Л М Петренко - Взаємозв'язок фінансової безпеки та фінансової стійкості підприємства - страница 2

Страницы:
1  2 

Література

1. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практи­ка и интерпретация: Пер. с англ./ науч. ред. перевода чл. корр. РАН И.И. Елисеева. Гл. редактор серии проф. Я.В. Соколов. М.: Финансы и статистика, 1996. — 624 с.

2. Брігхем Е.Ф. Основи фінансового менеджменту. К.: Ніка-Центр: Єльга. 1999.

3. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента.Т.1. К.: Ника-

Центр, 1999. — 592 с.

4. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия. К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. — 784 с.

5. Инновационное предпринимательство, его риски и обеспечение безопасности/ пособие для предпринимателя // Грачева М.В., Кулагин А.С., Симаранов С.Ю. М.: АНХ, 2000. — 144 с.

6. Економіка підприємства / За заг. ред.. д-ра екон. наук, проф. Л.Г. Мельника. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. — 648 с.

7. Ковалев В.В. Финансовый анализ. М.: Финансы и статистика, 1995.

8. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности пред­приятия: Учебник. М.: ТК Велби, Издательство «Проспект», 2004. — 422 с.

9. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. М.:

ИНФРА — М, 1997. — 343 с.

10. Грунин О.А, Грунин С.О. Экономическая безопасность организа­ции. СПб.: Питер, 2002. — С. 8.

11. Гусев В.С., Кузин Б.И., Медников М.Д., Соколицын А.С., Степа­шин С.В., Федотов А.В., Шульц В.Л. Экономика и организация безопа­сности хозяйствующих субъектов: Учебник СПб.: ИД «Очарованный странник», 2001. — 256 с.

12. Економіка підприємства / За ред.. С.Ф. Покропивного: 2-е вд., перероб. та доп. К.: КНЕУ, 2001. — 528 с.

13. Ильяшенко С.Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке // Актуальні проблеми економіки.

— 2003. — №3. — С. 12—19.

14. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 224 с.

15. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2000.

— 460 с.

16. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент. — Харків: ВД «ІН-ЖЕК», 2003. — 240 с.

17. Бандурка О.М., Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємст­ва: Підручник. — К.: Либідь, 1998. — 312 с.

18. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підпри­ємств. Навч. посібник. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2000 — 378.с.

19. Крейнина М. Н. Финансовая устойчивость предприятия: оценка и принятие решений // Финансовый менеджмент. — №2. — 2001.

20. Фінанси підприємств: Навч. посібник: Курс лекцій / За ред. д.е.н. проф. Г.Г. Кірейцева. — К.: ЦУЛ, 2002. — 268 с.

21. Швиданенко Г.О., Олексюк О.І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 192 с.

22. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2000. — 152 с.

Стаття надійшла до редакції 01.04.2010 р.

УДК 332.8

А.Є. Буряченко,

канд. екон. наук, доцент, докторант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ПРОБЛЕМАТИКА ТА СПОСОБИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ

У статті доводиться необхідність провадження широкомасштаб­них реформ у комунальній галузі. Аналізується наявний рівень надання комунальних послуг населенню. Пропонуються можливі способи вдосконалення фінансування комунальної сфери в Україні.

Ключові слова: місцеве господарство, житлово-комунальні по­слуги, місцевий бюджет, капітальні інвестиції, тарифна політика.

© А. Є. Буряченко, 2010

243

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Л М Петренко - Взаємозв'язок фінансової безпеки та фінансової стійкості підприємства

Л М Петренко - Податкова безпека як складова фінансової безпеки держави

Л М Петренко - Аналіз інформації в проектуванні розвитку професійно-технічного навчального закладу

Л М Петренко - Аналіз інформації в проектуванні розвитку професійно-технічного навчального закладу