А П Загнітко - Лінгвістичні студії - страница 68

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 

Городенська 2007: Городенська, К.Г. Граматичний словник української мови : сполучник / Катерина Григорівна Городенська. - Київ-Херсон : Інститут української мови НАН України; Херсонський державний університет, 2007. - 340 с.

Канюшкевіч 2010: Канюшкевіч, М.І. Беларускія ігоьшазоунікі і іх аналагі. Граматыка рэальнага ужывання. Матэрыялы да слоуніка : 3 ч.] / Марыя Іосіфауна Канюшкевіч. - Ч. 1 : Дыяпазон А-Л. - Гродна : ГрДУ, 2008. - 492 с.; Ч. 2 : Дыяпазон М-П. - Гродна : ГрДУ, 2010. - 619 с.; Ч. 3 : Дыяпазон Р-Я. - Гродна : ГрДУ, 2010. - 535 с.

Загнітко 2007: Загнітко, А.П. Словник українських прийменників. Сучасна українська мова / Анатолій Панасович Загнітко, Ілля Григорович Данилюк, Ганна Василівна Ситар, Інна Анатоліївна Щукіна. - Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2007. - 416 с.

Загнитко 2009: Загнитко, А. Функционально-семантическая типологя частиц: внутрипредложенческий и контрактивный аспекты // Pfispevky k aktualnim otazkam jazykovedne rusistiky. - Brno : Ustav slavistiky Filozoficke fakulty Masarykovy univerzity, 2009. - T. 3. - S. 146-154.

Зализняк 1977: Зализняк, А.А. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение / Андрей Анатольевич. - М. : Русский язик, 1977. - 880 с.

Зубець 2008: Зубець, Н.О. Українська лексикографія другої половини ХХ - початку ХХІ століття : навчальний посібник / Наталя Олександрівна Зубець. - Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2008. - 124 с.

Киклевич 2008: Киклевич, А. Притяжение языка. Т. 2 : Функциональная лингвистика. - Olsztyn : Instytut Dzienikarstwa i Komunikacji Spolecznej Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego, 2008. - 392 s.

Левакіна 2011: Левакіна, Т.В. Семантична диференціація та функціювання прийменників соціативності в українській мові : автореф. канд. філол. наук / Тетяна Василівна Левакіна. - Запоріжжя, 2011. - 17 с.

Мейзерська 2011: Мейзерська, І.В. Прийменник в українській тлумачній лексикографії ІІ половини ХХ століття : автореф. канд. філол. наук / Ірина Вікторівна Мейзерська. - К., 2011. - 19 с.

Панков 2008: Панков, Ф.И. Опыт функционально-коммуникативного анализа русского наречия : на материале категории адвербиальной темпоральности : монография / Федор Иванович Панков. - М. : МАКС

Пресс, 2008. - 448 с.

Словарь української мови 1996: Словарь української мови / Упор. з додатком власного матеріалу Б. Грінченко. - Т. 1. - К. : Наукова думка, 1996. - 496 с.

Словник української мови 1970: Словник української мови (СУМ) / Ред. П. Й. Горецький, А. А. Бурячок та ін. - К. : Наукова думка, 1970. - Т. 1. - 799 с.

Тимченко 2002: Тимченко, Є. Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV - XVIII століть / Євген Тимченко / Підг. В. В. Німчук, Г.І. Лиса. - Київ-Нью-Йорк : НАН України; УВАН у США, 2002. - 512 с.

Шчэрбш 1996: Шчэрбш, В.К. Тэарэтычныя праблемы беларуской лексікаграфіі : манаграфія / Вячаслау Канстанцінавіч Шчэрбш. - Мн. : Беларускі кнігазбор, 1996 - 142 с.

Grochowski 2005: Grochowski, M. Wplyw zmiany pozycji linearnej partykuly na structure semantyczna wypowiedzenia // Wyraz i zdanie w jezykach slowianskich (5) : Opis, konfrontacja, przeklad / Red. M. Sarnowskiego, W. Wysoczanskiego. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawskij, 2005. - S. 89-94.

Grochowski 2009: Grochowski, M. Koncepcja slownika partykul polskich // Wyraz i zdanie w jezykach slowianskich (7) : Opis, konfrontacja, przeklad / Red. M. Sarnowskiego, W. Wysoczanskiego. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawskij, 2009. - S. 65-72.

Mluvnice Cestiny1986: Mluvnice cestiny : Tvaroslovi [2] / Ved. red. J. Petr. - Praha : Academia, 1986. - 536 s.

Gramatyka 1984: Gramatyka wspolczesnego jezyka polskiego. Skladnia / Red. Zuzanna Topolinska. -Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 1984. - 678 s.

Correspondence: a.zagnitko@gmail.com Довідка про автора

Анатолій Панасович Загнітко, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і прикладної лінгвістики Донецького національного університету. Коло наукових інтересів: функційна лінгвістика, когнітивна лінгвістика, контрастивна лінгвістика, категорійна лінгвістика, лексикографічна лінгвістика і лінгвістика тексту.

В окремому файлі у форматі *.doc подаються відомості про автора: прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, звання (для аспірантів - спеціальність), місце роботи, посада, домашня адреса, телефон, e-mail, коло наукових зацікавлень. Назва файла (латиницею) має складатися з прізвища автора і слова "vidomosti", між ними Shift+дефіс, напр.: petrenko_vidomosti.doc

Необхідно також подати роздрук з відомостями про автора (окрема сторінка).

Статті підлягають додатковому рецензуванню експертами з відповідного напрямку щодо відповідності вимогам структурно-змістового і технічного оформлення. Стаття може бути повернута авторові на доопрацювання або для подальшої роботи із цим матеріалом. У такому випадку рукопис авторові не повертається.

Редакція не листується ні з авторами, ні з читачами.

Автори несуть повну відповідальність за зміст матеріалів і їхню відповідність науково-етичним нормам. Статті, які не відповідають вимогам оформлення, до друку не приймаються.

Linguistic Studies (LS) is the official collection of scientific papers of Department of Ukrainian Language and Applied Linguistics, the Philological Faculty, Donetsk National University, Ukraine published two times per year. There are approximately 40-45 articles per issue. The first volume was published in 1994. LS is a refereed the book of collected papers. It carries articles, survey articles, books and theses reviews and informational notes on all aspects of word languages.

The collection focuses on actual problems of modern linguistics and welcomes manuscripts on a wide variety of topics including cross-disciplinary / multidisciplinary submissions that provide clear implications for research in the language field. Dedicated to the current problems of the theory of language, derivative categories and processes, evolution of morphological and syntactic categories, topical issues of comparative-typological study of languages and text linguistics, discourse studies, and discourse analysis, the features of functional semantics of lexical and phraseological units, the areas of applied linguistics, the peculiarities of sociolinguistics, ethnolinguistics, onomastics and history of languages, and others, LS seek to serve the professional interests of researchers at all levels of language system. The collection welcomes submissions of the highest quality that report theoretical and empirical linguistic research, that describe main trends and innovative processes in Ukrainian, English, German, French, Russian and other languages. No other restrictions are placed on the subject or method of contributions submitted. All submissions must be previously unpublished.

The editorial board of the collection offers manuscripts from Doctors and Candidates of Philology, Post­Graduate Students and Lecturers. Contributions from all countries are invited. The language of publication may be Ukrainian, English, Polish, Bulgarian, Russian and others.

In accordance with the Resolution of the Presidium of SAC of Ukraine from 01.15.2003 No 7-05/1 "About increase of requirements to special edition they were introduced to lists by HAC of Ukraine in" (Bulletin by HAC of Ukraine. - 2003. - No 1) a scientific paper is supposed to include the following issues:

1) setting of problem on the whole and its connection with important scientific or practical goals;

2) analysis of recent studies and publications in this direction that serve as a basis for an author's research;

3) assignment the parts of the general problem considered in the submitted paper that have not been dealt with;

4) formulation of the purpose of the paper (setting of a task);

5) presentation of research with complete validation of obtained results;

6) conclusions and prospects of future search in this direction.

Articles which haven't be in keeping with requirements by SAC of Ukraine shouldn't take up.

Papers in LS are given in electronic version in word-processor Word 97-2000 for Windows 98-2000 in two formats *.doc and *.rtf with two copies of printed text. Names of files (only in Roman script) must be in keeping with author surname, for example: petrenko.doc and petrenko.rtf. A size of an article is from 15000 quire symbols (with spaces) (Menu - Service - Statistics).

An electronic version of submissions should be send to: o.l.putilina@gmail.com (with the reference "Linguistic Studies" in the subject).

Parameters of a page are 2 centimeters (all of margins). Size of paper is А 4. A type is Times New Roman, 12 point, and "normal" ("ordinary") style. If you had made use of another type you must give its on CD. Line spacing is 1.5. Indention for a new line is 1 centimeter. The text is printed without division of words. A manuscript must be paginated with a pencil on reverse side.

On the first line in the right corner author's name and surname typed in bold. There is an UDC-code (in ordinary script) on the second line in the left one. There is an article name on the next line (centred, in bold). An annotation is double-spaced in any other language, in particularly Ukrainian (from 10 lines, in italics). It is followed by a set of keywords in italics, too. FOR EXAMPLE:

Anatoliy Zahnitko

УДК 81-116.3

THE FUNCTIONAL-LEXICOGRAPHICAL GRAMMAR OF AUXILIARITY

Схарактеризовано особливості категорійних класів слів службовості; встановлено основні кваліфікаційні ознаки і параметри лексикографічної граматики службовості з розмежуванням широкого та вузького її розуміння; визначено різновиди одиниць лексикографічної граматики службовості та подано визначальні риси парадигмального простору службових слів; запропоновано словникову статтю з опертям на широке розуміння лексикографічної граматики службовості.

Ключові слова: лексикографічна граматика, категорійний клас слів, морфосинтагматична парадигма, морфологічна парадигма, контекстна парадигма, словникова стаття.

Body text follows the annotation one line on (in a center). Examples (lexemes, phrases, etc.) are typed in italics. References to the works mentioned in the text are enclosed in square braces [] and include author's surname, year of publication (perforce, pages), e.g. [Croft 1990], [Croft 1990: 22].

Please distinguish between a dash (-) and a hyphen (-): difference is scale and presence of spaces before and after dash. Abbreviations i.e., etc, e.g., p.t.o., u.m., XVIс., initials on surnames (for example, R.J. Watts) are typed with indissoluble space (keys Ctrl+Shift+space-bar are pressed on simultaneously).

Comments are made in automatic (Inset - Comments).

If diagrams are given in the article it must be grouped (Appearance - Instrument panel - Drawing - Option of object. Keeping the key "Option of object", it's necessary objects that have be connected in a group to earmark and to press on the key "Operations" on the panel "Drawing" and to choose the command "To group").

Submissions are supplied with References and Sources - works referred to in the body of a paper (8 sources and more) - which follow the text and arranged in the alphabetical order on separate lines in accordance with State Standard (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006; http://www.ukrbook.net/bib zap.html#el vyd). The heading References is in bold and centred. PATTERN:

References

Вихованець, Городенська 2004: Вихованець, І.Р., Городенська, К.Г. Теоретична морфологія української мови [Текст] / І. Р. Вихованець (ред.). - К. : Університетське видавництво "Пульсари", 2004. - 398 с. -(Академічна граматика української мови). - Бібліогр. : с. 391-398. - 2000 пр. - ISBN 966-7671-60-7.

Алефіренко 1988: Алефіренко, М.Ф. Лінгвокреативні процеси формування фразеологічної семантики [Текст] / М. Ф. Алефіренко // Мовознавство. - 1988. - № 5. - С. 35-41. - Бібліогр. : с. 41.

Данилюк 2006: Данилюк, І.Г. Синкретизм у системі частин мови [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01 / Донецький національний ун-т. - Донецьк, 2006. - 20 с.

Jackson, Amvela 2000: Jackson, H., Amvela, E.Z. Words, meaning and vocabulary : an introduction to modern English lexicology [Text] / H. Jackson, E.Z. Amvela. - New York : Continuum International Publishing Group, 2000. -216 pp. - ISBN 0-8264-6096-8 (pbk)

Stockwell, Minkova 2001: Stockwell, R.P., Minkova, D. English words : history and structure [Text] / R.P. Stockwell, D. Minkova. - Cambridge : Cambridge University Press, 2001. - 208 pp. - ISBN 0 521 79362 9 (paperback)

Sources and Avvreviations is on the next line (centred, in bold). PATTERN:

Sources and Abbreviations

Жуковський 2010 : Жуковський, С. Цвітуть абрикоси [Текст] / С. Жуковський. - К. : "Український письменник", 2010. - 142 с.

Tolkien 1993: Tolkien, J.R.R. The Fellowship of the Ring (being the first part of The Lord of the Rings) [Text] / J. R. R. Tolkien. - London : Harper Collins Publishers, 1993. - 535 pp.

English annotation is finished the publication (it is not more of 10 lines, in italics). It is given on the next line after References: author's surname and name, a name of an article, a text of annotation, keywords as in THE SAMPLE below:

Zahnitko Anatoliy

The Functional-Lexicographical Grammar of Auxiliarity

The features of categorical classes of auxiliary words have been characterized, the basic qualification characteristics and parameters of lexicographical grammar of auxiliarity distinguishing between broad and narrow sense have been established. The types of units of lexicographic grammar of auxiliarity have been determined and defining features of paradigmatic space of auxiliary words have been submitted. The structure of the entry, based on a broad understanding of lexicographic grammar of auxiliarity, has been offered.

Keywords: lexicographic grammar, categorical class of words, morpho-syntagmatic paradigm, morphological paradigm, contextual paradigm, entry.

The author(s) of submission have to provide English (or language of body text) ABSTRACT which is supposed to include the following issues on separate lines: an article name (in bold); author's name and surname (in bold); department / section, institution / organization, city, region / province, country (in ordinary script); relevance (the titles typed in bold and body text - in ordinary script for this issue and next); purpose; tasks; conclusion; perspective; annotation; keywords; references, sources (in ordinary script); e-mail. Vitae is finished the abstract. It includes author's full name, degree, position, current employment place (for Post-Graduate Students it's necessary a specialty), private address, telephones, e-mail and research areas (in ordinary script).

An abstract should be provide in a separate file in a format *.doc. A name of file (in Roman script) must be consisted of author's surname and the word "referat" and Shift+hyphen between them, e.g.: petrenko_referat.doc. It's necessary to given a printout with information of author (on a separate page).

FOR EXAMPLE:

THE FUNCTIONAL-LEXICOGRAPHICAL GRAMMAR OF AUXILIARITY Anatoliy Zahnitko

Department of Ukrainian and Applied Linguistics, Donetsk National University, Donetsk, Ukraine Relevance

The modern understanding of grammar in the broad measuring of its problems and approaches - from fixed, that lately more and more interpreted as classic (proverbial), to reference (reference-pragmatic), ideographical, "natural" - is based on fundamental postulates of the nominative-existential scientifically-linguistic paradigm with its three sources: а) theory of communicative acts, b) theory of nomination, c) theory of reference.

Each of these constituents caused, on the one hand, expansion of actually-grammatical researches (pragmatic types of sentences, reference aspects of sentence and others), on the other hand, they were base to forming of separate linguistic researches, that include explanation not only of the language phenomena with tracing of regularity of their compatibility, display of semantic-paradigmatic connections, ascertainment of hierarchical features and others, but also determinations of directions of their functioning by extra-linguistic factors, "loading" by national and cultural memory, specific of the use in different discursive practices etc.

All of it motivates the necessity of analysis of the appropriate language phenomenon, certain linguistic unit through the prism of discursive practices (in a process display and textual expression), associative and figurative loading etc. And this explains actuality of consideration of auxiliarity in its functional measuring with ascertainment of regularity of lexicographic interpretation of all volume of traditionally interpreted by classic grammar of official elements.

Purpose

The purpose of the article is determination of units and categories of lexicographic grammar of auxiliarity with successive description of volumes and capacity of functional-semantic paradigm of auxiliary units.

Tasks

The declared purpose predetermines the necessity of decision of such tasks: 1) to define the concept of auxiliarity; 2) to define the classification varieties of auxiliarity; 3) to reveal the category apparatus of grammar of auxiliarity; 4) to determine the basic features of lexicographic grammar of auxiliarity; 5) to characterize regularity of lexicographic interpretation of auxiliary elements.

Conclusion

Creation of integral lexicographic grammar of auxiliarity is possible at conceptual work of all classification criteria - structural, semantic, functional-descriptive, functional-communicative, semantic-paradigmatical and others, tracing of capacity of the paradigmatic space (morphological, morpho-syntagmatical, semantic (functional-semantic), contextual (textual)), and aspects - dynamic-evolutional and characterogical, that can be complemented by the quantitative features of auxiliary words and establishment of features of the argument / sirkonstantive fixing of auxiliary component in the semantic-syntactical hierarchy of the sentence. Lexicographic grammar of auxiliarity is based on consecutive keeping of the explaining of obligatory features of auxiliary word and taking into account its qualification of optional features.

Perspective

Perspective of the research consists not only in creation of appropriate lexicographic works of the each category class of auxiliary elements, but also tracing general-category features of auxiliary elements in a separate national language and comparison of these features in the languages which different by their system, that will do possible receipt of adequate translator methodologies and tracing of common and different of functional, paradigmatic and syntagmatic descriptions of auxiliarity in the investigated languages.

Annotation

The features of categorical classes of auxiliary words have been characterized, the basic qualification characteristics and parameters of lexicographical grammar of auxiliarity distinguishing between broad and narrow sense have been established. The types of units of lexicographic grammar of auxiliarity have been determined and defining features of paradigmatic space of auxiliary words have been submitted. The structure of the entry, based on a broad understanding of lexicographic grammar of auxiliarity, has been offered.

Keywords

Lexicographic grammar, categorical class of words, morpho-syntagmatic paradigm, morphological paradigm, contextual paradigm, entry. References

Ahmanova, O. S. (2007). Slovar' lingvisticheskih terminov. Moskva: KomKniga.

Bacevych, F. (2008). Semantyka i prahmatyka ochikuvanykh i neochikuvanykh zmin: funkciyi ta komunikatyvni smysly chastky i (j) u suchasnomu ukrayins'komu movlenni. Ukrayins 'ka mova i literatura v shkoli, 1, 41-44.

Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoyi ukrayins'koyi movy, (2007). Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoyi ukrayins'koyi movy (VTSUM). Kyyiv-Irpin': VTF "Perun".

Vsevolodova, M. V. (2005). Materialy k slovarju "Predlogi i sredstva predlozhnogo tipa v russkom jazyke. Funkcional'naja grammatika real'nogo upotreblenija". Moskva: Izd-vo Mosk. un-ta.

Horodens'ka, K. H. (2007). Hramatychnyj slovnyk ukrayins'koyi movy: spoluchnyk. Kyyiv-Herson: Instytut ukrayins'koyi movy NAN Ukrayiny; Khersons'kyj derzhavnyj universytet.

Kanjushkjevich, M. I. (2008, 2010). Bjelaruskija prynazowniki i ih analagi. Gramatyka real'naga wzhyvannja. Materyjaly da slownika (U 3 ch.). Grodna: GrDU.

Zahnitko, A. P. (2007). Slovnyk ukrayins'kykhpryjmennykiv. Suchasna ukrayins'ka mova. Donets'k: TOV VKF

"BAO".

Zagnitko, A. (2009). Funkcional'no-semanticheskaja tipologja chastic: vnutripredlozhencheskij i kontraktivnyj aspekty. Pfispevky k aktualnim otazkam jazykovedne rusistiky, 3, 146-154. Brno: Ustav slavistiky Filozoficke fakulty Masarykovy univerzity.

Zaliznjak, A. A. (1977). Grammaticheskij slovar' russkogo jazyka. Slovoizmenenie. Moskva: Russkij jazyk.

Zubets', N. O. (2008). Ukrayins'ka leksykohrafiya druhoyipolovynyXX-pochatkuXXIstolittya. Zaporizhzhya: Zaporiz'kyj nacional'nyj universytet.

Kiklevich, A. (2008). Pritjazhenie jazyka, 2: Funkcional'naja lingvistika. Olsztyn: Instytut Dzienikarstwa i Komunikacji Spolecznej Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego.

Levakina, T. V. (2011). Semantychna dyferenciaciya ta funkciyuvannya pryjmennykiv sociatyvnosti v ukrayins'kij movi. Avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. Zaporizhzhya.

Mejzers'ka, I. V. (2011). Pryjmennyk v ukrayins'kij tlumachnij leksykohrafiyi II polovyny XX stolittya. Avtoref. dis. .  kand. filol. nauk. Kyyiv.

Pankov, F. I. (2008). Opyt funkcional'no-kommunikativnogo analiza russkogo narechija: na materiale kategorii adverbial'noj temporal'nosti. Moskva: MAKS Press.

Slovar' ukrayins'koyi movy, (1996). Slovar' ukrayins'koyi movy, 1. Kyyiv: Naukova dumka.

Slovnyk ukrayins'koyi movy, (1970). Slovnyk ukrayins 'koyi movy (SUM). Kyyiv: Naukova dumka.

Tymchenko, Ye. (2002). Materialy do slovnyka pysemnoyi ta knyzhnoyi ukrayins'koyi movy XV-XVIII stolit'. Kyyiv-N'yu-Jork: NAN Ukrayiny; UVAN u SShA.

Shcherbin, V. K. (1996). Tearetychnyjaprabljemy bjelaruskoj ljeksikagrafii. Mn.: Bjelaruski knigazbor.

Grochowski, M. (2005). Wplyw zmiany pozycji linearnej partykuly na structure semantyczn^ wypowiedzenia. Wyraz i zdanie w jezykach siowiahskich (5): Opis, konfrontacja, przeklad. Wroclaw: Uniwersytet Wroclawskij.

Grochowski, M. (2009). Koncepcja slownika partykul polskich. Wyraz i zdanie w jezykach siowiahskich (7): Opis, konfrontacja, przeklad. Wroclaw: Uniwersytet Wroclawskij.

Mluvnice Cestiny, (1986). Mluvnice cestiny: Tvaroslovi [2]. Praha: Academia, 1986.

Gramatyka, (1984). Gramatyka wspolczesnego jezyka polskiego. Skladnia. Warszawa: Wydawnictwo naukowe

PWN.

Correspondence: a.zagnitko@gmail.com Vitae

Anatoliy P. Zahnitko is Doctor of Philology, Professor, Head of Department of Ukrainian Language and Applied Linguistics in Donetsk National University. His areas of research interests include functional linguistics, cognitive linguistics, comparative linguistics, categorical linguistics, lexicographic linguistics, and text linguistics.

The author(s) of submission are requested to provide contact details including their full names, degree, position, current employment place, private address, telephones, e-mail and research areas. This information should be provide in a separate file in a format *.doc. A name of file (in Roman script) must be consisted of author's surname and the word "vidomosti" and Shift+hyphen between them, e.g.: petrenko_vidomosti.doc. It's necessary to given a printout with information of author (on a separate page).

Contributions are reviewed by the experts in the field from editorial board and regardless of their length will be held to the same standards of technical and presentation quality. The article may be sent back to the author for further revision or rejected. In this case the manuscript is not returned to the author.

Editorial council and the Editorial board does not correspond neither with authors nor the readers.

Authors are requested to follow the ethical guidelines for research set forth by their academic institutions.

Articles, which not meted requirements, aren't taken for publishing.

Наукове видання

ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДИ

Збірник наукових праць Випуск 26

Підписано до друку 28.12.2012 р. Формат 60x90/16. Папір офсетний. Гарнітура «Times». Друк лазерний. Умовн. друк. арк. 38,88 Наклад 500 прим.

Адреса редакції: 83001, м. Донецьк, вул. Університетська, 24, корп. І, кафедра української мови і прикладної лінгвістики, «Лінгвістичні студії»,

тел. (+38 062) 381 70 06

Видавництво Донецького національного університету, 83001, м. Донецьк, вул. Університетська, 24 Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1854 від 24.06.2004 р.

Надруковано у друкарні ТОВ "Цифрова типографія", вул. Челюскінців, 291а, м. Донецьк Тел.: +38(062) 388 07 31, 388 07 30.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 


Похожие статьи

А П Загнітко - Лінгвістичні студії