Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка - страница 30

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

Таблиця8.3- Запис чисел у різних кодах (системах числення)

Десятковий

Двійковий

Шістнадцят-

код

код

ковий код

0

0000

0

1

0001

1

2

0010

2

3

0011

3

4

0100

4

5

0101

5

6

0110

6

7

0111

7

8

1000

8

9

1001

9

10

1010

А

11

1011

В

12

1100

С

13

1101

D

14

1110

Е

15

1111

F

Перетворити двійковий код у шістнадцятковий дуже легко: двійкове число поділяється на групи по чотири розряди, починаючи з молодшо­го - на тетради. Кожна група замінюється відповідним шістнадцятко-вим символом. При зворотному перетворенні кожен символ замінюється двійковою тетрадою.

Наприклад, 0101 0111 1101 1111 00012=57DF116.

Таким чином, шістнадцятковий код, з точки зору застосування для запису програм для МПП, можна вважати більш компактним записом двійкового.

8.10.10. Асемблер

Програма, записана у шістнадцятковому коді, усе-таки залишаєть­ся складною для розуміння.

Биходом є використання мови простого програмування - асембле­ра. Бідповідна програма-ретранслятор переводить слова і фрази програми, представлені у вигляді мнемонік (англійських скорочень назв) асемблера, у машинний код, який потім буде занесено у ІМС ПЗП, що підмикаються для цього до спеціального адаптера машини-програматора.

Приклади мнемонік асемблера та їхня відповідність у шістнадцят-ковому коді наведені у табл. 8.4.

Таблиця8.4- Приклади команд асемблера

Команда

Мнемоніка

Шістнадцят­ковий код

1. Читання даних з об'єкта з адресою F у внутрішній регістр пам'яті А

INF F

DB FA

2. Порозрядне логічне множення чисел, що зна­ходяться у внутрішніх регістрах пам'яті А і В

ANA B

A0

3. Додавання числа, що зберігається у внутрішньому регістрі С до числа, що зберігається у внутрішньому регістрі А

ADD C

81

4. Вивід числа, що зберігається у внутрішньому регістрі А до об'єкта, адреса якого знаходиться у внутрішніх регістрах пам'яті В і С

STAX B

02

Бідзначимо також, що кожній команді асемблера відповідає мікро-команда МП - набір дій МП (мікрооперацій), запрограмованих при

22В

ЕЛЕКТРОНІКА І МІКРОСХЕМОТЕХНІКА

виробництві МП у його внутрішньому ППЗ. Ініціює виконання мікро-програми пристрій керування МП після отримання коду команди.

При розробці програм для МПП, що виконує функції керування, скла­дають узагальнений алгоритм виконання програми - послідовність дій з опитування вхідних даних, їхнього опрацювання та формування ко­манд керування на відповідних виходах.

Далі алгоритм розбивають на окремі фрагменти і деталізують дії у кожному з них до рівня, що відповідає системі команд вибраного типу МП (зазвичай - від декількох десятків і десь до півтори сотень).

Програма спочатку складається у вигляді списку мнемонік, що називається вихідною програмою. Кожному коду присвоюється но­мер комірки пам'яті. Потім вручну або за допомогою ЕОМ програма переводиться на машинну мову. Тепер вона називається об'єктною програмою і заноситься в ПЗП чи ОЗП МПП.

Бикористання алгоритмічної мови високого рівня (BASIC, FORTRAN або ін.) недоцільне, бо веде до втрати програмістом контролю за вико­ристанням ресурсів пам'яті. Це може призвести після її транслювання у машинні коди до значного перевищення оптимально можливого об'є­му ПЗП та втрати швидкодії. А це, у свою чергу, веде до збільшення апаратних витрат (числа ІМС ПЗП) та загрожує втратою можливості керуючого МПП працювати у реальному масштабі часу, коли реак­ція МПП на зміну ситуації у об'єкті керування повинна відбуватися зі швидкістю, не меншою за ту, з якою відбуваються процеси в об'єкті.

При використанні МПП для керування можливість зміни програми ПЗП заміною ІМС чи їхнім перепрограмуванням залежності від типу) забезпечує використання даного МПП у різних застосуваннях для ви­рішення різних задач без будь-яких схемних змін в апаратурі - функція МПП задається його програмуванням.

Поліпшення техніко-економічних характеристик МП дозволило над­звичайно ефективно використовувати їх у різних пристроях цифрової обробки інформації і керування (як у якості центральних процесорів, так і у периферійних пристроях ЕОМ, у мікрокалькуляторах, у систе­мах керування і регулювання потоковими лініями, верстатами-автома-тами, роботами-маніпуляторами, стабілізованими джерелами живлен­ня, у електронних пристроях - телевізорах, радіостанціях, вимірюваль­них приладах, іграшках і т.п.).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка