Л М Петренко - Взаємозв'язок фінансової безпеки та фінансової стійкості підприємства - страница 1

Страницы:
1  2 

Криза у вітчизняній та світовій банківських сферах показали, що залишилася значна кількість слабких гравці на ринку. Вітчизняні науковці пророкують збільшення кількості операцій по реорганіза­ції банків: це будуть злиття, чи поглинання, чи можливо банківські установи будуть добровільно ліквідовуватися. Багато іноземних ін­весторів намагаються здійснювати фінансові вливання для підтри­мання належного рівня капіталізації установ. Але найголовнішим на сьогоднішній день залишається обирати будь-яку прийнятну стра­тегію реорганізації банків, щоб уникати їхнього банкрутства.

Література

1. Васильченко З.М. Комерційні банки: реструктуризація та реорга­нізація / Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2007. — 528 с.

2. Вовчак О.Д. Банківський нагляд і регулювання: світовий досвід / О.Д. Вовчак, Н.М. Рущишин. — Львів: Новий Світ-2000, 2008. — 380 с.

3. Новые требования к капиталу банков России / Олег Кривошапов / Слияния и поглощения. — 04 березня 2010 р. [Ел. ресурс]. Режим доступу: http://www.ma-journal.ru/news/69095.

4. Основні показники діяльності банків України на 1 травня 2010 р. / Вісник Національного банку України. — 2010. — № 6.

5. Реорганізація та реструктуризація комерційних банків: Навч. по-сіб. / В.І. Міщенко, А.В. Шаповалов, В.В. Салтинський, І.М. Вядрова. — К.: Знання, 2002. — 216 с.

Стаття надійшла до редакції 10.05.2010 р.

УДК: [658.15:005.934]:303.4

Л. М. Петренко,

ассистент,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ТА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглядаються питання, пов'язані з визначенням сутності по­няття «фінансова безпека підприємства», встановленням його особ­ливостей як об'єкту управління, виявленням взаємозв'язку категорій «економічна безпека підприємства» і «фінанси підприємств».

Ключові слова. Фінансова безпека підприємства, економічна безпека підприємства, фінансова стійкість, фінанси підприємства, управління.

© Л. М. Петренко, 2010

232

В статье рассмотрены вопросы, связанные с определением сущ­ности понятия «финансовая безопасность предприятия», опреде­лением характерных его особенностей как объекта управления, определением взаимосвязи категорий «экономическая безопас­ность предприятия» и «финансы предприятий.

Ключевые слова. Финансовая безопасность предприятия, эко­номическая безопасность предприятия, финансовая устойчи­вость, финансы предприятия, управление.

In the article is devoted to the vital question to define a term «financial security of enterprise», to display the most characteristic this special feature as the object of management. The concept «financial security of enterprise» is synthesized by the substance categories «the economic security of enterprise» and the «finance of enterprise».

Key words. The financial security of enterprise, the economic security of enterprise, financial stability, finance of enterprise, management.

В умовах економіки перехідного періоду, що характеризується великим коливанням факторів внутрішнього і зовнішнього сере­довища функціонування підприємства, загрозам їх фінансовим інтересам з боку окремих суб'єктів господарювання, високим рів­нем фінансових ризиків, одним з актуальних напрямків здійснен­ня фінансового менеджменту є управління фінансовою безпекою підприємства.

Найважливіший елемент економічної безпеки за сучасних умов — це, на нашу думку, фінансова безпека. Це насамперед пов' язано з врахуванням домінуючого положення, яке посідає фінансова складова в сучасній економіці. Необхідно відмітити, що фінансова безпека стає найважливішою частиною економіч­ної безпеки підприємства, оскільки тільки той, хто розпоряджа­ється грошовими потоками підприємства, визначає його стратегіч­ний розвиток. Поняття «фінансова безпека» як самостійний об'єкт управління є відносно новим, вивченням якого вітчизняні науковці почали займатися лише в останні десятиліття.

Поняття «фінансова безпека» комплексно та достатньо доклад­но розглядається сучасними дослідниками на макрорівні, в сис­темі більш загальних категорій — «національної безпеки» або «економічної безпеки країни». На рівні господарюючих суб' єктів комплексне дослідження сутності поняття «фінансова безпека» як самостійного об' єкту управління в сучасній літературі відо­браження ще не отримало та ідентифікується лише як один з елементів економічної безпеки підприємства. У фінансовому ме­неджменті достатньо глибоко досліджуються окремі елементи фінансової безпеки підприємства, пов' язані з забезпеченням йогофінансової стійкості, платоспроможності, нейтралізації фінансо­вих ризиків, проте, на нашу думку, в самостійний об' єкт управ­ління «фінансова безпека» також не інтегрована.

Теоретичні та практичні аспекти аналізу і управління фінан­совою стійкістю підприємства з різною мірою повноти розгляда­лися в працях багатьох економістів, таких як: Л. Бернстайн [1], Ю. Брігхем [2], А. Грачев [5], М. Мельник [6], В. Ковалев [7, 8], Р. Сайфулін, А. Шеремет [9] та ін.

Незважаючи на велику кількість робіт серед розглянутих ав­торами досліджень, можемо зазначити, відсутні ті, котрі б роз­глядали проблеми фінансової стійкості та безпеки підприємств у взаємозв'язку. Частково це можна пояснити, на нашу думку, тим, що багато питань фінансової безпеки знаходять своє відображен­ня під час розробки фінансової політики підприємства та управ­лінні фінансами підприємства. Проте, необхідним є цілісний та комплексний підхід до даної проблеми.

Необхідність комплексного підходу до формування фінансо­вої безпеки підприємства, яка забезпечує захист його фінансових інтересів у процесі розвитку, і обумовлюють її виділення в окре­мий об' єкт управління. Виникає необхідність глибокого вивчення сутності поняття «фінансова безпека підприємства», виявлення найбільш характерних його особливостей як об' єкту управління.

Навіть саме поняття «фінансова безпека» розглядається окре­мими авторами як синонім економічної безпеки. Але, як зазнача­ється в роботі [10], термін «фінансова безпека» передбачає аналіз та прогнозування широкої сукупності факторів, які визначають стійкість фінансово-банківської системи, котра виявляє загрози та слабкі місця в її функціонуванні для того, щоб зробити більш структурованим та прозорим функціонування всіх елементів да­ної системи.

Фінансова безпека — це такий стан фінансово-банківської си­стеми, за якого держава може в певних межах гарантувати загаль­ноекономічні умови функціонування державних установ влади та ринкових інститутів [11].

Так, С.Ф. Покропивний [12] вважає, що серед функціональних складових (фінансова, інтелектуальна й кадрова, техніко-техно-логічна, політико-правова, інформаційна, екологічна, силова) економічної безпеки саме фінансова складова вважається провід­ною й вирішальною, оскільки за ринкових умов господарювання фінанси є «двигуном» будь-якої економічної системи.

Л. Г. Мельник [6] визначає фінансову безпеку як внутрішньо­виробничу складову економічної безпеки.

У фінансовому менеджменті при достатньо глибоких дослі­дженнях окремих елементів економічної безпеки фінансова без­пека підприємства, що пов' язана із забезпеченням його фінансо­вої стійкості, нейтралізацією фінансових ризиків, в самостійний об' єкт управління також не виділена.

Необхідність комплексного підходу до формування фінансової безпеки підприємства, що забезпечує захист його фінансових інте­ресів у процесі розвитку, обумовлюють її виділення в загальній сис­темі фінансового менеджменту. Отже, розглянемо поняття «фінан­сова безпека підприємства» як самостійний об' єкт управління.

Поняття «фінансова безпека підприємства» є синтезованим поняттям, яке інтегрує в собі сутнісні характеристики категорій «економічна безпека підприємства» і «фінанси підприємств». Ці категорії достатньо широко розглядаються в сучасній літературі, що дозволяє, на нашу думку, використовувати їх теоретичну базу під час дослідження сутнісних характеристик поняття «фінансова безпека підприємства» як самостійного об'єкту управління. І. А. Бланк [4] пропонує наступні істотні характеристики поняття «фі­нансова безпека підприємства» (рис. 1).

ССистема, спрямована забезпечення стійкого фінансового росту підприємства в поточному та перспективному періодах

Г

Основний елемент системи економічної безпеки підприємства

Система кількісних та якісних параметрів фінансового стану підприємства, що в

комплексі відображають рівень його фінансової захищеності

Сформована система

збалансованих фінансових інтересів

підприємства, що повинні бути захищені

С Ідентифікована система^ [''Диференційований рівень

реальних а потенційних загроз внутрішнього і зовнішнього характеру фінансовим інтересам підприємства

ь

кількісних та якісних параметрів захищеності фінансових інтересів підприємства

Рис. 1. Основні сутнісні характеристики фінансової безпеки підприємства як об'єкту управління [4]

Фінансова безпека підприємства є основним елементом сис­теми його економічної безпеки. Провідна роль фінансової компо­ненти в загальній системі економічної безпеки підприємства ви­значається наступними основними положеннями:

фінансова діяльність забезпечує основну форму ресурсного забезпечення реалізації економічної стратегії підприємства;

— операції, пов'язані з фінансовою діяльністю, носять стабіль­ний характер, здійснюються постійно;

— фінансова діяльність відіграє пріоритетну роль у забезпе­ченні стабілізації економічного розвитку підприємства в цілому;

— ризики, пов' язані з фінансовою діяльністю підприємства (фінансові ризики), за своїми негативними наслідками відносять­ся до категорії найбільш небезпечних.

Фінансова безпека є системою кількісних та якісних параметрів фінансового стану підприємства, які комплексно відображають рі­вень його фінансової захищеності. В даній сутнісній характерис­тиці фінансової безпеки необхідно виділити такі складові [4]:

— фінансова безпека підприємства відображає аспект його певного фінансового стану, відповідно рівень його фінансової за­хищеності в певний момент часу;

— фінансовий стан підприємства, який характеризує його фі­нансову безпеку, відображається певною сукупністю параметрів;

— параметри системи фінансової безпеки підприємства вима­гають чіткої кількісної і якісної детермінації.

Об' єктом забезпечення фінансової безпеки виступає сформо­вана система пріоритетних збалансованих фінансових інтересів підприємства, які вимагають захищеності в процесі його фінан­сової діяльності. Дана сутнісна характеристика поняття фінансо­вої безпеки підприємства є досить вагомою, оскільки фінансові інтереси визначають не тільки основу побудови її системи, але й формують напрямки розвитку всієї фінансової діяльності:

— в системі фінансової безпеки підприємства повинні розгля­датися тільки пріоритетні фінансові інтереси, котрі відіграють важливу роль у забезпеченні його розвитку;

— система пріоритетних фінансових інтересів повинна охоп­лювати не тільки поточні, але й довгострокові їх види;

— пріоритетні фінансові інтереси підприємства в системі його фінансової безпеки повинні бути збалансованими з інтересами інших суб' єктів його фінансових відносин.

Основою формування фінансової безпеки підприємства є іден­тифікація реальних та потенційних загроз зовнішнього та внутріш­нього характеру його фінансовим інтересам. Спрямованість фінан­сової діяльності підприємства на попередження загроз його фінан­совим інтересам становить головну сутнісну характеристику по­няття його фінансової безпеки. Загрозами фінансовим інтересам підприємства потрібно вважати такі фактори (умови, дії), які пе­решкоджають повній реалізації таких інтересів в процесі розвитку підприємства. Тому необхідно акцентувати увагу на наступному:

— загрози фінансовим інтересам підприємства викликані дією не всієї сукупності факторів, котрі впливають на здійснення його фінансової діяльності, а тільки окремих факторів, що здійснюють деструктивний вплив та вимагають ідентифікації;

— у системі фінансової безпеки підприємства ідентифікують­ся не тільки реальні, але й потенційні загрози;

— поняття фінансової безпеки підприємства включає захище­ність його пріоритетних інтересів від загроз не тільки зовнішньо­го, але й внутрішнього характеру;

— серед усіх ідентифікованих загроз у системі забезпечення фінансової безпеки підприємства акцентуються на найбільш не­безпечних їх видах.

Отже, можемо зробити висновок, що розглянуті найсуттєвіші характеристики фінансової безпеки підприємства показують ком­плексність та складність даного поняття. Детально розглянувши зміст поняття «фінансова безпека підприємства», виявивши най­більш характерні його особливості як об' єкту управління, можна з упевненістю сказати, що фінансова безпека є самостійним об' єк-том управління і в загальному вигляді її поняття сформульоване наступним чином [4]: фінансова безпека підприємства — це кіль­кісно та якісно детермінований рівень фінансового стану підпри­ємства, що забезпечує стабільну захищеність його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів від ідентифікованих реальних та потенційних загроз зовнішнього і внутрішнього характеру, па­раметри якого визначаються на основі його фінансової філософії та створюють необхідні передумови фінансової підтримки його стійкого росту в поточному та перспективному періодах.

Для розуміння сутності фінансової безпеки підприємства слід з' ясувати її зв' язок з категоріями «розвиток фінансової діяльності (фінансової системи)», «усталеність фінансової діяльності (фі­нансової системи)».

Розвиток фінансової діяльності є одним з компонентів фінан­сової безпеки підприємства, оскільки якщо фінансова система підприємства не розвивається, то різко скорочуються фінансові можливості його виживання. Більш того, можна сказати, що без розвитку фінансової системи підприємства фінансову безпеку небуде забезпечено. При цьому зменшуються і опірність, і присто­сованість підприємства до внутрішніх та зовнішніх загроз.

Водночас усталеність фінансової системи і фінансова безпека — це важливі характеристики фінансової системи підприємства. Їх не слід протиставляти, оскільки кожна по-своєму характеризує стан фінансової системи підприємства. Крім того, вони допов­нюють одне одну. Так, усталеність фінансової системи підприєм­ства характеризує міцність і надійність її складових, усіх внутріш­ніх і зовнішніх зв' язків, спроможність витримувати внутрішні й зовнішні «навантаження».

Чим стійкішою буде фінансова система підприємства, тим життєздатнішою буде його фінансова діяльність, тим вищим буде рівень його фінансової безпеки. Порушення пропозицій і зв' язків у фінансовій системі підприємства веде до її дестабілізації, є сер­йозним сигналом переходу фінансової системи від безпечного стану до небезпечного.

Будь-яке підприємство постійно знаходиться у певному ото­ченні й вимушене рахуватися у своїй комерційній діяльності з цим фактором, узгоджуючи свої інтереси з інтересами суб' єктів зовнішнього середовища. Тоді фінансову безпеку підприємства слід розглянути як міру гармонізації у часі та просторі фінансо­вих інтересів підприємства з інтересами складових оточуючого середовища — держави, ринку, конкурентів. Звідси — підприєм­ство тільки тоді знаходиться у належному стані фінансової без­пеки, якщо його фінансові інтереси у певній мірі узгоджені з ін­тересами суб' єктів зовнішнього середовища.

Отже, сутність фінансової безпеки підприємства, на нашу дум­ку, полягає в здатності самостійно розробляти і проводити фінан­сову стратегію, у відповідності з цілями корпоративної стратегії, за умов невизначеності та конкуренції. Тобто, фінансова безпека являє собою такий стан підприємства, який:

1) дозволяє забезпечити фінансову стійкість, платоспромож­ність та ліквідність підприємства в довгостроковому періоді;

2) задовольняє потреби підприємства у фінансових ресурсах для стійкого та розширеного виробництва підприємства;

3) забезпечує достатню фінансову незалежність підприємства;

4) здатне протистояти існуючим та виникаючим небезпекам та загрозам, котрі можуть спричинити фінансові збитки підпри­ємству, змінити небажану структуру капіталу, навмисно ліквіду­вати підприємство;

5) забезпечує достатню гнучкість під час прийняття фінансо­вих рішень;

6) забезпечує захищеність фінансових інтересів власників під­приємства.

Умовами забезпечення фінансової безпеки підприємства є:

високий ступінь гармонізації, узгодження фінансових інте­ресів підприємства з інтересами навколишнього середовища;

наявність на підприємстві стійкої до загроз фінансової сис­теми, яка спроможна забезпечувати реалізацію фінансових інте­ресів, місії, завдань;

збалансованість і комплексність фінансових інструментів;

постійний розвиток фінансової системи.

Отже, на нашу думку, фінансова безпека визначає граничний стан фінансової системи, в якому повинно знаходитися підприємство для реалізації своєї фінансової стратегії, характеризується здатністю підприємства протистояти зовнішнім та внутрішнім загрозам.

С. Ільяшенко пропонує оцінку рівня фінансової складової економічної безпеки виконувати на основі налізу його фінансової усталеності (стійкості), ступінь якої визначається виходячи з до­статньої кількості оборотних (власних або позичкових) коштів для здійснення виробничо-збутової діяльності [13]. Це дуже ву­зький підхід до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства: крім оборотних коштів, у фінансовій діяльності підприємства за-діяні власний капітал, прибуток, інвестиції.

Фінансова безпека підприємства пов' язана із забезпеченістю фінансовими ресурсами (фінансовою забезпеченістю діяльності):

власним капіталом;

власними оборотними коштами;

кредитами і позиками (під власні гарантії чи гарантії дер­жави);

інвестиціями;

прямим фінансуванням з бюджету (державні і комунальні підприємства).

Зрозуміло, що чим вище рівень забезпеченості комерційної ді­яльності фінансовими ресурсами, тим вищим є рівень фінансової безпеки підприємства. але слід також мати на увазі, що рівень фі­нансової безпеки має бути оптимальною величиною, інакше буде мати місце неефективне використання фінансових коштів за дуже високого рівня фінансової безпеки. Отже, фінансова безпека на­самперед тісно пов' язана з фінансовою стійкістю підприємства.

Фінансова стійкість одна з важливих характеристик, котра визначає ефективність фінансового управління підприємством. Поняття фінансової стійкості широко використовується при ана­лізі фінансового стану підприємства та оцінці його інвестиційноїпривабливості. Загальна модель умов нормального фінансового розвитку підприємства наведено на рис. 2.

Фінансовий стан (розвиток) підприємства

Фінансова стійкість підприємства

Фінансова безпека підприємства

Рис. 2. Загальна модель передумов нормального фінансового розвитку підприємства

З розвитком ринкових перетворень в економіці України з'яви­лася значна кількість публікацій, присвячена методичним та практичним питанням з визначення фінансової стійкості підпри­ємства. Основоположником розвитку фінансового менеджменту та визначення понять фінансової стійкості був І. А. Бланк [3]. Та­кож даними питаннями займаються Г.О. Крамаренко [14], А.М. Под-дєрьогін [15], А.Б. Гончаров [16] та ін.

Ринкові умови господарювання зобов'язують підприємство в будь-який момент періоду часу мати можливість негайно погаси­ти свої зовнішні зобов'язання (тобто бути платоспроможним) або короткострокові зобов' язання (тобто бути ліквідним). У цьому питання фінансової стійкості тісно пов' язане з його платоспро­можністю та ліквідністю.

Фінансова стійкість — комплексне поняття, яке перебуває під впливом різноманітних фінансово-економічних процесів. Форму­вання фінансової стійкості підприємства можна представити у наступному вигляді (рис. 3):

Рис. 3. Формування фінансової стійкості підприємства

Запас фінансової стійкості підприємства є запасом джерел власних коштів за умови, що його власні кошти перевищують по­зикові (на цьому принципі грунтується поняття платоспроможно­сті підприємства). Фінансова стійкість стану підприємства харак­теризується його фінансовою стабільністю, при якій забезпечу­ється велика частка власного капіталу в загальній сумі фінансо­вих коштів, що використовує підприємство.

Оскільки поняття фінансової стійкості в сучасній науковій лі­тературі є досить спірним, варто навести кілька його визначень різних авторів (табл. 1).

Таблиця 1

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»

Науковець

Визначення категорії «фінансова стійкість підприємства»

Бандурка О.М. [17], Коробов М.Я. [18]

наявність власних фінансових ресурсів (основних і оборотних коштів) не нижче мінімально необхідного рівня для організації виробничого процесу і процесу реалізації продукції

Крейніна М.Н. [19]

стабільность фінансового стану підприємства, що за­безпечується достатньою часткою власного капіталу у складі джерел фінансування

Александрова М.М., Кірейцев Г.Г. [20]

показники забезпечення кредиту гарантіями або депо­зитами позичальника, оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості, а також оборотності го­тової продукції

Швиданенко Г.О. [21]

стан його фінансових ресурсів, їхнього розподілу й використання, який забезпечує розвиток підприємства на основі зростання прибутку й капіталу і збереження платоспроможності та кредитоспроможності за при­пустимого рівня ризику.

Поддєрьогін Г.Г [15]

спроможність підприємства за рахунок власних кош­тів забезпечити запаси й витрати, не допустити неви­правданої кредиторської заборгованості, своєчасно розраховуватися за своїми зобов'язаннями.

Ізмайлова К.В. [22]

платоспроможність підприємства в значенні потен­ційної спроможності покрити термінові зобов'язання мобільними активами.

На нашу думку, визначення фінансової стійкості з огляду на спірність цього поняття може мати наступне трактування: фінан­сова стійкість підприємства — це стабільність фінансового стану підприємства, що забезпечується достатньою часткою власного і позикового капіталу у складі джерел фінансування забезпеченнязапасів і витрат, використання якого передбачає своєчасні розра­хунки за зобов' язаннями.

Перехід до ринкової економіки обумовив посилення ролі фі­нансів та визначив їх нове місце в системі господарювання. Біль­шість ринкових інструментів відносяться до елементів ринкового механізму, тобто входять до складу фінансової системи. Роль і значення фінансової сфери в українській економіці за останні де­сятиріччя кардинально змінилася. З механізму обслуговування су­часних економічних процесів вона перетворилася в джерело су­часного розвитку економіки та суспільства, а за умов зростаючої глобалізації роль фінансових відносин в світовій економіці все біль­ше посилюється. Фінанси все більше стають достатньо самостій­ним сегментом економіки, що володіє значним потенціалом. Су­часний стан розвитку економіки характеризується низкою проблем в управлінні підприємством, серед яких однією з важливих можна вважати проблему забезпечення фінансової безпеки.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Л М Петренко - Взаємозв'язок фінансової безпеки та фінансової стійкості підприємства

Л М Петренко - Податкова безпека як складова фінансової безпеки держави

Л М Петренко - Аналіз інформації в проектуванні розвитку професійно-технічного навчального закладу

Л М Петренко - Аналіз інформації в проектуванні розвитку професійно-технічного навчального закладу