М М Воротинцев - Вибір потенційного позичальника з позиції банку - страница 1

Страницы:
1  2  3 

Воротинцев М. М.

УДК 336.717

Студент 6 курсу

фінансового факультету ХНЕУ

вибір потенційного позичальника з позиції

банку на основі коефіцієнтної оцінки його кредитоспроможності

Анотація. Проаналізовано кредитоспроможність потенційних позичальників банку за методикою оцінки попереднього рейтингу фінансового стану, коротко охарактеризовано обраний метод.

Аннотация. Проанализирована кредитоспособность потенциальных заемщиков банка по методике оценки первичного рейтинга финансового состояния, кратко охарактеризован выбранный метод.

Annotation. The creditworthiness of potential bank's borrowers by the method of the previous rating of financial condition estimation was analysed, the method chosen was briefly described.

Ключові слова: кредитний ризик, кредитоспроможність, клас позичальника, аналіз фінансових показників, рейтинг фінансового стану.

Останніми роками в Україні був здійснений перехід до принципово нових економічних відносин, який зумовив необхідність кардинальних перетворень у банківській сфері. Сутність цих перетворень полягає у застосуванні комплексу заходів щодо забезпечення відповідності діяльності банків ринковим умовам, тобто у здійсненні нової банківської, у тому числі кредитної політики.

В умовах цивілізованого ринку визначальним фактором розвитку є вільна (у межах закону) взаємодія суб'єктів економіки. Безумовно, кожній із цих економічних систем притаманні певні групи ризиків, на які наражаються банківські установи [1].

Відповідно до методичних рекомендацій НБУ кредитний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди з банком або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов'язання [2].

Зазначимо, що кредитний ризик виступає як важливий елемент системи банківських ризиків і перебуває в причинно-наслідковій залежності з іншими елементами системи, підпорядкований закономірностям динаміки її розвитку і сприйнятливий до впливу всіх груп факторів, що впливають на систему банківських ризиків у цілому і на кредитний ризик зокрема [1].

Однак принципово важливим для банків залишається мінімізація кредитного ризику та контроль за ризикованістю позик, які надаються, за рахунок власно розроблених методик у рамках тих нормативів та рекомендацій, які регламентуються законодавством.

Питанням оцінки кредитоспроможності позичальників банків займалися багато як зарубіжних, так і вітчизняних науковців. Зазначена проблема висвітлюється в роботах Внукової Н. М. [3], Гловко А. Т. [4], М. Дмитренка [5], О. Заруцької [6] та ін.

Оскільки кредитування є основним та найприбутковішим видом банківської діяльності, постає актуальною об'єктивна оцінка кредитоспроможності позичальника та вибір оптимальної методики задля мінімізації кредитного ризику.

Метою даного дослідження виступає визначення найбільш привабливого для банку позичальника за отриманим ним класом за допомогою методики оцінки попереднього рейтингу фінансового стану. Потенційними позичальниками банку є ПАТ "Вовчанський агрегатний завод", ЗАТ "Лозівський ковальсько-механічний завод", ПАТ "ХАРП".

Для визначення найбільш привабливого позичальника для банку були розраховані необхідні коефіцієнти, які рекомендовані положенням про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, а також додаткові коефіцієнти, які необхідні згідно з використаною методикою. Фінансові коефіцієнти розраховано за фінансовою звітністю потенційних позичальників у динаміці за 2009 та 2010 роки для більш об'єктивної оцінки їх кредитоспроможності.

Автором наведено показники фінансового стану діяльності потенційних позичальників у табл. 1.

Таблиця 1

Показники фінансового стану діяльності потенційних позичальників

^~~^~~^^Підприємство Показник

ПАТ "Вовчанський агрегатний завод"

ЗАТ "Лозівський ковальсько-механічний завод"

ПАТ "ХАРП"

© Воротинцев М. М., 2012

Коефіцієнт фінансової        |   0,9127   |    0,9118    |    0,1706    |     0,2142    |  0,2204  | 0,2013


незалежності

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт незалежності (КН)

0,0944

0,0949

4,8602

3,6678

3,5370

3,9666

Коефіцієнт маневреності власних коштів (КМ)

0,6531

0,6624

-0,6163

-0,0871

-0,9988

-1,0651

Коефіцієнт залежності від довгострокових зобов'язань

0,0244

0,0001

1,8263

0,9523

2,0241

2,2419

Коефіцієнт загальної ліквідності (КП)

10,6898

8,0073

1,3986

1,3185

1,6766

1,6815

Коефіцієнт миттєвої ліквідності (КЛ1)

1,6261

1,7682

0,0402

0,0588

0,0163

0,0210

Коефіцієнт поточної ліквідності (КЛ2)

3,2871

2,8492

0,5055

0,5177

0,5316

0,5413

Рентабельність власного капіталу

0,3404

0,1782

-0,7019

0,3878

0,3161

0,1771

Рентабельність активів

0,3107

0,1625

-0,1198

0,0831

0,0697

0,0357

Рентабельність активів 2

0,2468

0,1128

-0,1200

0,0784

0,0555

0,0195

Рентабельність продажів

0,2820

0,1420

-0,2720

0,0579

0,0923

0,0394

Рентабельність продажів 2

0,2240

0,0985

-0,2726

0,0546

0,0736

0,0215

Оборотність активів

1,1018

1,1443

0,4403

1,4355

0,7549

0,9045

Коефіцієнт операційного прибутку

0,2943

0,1521

-0,0994

0,0875

0,1312

0,0743

Термін оборотності товарно-матеріальних запасів, днів

106

89

312

87

118

114

Термін погашення рахунків дебіторів, днів

60

60

245

92

146

116

Термін погашення рахунків кредиторів, днів

21

27

423

146

159

138

Кожен показник фінансового стану аналізованої галузевої належності має своє оптимальне значення, тому для оцінки якості отриманих показників використано методику оцінки попереднього рейтингу фінансового стану, яка наведена в табл. 2.

За цією методикою рейтинг кожного показника отримується шляхом співставлення значення показника з умовою задовільності, за умовою задовільності, в яку потрапив показник, йому присвоюється відповідне значення та помножують його на відсоткову вагу показника у попередньому рейтингу фінансового стану. Таким чином обрана методика дає змогу бачити як рейтинг кожного показника, так і рейтинг за всією групою.

Таблиця 2

Методика визначення попереднього рейтингу фінансового стану

Назва показника

Формула розрахунку

Умова задовільності

Значення

Вага у ПРФС %

1

2

3

4

5

Аналіз заборгованості (стійкості фінансового стану)

 

 

Не менше 0,4

 

8,33

Коефіцієнт фінансової незалежності

Відношення власного капіталу до валюти балансу

>0,4

1

 

 

 

>0,2<0,4

0,8

 

 

 

>0,1<0,2

0,5

 

 

 

<0,1

0

 

 

 

Не більше 2

 

8,33

Коефіцієнт незалежності

Відношення залучених коштів до власного капіталу

<2

1

 

 

 

>2<4

0,8

 

 

 

>4<5

0,5

 

 

 

>5

0

 

Продовжен

1

2

3

4

5

 

 

Не менше 0,25

 

4,17

Коефіцієнт

маневреності власних коштів

Відношення власного капіталу, зменшеного на необоротні активи, до власного капіталу

>0,25

1

 

 

 

>0,07<0,25

0,5

 

 

 

<0,07

0

 

 

 

Не більше 1

 

4,17

Коефіцієнт залежності від довгострокових зобов'язань

Відношення довгострокових

<1

1

 

 

пасивів до власного капіталу

>1<2

0,5

 

 

 

>2

0

 

Рейтинг за розділом 1

25 %

Аналіз ліквідності (платоспроможності)

 

 

Не менше 2

 

10,71

Коефіцієнт загальної ліквідності

Відношення оборотних активів до короткострокових зобов'язань

>2

1

 

 

 

>1<2

0,8

 

 

 

>0,5<1

0,5

 

 

 

<0,5

0

 

 

 

Не менше 0,1

 

3,58

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Відношення високоліквідних

>0,1

1

 

 

активів   до короткострокових

>0,03<0,1

0,8

 

 

зобов'язань

>0,01 <0,03

0,5

 

 

 

<0,01

0

 

 

 

Не менше 0,5

 

10,71

Коефіцієнт поточної ліквідності

Відношення ліквідних активів до короткострокових зобов'язань

>0,5

1

 

 

 

>0,3<0,5

0,7

 

 

 

>0,1<0,3

0,4

 

 

 

<0,1

0

 

Рейтинг за розділом 2

 

 

 

25 %

Аналіз рентабельності

 

 

Не менше 0,1

 

5

Рентабельність власного капіталу

Відношення      прибутку до

>0,1

1

 

 

оподаткування    до власного

>0,07<0,1

0,5

 

 

капіталу

>0,04<0,07

0,3

 

 

 

<0,4

0

 

 

 

Не менше 0,03

 

2,50

 

Відношення      прибутку до оподаткування до всіх активів

>0,03

1

 

Рентабельність активів

 

>0,01 <0,03

0,5

 

 

 

>0<0,01

0,3

 

 

 

<0

0

 

 

 

Не менше 0,01

 

2,50

 

Відношення чистого прибутку до всіх активів

>0,01

1

 

Рентабельність активів 2

 

>0,001<0,01

0,5

 

 

 

>0<0,001

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

М М Воротинцев - Вибір потенційного позичальника з позиції банку