В Карпяк - Взаємодія продуктів хлорарилювання алілізотіоціанату з піперазином та його n-монозаміщеними похідними - страница 2

Страницы:
1  2 

Ja- b - 13,6 Гц

 

 

 

7,10 т (1Н)

*Ja- b- для протонів групи CH2N сполук 4-7 і 9 становить 13 Гц; ** Константа спін-спінової взаємодії 4,0-5,2.

Спектри ПМР записували на приладах Bruker з робочими частотами 500 і 400 МГц, розчинник - ДМСО-с16. Хімічні зміщення наведено стосовно сигналу залишко­вих протонів розчинника.

Продукти хлорарилювання алілізотіоціанату одержували за методиками робіт [1] i [3]. Монозаміщені піперазини одержано за методиками [4] i [5].

Синтез 1,4-Біс-[5-(4-К-бензил)-4,5-дигідро-1,3-тіазол-2-іл]піперазинів (1-3) і 1-[5-(4-К1-бензил)-4,5-дигідро-1,3-тіазол-2-іл]-4-(К2-феніл)піперазинів (4-10). Ки­п'ятили 10 ммоль 3-арил-2-хлорпропілізотіоціанату, 10 ммоль монозаміщеного піпе­разину (при одержанні сполук 1-3 використовували 5 ммоль незаміщеного піпера­зину), 10 ммоль триетиламіну і 5 мл ацетону протягом 1 год. В ході реакції утво­рювався осад гідрохлориду триетиламіну. Реакційну суміш після охолодження розво­дили водою (50 мл), при цьому гідрохлорид триетиламіну розчинявся. Через деякий час утворювався нерозчинний у воді продукт, який відфільтровували і перекриста-лізовували (див. табл. 1, 2).

1. ObushakM.D., Karpyak V.V., GanushchakM.I. Synthesis of Heterocycles on the Basis of Anionoarylation Products of Unsaturated Compounds, Communication 6. Halogeno­

В. Карп' як, М. Обушак, М. Ганущак та ін.

arylation of Allyl Isothiocyanate: Synthesis of 2,5-Disubstituted 2-Thiazolines // Hete-roatom Chem. 1999. Vol.10. No 6. Р.517-525.

2. Карп 'як В., Обушак М., Ганущак М., Принада Н. Тіосемікарбазиди та 2-гідразино-5-бензил-2-тіазоліни на основі продуктів хлорарилювання алілізотіоціанату // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. 2000. Вип.39. С.262-265.

3. Обушак Н.Д., Карпяк В.В., Ганущак Н.И., Ковальчук Е.П., Тихонов В.П. Хлор-арилирование аллильных соединений // Журн. орган. химии. 1993. Т.29. Вып.7. С.1386-1393.

4. Pollard C.B., MacDowell L.G. A New Synthesis of N-Monophenylpiperazine // J. Amer. Chem. Soc. 1934. Vol.56. No 10. P.2199-2200.

5. Pollard C.B., Wicker T. H., Jr. Derivatives of Piperazine. XXIV. Synthesis of 1-Aryl-piperazines and Amino Alcohol Derivatives // J. Amer. Chem. Soc. 1954. Vol.76. No 7. P.1853-1855.

INTERACTION OF CLOROARYLATION PRODUCTS OF ALLYL ISOTHIOCYANATE WITH PIPERAZINE AND ITS N-MONOSUBSTITUTED

DERIVATIVES

V. Karpyak, M. Obushak, M. Ganushchak, O. Hryhus

Ivan Franko National University of Lviv, Kyryla & Mefodiya Str. 6, UA-79005 Lviv, Ukraine; e-mail: vvkarpyak@yahoo.com

The reaction of allyl isothiocyanate with arenediazonium chlorides gives rise to 3-aryl-2-chloropropylisothiocyanates. These compounds react with piperazine and N-monosubstituted piperazines in the presence of triethylamine to thiazoline ring closure. A number of 1,4-bis-[5-(4-R-benzyl)-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl]piperazines and 1-[5-(4-R-benzyl)-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl]-4-(R- -phenyl)piperazines was obtained.

Key words: 2-thiazoline derivatives, cyclizations, piperazine, allyl isothiocyanate, Meerwein arylation.

Стаття надшшла до редколегії 06.11.2002 Прийнята до друку 10.02.2003

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

В Карпяк - Взаємодія продуктів хлорарилювання алілізотіоціанату з піперазином та його n-монозаміщеними похідними