Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика - страница 45

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 

supsmooth(vx,vy) — повертає m-мірний вектор згладжених елементів vy, обчислених на основі адапти­вної процедури лінійного згладжування методом найменших квадратів

expsmooth(B, а) — згладжування даних масиву B шляхом застосування експонентного згладжування з ваговим коефіцієнтом а

Функції дискретного перетворення

cfft(A)

CFFT(A) fft(v)

FFT(v) icfft(B)

ICFFT(B)

ifft(u)

IFFT(u)

wave(v) iwave(u)

пряме комплексне перетворення Фур для масиву комплексних чисел А (повертає масив

того ж розміру, що й А). Якщо A є вектором, cj =   J_ -"V Ak exp[i-(2 -n-j/n)-k], де n -

Vn k

кількість елементів вектору A

те саме, але при нормуванні 1/ n і від'ємному аргументі експоненти

пряме ШПФ для даних, записаних у векторі v у вигляді дійсних чисел з 2n елементами, де n - ціле число (повертається вектор розмірністю 2n- +1): Cj

Vvk -exp[i-(2-n-j/n)-k]

те саме, але при нормуванні 1/ n і від'ємному аргументі експоненти

обернене комплексне перетворення Фур'є, яке відповідає cfft (повертає масив того ж

1   -VBk exp[-i-(2-n-j/n)-k]

розмірності аргументу B): c j

те саме, але при нормуванні 1/ n і додатному аргументі експоненти

обернене ШПФ, яке відповідає fft. Вектор u має розмір 2n-1+1, де n - ціле число (повер-

тається вектор розмір 2n): Cj =   1- -Vuk -exp[-i-(2-n-j/n)k]

те саме, але при нормуванні 1/ n і додатному аргументі експоненти

пряме вейвлет-перетворення (вектор v повинен містити 2n дійсних елементів, де n - ціле число)

вектор оберненого вейвлет-перетворення (u - вектор частотних даних вейвлет-спектру, розмірністю 2n)

k

k

Функції розв'язку рівнянь

Given — директива, що відкриває блок розв'язку системи рівнянь, нерівностей

Find(x, y, ...) — вектор скалярних значень x, y,     які дають розв'язок системи рівнянь в

блоці, об' явленому директивою Given (кількість повертаних значень дорів­нює кількості аргументів)

lsolve(M, v) — повертає вектор невідомих x, що дають розв'язок системи лінійних алгеб-

раїчних рівнянь виду M-x = v

Maximize(f, x, y, ...) — повертає вектор значень аргументів, при яких функція f досягає максимуму

(можливе задання додаткових умов у блоці з Given)

Minerr (x1, x2, ...) — вектор значень для хі, х2,     які представляють розв'язок системи рівнянь

у блоці, об' явленому директивою Given з мінімальною середньоквадра-тичною похибкою

Minimize(f, x, y, ... ) — повертає вектор значень аргументів, при яких функція f досягає мінімуму

(можливе задання додаткових умов у блоці з Given) polyroots(v) — повертає вектор всіх коренів поліному, коефіцієнти якого містяться у v

root(f(var), var, [a, b])       — повертає значення змінної var, при якій вираз f = 0. [a, b] - можливий

інтервал пошуку кореня

Функції помилок (інтеграли імовірностей)

erf(x) — функція помилок (функція Лапласа), erfc(x)   — комплементарна функція помилок,

2

- f^exp

(-12)

4ti

- Гexp(-12)dt

dt

; erfc(x) = 1 - erf(x)

Експонентна та логарифмічні функції

exp(z)    — основа натурального логарифму (число е) в степені z log(z)    — десятковий логарифм від аргументу z log(z, b) — логарифм від аргументу z по основі b ln(z)      натуральний логарифм від аргументу z

Функції повернення типу виразу

IsArray(x)

IsScalar(x)

IsString(x) повертає 1 , якщо х - масив, і 0 в інших випадках повертає 1 , якщо х - скаляр, і 0 в інших випадках повертає 1 , якщо х - тестовий рядок, і 0 в інших випадках

Функції імпортування та експортування файлів

APPENDPRN( file) GETWAVINFO( file)

READRGB( f le)

READ_RED( file) ..._GREEN( file) ..._BLUE( file) READ_HLS( file)

READ_HLS_HUE( file)

..._HLS_LIGHT( file)

..._HLS_SAT( file) READ_HSV( file)

READ_HSV_HUE( file) ..._HSV_SAT( file) ..._HSV_VALUE( file) READ_IMAGE( file)

READBIN(file, type, [t])

READBMP( file) READFILE(file, type, [t]) READPRN( file) READWAV( file)

WRITERGB( file)

WRITE_HSV( file) WRITE_HLS( file)

WRITEBIN( file, type, 1/0)

WRITEBMP( file) WRITEPRN( file) WRITEWAV( file) дописує зміст масиву в кінець розмежованого ASCII-файлу. Кількість сто­впців в масиві повинна відповідати кількості стовпців в існуючому файлі повертає вектор, що містить наступні характеристики WAV-файлу: кіль­кість каналів, частота дискретизації, кількість рівнів квантування і середня кількість байт на секунду

масив, що складається з трьох підмасивів, які представляють відповідно червону, зелену і синю компоненти кольорового зображення (BMP, GIF, JPG, TGA, PBM, PGM, PPM або TIF формату), що знаходиться у file масиви, що відповідають відповідно червоній, зеленій і

синій компонентам об' єкта (зображення), що міститься у file

масив, що представляє дані про колір об' єкта у file (відтінки кольору,

яскравість та інтенсивність)

масиви, що представляють дані відповідно про відтінки, яскравість та

інтенсивність кольору для об' єкта у file

масив, що представляє значення відтінку кольору, яскравості і насиченості для компонента у file

масиви, що представляють значення відповідно відтінку, насиченості та

інтенсивності кольору для компонента у file

масив, що представляє BMP, GIF, JPG, TGA, PCX, PBM, PGM, PPM або TIF-файл градаціями сірого

присвоєння масиву двійкових значень з файлу, тип (type) якого - byte (8 біт беззнакове ціле), double (64 біт з плаваючою комою) та ін. масив, що представляє об'єкт BMP-формату з file градаціями сірого присвоєння масиву даних з файлу типу type. t - додаткові параметри присвоєння масиву значень з файлу з ім'ям fle.prn

масив, кожен стовпець якого являє собою окремий канал, а кожен рядок відповідає моменту часу, що визначається номером відліку і частотою дискретизації сигналу

запис кольорового (16 млн. кольорів) зображення до файлу те саме те саме

запис масиву або скаляру до файлу двійкових даних запис зображення у відтінках сірого запис даних (масиву) до текстового файлу запис даних до звукового файлу

Тригонометричні та гіперболічні функції

a...(z) — обернена тригонометрична або гіперболічна функція      від аргументу z

...h(z) — гіперболічна функція

cos(z) — косинус

csc(z) — косеканс

cot(z) — котангенс

sec(z) — секанс

sin(z) — синус

tan(z) — тангенс

Функції округлення числа

ceil(z) Ceil(z, y) floor(z)

Floor(z, y) round(z, [n])

Round(z, y) trunc(z) Trunc(z, y)

повертає найменше ціле, що перевищує або дорівнює z повертає найменше число кратне y, таке що > z (при y Ф 0) повертає найбільше ціле число, що є меншим або дорівнює z повертає найбільше число кратне y, таке що < х (при y Ф 0)

повертає аргумент z, округлений до n (опціонально) розрядів десяткового дробу. Якщо n опущене, повертає аргумент z, округлений до найближчого цілого (тобто вважається, що n = 0). При цьому функція є аналогічною floor(z), якщо дробова частина менша за 0.5, і ceil(z) в іншому випадку. Якщо n < 0, повертає аргумент z, округлений до n знаків ліворуч від десяткової коми

округлює z до найближчого кратного y шляхом обчислення round(z/y)-y повертає цілу частину числа z шляхом відкидання мантиси повертає результат обчислення trunc(z/y)-y

Рядкові функції

concat(S1,S2, ...)

error(S) num2str(z) search(S, sub, m) str2num(Sn)

str2vec(S) strlen(S) substr(S, n, m) vec2str(v)

об'єднання рядкових змінних S1, S2, ... шляхом додавання рядка S2 до кінця рядка S1 і т.д.

виведення повідомлення S про помилку

повертає рядок, чиї символи відповідають десятковому значенню числа z. здійснює пошук підрядка sub у рядку S, починаючи з позиції m перетворення рядкового представлення числа Sn на дійсне число. Число може бути комплексним, мати інженерний запис, формат двійкового і т.п. перетворення рядка символів на вектор їх ASCII-кодів повертає кількість символів у рядку S

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 


Похожие статьи

Г Ф Конахович - Оцінка ефективності систем захисту інформації в телекомунікаційних системах

Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика