Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка - страница 60

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 

- -  з ізольованим затвором

(БТІЗ) 54

- МДН 53

- МОН 52

- одноперехідний 46

- польовий 47

- -  з ізольованим затвором 53

- - з керуючим p-n переходом 47 -СІТ 51

- складений 44

- уніполярний 47

- Шоттки 177

- IGBT 54

Транзистора

- гідравлічна модель 44

- фізична 7-подібна модель 41

- характеристики

- -  вихідні 34

- -  вхідні 34

- - динамічна

(лінія навантаження) 41

- -  керування 34

- -  перехідні 35

- - статичні 34 Трансформатор 242 Тригер 179

- D 185

- JK 186

- RS183

- T 181, 186

- асинхронний 182

- симетричний 179

- синхронний 182

- у інтегральному виконанні 182

- Шмітта 161 Тригера

- вхід

- -  імпульсний 184

- -  інверсний 183, 184

- -  інформаційний 182

- -  прямий 183, 184

- -  потенціальний 184

- -  синхронізації (тактовий) 182

- вихід

- -  інверсний 182

- -  прямий 182

- стан 183

- -  невизначений 183

- -  нульовий 183

- -  одиничний 183 Триністор 60

Умови режиму генерації 111

Фільтр

- активний

- -  ємнісний 275

- -  силовий 375

- -  - трифазний 385

- "дірка" 260

- ємнісний 258

- завадопоглинаючий 374

- згладжуючий 242

- -  пасивний 258

- індуктивний 258

- комбінований 388

- недисипативний 383

- нульової послідовності 374

- "пробка" 259

- резонансний 259

- -  силовий 372 Флайбек 284 Флеш-пам'ять 223 Фоторезистор 25 Функціонально повна система логічних елементів 189 Функція

- двійкова

(логічна, перемикальна) 171

- заперечення (НІ) 171 -АБО 1 71, 174

172, 174

- АБО-НІ 174

- І-НІ 174

- стрілка Пірса 182, 189

- штрих Шеффера 182, 189

Характеристика

- амплітудна 86

- амплітудно-частотна (АЧХ) 87

- вихідна динамічна 42

- вольт-амперна (ВАХ) 22

- -  ідеального ключового елемента 151

- випрямляча зовнішня 269

- вхідна

- -  керуючого переходу тиристора 328

- керування 314

- регулювальна 314

- транзистора

- -  вихідні 36

- -  вхідні 35

- -  керування 36

- -  перехідні 36

ЦАП 199

- на основі методу перерозподілу заряду 203

Центральний процесорний елемент 236

Чоппер 282

Шиклаї схема 45 Шина

- адреси 218

- даних 218

- керування 218 Шуми підсилювача 113

Щілинність імпульсів 149

h- параметрів система 4Серія «Українська книга»

Навчальне видання

КОЛОНТАЄВСЬКИЙ Юрій Павлович, СОСКОВ Анатолій Георгійович

ЕЛЕКТРОНІКА і

МІКРОСХЕМОТЕХНІКА

Керівник видавничих проектів Ю.В. Піча Літературний редактор В.А. Корнієнко Комп'ютерна верстка В.С. Гарвона

Здано на складання 12.02.2009 р. Підписано до друку 06.04.2009 р. Формат 60х84/16. Папір офсетний №1. Гарнітура Times. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 24,4. Обл.-вид.арк 25,55.

Видавництво «Каравела», пр. Рокосовського, 8а, м. Київ, 04201, Україна. Тел. (044) 592-39-36, 360-36-99. E-mail: caravela@ukr.net www.caravela.kiev.ua Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів видавничої справи:

ДК №№56, від 19.05.2000 р.

Віддруковано з готових діапозитивів

Зам. № .

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 


Похожие статьи

Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка