Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка - страница 31

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

Це підняло на новий рівень ефективність роботи технічних пристроїв і систем.

Завдяки використанню МПП ЕОМ у наш час перетворилися у пред­мет побутової техніки. Бзагалі МПП немає різниці чим керувати: ра­кетою, світлофором чи пральною машиною. Але, зазвичай, для конк­ретних застосувань вибирають з широкої номенклатури МП необхід­ної інформаційної потужності і будують МПП у відповідному конст­руктивному та кліматичному виконанні.

Потужність МП визначається його здатністю обробляти дані і оціню­ється трьома параметрами: довжиною слова даних (кількість розрядів ШД), довжиною слова пам'яті (кількість розрядів ША - визначає кількість об'єктів, до яких може звертатися МП), швидкістю виконання команд.

8.10.11. Програмовані логічні контролери

Зрозуміло, що продуктивність устаткування та точність виконання технологічних операцій значною мірою залежать від ступеня автома­тизації. Також зрозуміло, що сьогодні найкраще це забезпечують елек­тронні пристрої керування, особливо цифрові.

Тут слід зазначити, що цифрові пристрої керування реалізуються як автомати з жорсткою логікою або програмовані.

Апаратні методи побудови цифрових пристроїв керування з жорст­кою логікою близькі до методів побудови широко розповсюджених раніше аналогових систем керування: для виконання кожної функції використовується окремий елемент або група елементів і введення нової функції вимагає введення нових елементів. Системи керування, реалізовані такими методами, мають високу швидкодію та надійність, традиційні принципи їхньої побудови не викликають труднощів при роз­робці та експлуатації точки зору застосованого при регламентних та ремонтних роботах обладнання, приладів, з огляду на рівень квал­іфікації персоналу). Б той же час, вони складаються з великої кількості електронних компонентів основному інтегральних мікросхем - ІМС - середнього ступеня інтеграції), громіздкі, мають малу гнучкість при необхідності змін алгоритму керування (або частіше взагалі не дозволяють цього робити) та дорого коштують. Бони вимагають інди­відуальної розробки, причому, кількість типів функціональних модулів,що створюють функціонально закінчену систему, яка слугує для по­будови різних систем керування, виявляється значним. Отже, вико­ристання пристроїв керування з жорсткою логікою вимагає у кожно­му окремому випадку розробки спеціального унікального пристрою.

Для створення МПП керування технічними пристроями зручно ви­користовувати програмовані мікроконтрблери, що випускаються про­мисловістю.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка