Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія - страница 52

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131 

Сполучна тканина має певні ознаки кристалічності, що дає змогу розглядати її молекули як гнучкі кристали з п'єзоелектричними власти­востями, тобто із здатністю генерувати електричні струми під впливом деформації і тиску. Електричні струми, що виникають, поширюються по тілу уздовж меридіанів, а, прибуваючи до клітин специфічних орга­нів, завдяки зворотному п'єзоелектричному ефекту, перетворюються в хімічну чи механічну енергію, необхідну для відновлення нормальної функції на молекулярному та клітинному рівнях. Існує думка, що ма­теріальною основою меридіанів є рідкі кристали, котрі знаходяться у відносно нестабільному стані (холестеричній фазі), дуже чутливі до різ­них фізичних впливів і складові невідомої раніше фізіологічної системи [M.-W. Ho, D.P. Knight, 1998, H.M. Langevin, J.A.Yandow, 2002].

Величини локальних максимумів провідності точок акупунктури часто корелюють зі станами хвороби і здоров'я, при цьому провідність корелює з фізіологічними і патофізіологічними змінами в організмі. У точках акупунктури виявлені інтенсивні метаболічні процеси, які супроводжуються посиленим поглинанням кисню та підвищеним інф­рачервоним випромінюванням. У межах більшості точок акупункту­ри знайдені високі концентрації нейротрансмітерів і гормонів, а поза межами цих точок і меридіанів їхній вміст значно менший. У точках акупунктури та меридіанах істотно вища концентрація іонів кальцію, що відіграє роль вторинного посередника та міжклітинного передавача, втягнутого в різні фізіологічні функції поза точками акупунктури і поза меридіанами. Встановлено, що зміни концентрації іонів кальцію можуть бути викликані електричним, механічним чи лазерним чинни­ком, а також хімічними подразниками, і швидко поширюються крізь щілинні з'єднання на інші клітини. При видаленні іонів кальцію з точ­ки акупунктури виникає блокада лікувального ефекту, що припускаєважливу їхню роль в голковколюванні. Терапевтичні ефекти так само можуть бути досягнуті розмаїттям подразників точок акупунктури, включаючи лазер, механічну й електричну стимуляцію.

Поширення електромагнітної енергії по меридіанах підтверджу­ється дослідженнями, які показали, що в шкірі людини існують світ-лопровідні ділянки, що збігаються з проекціями на шкірі меридіанів, у яких ефект провідності світла виникав тільки тоді, коли його джерело (промінь світла з волоконно-оптичного джгута) установлювалося на дис­тальні точки акупунктури, що знаходяться на меридіані [S. Pankratov, 1991]. У точках акупунктури, розташованих по ходу меридіанів були виявлені коливання електромагнітного випромінювання, близького за спектром до видимого світла, а його інтенсивність пов'язана з рівнем активності. Деякі електричні характеристики точок акупунктури, котрі розташовані на меридіанах, подібні до транзисторних діодів. Це стало підставою вважати, що вони мають напівпровідникові властивості, а тіло людини може генерувати та сприймати електромагнітні хвилі.

Згідно з даними літератури [J.M. Helms, 1995], система точок аку­пунктури та меридіанів, що має загальну анатомічну основу у вигляді рідкокристалічної безперервної мережі «континуума», утвореної кола­геном і шарами структурованих молекул води, забезпечує однобічну провідність ними протонів. Це дає можливість усім частинам організму швидко взаємодіяти і функціонувати як когерентне ціле.

Конкретним проявом загальної реакції на аплікацію ПАЙЛЕР-світла є участь системи сполучної тканини в транспорті електромагніт­ної енергії. Наявність колагенових структур у кожному органі зумовлює доставку електромагнітної енергії до зон, що потерпають від її дефіциту. У цьому процесі беруть участь нервові структури, біофізичні і біохімічні реакції, є внесок зв'язаної води і стереоізометрії молекул. Це все поєд­нується у окрему функціональну систему регуляції електромагнітного балансу організму [С.О. Гуляр, Ю.П. Лиманський, 2003]. Біологічний ефект визначається розвитком резонансів і флуктуацій електричних потенціалів у молекулярних і клітинних структурах з наступною змі­ною їхнього функціонального стану. У випадку дії електромагнітними хвилями біологічно адекватного діапазону (оптичного, як у ПАЙЛЕР-світла), відбувається ліквідація їхньої нестачі, забезпечується участь у регуляції вісцеральними системами, підтримується електромагнітний баланс організму. Доведено, що при больових синдромах можна про­стежити весь ланцюжок реакцій, що виникають, включаючи рецептори електромагнітних хвиль (точки акупунктури), протибольові структури центральної нервової системи (опіоїдна) і кінцевий протибольовий ефект [С.О. Гуляр, Ю.П. Лиманський, 2003; Ю.П. Лиманський, З.А. Тамаро­ва, С.О. Гуляр, 2000; 2003]. Аналогічні взаємини мають клінічне під­твердження при зональній терапії розладів дихальної, серцевосудинної системи, бронхіальної астми тощо [О.В. Біякова, 2006; І.Є. Колпаков, 2002; О.В. Кравченко, Л.В. Кузнєцова, 1999; А.М. Пілецький, 2003; 2011; О.А. Цодікова, 2006].

Механізм локального світлотерапевтичного ефекту можна описати на прикладі дії поляризованого світла на осередок болю. На противагу неполяризованому світлу, воно має високу здатність активувати анти-ноцицептивні системи мозку одночасно з корекцією процесу запалення. Відомо, що для хемогенного запалення характерне виділення безлічі медіаторів запалення, зокрема брадикініну та гістаміну, що стимулюють ноцицептивні волокна. Вони спричиняють судинорозширювальну дію, розвиток набряку, збільшення проникності базальних мембран шкіри, підвищення інтенсивності обміну речовин (приблизно на одну третину), зниження рН у вогнищі запалення до 5,3, збільшення осмотичного тиску, концентрації іонів калію, натрію, хлору (приблизно в 1,5 раза). Виявлено, що при цьому відбувається зниження електричного опору шкіри. Цей факт дозволяє припускати, що ділянка шкіри поза точкою акупунктури, яка змінена внаслідок хемогенного запалення, набуває властивостей точки акупунктури і здатність активувати ендогенні протибольові системи. У практиці акупунктури такі позаакупунктурні зони, що виникли в результаті патологічного процесу, використовують­ся для ефективного пригнічення болю.

Отримані дані показують, що шкіра людини та ссавців має не при­таманні зоровій системі фоторецептивні молекули і клітини (екстра-окулярні фоторецептори), що пов'язані з нервовими клітинами (у тому числі і мозку) і здатні вмикати складні функції організму під дією поляризованого світла поза зоровою системою. Ці факти дозволяють стверджувати, що взаємодія енергії упорядкованих (поляризованих) чи неупорядкованих (природних) електромагнітних хвиль оптичного діапазону з біологічними молекулами на тих рівнях організму, яких вона здатна досягти поза органом зору, наприклад зі шкірою, є дуже важливим фактором для оптимальної роботи його функціональних систем.

Таким чином, біологічна дія поляризованого світла проявляється на молекулярному, клітинному, системному й міжсистемному рівнях. Виходячи з перерахованих механізмів дії ПАЙЛЕР-світла, можна охарактеризувати загальну формулу методу БІОПТРОН-світлотерапія: це місцевий чи системний вплив поляризованими електромагнітними хвилями біологічно необхідного (сонячного) діапазону з використан­ням рецепторних або сенсорних воріт і транспортуючого сполучнотка­нинного каркасу для доставки електромагнітної енергії в регуляторні системи або зони, що потерпають від її дефіциту чи дисбалансу. Лі­кувальний ефект зумовлений виникненням і реабілітацією належної інтенсивності резонансного відгуку молекулярних структур, що мають спорідненість до сонячних електромагнітних коливань у діапазоні

480-3400 нм.

З накопиченого на теперішній час експериментально-клінічного до­свіду випливає, що ПАЙЛЕР-світло апарата БІОПТРОН забезпечує такі лікувальні і біостимулювальні ефекти в поліхроматичному варіанті: імуностимулювальний (місцевий і системний), антиалергічний, зне­болювальний (гострий, тонічний і вісцеральний біль), регенеративно-проліферувальний, протизапальний, протинабряковий, метаболічний, вазоактивний, антиспастичний, антигіпоксичний (місцевий), підси­лювальний місцеву дію препаратів. При застосуванні монохроматич­них світлових комбінацій додатково досягаються системні знеболю­вальний, антистресорний, загальностимулювальний, регулювальний баланс обміну речовин і коригувальний емоційний стан. У випадку роботи з апаратом БІОПТРОН без фільтрів довгохвильове ультрафі­олетове випромінювання (320-400 нм) надає додатковий місцевий бактерицидний, меланінстворювальний, імуностимулювальний, фото-сесибілізаційний ефекти. При загальній дії на великі ділянки шкіри таке випромінювання сприяє створенню вітаміну D3, підвищенню опірності організму щодо інфекцій, стримує поширення акне та сти­мулює гемопоез [М. Курик, 2003; В.Н. Сокрут, В.Н. Казаков, 2001; Д.Н. Чичкан, 2005].

Клінічні докази антиалергічної ефективності ПАЙЛЕР-світла

Клініко-експериментальне вивчення впливу ПАЙЛЕР-світла на плин бронхіальної астми дозволило отримати низку доказів можливості досяг­нення позитивного лікувального результату [Л.В. Кузнєцова і співавт., 1999; О.В. Кравченко, 2002; А.М. Пілецкий, 2003; 2011; І.Є. Колпа­ков, 2002, С.О. Гуляр, 2009]. Авторами застосована концепція зональ­ної терапії з урахуванням наявності функціональної системи регуляції електромагнітного балансу [С.О. Гуляр, Лиманський, 2003]. Лікування ПАЙЛЕР-світлом здійснювалося одночасно з застосовуванням базисних фармакологічних препаратів - імудон, бронхомунал, хілак-форте та ін.

Дослідження показали, що у хворих на бронхіальну астму з усклад­неннями в верхніх дихальних шляхах виникають значні зміни в систем­ному, локальному імунітеті, цитокіновому статусі та інтерфероногенезі. Виявлено дисбаланс показників імунної системи, що виражається в під­вищенні вмісту основного та специфічного IgE, зменшенням кількостіта функціональної активності CD3+, CD4+, CD8+, CD20+, зменшенні імунорегуляторного індексу, зниження виходу гістаміну з базофілів пе­риферійної крові індукованого бактеріальними алергенами, зниженням показників поглинаючої активності нейтрофільних гранулоцитів та аль­веолярних макрофагів, високим вмістом ФНП-а, IL-1a, IL-4 в сироватці крові та зниження вмісту ІФН-у. Виявлено, що коефіцієнт кореляції був прямо пропорційний між вмістом в сироватці крові ІФН-у, ФНП-а, IL-1a. Імунотропна терапія вакциною імудон в комплексі з ПАЙЛЕР-світлом здатна підвищувати кількість Т-лімфоцитів (з 47,5±1,2% до 56,7±1,9 % при нормі 61,4±0,8 %) та їх функціональну активність в реак­ції бластної трансформації на неспецифічні мітогени: ЛМ (з 15,9±1,2 і.с. до 25,1±1,2 і.с. при нормі 26,7±2,1 і.с.) та Кон-А в концентрації 20 мкг/мл (з 3,2±0,1 і.с. до 5,1±0,2 і.с.), що залежить від дози препарату та індивідуальної чутливості імунокомпетентних клітин хворого на нього. Одночасно знижувався вихід гістаміну з базофілів периферійної крові, індукованого бактеріальними алергенами з 50,4±5,6% до 15,1±1,2%, значно зменшується кількість основного IgE (з 91,4±8,3 Ке/л до 21,3± 9,1 Ке/л0 та специфічного IgE, а також відзначається тенденція до нор­малізації IgA (з 0,9±0,2 Ке/л до 1,4±0,9 Ке/л).

В результаті лікування ПАЙЛЕР-світлом в комплексі з імуновакциною імудон на тлі традиційної терапії нормалізувалися показники поглинаючої активності нейтрофільних гранулоцитів та альвеолярних макрофагів, а також киснево-залежного механізму фагоцитозу (НСТ-тест).

