М М Воротинцев - Вибір потенційного позичальника з позиції банку - страница 2

Страницы:
1  2  3 

0,3

 

 

 

<0

0

 

 

 

Не менше 0,05

 

2,50

Рентабельність продажів

Відношення прибутку до оподаткування до чистого

>0,05

1

 

 

 

>0,02<0,05

0,5

 

 

об'єму продажів

>0<0,02

0,3

 

 

 

<0

0

 

 

 

Не менше 0,02

 

2,50

Рентабельність продажів 2

Відношення чистого прибутку до чистого об'єму продажів

>0,02

1

 

 

 

>0,01 <0,02

0,5

 

 

 

>0<0,01

0,3

 

 

 

<0

0

 

Закінченн

1

2

3

4

5

 

 

Не менше 0,47

 

5

 

Відношення чистого об'єму продажів до активів

>0,47

1

 

Оборотність активів

 

>0,2<0,47

0,5

 

 

 

>0,1<0,2

0,3

 

 

 

<0,1

0

 

 

 

Не менше 0,05

 

5

Коефіцієнт

операційного прибутку

Відношення операційного прибутку до чистого об'єму

>0,05

1

 

 

 

>0,02<0,05

0,5

 

 

продажів

>0<0,02

0,3

 

 

 

<0

0

 

Рейтинг за розділом 3

 

 

 

25 %

Аналіз оборотності поточних активів та пасивів

Термін оборотності

Балансове значення товаро-

Не більше 90

 

8,33

табл. 2


товаро-матеріальних запасів, днів

матеріальних запасів, ділене на значення чистого об'єму продажів та помножене на відповідну кількість днів за період

Термін погашення рахунків дебіторів, днів

Балансове значення рахунків дебіторів, ділене на значення чистого об'єму продажів та помножене на відповідну кількість днів за період

Термін погашення рахунків кредиторів,

днів

Балансове значення рахунків кредиторів, ділене на значення чистого об'єму продажів та помножене на відповідну кількість днів за період

<90

1

 

 

>90<120

0,5

 

 

>120<150

0,3

 

 

>150

0

 

 

Не більше 90

 

8,33

 

<90

1

 

 

>90<120

0,5

 

 

>120<150

0,3

 

 

>150

0

 

 

Не більше 90

 

8,33

 

<90

1

 

 

>90<120

0,5

 

 

>120<150

0,3

 

 

>150

0

 

 

Рейтинг за розділом 4

Попередній рейтинг фінансового стану (ПРФС)

25 %

100 %

За цією методикою рейтинг кожного показника отримується шляхом співставлення значення показника з умовою задовільності. За умовою задовільності, в яку потрапив показник, йому присвоюють відповідне значення та помножують на відсоткову вагу показника у попередньому рейтингу фінансового стану. Таким чином обрана методика дає змогу бачити як рейтинг кожного показника, так і рейтинг за групою. Проаналізувавши отримані показники фінансового стану за методикою, наведеною в табл. 2, створено табл. 3, в якій відображено рейтинг обраних для аналізу показників за відповідним підприємством та періодом у відсотковому виразі для визначення сукупного попереднього рейтингу фінансового стану і подальшого дослідження.

Таблиця 3

Сукупний попередній рейтинг фінансового стану

Підприємство

Показник

ПРФС ПАТ "Вовчанський агрегатний завод"

ПРФС ЗАТ "Лозівський ковальсько-механічний завод"

ПРФС ПАТ "ХАРП"

 

2009 рік, %

2010 рік, %

2009 рік, %

2009 рік, %

2010 рік, %

2009 рік, %

1

2

3

4

5

6

7

Коефіцієнт фінансової незалежності

8,33

8,33

4,17

6,66

6,66

6,66

Коефіцієнт незалежності (КН)

8,33

8,33

4,17

6,66

6,66

6,66

Коефіцієнт маневреності власних коштів (КМ)

4,17

4,17

0,00

0,00

0,00

0,00

Коефіцієнт залежності від довгострокових зобов'язань

4,17

4,17

2,09

4,17

0,00

0,00

Коефіцієнт загальної ліквідності (КП)

10,71

10,71

8,57

8,57

8,57

8,57

Коефіцієнт миттєвої ліквідності (КЛ1)

3,58

3,58

2,86

2,86

1,79

0,00

Коефіцієнт поточної ліквідності (КЛ2)

10,71

10,71

10,71

10,71

10,71

10,71

Рентабельність власного капіталу

5,00

5,00

0,00

5,00

5,00

5,00

Рентабельність активів

2,50

2,50

0,00

2,50

2,50

2,50

Закінчення табл. 3

1

2

3

4

5

6

7

Рентабельність активів 2

2,50

2,50

0,00

2,50

2,50

2,50

Рентабельність продажів

2,50

2,50

0,00

2,50

2,50

1,25

Рентабельність продажів 2

2,50

2,50

0,00

2,50

2,50

2,50

Оборотність активів

5,00

5,00

2,50

5,00

5,00

5,00

Коефіцієнт операційного прибутку

5,00

5,00

0,00

5,00

5,00

5,00

Термін оборотності товаро-матеріальних запасів, днів

4,00

8,33

0,00

8,33

4,17

4,17

Термін погашення рахунків дебіторів, днів

8,33

8,33

0,00

4,17

2,50

4,17

Термін погашення рахунків кредиторів, днів

8,33

8,33

0,00

2,50

0,00

2,50

Попередній рейтинг фінансового стану за роками

95,83

99,99

35,06

79,63

66,06

67,19

Результати табл. 3 характеризують якість кожного показника у динаміці та дають змогу зробити висновок, в якій частині фінансової діяльності підприємства існує результативна недостатність.

За умов недостатності значення групи показників, банківська установа, в особі кредитного аналітика, доручає підприємству виправити ситуацію в поставлений термін для мінімізації свого ризику та коштів, що резервуються під заборгованість.

Для можливості визначення кредитоспроможності позичальника та ризику надання кредиту було використано розроблену методику визначення класу за консолідованою оцінкою попереднього рейтингу фінансового стану зурахуванням положення НБУ "Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків" та інших нормативних актів. Використана класифікація подана в табл. 4.

Таблиця 4

Методика класової градації позичальників згідно з результатами оцінки попереднього рейтингу фінансового стану

Клас позичальн ика

ПРФС, %

Характеристика

Клас "А"

>70 %

Фінансовий стан підприємства хороший, простежуються тенденції до його покращення, діяльність і надалі здійснюватиметься на такому рівні

Клас "Б"

>50 % <69 %

Фінансовий стан підприємства хороший, але рівень деяких показників порів­няно з минулими періодами знизився, проте у підприємства є можливість підтримувати його на цьому рівні протягом тривалого часу

Клас "В"

>30 %<49 %

Фінансовий стан позичальника задовільний простежується чітка тенденція до погіршення

Клас "Г"

>10 %<29 %

Фінансова діяльність незадовільна, економічні показники не відповідають встановленим значенням, існує ризик збитків

Клас "Д"

<10 %

Фінансовий стан незадовільний, результати аналізу свідчать про збиткову діяльність підприємства, очевидно, що кредит та відсотки не будуть сплачені своєчасно

За поданою методикою класової градації проведено ранжування підприємств за класами кредитоспроможності у кожному з досліджуваних періодів, результати подано в табл. 5.

Проведене дослідження за поданою методикою дає змогу чітко зрозуміти рівень ризику, на який наражає себе банк при кредитуванні кожного з представлених для аналізу підприємств.

Оскільки найвищий клас кредитоспроможності за оцінкою аналітика належить двом підприємствам, тому остаточний вибір об'єкта кредитування проводився на основі вибору підприємства з максимальним значенням показника ПРФС, з урахуванням зміни його динаміки.

Таблиця 5

Класова належність підприємств за досліджувані періоди

Підприємство

Показник

ПРФС ПАТ

"Вовчанський агрегатний завод"

ПРФС ЗАТ "Лозівський ковальсько-механічний завод "

ПРФС ПАТ "ХАРП"

 

2009 рік 2010 рік 2009 рік  2010 рік 2009 рік 2010 рік

Попередній рейтинг фінансового стану (ПРФС) 95,83 % 99,99 %  35,06 %   79,63 % 66,06 % 67,19 %

Клас кредитоспроможності підприємства

А А

В А

Б Б

Таким чином, об'єктивно обраним підприємством для кредитування в рамках аналізу показників фінансової звітності, за обраною методикою, є ПАТ "Вовчанський агрегатний завод".

Незважаючи на велику кількість методик визначення кредитоспроможності позичальника як зарубіжних, так і вітчизняних авторів, єдиної та оптимальної методики не існує. Причинами цього є різне економічне середовище, в якому функціонують підприємства - потенційні позичальники та велика швидкість зміни загальних галузевих показників, необхідних для аналізу клієнта та отримання реальних даних.

Тому залишається актуальним питання оптимізації та вдосконалення вже існуючих методик з метою їх ідеалізації та можливості практичного використання в економіці, зокрема банками.

Постійний моніторинг цього питання та впровадження інновацій дасть змогу мінімізувати банківські кредитні ризики, що призведе до більшої стабільності як банківської системи, так і національної економіки в цілому.

Наук. керівн. Внукова Н. М.

Література: 1. Внукова Н. М. Банковские операции: расчетное и кредитное обслуживание предприятий : учебн. пособ. [для студ. высш. учебн. заед.] / Н. М. Внукова. - Х. : Модель Вселенной, 2003. - 512 с. 2. Методичні вказівки з інспектування банків "Система оцінки ризиків": затверджено постановою НБУ від 15.03.2004 р. № 104 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://portal.rada.gov.ua. 3. Внукова Н. М. Управління ризиками кредитування в банку / Н. М. Внукова, А. Ю. Меньшова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2009. - № 1(6). - С. 83-87. 4. Гловко А. Т. Система банківського менеджменту / А. Т. Гловко, В. І. Грушкою. - К. : Інкос, 2004. - 480 с. 5. Дмитренко М. Управління ризиками в комерційних банках / М. Дмитренко // Вісник НБУ. - 1998. - № 9. - С. 23-25. 6. Заруцька О. Управління ризиками - провідний чинник фінансової стійкості вітчизняних банків / О. Заруцька // Фінанси України. - 2006. - № 3. - С. 94-106. 7. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затверджене постановою правління НБУ від 06.07.2000 р. № 279 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://portal. rada.gov.ua.

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

М М Воротинцев - Вибір потенційного позичальника з позиції банку