Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія - страница 56

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131 

B. 480 - 3400 нм

C. 400 - 2000 нм

4. Як треба розуміти поняття «поляризоване світло»?

A. Електромагнітні хвилі рухаються у паралельних площинах

B. Електромагнітні хвилі однакового кольору

C. Електромагнітні хвилі фільтруються у однакову довжину хвиль

5. Чим відрізняється світло апаратів БІОПТРОН від сонячного світла?

A. Світло апаратів БІОПТРОН має фізичні особливості, які сприяють біонормалізувальному ефекту

B. Світло апаратів БІОПТРОН та сонця однакове

C. Світло апаратів БІОПТРОН - це профільтроване сонячне світло, що має аналогічну сонцю дію

6. Світло апаратів БІОПТРОН впливає декількома механізмами:

A. Впливає на структури кліток і плазму крові

B. Має місцевий на гемічний ефекти

C. Одночасно діють місцевий, гемічний механізми та акти­вуються точки акупунктури

7. У яких галузях медицини показано застосування світла апара­тів БІОПТРОН ?

A. Загоєння ран і лікування болю

B. Терапія захворювань крові

C. У всіх галузях медицини

D. Алергологія

E. Онкологія

F. Дерматологія

8. Покази до застосування БІОПТРОН-світлотерапії:

A. Трофічні виразки

B. Бородавки

C. Опіки

D. Ліпоми

E. Атопічний дерматит

9. Покази до застосування БІОПТРОН-світлотерапії:

A. Зменшення болю при артритах, забоях

B. Герпес простий та оперізувальний

C. Тільки акне, псоріаз та герпес

D. Вітиліго

10. Чи можна застосовувати БІОПТРОН-світлотерапію при захво­рюваннях дітей та новонароджених?

A. Так

B. Ні

11. Яка рекомендується тривалість одного сеансу?

A. Не обмежена

B. 2 хв

C. Приблизно від 4 до 10 хв

12. Яких особливостей методики необхідно притримуватись під час світлотерапії?

A. Відстань 10 см, кут між променем світла та поверхнею шкіри 90°

B. Відстань і кут променя світла не мають значення

C. Відстань 25 см, кут між променем світла та поверхнею шкіри 45

13. Чим відрізняються три апарати: БІОПТРОН-компакт,

БІОПТРОН-ПРО-1 і БІОПТРОН-2?

A. Вони випромінюють абсолютно різні види світла

B. Вони відрізняються тільки дизайном, лікування і розмір ділянок впливу однакові

C. Вони відрізняються дизайном і розміром ділянок впли­ву (діаметр фільтра апарату БІОПТРОН-компакт - 4 см; БІОПТРОН-ПРО-1 - 11 см; БІОПТРОН-2 - 15 см. Крім того, виромінюване світло ідентичне.

14. Хто може використовувати БІОПТРОН-світлотерапію? Корис­тувачі у домашніх умовах чи медичні спеціалісти у лікувальних закладах?

A. І ті, і інші. Світлотерапевтичні апарати БІОПТРОН є уні­версальними рішеннями для кожного конкретного випад­ку - як для медичних спеціалістів, так і для приватних користувачів у домашніх умовах

B. Тільки медичні спеціалісти

C. Тільки приватні користувачі у домашніх умовах

15.  Що таке препарат «Оксіспрей»?

A. Цей продукт призначений для загального вживання із санітарною метою

B. Це медичний препарат, призначений, головним чином, для загоєння ран та поліпшення стану шкіри

C. Це косметичний засіб, що насичує шкіру чистою вологою і киснем

16. Що таке БІОПТРОН-колортерапія?

A. Це психоемоційна методика для відпочинку

B. Вона не належить до асортименту продукції «BIOPTRON AG»

C. Це використання монохроматичного поляризованого світла з лікувальною метою

17. Чим відрізняється БІОПТРОН-колортерапія від лазеротерапії?

A. Це ідентичні методики

B. Деякі кольорові фільтри (червоний) працюють як лазери

C. Асортимент з семи кольорових фільтрів створює значно ширші можливості, ніж лазери

18. Які наслідки порівняння БІОПТРОН-світло-колортерапії з світ­ловою фізіотерапією?

A. БІОПТРОН-світло-колортерапія може замінити лазероте-рапію

B. БІОПТРОН-світло-колортерапія може замінити лазероте-рапію та соллюкстерапію

C. БІОПТРОН-світло-колортерапія може замінити лазероте-рапію, соллюкстерапію, терапію ближнім УФ-світлом та діодним світлом

19. Очищувачі повітря Therapy Air і Therapy Air Ion відрізняються один від одного:

A. Кількістю ступенів очистки

B. Наявністю ароматотерапії

C. Не відрізняються

D. Розміром фільтровальних отворів

20. Мембрана очищувача питної води Aqueena затримує частинки розміром

A. 20 мікрон

B. 0,00001 мікрон

C. 5 мікрон

21. Очищувач TuttoLuxo зменшує забрудненість алергенами

A. З допомогою пари

B. Шляхом гладіння праскою

C. Шляхом всмоктування водяним пилососом

D. Парою, праскою та пилососом

Вірні відповіді на питання:

1 В, 2 В, 3В, 4 А, 5 А, 6 С, 7 ADF, 8 ACE, 9 AB, 10 A, 11 C, 12 A, 13 C, 14 A, 15 B, 16 C, 17 C, 18 C, 19 AB, 20 B, 21 D

ДЖЕРЕЛА УЧБОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

1. Вороненко Ю.В., Кузнєцова Л.В., Пухлик Б.М., Гуляр С.О. та ін. Алер­гологія (підручник).- Київ.- 2008.- 366 с.

2. Біякова О.В. Квантово-медикаментозна корекція вазорегуляторних, гемодинамічних та імунних порушень у хворих на хронічний гломеру­лонефрит: Автореф. дис. ... канд. мед. наук.- К., 2006.-22 с.

3. Гуляр С.А. Двойная технология сохранения здоровья в экологически неблагоприятных условиях: синергизм ПАЙЛЕР-света и антиоксидан-тов // БИОПТРОН: Теория, клиника, перспективы: Материалы юбил. конф. - К.: Цептер. - 1999. - С. 6-21.

4. Гуляр С.А. БИОПТРОН-цветотерапия. Руководство.- Киев: Цептер, 1999.- 104 с.

5. Гуляр С.А. Медико-физиологическое обоснование необходимости све-тотерапии в Украине (по данным регионального анкетного скриннин-га) // Антология светотерапии. Медицинские БИОПТРОН-технологии (теория, клиника, перспективы) / Сборн. научн. трудов (науч. ред.-проф. С.А. Гуляр).- Киев: Изд-во Ин-та физиол. им. А.А. Богомольца НАН Украины, 2009.- С. 112-121.

6. Гуляр С.А. (Гл. ред). Антология светотерапии. Медицинские БИОПТРОН-технологии (теория, клиника, перспективы) // Сборн. на-учн. трудов.- Киев: Изд-во Ин-та физиол. им. А.А. Богомольца НАН

Украины.- Киев, 2009. - 1024 с.

7. Гуляр С.А. Акценты светототерапии / Сборн. аннотаций научн. тру­дов.- Минск-Киев: Изд-во ЦЕПТЕР, 2010. - 93 с.

8. Гуляр С. О., Лиманський Ю. П. Функціональна система регуляції елек­тромагнітного балансу організму: механізми первинної рецепції елек­тромагнітних хвиль оптичного діапазону // Фізіол. журн. - 2003. - 49, № 2. - С. 35-44.

9. Гуляр С.А., Лиманский Ю.П., Тамарова З.А. Боль и цвет. Киев-Донецк:

Биосвет, 2004.- 122 с.

10. Гуляр С. О., Косаковський А.Л. Застосування БІОПТРОН-ПАЙЛЕР-світла в медицині.- Київ: ІФБ НАН України, КМАПО МОЗ України, 2006.- 152 с.

11. Гуляр С.А., Лиманский Ю.П., Тамарова З.А. Колортерапия боли: лече­ние болевых синдромов цветным поляризованным светом.- Киев: ИФБ НАНУ.- 2007.- 128 с.

12. Гуляр С. А., Косаковский А.Л. Применение БИОПТРОН-ПАЙЛЕР-

света в медицине.- Киев: ИФБ НАН Украины, НМАПО МЗ Украины, 2011.- 256 с.

13. Жеваго Н.А., Самойлова К.А. Иммунологические аспекты действия полихроматического (видимого и ИК) поляризованного света // Имму­нология Урала.- 2005.- 1, № 4.- С. 128-129.

14. Колпаков И.Е. Состояние функциональной системы дыхания у детей с радиационным воздействием вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Автореф. дис. ... д-ра мед. наук.- К., 2002.- 30 с.

15. Кравченко О.В. Вплив поляризованого світла на імунний і цитокіновий статус хворих на бронхіальну астму на фоні імунотерапії бронхомуна-лом // Фізіол. ж.- 2002.- 48, № 3.- С. 87-94.

16. Краснослободський О.І. Хірургічні гнойно-септичні ускладнення у хворих на наркоманію: Автореф... канд. медичних наук.- Тернопіль,

2002.-17 с.

17. Кузнєцова Л.В., Чугунова Л.В., Брюзгіна Т.С., Володіна А.Г., Осіпо-ва Л.С., Грішило П.В., Кірілюк О.О., Урядова А.В. Жирнокислотний спектр ліпідів поту у хворих на бронхіальну астму під впливом комп­лексного лікування карболозою та поляризованного поліхроматичного світла // Матер. юбил. Науч-практ. конф., посв. 5-летию деят. Цептер-Интернациональ в Украине. - Киев: Цептер. - 1999. - С. 73-77.

18. Кузнецова Л.В., Кравченко Е.В. Иммунный и цитокиновый статус больных бронхиальной астмой на фоне светотерапии и иммуноте­рапии бронхомуналом // Антология светотерапии. Медицинские БИОПТРОН-технологии (теория, клиника, перспективы) / Сборн. на-учн. трудов.- Киев: Изд-во Ин-та физиол. им. А.А. Богомольца НАН Украины, 2009.- С. 524-531.

19. Курик М. Людина й ультрафіолет.- К.: Рада, 2003.- 127 с.

20. Лиманський Ю.П., Тамарова З.А., Гуляр С.О., Бідков Е.Г. Досліджен­ня анальгетичної діі поляризованого світла на точки акупунктури // Фізіол. журн.- 2000. - 46, № 6.- С. 105-111.

21. Лиманський Ю.П., Тамарова З.А., Гуляр С.О. Пригнічення вісцераль­ного болю дією низькоінтенсивного поляризованого світла на протибо­льові точки акупунктури // Фізіол. журн.- 2003. - 49, № 5.- С. 43-51.

22. Пілецький А.М. Імунотропна терапія хворих на бронхіальну астму з ускладненнями в верхніх дихальних шляхах: Автореф. дис. ... канд.

мед. наук.- К., 2003.-17 с.

23. Пілецький А.М. Вивчення порушень імунного статусу у хворих на бронхіальну астму з синдромом хронічної втоми та розробка способів системної та локальної імуномодуляції в комплексній терапії: Авто-реф. дис. ... докт. мед. наук.- Донецьк, 2011.-39 с.

24. Сокрут В.Н., Казаков В.Н. Поважная Е.С., Швиренко И.Р. и др. ПАЙЛЕР-терапия // Медицинская реабилитация в терапии: Руковод­ство для студентов и врачей (под ред. Сокрута В.Н., Казакова В.Н.).-

Донецк: ОАО УкрНТЭК.- 2001.- С.122-124.

25. Степанова Е.И., Колпаков И.Е., Вдовенко В.Ю. Функциональ­ное состояние системы дыхания детей, испытавших радиацион­ное воздействие в результате Чернобыльской катастрофы.- Киев: Чернобыльинтеринформ, 2003.- 160 с.

26. Чичкан Д.Н., Улащик В.С., Волотовская А.В. Ультрафиолетовое излу­чение и искусственный загар.- Минск: Бизнесофсет, 2005.- 25 с.

27. Цодікова О.А. Оптимізація системи діагностики, прогнозування та корекції порушень адаптаційних можливостей у дітей з урахуванням стану резистентності організму: Автореф. дис. ... докт. мед. наук.- К., 2006.-39 с.

28. Anderson R.R., Parrish J.A. Optical properties of human skin // The science of photomedicine.- New York: Plenum Press, 1982.- P. 147-194.

29. Fenyo M., Kertesz I., Rozsa K., Szego P. EVOLITE Patent DE 3220218 C3.- Bundesrepublik Deutschland.- 1981.- 21 p.

30. Helms J.M. Acupuncture Energetics: A Clinical Approach for Physicians. Berkeley, Calif: Medical Acupuncture Publishers, 1995.

31. Ho M-W., Knight D.P. The acupuncture system and the liquid crystalline collagen fibers of the connective tissues // Amer. J. Chin. Med. - 1998. -26, № 3-4.- P. 251-263.

32. Ionescu-Tirgoviste C., Pruna S. The acupoint potential, electroreception and bio-electrical homeostasis of the human body // Amer. J. Acupunct. -

1990.-18, № 1.- P. 15-24.

33. Langevin H.M., Yandow J.A. Relationship of acupuncture points and meridians to connective tissue planes // Anat Rec.- 2002.- 269.- P. 257­265.

34. Pankratov S. Meridians conduct light // Raum und Zeit.- 1991.- 35, №

88.- Р. 16-18.

35. Samoilova K.A., Obolenskaya K.D., Vologdina A.V., Snopov S.A., Shevchenko E.V. Single skin exposure to visible polarized light induces rapid modification of entire circulating blood. 1. Improvement of rheologic and immune parameters // Proc. оf Low-Power Light on Biological Systems IV. Stockholm, Sweden, Sept., 1998. - P. 90-103.

36. Zhevago N.A., Samoilova K.A. Pro- and anti-inflammatory cytokine content in the human peripheral blood after its transcutaneous and direct (in vitro) irradiation with polychromatic visible and infrared light // Photomedicine and Laser Surgery.- 2006.- 24, № 2.- P. 129-139.

ТЕМА 7.

МІКРОЕЛЕМЕНТИ В ІМУНОЛОГІЇ

Актуальність теми. Імунна система людини є складно організованою багаторівневою структурою, що постійно реагує на численні екзогенні й ендогенні агенти, подразники, сигнали. Мікроелементи представляють собою унікальну групу біологічно активних хімічних елементів, які в значній мірі визначають збалансоване фуккціонування імунної систе­ми і загальний стан організму. Одним із актуальних завдань сучасної імунології вважається оцінка стану мінерального обміну в організмі і його взаємозв'язків з роботою внутрішніх органів і систем. В останні роки значна кількість проведених досліджень зробила переворот в ро­зумінні молекулярних механізмів мікроелементного обміну і його зна­чення в процесах росту, проліферації і загибелі клітин. Розуміння цих механізмів дозволило розробити нові та покращити наявні терапевтичні стратегії і протоколи [1-3].

Значення мікроелементів для людського організму важко пере­оцінити. Вони необхідні для нормального проходження біохімічних реакцій, каталізують нормальну діяльність ферментів, гормонів, під­тримують нормальний кислотно-лужний стан тканин [4-5]. Процеси взаємодії мікроелементів з синтезованими в клітинах органічними речовинами знаходяться в тісному зв'язку з діяльністю ендокринної та нервової систем, функціонуванням більшості органів і тканин. Для стабілізації захисних сил організму потрібен повний набір необхідних мікроелементів. Зміна хімічного складу елементів впливає на імунний статус, може викликати порушення процесів імуногенезу та імунопа­тології. Недостатність мікроелементів може бути причиною розладів або патологічних станів внутрішніх органів і систем, особливо в пері­од реконвалесценції після хвороб й оперативних втручань. Дефіцит мікроелементів сьогодні спостерігається і у здорових осіб, наприклад, в підлітковому або старечому віці, в період вагітності, в умовах їх під­вищеної потреби. Крім того, концентрації мікроелементів в організмі повинні знаходитись в оптимальному співвідношенні, дисбаланс якого призводить до розвитку різноманітних патологічних станів.

Макро- і мікроелементи

Із 92 хімічних елементів, що зустрічаються в природі, в організмі лю­дини виявлено більше 80, більшість з них виконують важливі біологічні функції і приймають участь в обмінних процесах. Біологічно активні хімічні елементи діляться на макроелементи (вміст більше 0,001%) та мікроелементи (вміст менш 0,001%). Структурні макроелементи (С, O, H,

N, Ca, Mg, Na, K, S, P, Cl) є основою живих організмів, вони становлять 99,5% елементного складу людського організму. З біогенних (органоген­них) макроелементів: С, Н, N, О, Р, S переважно побудовані такі органіч­ні речовини, як білки, жири, вуглеводи, ферменти, вітаміни й гормони. Макроелементи, як правило, надходять в організм людини разом з їжею. Добова рекомендована доза макроелементів становить більше 200 мг.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131 


Похожие статьи

Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія