Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка - страница 35

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

підмикається до першої півобмот-ки трансформатора, у другий -другим діодним ключем до дру­гої півобмотки.

Роботу цього випрямляча ілю­струють часові діаграми, зобра­жені на рис. 9.5. Зверніть увагу: тут і надалі показані залежності напруг і струмів не власне від часу t, а від кутової величини f} = C0t = 2пfmt. Як побачимо далі, математичні залежності, що описують процеси у випрям­лячах, також за аргумент мають f>. Це зроблено для того, щоб співвідношення величин були од­наковими за будь-якої частоти мережі f .

ш

При розрахунку випрямляча вихідними даними є:

Id, Ud, U1 (напруга мережі),

Rn

I d , pd = иdId, fm-

L

Ud

ia1 ia2

Рис. 9.5 - Часові діаграми роботи однофазного випрямляча з нульовим виводом

24В

ЕЛЕКТРОНІКА І МІКРОСХЕМОТЕХНІКА

Треба визначити:

1) параметри схеми, необхідні для вибору діодів - Ia, Iam, Uem;

2) параметри, необхідні для вибору (розрахунку) трансформатора -U2, I1 (струм первинної обмотки), I2 (струм вторинної обмотки), n, ST (габаритна потужність трансформатора);

3) параметри, необхідні для розрахунку фільтра. Зробимо припущення:

1) діод ідеальний: його опір у відкритому стані Rn = 0, у закритому -

R    = оо-

2) опір обмоток трансформатора дорівнює нулю. Тоді матимемо такі формули для розрахунку:

1 п О ІО

Ud = - \42U2 sin f>df> = 2 U2 = 0,9U2; Ъ = 2nfmt = rat; (9.1)

o

U- =^= Ud = 1-lUd; (9.2) 2V2

U- n = =-; (9.3)

U2 1,11Ud

Ia = Ц- ; Iam = Id 2^^^2 = ^ Id = l^ll d \ (9.4)

2y[2

d-'^d (9.5)

Знаючи значення Id I та Uem, обирають тип діода, параметри яко­го повинні перевищувати отримані розрахункові.

I2 1 п

2п 0

f i|d#= f (I d П)2 sin 2ЫЪ і Ч2пі 2

2п 0^ d 2'

1 Id   п п

=       ; (9.6)

v2 2v2 4'

1 d

l4l = ці_d_. (9.7)

n n

Габаритна потужність трансформатора:

ST = Sl + Sl , (9.8) 2

де S1 - потужність первинної обмотки трансформатора; S2 - потужність вторинної обмотки трансформатора.

Si = liUi = 1,11 Ui = 1,11 — U 2П = 1,11/d 1,11U d = 1,23/dV d = n n

= i,23Pd; (9.9)

S2 = 2/2U2 = 2/d П 1,11Ud = 1,74/dUd = 1,74Pd; (9.Ю) 4

1,23Pd + 1,74Pd       1  /lOD       1 ,107 rr

St =-2-=1,48Pd = 1'48/dUd- (911)

Бачимо, що ST перевищує Pd у півтора рази. Це, в основному, тому, що півобмотки трансформатора працюють не безперервно, а по черзі через кожні півперіоду.

За величинами Sr Ір І2, n, U2 вибирається стандартний трансфор­матор або розраховується спеціальний.

Коефіцієнт пульсації випрямленої напруги:

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка