А П Загнітко - Лінгвістичні студії - страница 44

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 

Беззаперечною особливістю й унікальністю серед сучасної демократичної форми правління є наявність верхньої палати - Палати лордів (House of Lords, повна назва - The Lords Spiritual and Temporal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Parliament assembled), яка формується переважно в недемократичній формі, передаючись через спадковість. Характерно, що неодноразово Палатою громад провокувалося проведення реформи верхньої палати щодо способу отримання місця в Палаті лордів, а саме -створення виборчої системи на посаду перів. Відповідні заклики знаходимо в останній агітаційній кампанії партії Консерваторів, що на думку членів Палати громад зміцнить і піднесе демократію в країні на новий рівень: "We will work to build a consensus for a mainly-elected second chamber to replace the current House of Lords, recognising that an efficient and effective second chamber should play an important role in our democracy and requires both legitimacy and public confidence 67". Наразі налічується близько 800 перів, серед яких є герцоги, маркізи, графи, віконти, барони і єпископи, імена яких вписані в так звану "золоту книгу" англійського дворянства ("Roll"). Палата лордів виконує функцію вищої і останньої судової інстанції, розглядаючи апеляційні скарги судів Англії, Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії. Лорд-канцлер та 11 довічних перів складають судовий комітет, рішення якого іноді формують новий законодавчий документ або скасовують попередній.

Демократичні позиції Великобританії передбачають відхід від влади королівської особи із формальним збереженням свого статусу та передачею виконавчих обов'язків парламенту. Однак, більшість королівських прерогатив і керівництво над країною перейшло до королівських міністрів, тобто до прем'єр-міністра та його кабінету, який складається приблизно з 20 міністрів. Взагалі, кабінет міністрів Об'єднаного королівства схожий за принципом побудови на Кабмін України, тому що кожен із зазначених міністрів є головою певного департаменту, їм допомагають молодщі міністри. Монархом призначається прем'єр-міністр, який є лідером більшості Палати громад. Звичайно, члени кабінету визначають політику уряду і відповідальні за неї перед парламентом. Беззаперечно, можемо вважати, вектор розвитку державного устрою досліджуваної країни завжди повернений у бік розвитку демократії та свободи. Як приклад наведемо план Консервативної партії щодо зміцнення ліберальних позицій: "So we plan to change Britain with a sweeping redistribution of power: from the state to citizens; from the government to Parliament; from Whitehall to communities; from Brussels to Britain; from bureaucracy to democracy. Taking power away from the political elite and handing it to the man and woman in the street' [The Conservative manifesto 2010: 63]. Можемо простежити найвищий розвиток демократичного суспільства в наданні влади простій людині на вулиці, чого й намагаються досягти політичні сили Великої Британії. Особливістю також демократичної політики Англії є ще один центр влади - адміністративна еліта, а саме "Уайтхолл". У Британії високопоставлені чиновники - постійні заступники міністрів, які безпосередньо керують діяльністю апаратів міністерств. Характерно, що саме ці політичні діячі не змінюються відповідно до панівної верхівки, а призначення на такий пост відбувається на конкурсній основі. В обов'язки державних службовців входить багато функцій - вони консультують міністрів з питань політики, займаються складанням промов і проектів відповідей на запити членів парламенту. Така структура дещо суперечить демократичним засадам, але все ж перевірена історично у своїй ефективній роботі.

На нашу думку, неоднозначною є політика Великої Британії щодо свободи висловлювання й отримання інформації, оскільки не має окремого закону щодо захисту особистого життя та конфіденційності. Тому наявний феномен подвійного використання або, навпаки, замовчування певних фактів. Прикладом може слугувати політика засекреченості законодавчих актів, які стають відкритими після декількох років від приймання, і навпаки: приватне життя громадянина переслідується спеціальними службами, що використовують навіть ДНК: "...legislate to make sure that our DNA database is used primarily to store information about those who are guilty of committing crimes rather than those who are innocent... " [The Conservative manifesto 2010: 80]. Вважаємо, що значним кроком до укорінення демократичного ладу країни стало прийняття у 2000 році закону про інформацію (Freedom of Information Act), в якому детально описано випадки й алгоритм надання інформації, документів, законодавчих актів, а також проілюстровано моменти відхилення запиту, але все одно "in all the circumstances of the case, the public interest in maintaining the exemption outweighs the public interest in disclosing the information". (Частина 1, Ст. 39 закону).

Аналізуючи політичний дискурс Великобританії, зокрема агітаційні маніфести, ми звернули увагу на підтримання вільних некорумпованих ЗМІ політичними силами й намагання розвинути потужну мережу різних рівнів друкованих видань для об'єктивного освітлення політичних подій та інформування простих громадян. Так, у передвиборчій листівці Консерваторів зустрічаємо: "Our plans to decentralise power will only work properly

if there is a strong, independent and vibrant local media to hold local authorities to account" [The Conservative manifesto 2010: 76].

Підсумовуючи вищесказане, можемо зробити висновок, що вираження концепту "FREEDOM" у Вестмінстерській системі відбувається завдяки синонімічним еквівалентам "democracy", "independence", які чітко вказують на незалежний стан означуваного явища. Аналіз політичного устрою Великобританії показав високорозвинені демократичні принципи країни, а отже, і самого поняття "свобода" для кожного громадянина. Цікавим також є поєднання різних форм правління - історично усталеної форми унітарної монархії та сучасне бачення рівноправ'я, що являє собою найвищий ступінь беззаперечного народовладдя.

Отже, концепт "FREEDOM" у політичній системі Великобританії посідає визначальне місце і проникає у всі гілки влади та ЗМІ, утворюючи основу для розвитку вільної, незалежної держави. Концепт "FREEDOM" є уособленням найвищої цінності англійців, вміщуючи у собі досвід минулих поколінь і сьогочасний стан демократичного суспільства. Перспективним постає не тільки глибоке вивчення політичної системи обраної держави, що виведе аналіз будь-якого концепту на якісно новий рівень, а й у тому, що концепт "FREEDOM" є складним багатогранним явищем, який у даній роботі розглядався в одному аспекті (політичному дискурсі), що є початком для нових досліджені у цьому напрямку.

Література

Крашенинникова, Жидкова 2001: История государства и права зарубежных стран. Часть 2 : Учебник для вузов [Текст]. - 2-е изд., стер. / Под общ. ред. проф. Крашенинниковой Н. А. и проф. Жидкова О. А. - М. : Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА - ИНФРА М), 2001. - 712 с.

Новодранова 2006; Новодранова, В.Ф. Процессы редукции в объективации концептов // Язык и действительность : сб. науч. тр. [Текст] / Под. ред. В. Д. Мазо. - М. : ЛЕНАНД, 2006. - С. 389-392.

Collins Harper 2003: Collins English Dictionary - Complete and Unabridged [Text]. - Режим доступу : http://www.thefreedictionary.com/freedom. - Дата звернення : 23.09.2012. - Назва з екрана.

Hornby 2001: Hornby, A.S. Oxford Advanced Learner's Dictionary [Text]. - Oxford : Oxford University Press, 2001. - 1422 pp.

Longman Pearson 2000: Longman Dictionary of Contemporary English [Text]. - Pearson Education Ltd., Edinburgh Gate, Harlow, 2000. - 1668 pp.

The Conservative manifesto 2010: Invitation to join the government of Britain [Text] / [Електронний ресурс] // The Conservative manifesto 2010. - Режим доступу :

http://media.conservatives.s3.amazonaws.com/manifesto/cpmanifesto2010 lowres.pdf. - Дата звернення : 23.09.2012. - Назва з екрана.

The Labour Party Manifesto 2010: The Labour Party Manifesto 2010 [Text] / [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www2.labour.org.uk/uploads/TheLabourPartyManifesto-2010.pdf. - Дата звернення : 23.09.2012. -Назва з екрана.

The Liberal Democrat Manifesto 2010: The Liberal Democrat Manifesto 2010 [Text] [Електронний ресурс]. -Режим доступу :

http://network.libdems.org.uk/manifesto2010/libdem manifesto 2010.pdf. Дата звернення : 23.09.2012. -Назва з екрана.

Webster's Collegiate Dictionary 1986: Webster's Third New International Dictionary of the English Language [Text]. - Springfield, Massachusetts, USA, 1986. - 2662 pp.

В статье сделана попытка анализа политической системы Великобритании как феномена демократической формы правления, на базе которого происходит исследование специфики выражения лингвокультурного концепта "FREEDOM" в нормативных документах указанного государства, характеризующие состояние выражения свободы в английском обществе.

Ключевые слова: политический дискурс, концепт, демократия, независимость, монархия.

The article is an attempt to analyze the political system of the United Kingdom as a phenomenon of the democratic form government's, which is based on the research of specific expression linguocultural concept of "FREEDOM" in the legislation of that State, describing the state offreedom's expression in English society.

Keywords: political discourse, the concept of democracy, the independence of the monarchy.

Надійшла до редакції 28 вересня 2012 року.

Олена Пефтієва

УДК 811.161.2'371(043)

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ МІКРОКОНЦЕПТУ РІД ДІЯЛЬНОСТІ ОБРАЗНИМИ ІМЕННИКАМИ-НАЙМЕНУВАННЯМИ ОСОБИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

У статті розглянуто особливості вербалізації мікроконцепту РІД ДІЯЛЬНОСТІ образними іменниками-найменуваннями особи в українській мові. Встановлено семантичний обсяг імені мікроконцепту, його синонімічні ознаки та етимологічна характеристика. Виявлено семантичні ознаки образного складника

© Пефтієва О., 2013

183мікроконцепту. Визначено семантичний обсяг поняттєвого й образного складників мікроконцепту РІД ДІЯЛЬНОСТІ та виявлено тип кореляційного зв'язку між ними. Досліджено засоби лексикографічної фіксації образного компонента в структурі лексичного значення іменника-найменування особи.

Ключові слова: образність, образний компонент, лексичне значення слова, образні іменники-найменування особи, мікроконцепт, образний складник, семантичні ознаки.

Вступні зауваження

Статтю присвячено дослідженню семантики образного та поняттєвого складників мікроконцепту РІД ДІЯЛЬНОСТІ, який виступає невід'ємною частиною макроконцепту ЛЮДИНА і займає друге місце за чисельністю у його структурі. Образні іменники-найменування особи (далі ОІНО), що вербалізують образний фрагмент мікроконцепту РІД ДІЯЛЬНОСТІ, аналізуються в роботі з погляду їхньої участі у процесах категоризації і концептуалізації позамовної дійсності та соціокультурної значущості семантики, закріпленої в українській мовній картині світу (далі МКС). Це такі одиниці, як робот - автоматизований пристрій, призначений для заміни людини при виконанні монотонних або небезпечних робіт // перен. людина, яка діє несвідомо, автоматично; сват - людина, яка за дорученням того, хто хоче одружитися, або його рідних сватає обрану особу // перен., розм. людина, що посилено пропонує когось на якусь посаду, умовляє взятися за якусь справу; ланка - складова частина ланцюга // особа, завдяки яким хто-, що-небудь з чимось з 'єднуються в одне ціле; машина - механізм, призначений для виконання корисної роботи через перетворення одного виду енергії на інший // перен. про людину, що діє автоматично, несвідомо [ВТССУМ 2001]. Образність визначається в роботі як невідокремлюваний від плану змісту структурний компонент мовної одиниці, який має двопланове зображення, створене засобами мови.

Сучасний етап розвитку мови характеризується збільшенням інтересу до вивчення образності [Бебчук 1991; Бєлєхова 2002; Коралова 1975; Лебедева 1981; Рут 2008; Соловій 2003; Юрина 2005], що зумовлене динамічним розвитком лексики та появою лінгвокогнітивної парадигми в науці, у центрі уваги якої знаходиться мова як загальний когнітивний механізм [Бессонова 2000; Бєссонова 2003; Воркачев 2001; Воробйова 2004; Кубрякова 2002; Кустова 2000; Попова 2007]. Т.В. Чернігівська вважає, що людина у її сучасному вигляді сформувалася як істота, для якої оперування символами стало видоутворюючим та формуючим мову [Черниговская 2012]. І хоча вивчення образності має давню філологічну традицію [Аристотель 2000] і демонструє різноманітність підходів і аспектів осмислення цієї категорії в теорії семасіології [Арутюнова 1990; Бєссонова, Пефтієва 2010; Королева 2001; Dirven 2003; Gibbs 1992; Lakoff 1993], не всі аспекти образності досліджено з погляду когнітивної лінгвістики, що й становить актуальність дослідження.

Об'єктом дослідження постає образність як компонент лексичного значення іменників-найменувань особи, що виступають засобом експлікації образного фрагмента картини світу в сучасній українській мові.

Предмет дослідження становлять семантичні особливості ОІНО мікроконцепту РІД ДІЯЛЬНОСТІ в українській мові.

Метою статті є встановлення та опис семантичних ознак поняттєвої і образної складових мікроконцепту РІД ДІЯЛЬНОСТІ в сучасній українській мові.

Матеріалом дослідження слугували дібрані методом суцільної вибірки іменники-найменування особи української мови, у значенні яких міститься образний компонент.

Джерелом мовного матеріалу слугував авторитетний великий тлумачний словник сучасної української мови (далі ВТССУМ) за редакцією В.Т. Бусела [ВТССУМ].

Вербалізація мікроконцепту РІД ДІЯЛЬНОСТІ образними іменниками-найменуваннями особи в українській мові

Мікроконцепт РІД ДІЯЛЬНОСТІ, об'єктивований 198 ОІНО, що складає 13% від загального корпусу вибірки, входить до ядра образного складника макроконцепту ЛЮДИНА, що свідчить про його високу номінативну щільність. Поняттєвий зміст мікроконцепту розкривається через аналіз його імені: діяльність -застосування своєї праці до чого-небудь // праця, дії людей у якій-небудь галузі [ВТССУМ]; діяльність - праця, заняття, труд, служба, робота як джерело заробітку [ВТССУМ]. Отже, рід діяльності розуміємо як застосування праці, дії, роботи людей у якій-небудь галузі, як джерела заробітку. Головними семантичними ознаками мікроконцепту виступають: "праця", "робота", "труд", "заняття", "служба". Аналіз етимології імені мікроконцепту дозволяє виокремити такі семантичні ознаки імені: "виконувати", "робити". Слово 'діяльність' походить від дієслова 'діяти', російського 'деть', старослов'янського dejati 'діяти', литовського deti 'діти', 'діло', латинського 'feci = facere' 'виконувати, робити' [Рудницький 1992].

Аналіз значень синонімів імені мікроконцепту робота, праця, зайнятість, труд, справа уможливив доповнення семантичного обсягу мікроконцепту низкою ознак. Такими ознаками є "діяльність щодо виготовлення, створення, обробки чого-небудь", "засіб існування", "коло занять", "коло обов'язків", "те, чим зайнятий хто-небудь", "те, що підлягає виконанню", "те, що підлягає здійсненню".

Наприклад, робота - 1) дія за значенням 'робити' 2) чиєсь виконання чого-небудь, чийсь труд; 3) та чи інша діяльність щодо виготовлення, створення, обробки чого-небудь; 4) коло занять, обов'язків, те, чим зайнятий хто-небудь; справа, діло; 5) праця, заняття, служба на якому-небудь підприємстві, в якійсь установі як засіб існування, джерело заробітку; 6) те, що підлягає виконанню, здійсненню 7) спосіб, манера, стиль виконання, виготовлення чого-небудь; труд - 1) наполеглива, старанна праця людини // сила, енергія, витрачені на якусь роботу; 2) праця, що вимагає великої затрати фізичної або розумової енергії; праця - 1) діяльністьлюдини; труд; 2) трудовий процес певного фахівця; 3) певний вид оплачуваної трудової діяльності; робота, служба за наймом як засіб існування, джерело заробітку; 4) зусилля, напруження; зайнятість - стан людини, яка постійно зайнята якою-небудь роботою, справою; справа - робота, заняття людини, пов'язані з розумовим або фізичним напруженням; те, що робить людина, чим займається; діло, праця // робота, заняття, пов'язані з виробництвом, службою, громадськими обов'язками [ВТССУМ]. Отже, аналіз етимології та синонімів імені мікроконцепту показує, що семантичний обсяг імені досить широкий.

План змісту образного складника мікроконцепту може бути репрезентований за допомогою комбінації компаративного та акціонального фреймів (за С.А. Жаботинською), які можна представити у вигляді двох пропозицій:

ХТОСЬ (людина), що виконує ТАКУ РОБОТУ, є як нібито ЩОСЬ (предмет, абстрактне поняття) (див. схему 1) або:

ХТОСЬі (людина), яка виконує ТАКУ РОБОТУ, є як нібито ХТОСЬ2 (людина, тварина) (див. схему 2). Фреймова структура образного складника мікроконцепту РІД ДІЯЛЬНОСТІ

Схема 1

ХТОСЬ (людина)

Г

є ніби щось (предмет, абстрактне поняття)

виконує

1

ТАКУ РОБОТУ

J

Схема 2

XTOCbi (людина) є ніхтось2 (людина, тварина)

виконує

1

ТАКУ РОБОТУ

Аналіз семантики ОІНО, які репрезентують досліджуваний мікроконцепт, уможливив конкретизацію змісту образного складника наступними семантичними ознаками: "поет", "співак", "актор", "злодій", "поліцейський", "повія", "лікар", "військовослужбовець", "службовець", "сторож", "спортсмен", "мисливець".

Ставлення до праці та її результатів, як одна з виразних рис української ментальності, знайшло своє відображення в образному складнику мікроконцепту РІД ДІЯЛЬНОСТІ, представленого бінарною опозицією з імпліцитними семами " схвалення - осудження" роду діяльності (відповідно 122 ОІНО, 62% та 76 ОІНО, 38% від іменників мікроконцепту: канцелярист - дрібний службовець канцелярії // перен., зневажл. працівник, що по-бюрократичному ставиться до своїх обов'язків; лівша - той, хто лівою рукою володіє краще, ніж правою // про умілого майстра, умільця, здатного виконувати тонку роботу [ВТССУМ]).

Потреба в творчій реалізації є природженою потребою людини, яка стає метою і способом її існування, що віддзеркалене імпліцитною семантичною ознакою "творчість" (26 ОІНО, 13% від іменників мікроконцепту), яка об'єднує такі професії як поет, співак, актор.

Наприклад, трубадур - середньовічний провансальський поет-лірик і співець // перен. поет, співець [ВТССУМ]. ОІНО об'єктивують рід діяльності певного прошарку суспільства, який не знаходить відбиття у офіційному класифікаторі професій, але у МКС української спільноти він присутній і займає третє місце за чисельністю, що свідчить про актуальність такого джерела заробітку і засобу існування. Семантична ознака "злодій" представлена 16 ОІНО (8% від іменників мікроконцепту): ведмежатник - 1) мисливець, що полює на ведмедів; 2) людина, яка водить прирученого ведмедя; 3) собака, з яким полюють на ведмедя; 4) приміщення для ведмедів у зоологічному саду, звіринці; 5) жарг. злодій, який грабує банківські сейфи [ВТССУМ].

Треба відзначити, що ОІНО, які об'єктивують семантичну ознаку "поліцейський" (10 ОІНО, 5% від іменників мікроконцепту: сбір - 1) нижчий прислужник інквізиції; 2) перен. зневажливе прізвисько поліцейського [ВТССУМ]) вживаються з осудженням їхньої роботи.

Семантична ознака "повія" вербалізується 8 ОІНО (4% від іменників мікроконцепту): підстилка - 1) те, що підстилається, підкладається під кого-, що-небудь або стелиться на чомусь 2) хвойда, шльондра [ВТССУМ]. Як показує приклад, рід діяльності жінки легкої поведінки знаходить відбиття у мові за допомогою нейтральної лексики, яка слугує засобом евфемізації.

Як відомо, лікарі заслужено користувалися великою пошаною населення і на початку ХХ століття професія лікаря була однією з найповажніших. Проте, як показують приклади, іноді ставлення до лікаря було протилежним, про них говорили з іронією, зневажливо. Семантична ознака "лікар" міститься у 8 ОІНО (4% від

РОЗДІЛ VII. ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ, ДИСКУРСОЛОПІ, ДИСКУРС-АНАЛІЗУ

іменників мікроконцепту): коновал - 1) той, хто, не маючи ветеринарної освіти, провадив кастрування і лікування коней; 2) перен., зневажл. поганий лікар; неук у медицині [ВТССУМ].

Нечисленна семантична ознака "військовослужбовець" об'єктивується 8 ОІНО (4% від іменників мікроконцепту) і віддзеркалює історичні факти військової служби у царській армії: штик - 1) багнет; перен. зброя, армія взагалі; 2) перен. один боєць-піхотинець; та монголо-татарських нападів: делібаш - 1) охоронець паші в султанській Туреччині; 2) перен. відважний воїн, хвацький вершник [ВТССУМ].

Семантична ознака "службовець" об'єктивується 6 ОІНО (3% від іменників мікроконцепту): каламар -1) чорнильниця; 2) невеличка пляшка; 3) перен., зневажл. дрібний канцелярський службовець; писака; "сторож" - 4 ОІНО (2%): Цербер - 1) у давньогрецькій міфології - триголовий злий пес з хвостом і гривою з гадюк, який охороняв вхід у підземне царство; 2) перен. лютий і пильний охоронець; "спортсмен" - 4 ОІНО (2%): академік - 1) член академії // звання вченого, художника, скульптора, обраного членом відповідної академії; 2) перен., розм. про тих, хто досконало володіє чим-небудь (на виробництві, у сільському господарстві; 3) розм. спортсмен, що займається академічним веслуванням; "мисливець" - 4 ОІНО (2%): вабець - 1) птах, що приманює інших птахів; 2) мисливець, який приманює птахів, звірів, наслідуючи їхні голоси [ВТССУМ].

Поодинокі приклади на позначення роду діяльності складають 76 ОІНО (39% від іменників мікроконцепту), які вербалізують професії фокусника, мореплавця, біржового дилера та ін. Наприклад, факір -

1) мусульманський або індуїстський мандрівний чернець, що дав обітницю жити з жебрацтва; 2) європейська назва мандрівного фокусника, який демонструє нечутливість тіла до болю, вміння приборкувати гадюк; 3) розм. фокусник [ВТССУМ]. Вживання лексичної одиниці факір свідчить про вплив південно-східної культури на українську.

Як показують результати аналізу емпіричного матеріалу, у 188 ОІНО (95% від іменників мікроконцепту) образний компонент значення слова виникає у результаті розвитку першого лексико-семантичного варіанту слова (далі ЛСВ). Наприклад, акула - 1) велика хижа морська риба; 2) перен. про великіх ділків капіталізму, які по-хижацькому експлуатують трудящих [ВТССУМ]. Як показує приклад, образний ЛСВ ґрунтується на диференційній семі першого ЛСВ

У 10 (5%) випадках образний компонент розвивається з другого та подальших ЛСВ слова. Наприклад, модель - 1) зразок якого-небудь нового виробу, взірцевий примірник чогось; 2) тип, марка конструкції; 3) зразок, що відтворює, імітує будову і дію якого-небудь об 'єкта, використовується для одержання нових знань про об 'єкт; 4) те, що є матеріалом, натурою для художнього зображення, відтворення // особа, яка позує перед живописцем або скульптором; натурщик, натурщиця [ВТССУМ]. Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що образний ЛСВ здебільшого пов'язаний з першим ЛСВ.

117 ОІНО (59% від іменників мікроконцепту) беруть витоки з потенційних сем першого ЛСВ слова: орел - 1) великий хижий птах родини яструбових, що водиться в горах або степах різних частин світу

2) перен. про сильну, мужню людину [ВТССУМ]. Як видно із прикладу, потенційні семи сильна, мужня початкового ЛСВ слова слугують підґрунтям для образної номінації людини, при цьому потенційна сема початкового значення набуває статус диференційної в образному ЛСВ слова.

Диференційні семи слугують джерелом для 77 ОІНО (39%): фотограф - фахівець з фотографії; той, хто професійно займається фотографією // про художника, письменника, для якого характерний фотографізм [ВТССУМ]. Як показує приклад, образний ЛСВ слова художник, письменник бере витоки з диференційної семи фотографія, тобто відображає життя реально, як фотограф. Доречно відмітити, що диференційна сема статус свій не змінює і залишається диференційною як в початковому, так і в образному ЛСВ слова.

Найменш продуктивні ядерні семи, які дають підґрунтя 4 ОІНО (2% від іменників мікроконцепту): тапер - 1) піаніст або баяніст, що грав за плату на танцювальних вечорах // піаніст, який грою на піаніно супроводжував показ німих кінофільмів; 2) перен. піаніст або інший музикант, який грає механістично [ВТССУМ]. Як видно із прикладу, ядерна сема піаніст першого ЛСВ не змінила свого статусу і в образному ЛСВ слова, але останній варіант позбавлений яскравої образності.

У лексикографічних джерелах образний компонент відображається експліцитно та імпліцитно. Результати кількісного аналізу лексикографічної фіксації образного компонента наводяться у табл. 1.

Таблиця 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 


Похожие статьи

А П Загнітко - Лінгвістичні студії