Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка - страница 38

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

Id = fU21m (cos f> - cos 0)df> = 2U21m (sin 0-0 cos 0).   (9. 36) 2—-0 ^Rz

Оскільки U21m = Ud

cos 0

2U 2U то Id =        (tg00) =        A(0) , (9.37)

де величина A(q) є функцією кута відтинання. її можна визначити з виразу:

A00) = L Ь- = ^. (9.38) 2  ГЛ 2R

Опір Rh відомий, а Rs вибирається орієнтовно, залежно від потуж­ності трансформатора та типу вентилів випрямляча.

Знайшовши значення A(q), визначають кут відтинання q з виразу:

A(q)= tg q - q. (9.39)

Усі основні електричні параметри схеми можна виразити як функ­цію кута відтинання або A(q).

Так, максимальний струм вентиля:

Iam = yF (0), (9.40)

2ЄЗ

п(1- cos 0)

де F(0) = /0 0    '  - (9.41)

sin 00 cos 0 коефіцієнт максимального струму.

Діюче значення струму вторинної обмотки трансформатора:

І= 0,7071d D(0), (9.42)

Л/л[0(1 + 0,5 cos 20)- 0,75 sin 20] sin 00 cos 0

коефіцієнт форми струму (показує, наскільки форма даної кривої відріз­няється від прямокутної).

Діюче значення е.р.с. вторинної обмотки:

U = Ud B(0), (9.44)

де B(0) = v2-1-- (9.45)

2 cos 0

коефіцієнт фазної е.р.с.

Зазвичай, функції F(q), D(q) і B(q) залежно від A(q) подають у ви­гляді графіків, що значно спрощує розрахунок випрямляча із активно-ємнісним навантаженням.

Повна потужність вторинної обмотки трансформатора:

S2 = mUi І2 = 0,707Ud Id B(0) D(0). (9.46)

9.6.3. Робота однофазних двопівперіодних випрямлячів на активно-індуктивне навантаження

Як було зазначено вище, використання фільтрів з індуктивним вхо­дом призводить до того, що навантаження випрямляча має активно-індуктивний характер. Такий же характер носить навантаження при підмиканні до випрямляча обмоток збудження електричних машин, котушок контакторів, реле і т. п.

Вмикання у коло випрямляча індуктивності призводить до того, що при переході випрямленої напруги через нуль струм у колі не дорівнює нулю, а визначається електромагнітною енергією, що була накопичена індуктивністю. Внаслідок цього струм у навантаженні має згладжений характер.

\LI22

VD2

(m = 2); Яф = 0;Ud = Ud

a)

Від насоса

До споживача

б)

На рис. 9.21 зооражено схе­му однофазного випрямляча з нульовим виводом, що працює на активно-індуктивне наван­таження та його гідравлічну модель.

Спрощена гідравлічна мо­дель індуктивного фільтра може бути такою: в трубу, че­рез яку від насоса порціями по­дається рідина, вмонтовано клапан К (див. рис. 2.3,б), а частина труби, зображена штриховими лініями, виконана з еластичного матеріалу - вва­жатимемо, що вона являє собою гідравлічний дросель. Тепер, якщо тиск з боку насоса Р

J нас

перевищує тиск з боку дроселя Р , клапан пропускає рідину і еластичний дросель, розширю­ючись, наповнюється до об'єму V. Коли ж Р   стає меншим

L нас

Кис. 9.21 - иднофазнии випрямляч з активно-індуктивним навантаженням (а)

та Його гідравлічна модель (б) за Р клапан закривається і запобігає витіканню рідини з дроселя у бік насоса. А струмінь рідини у бік споживача тече безперервно.

На жаль, ця модель не дозволяє проілюструвати незмінність стру­му в обмотці трансформатора і через вентиль. Це можна показати на механічній моделі, що нею може слугувати вузол електромеханічної системи гарантованого живлення електроспоживачів, який складаєть­ся з електродвигуна, що обертає масивний маховик (аналог нашого дроселя) і ротор генератора, від якого живиться навантаження. У разі зникнення живлення електродвигуна на час, доки система керування не підімкне електродвигун до резервного джерела живлення, маховик, за рахунок накопиченої кінетичної енергії, продовжує по інерції оберта­тись, обертаючи як ротор генератора, так і ротор електродвигуна, і жив­лення споживачів не переривається.

На рис. 9.22 наведені часові U2 * діаграми роботи випрямляча з активно-індуктивним наванта­женням. Розрахунок параметрів схеми, як і раніше, ведеться за Udk припущень, що діод ідеальний, а провідники не мають опору.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка