кількості вигукових ФО, наприклад, dear me! 'оце так!, Боже мій!' (вигук здивування, обурення, жалю), holy cow! 'Боже мій!, Батечки!') і ФО зі структурою речення (97 ФО, 52%). Вигукові ФО зі структурою речення мають будову стверджувального (I, he etc. should see one father / further first 'хай він, вона і т.д. забирається до всіх чортів, під три чорти'), питального (what do you know (about that / this)? амер., розм. 'можете уявити собі щось подібне?'), окличного (I'll be a monkey's uncle! old-fashioned 'Оце так!'), спонукального (get knotted! розм. 'забирайся геть!, іди до біса!') речення.

В українській мові вигукові ФО також будуються як словосполучення (139 ФО, 38% від загальної кількості вигукових ФО, наприклад, чортів пеньок 'уживається як лайка і виражає незадоволення ким-небудь') та речення (226 ФО, 62%, наприклад, лиха (вагова, вража і т.ін.) мати (матір) знає (зна) фам. 'уживаєтсья для вираження незадоволення ким-, чим-небудь'). З погляду повноти речення ФО розподіляються на повні (ледащо носить фам. 'уживається для вираження незадоволення тим, хто невчасно або довго ходить, їздить, перебуває де-небудь') та неповні еліптичні (хоч вішайся 'уживається для вираження відчаю, безсилля у зв'язку з нудьгою, неможливістю у зв'язку з нудьгою, неможливістю знайти вихід з важкого становища'). За своєю комунікативною спрямованістю ФО групи мають структуру стверджувального ([ось] я тобі (вам і т.ін.) дам 'уживаєтсья для вираження великого незадоволення чиїми-небудь діями, вчинками, словами та погрози покарати його'), заперечного (не взяв ворог (враг) 'уживається для вираження захоплення, здивування з якого-небудь приводу або незадоволення кимсь, чимсь'), окличного ([що] я сказав! 'уживається для вираження нетерпіння, роздратування тим, що не виконують щойно віддане розпорядження'), спонукального (бий тебе (його і т.ін.) коцюба лайл. 'уживається для вираження незадоволення, обурення', бодай (щоб) добра (долі) не було лайл. 'уживається як прокляття і виражає надзвичайно велике незадоволення, обурення з приводу когось, чогось'), питального (що за птиця? зневажл. 'уживається для вираження зневаги, приниження і т.ін. кого-небудь') речення. Слід зазначити, що найбільш поширеним типом є спонукальні речення, що можна пояснити їхнім функціональним призначенням - виразити недобрі побажання, прокльони на адресу людини / об'єкту тощо, які викликають негативні емоції.

3. Висновки

Аналіз фактичного матеріалу з точки зору структури показує, що ФО на позначення негативних емоцій в англійській та українській мовах розподіляються за структурними типами нерівномірно. В англійській мові більш продуктивними є ФО зі структурою словосполучення (англ. - 80%, укр. - 59%). Вигукові ФО (укр. -22%, англ. -15%) та ФО зі структурою речення (укр. - 19%, англ. - 5%) частіше вживаються в українській мові. Провідне місце в мовах дослідження займає дієслівна фразеологія, оскільки більш природним прагненням представників мов є не стільки номінація негативних емоцій, а скоріше опис власного стану переживання негативних емоцій. Яскраво міжмовні розбіжності спостерігаються у значній кількісній перевазі субстантивних ФО англійської мови над українськими одиницями відповідного класу. Перспективним постає дослідження особливостей функціонування ФО, що позначають негативні емоції, у текстовому просторі.

Література

Авксентьев 1987: Авксентьев, Л.Г. Семантична структура фразеологічних одиниць сучасної української мови та особливості їх формування [Текст] / Л. Г. Авксентьєв // Мовознавство. - 1987. - № 1. - С. 43-46.

Алефиренко 2008: Алефиренко, Н.Ф. Когнитивно-синергетическое освещение процессов неофразеорлогизации [Текст] / Н. Ф. Алефиренко // Фразеология и слово в национально-культурном дискурсе (лингвистические и методические аспекты) : Междунар. научно-практ. конф., посвященная юбилею д. ф. н., проф. А. М. Мелерович (Кострома, 20-22 марта 2008 г.). - М. : «Элпис», 2008. - С. 23-28.

Алефиренко 2009: Алефиренко, Н.Ф., Семененко, Н.Н. Фразеология и паремиология [Текст] / Н. Ф. Алефиренко, Н. Н. Семененко. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 344 с.

Амосова 1963: Амосова, Н.Н. Основы английской фразеологии [Текст] / Н. Н. Амосова. - Л., 1963. -

208 c.

Арнольд 1986: Арнольд, И.В. Лексикология современного английского языка [Текст] / И. В. Арнольд. -М. : Высш. шк., 1986. - 295 с.

Баранов, Добровольский, 2008: Баранов, А.Н., Добровольский, Д.О. Аспекты теории фразеологии [Текст] / А. Н. Баранов, Д. О. Добровольский. - М. : Знак, 2008. - 656 с.

Виноградов 1977: Виноградов, В.В. Об основних типах фразеологических единиц в русском языке [Текст] / В. В. Виноградов // Избр. тр. : Лексикология и лексикография. - М. : Наука, 1977. - С. 140-161.

Добровольский, Караулов 1993: Добровольский, Д.О., Караулов, Ю.Н. Идиоматика в тезаурусе языковой личности [Текст] / Д. О. Добровольский, Ю. Н. Караулов // Вопросы языкознания. - 1993. - № 2. - С. 5-15.

Жуков, Жуков 2006: Жуков, В.П., Жуков, А.В. Русская фразеология [Текст] / В. П. Жуков, А. В. Жуков. -М. : Высшая школа, 2006. - 408 с.

Красавский 2001: Красавский, Н.А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах [Текст] / Н. А. Красавский. - Волгоград : Перемена, 2001. - 495 с.

Кунин 1970: Кунин, А.В. Английская фразеология (теоретический курс) [Текст] / А. В. Кунин. - М. : Высшая школа, 1970. - 344 с.

Кунин 1977: Кунин, А.В. Замена компонентов фразеологизмов как стилистический прием [Текст] /

A. В. Кунин // Иностранные языки в школе. - 1977. - № 2. - С. 3-12.

Кунин 1996: Кунин, А.В. Курс фразеологии современного английского языка [Текст] / А. В. Кунин. - М. : Высш. шк., 1996. - 381 с.

Молотков 1977: Молотков, А.И. Основы фразеологии русского языка [Текст] / А. И. Молотков. - Л. : Наука, 1977. - 283 с.

Селіванова 2004: Селіванова, О.О. Нариси з української фразеології [Текст] / О. О. Селіванова. - Київ -Черкаси : Брама, 2004. - 276 с.

Скрипник 1973: Скрипник, Л.Г. Фразеологія української мови [Текст] / Л. Г. Скрипник. - К. : Наук. думка, 1973. - 280 с.

Смирницкий 1998: Смирницкий, А.И. Лексикология английского язика [Текст] / А. И. Смирницкий. -М. : МГУ, 1998. - 260 с.

Солодуб 1990: Солодуб, Ю.П. Национальная специфика и универсальные свойства фразеологии как объект лингвистического исследования [Текст] / Ю. П. Солодуб // Филологические науки. - 1990. - № 6. -

С. 55-65.

Телия 1996: Телия, В.Н. Русская фразеология [Текст] / В. Н. Телия. - М. : Школа «Языки русской культуры», 1996. - 288 с.

Ужченко, Ужченко 2007: Ужченко, В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологія сучасної української мови [Текст] /

B. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. - К. : Знання, 2007. - 494 с.

Шанский 1985: Шанский, Н.М. Фразеология современного русского языка [Текст] / Н. М. Шанский. -М. : Высш. школа, 1985. - 160 с.

Статья посвящена сопоставительному исследованию структурных типов фразеологических единиц, обозначающих негативные эмоции в английском и украинском языках. Охарактеризованы структурные типы исследуемых единиц, названы продуктивные структурные модели

Ключевые слова: фразеологическая единица, структура, структурная модель.

The paper deals with the contrastive study of the structural types of the phraseological units denoting negative emotions in English and Ukrainian. The structural types are characterized, the productive structural models are determined.

Keywords: phraseological unit, structure, structural model.

Надійшла до редакції 16 вересня 2012 року.

РОЗДІЛ VL ФУНКЦІИНА СЕМАНТИКА ЛЕКСИЧНИХ І ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ

Ганна Бардукова

УДК 811.161.2'373.7:001.895

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКОМОВНА КАРТИНА СВІТУ У ФРАЗЕОІННОВАЦІЯХ

Досліджено поняттєвий бік фразеологічних інновацій у сучасній українській мові: за семантикою та функціями диференційовано групи й підгрупи нових фразеологізмів, визначено їхню специфіку.

Ключові слова: мовна динаміка, фраземіка, фразеологічна інновація, семантико-функційна фразеоінновація, стилістико-функційна фразеоінновація.

Людина пізнає світ за посередництва мови: нові актуальні поняття, значення і відтінки значень закономірно одержують в суспільній мовній практиці своє вираження, тобто номінуються. Ословлення є необхідною й обов'язковою умовою їх утвердження та подальшого функціонування. Найбільш оперативно й нюансовано реагує на нові номінативні й комунікативні потреби мовців в їх пізнавальній діяльності разом із лексикою фраземіка1 як одна з найбільш динамічних підсистем сист еми мови. Численні фразеологічні інновації2 - результат вербалізації коґнітивних процесів - постають в сучасній лінгвістиці як предмет різноаспектного вивчення. Так, процеси оновлення фраземіки російської мови сьогодні активно досліджують В.М. Мокієнко, А.М. Мелерович, Т.Н. Матвеєва, Л.І. Степанова, Л.П. Дядечко, Т.Г. Нікітіна та ін. Успішно розвивається й російська фразеологічна неографія. Це засвідчують лексикографічні праці А.М. Мелерович і В.М. Мокієнка "Фразеологізми в російському мовленні" (М., 1997 / 2001 р.), Л.П. Дядечко "Нове в російському та українському мовленні: Крилаті вислови" (К., 2001-2003 р.), В.М. Мокієнка "Нова російська фразеологія" (Opole, 2003 р.), колективу авторів - викладачів кафедри славістики Філософського факультету Університету ім. Палацького в Оломоуці (Чехія) - на чолі з Л.І. Степановою (ред.) "Словник нової російської лексики та фразеології" (Olomouc, 2011 р.). На жаль, поки що не створено словника нової української фразеології. Проблеми ж оновлення фраземного корпусу української мови розробляють у своїх працях І.С. Гнатюк, Є.А. Карпіловська, Ж.В. Колоїз, Л.М. Пашинська, Т.В. Цимбалюк та ін. Проте такий аспект вивчення фразеологізмів в україністиці висвітлено ще далеко не повно, тому він й до сьогодні залишається надзвичайно актуальним. Дослідження потребують мобільні ділянки фраземіки сучасної української мови, зокрема, поняттєвий бік сучасних українських фразеодевіацій-інновацій.

Отже, метою пропонованої статті є аналіз явища розширення коґнітивного простору української мови завдяки фразеологічним інноваціям. Поставлена мета зумовлює розв'язання таких завдань: 1) розгляд фразеоінновацій на позначення власне нових фактів дійсності; 2) характеристика явища експресивно-стилістичної актуалізації давно відомих реалій за рахунок фразеологічних інновацій, диференціювання їх підгруп за ступенем новизни формальної фразеоінноваційної структури; 3) підведення підсумків і окреслення перспектив дослідження.

Здійснюючи у рамах Міжнародного проекту рівневого дослідження сучасних слов'янських мов "Найновіші явища в слов'янських мовах" ("Najnowsze dzieje j^zykow slowianskich"), створеного за ініціативи проф. С. Ґайди (Ополе, Польща) під егідою Міжнародного комітету славістів, опис власне нових процесів і явищ, що характеризують фразеологічну підсистему сучасної російської мови, зокрема протягом 60-90-х рр. ХХ ст., В.М. Мокієнко диференціював за семантикою та функціями дві принципово різні групи фразеологічних інновацій3. Групу 1) семантико-функційних фразеоінновацій складають стійкі словосполуки на позначення

1 Поняття фраземіка вжито на позначення проміжної відкритої підсистеми системи мови, або ж, у термінах А.О. Білецького, релятивно трансфінітної поліномічної діасистеми, класифікаційним засобом упорядкування якої є абстрактна інваріантна емічна одиниця-конструкт - фразема (поліном) [Белецкий 1974: 24-25, 26], що перебуває в опозиції до варіантних етичних одиниць - її конкретних текстових реалізацій - фразеологізмів, або фразеологічних одиниць (ФО).

2 Як фразеологічні інновації кваліфікуємо цілком нові фразеологізми, а також фразеологізми з оновленими формою, змістом і функціональними властивостями. Фразеологічні інновації розглядаємо як тип фразеологічних девіацій - широкого спектру відхилень від фраземної, або системної фразеологічної норми, граничним виявом яких є фразеологічні помилки (повно або частково кальковані запозичення, не відповідні системі досліджуваної мови).

3 Слід уточнити, що В.М. Мокієнко, як і всі члени Петербурзького фразеологічного семінару, у своїх працях послідовно вживає термін фразеологічний неологізм: "Фразеологічні неологізми - це не зареєстровані тлумачними словниками сучасних літературних мов стійкі експресивні звороти, які або створено заново, або актуалізовано в нових соціальних умовах, або утворено трансформацією відомих раніше паремій, крилатих слів і фразем, а також сполуки, запозичені з інших мов" [Мокиенко 2003: ХІ]. Термін фразеологічна інновація науковець кваліфікує як більш широкий: ним охоплено нові за формою і / або значенням мовні й оказіональні одиниці [Мокиенко 2003: ХІ]. Ми у своєму дослідженні загалом, і у викладенні концепції В.М. Мокієнка зокрема, послуговуємося терміном фразеологічна інновація (див. виноску 2), приймаючи положення Є.А. Карпіловської про родовий статус поняття інновація, а також про поділ усіх інновацій за їх належністю до певного рівня мовної системи [Карпіловська 2008: 10]. Терміни ж неологізм і лексична інновація Є.А. Карпіловська вживає як абсолютні синоніми [Карпіловська 2008: 12]. До фразеоінновацій зараховуємо й оказіональні стійкі сполуки, адже за певних лінгвальних та екстралінгвальних умов такі одиниці нерідко набувають статусу

© Бардукова Г., 2013розділ vi. функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

власне нових явищ і фактів об'єктивної дійсності. Ця група тяжіє, отже, до сфери денотації, хоча неодмінним складником значення таких фразеологічних інновацій завжди є виразна конотативна, експресивно-оцінна, сема. І це цілком закономірно, оскільки фразеологічні інновації служать насамперед для оцінної характеристики, створенню судження про об'єкт номінації, пріоритет в позначенні ж нових об'єктів позамовної дійсності, безперечно, належить інноваціям лексичним. Таким чином, семантико-функційні фразеоінновації від своєї появи покликані виконувати в мові не номінативну, а номінативно-оцінну функцію [Мокиенко 2003: XVII-XVIII]. Складники групи 2) стилістико-функційних фразеологічних інновацій постають передусім з потреб по-новому, іншими мовними засобами позначити старі факти та явища, виконують, отже, у мові оцінну функцію й утворюють активні синонімічні ряди. Друга група фразеоінновацій належить до сфери конотації: тому на відміну від першої є більш "фразеологічною" [Мокиенко 2003: XVIII].

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 


Похожие статьи

А П Загнітко - Лінгвістичні студії