У всіх хворих на бронхіальну астму з ускладненнями в верхніх ди­хальних шляхах, яким було проведено лікування імудоном та ПАЙЛЕР-світлом, порівняльно з контрольною групою, доведено підвищення ефек­тивності цієї терапії: у 38,0% - на відмінно, у 46,0% - добре, у 14,0% - задовільно і тільки у 3,0% - без ефекту, а через 6-12 міс відповідно 74,1; 12,1; 6,9%. Це склало 85% загального позитивного результату в порівнянні з контролем і сприяло скороченню строків перебування в стаціонарі на 25% та покращенню якості життя хворого на 75%.

Застосування ПАЙЛЕР-світла у комплексній терапії з бронхому-налом хворих на бронхіальну астму також сприяє нормалізації іму­нологічної реактивності організму (табл. 2). Це видно з підвищення кількості Т-лімфоцитів, нормалізації співвідношення субпопуляцій Т-лімфоцитів, наявності непрямих свідчень зниження активності Th-2-складової імунної системи, що вказує на нормалізацію рівня !L-4 у сироватці крові. Відновлення рівня сироваткового ФНП - одного з чинників, котрий дестабілізує опасисту клітину, може розглядати­ся як позитивний ефект лікування ПАЙЛЕР-світлом. Зберігається високий рівень спонтанної продукції !L-1a, можливо, у відповідь натривале надходження алергенів. Ці дані свідчать про те, що наявність ПАЙЛЕР-світла в комплексному лікуванні захворювання приводить до скорочення строків перебування хворих у стаціонарі.

Таблиця 2.

Стан В-ланки імунітету у хворих на бронхіальну астму в процесі лікування (M±m)

Групи обстежених осіб

CD20+,%

IgG, %

IgE, Ке/л

Контрольна група (n=20)

15,9±3,2

11,4±0,9

26,3±1,5

Аплікація ПАЙЛЕР-світлом ( n=38)

до лікування

18,4±1,2

15,9±0,7*

60,4±2,1*

після лікування

16,2±1,1

12,4±0,5**

28,1±1,8**

Терапія бронхомуналом (n=29)

до лікування

18,1±0,9

15,7±0,5*

63,5±1,9*

після лікування

17,1±0,1

14,2±0,1

56,4±2,1

Терапія бронхомуналом и ПАЙЛЕР-світлом (n=35)

до лікування

18,7±0,8

15,5±0,4*

59,3±2,3*

після лікування

16,1±0,5**

11,9±0,2**

30,1±2,9**

Базисне лікування (n=35)

до лікування

18,5±0,4

16,1±0,3*

64,8±2,7*

після лікування

17,9±0,5

15,1±0,2**

49,4±2,5**

Примітка: * - достовірність відмінностей у порівнянні з показниками в осіб контроль­ної групи (Р<0,05).

** - достовірність у порівнянні з даними до лікування (Р<0,05).

Отримані дані про позитивний вплив ПАЙЛЕР-світла в комплексі з хілак-форте щодо нормалізації ейкозотриєнової, олеїнової та ліноле-вої жирних кислот, що підвищує ефективність лікування на 25%. Це важливо при супутніх розладах функції шлунково-кишкового тракту, зокрема при дисбактеріозі.

Таким чином на теперішній час існують докази про те, що лікування ПАЙЛЕР-світлом в комплексі з іншими імунотропними препаратами є позитивним, оскільки сприяє відновленню імунологічних показників та зниженню алергічних реакцій. Завдяки нормалізації функцій клі­тинної мембрани, активації регенеративних процесів та поліпшенню енергообміну в тканинах, поляризоване світло має переваги щодо лік­відації алергічного, імунодефіцитного та гіпоксичного станів. Тому показаннями для застосування ПАЙЛЕР-світла є такі алергічні захво­рювання, як бронхіальна астма, алергічний риніт, алергічний дерма­тит, атопічний дерматит, медикаментозна алергія, інсектна алергія, синдром хронічної втоми.

Принципи лікування ПАЙЛЕР-світлом

Для клінічного результату істотне значення мають специфічні осо­бливості дії різних довжин електромагнітних хвиль сонячного діапа­зону. Наприклад, довгохвильове та середньохвильове ультрафіолетове опромінення сприяють еритемостворювальному й імуномодулювально-му ефектам, утворенню вітаміну D3 та обміну інших жиророзчинних вітамінів, а короткохвильове - спричинює істотний бактерицидний і бактеріостатичний впливи.

Специфічні властивості мають оптичний діапазон (видиме світло) і його компоненти: червоний - відомий як загальний стимулятор, бла­китний - як седативний чинник. Особливості впливу інфрачервоного компонента полягають у його знеболювальній, трофікорегенераторній і протизапальній дії.

Однак саме наявність поляризованості визначає високу біологічну активність світла, зумовлену значною проникною здатністю, та роз­ширену біотропну дію, хоча його специфічність пов'язана з довжиною хвилі. Цим зумовлений досить широкий спектр фізіологічних і клініч­них ефектів ПАЙЛЕР-світла - протизапальний, гіпосенсибілізувальний, знеболювальний, імуномодулювальний, детоксикаційний тощо.

Фізіотерапевтичні можливості ПАЙЛЕР-світла полягають у його впливі на органонеспецифічні й органоспецифічні процеси. Застосуван­ня ПАЙЛЕР-світла для корекції органонеспецифічних процесів (алер­гія, біль, загоєння, запалення тощо) дозволяє підвищувати можливості фізіологічного захисту організму в цілому. Тому воно доцільне при таких синдромах: набряковому, дискінетичному (спастичному), дис-секреторному, дисгормональному (зниження інкреторної функції), дис-циркуляторному, алергічному (імунні порушення), гіперсимпатикото-нічному, метаболічних порушень (інтоксикаційному), гіпотрофічному, обструктивному, астенічному, невротичному, функціональної недостат­ності органів (у стадії компенсації) [В.Н. Сокрут, В.Н. Казаков, 2001; С.О. Гуляр, А.Л. Косаковський, 2006]. Останнім часом отримані дані про наявність лікувального ефекту при органоспецифічних процесах, зокрема при захворюваннях органів дихання, кровообігу,центральної та периферичної нервової системи, травного тракту, сечовидільної, статевої й ендокринної систем тощо. Клінічно ефективно профілак­тичне застосування ПАЙЛЕР-світла при загрозах вірусних епідемій та сезонних простудних захворювань.

Лікування поляризованим світлом може здійснюватися в трьох на­прямках: як монотерапія, для потенціювання інших методів лікування (медикаментозного, дієтичного, психотерапевтичного, фізичними й елек­тромагнітними факторами, масажу, ЛФК тощо), та для підсилення діїсамого ПАЙЛЕР-світла (тими самими методами). Наприклад, у домашніх умовах частіше застосовується монотерапія, тоді як в амбулаторних і ста­ціонарних - зазначені вище шляхи підсилення лікувального ефекту.

При розгляді можливості поєднання ПАЙЛЕР-світла з іншими фізі­отерапевтичними методами і режимами враховується кілька варіантів.

1. Поєднання впливу ПАЙЛЕР-світла та фізіотерапевтичних мето­дів на одну зону. У цьому випадку можливе застосування гальванізації, електрофорезу, діадинамічних і синусоїдальних струмів, короткоім-пульсної електроанальгезії, електростимуляції, ультразвуку, віброа-кустичного впливу.

2. При впливі на різні зони в один день показане використання галь­ванізації, електрофорезу, електросну, діадинамічних і синусоїдально-модульованих струмів, короткоімпульсної анальгезії, електрости­муляції, дарсонвалізації, індуктотермії, електричного поля УВЧ, ультрафіолетового опромінення, бальнеотерапії.

3. Режим впливу на одну зону в різні дні сумісний з більшістю фі­зіотерапевтичних методів.

Загальні принципи ПАЙЛЕР-світлотерапії, як одного з напрямків фізіотерапії, залишаються традиційними. Необхідно враховувати, що цей чинник є менш пошкоджувальним, тому курс лікування може бути значно розширений, а в осінньо-зимовий період показане систематичне застосування подовжених експозицій для зняття дефіциту сонячного впливу та зменшення депресивних розладів.

Важливий індивідуальний підхід, що полягає в складанні схем лікування захворювань, властивих конкретному пацієнту. Доцільний одночасний вплив на всі ланки патогенезу захворювання, спрямова­ний на зворотну еволюцію патологічного процесу, на різні механізми фізіологічного захисту організму (вироблення лізоциму, інтерферону, Cu-оксидази, на мобілізацію симпатоадреналової, антиоксидантної, протизгортальної, стреслімітуючої, детоксикаційної систем, на ста­новлення фізіологічних реакцій адаптації), на механізми саногенезу (реституцію, репарацію, компенсацію, імунітет).

Оцінка динаміки і спрямованості реакцій у відповідь на вплив ПАЙЛЕР-світла здійснюється за конкретними функціональними по­казниками та тестами інтегрального призначення.

При лікуванні хронічних патологічних процесів, відновлювальному лікуванні хворих із значними алергічними ушкодженнями шкіри ефек­тивні світлові аплікації на вушні раковини, точки акупунктури широкого призначення і стопи (по черзі на передню, середню та задню зони).

У кожному випадку необхідний глибокий аналіз патогенезу конкрет­ного захворювання. Наприклад, при наявності локального алергічно-запального процесу на початку його клінічних проявів (свербіж, біль, гіперемія, набряклість) спостерігаються трофічні порушення через роз­лади макро- та мікроциркуляції. У даному випадку показаний прямий вплив на патологічне вогнище. У цілому застосування ПАЙЛЕР-світла завжди показане як фізичний чинник, що потенціює, при реабілітації та продовженні лікування.

Оцінка ефективності проведеної терапії ПАЙЛЕР-світлом у осіб із хронічними захворюваннями чи гострою патологією може бути здій­снена на підставі двох груп критеріїв - прямих клінічних і додатко­вих (інструментальних) даних [С.О. Гуляр, А.Л. Косаковський, 2006; 2011]. Наприклад, при захворюваннях органів дихання критеріями першої групи може бути названо зниження частоти скарг на загальну слабкість, швидку стомлюваність, задишку при фізичних наванта­женнях, зменшення ступеня виразності та завзятості кашльового чи спастичного синдрому, секрету зі слизових оболонок, усунення і зниження проявів інтоксикації, частоти і тривалості нападів брон­хіальної астми, зміни температурної реакції (від субфебрильної, під­вищеної чи високої температури до нормальної), зменшення періоду наявності ненормальних аускультативних змін у легенях, зниження частоти загострень, середньої тривалості рецидиву, збільшення три­валості періоду ремісії (при хронічних і рецидивних захворюваннях бронхів і легень). До другої групи критеріїв належать: поліпшення прохідності бронхіального дерева на різних рівнях, усунення чи зни­ження бронхіальної гіперреактивності (за даними спірографічного і/чи пневмотахографічного дослідження вентиляційної здатності легень); зниження інтенсивності процесів вільнорадикального окиснення в сироватці крові, еритроцитах, конденсаті видихуваного повітря, по­ліпшення чи нормалізація результатів рентгенологічного дослідження грудної клітки, поліпшення чи нормалізація гемограми, біохімічних і імунологічних показників крові.

Додаткові фізичні чинники, що зменшують алергенне навантаження

Ефективність лікування алергічних станів ПАЙЛЕР-світлом може бути підсилена застосуванням додаткових пристроїв, що поліпшують індивідуальне екологічне середовище. До таких апаратів належать очищувачі повітря Therapy Air та Therapy Air Ion, водяний фільтр зво­ротного осмосу Aqueena, пароочищувач TUTTOLUXO 6S (виробництво ZEPTER GROUP, Швейцарія) (рис. 3-5). Одночасне використання їх можливостей сприяє зменшенню надходження пилу, алергенів та мі­кроорганізмів до легень, та запобіганню потрапляння розчинених чи домішкових хімічно активних речовин, що є у воді, до шлунку.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131 


Похожие статьи

Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія