Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика - страница 47

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 

svds(A) повертає вектор сингулярних чисел (корінь квадратний від власних значень матриці

AT-A) масиву A. Останній може мати розмірність mxn, m > n.

Функції одержання логарифмічно рознесених точок

logspace(min, max, npts)     повертає вектор з npts логарифмічно рознесених точок, починаючи з

min і завершуючи max (min і max - позитивні дійсні числа)

logpts(minexp, dec, dnpts)   повертає вектор, що охоплює dec декад з dnpts рівновіддалених точок,

починаючи з 10minexp, по dnpts точок на декаду. Кількість елементів результуючого вектора - dec-dnpts

Функція обчислення кореляції векторів

correl(vx, vy) повертає одномірний коефіцієнт кореляції векторів vx і vy. Результуючий вектор має довжину length(vx) + length(vy) - 1, де кожен елемент є результатом векторного добутку вектора vx із зсунутою версією vy

Деякі додаткові функції обробки масивів зображення

addnoise(A, p, n)

and(A, B) / or(A, B)

augment3(R, G, B) binarize(A, thresh)

binarize_auto(A) binarize2(A, t|, t2, x, y)

blend(A, B)

canny(A, ct, low, high)

center(A)

centsmooth(A)

clip(A, Min, Max) colgrad(A)

dct2d(A)

distform(A, fg) equalize(A)

extract(A, n)

funmap(A, f) getnoise(A)

hist2d(A, B, n)

horzflip(A) idct2d(A)

imhist(A, n)

imhist2(A, n)

immse(A, B) imquant(A, n)

imquant2(A, v) imsnr(A, B) invert(A)

invert2(A) levelmap(A, v)

mask(A, B) medfilt(A) повертає масив A з доданим шумом. Причому до значення пікселя додається

або віднімається значення n (0 < |n| < 255) з імовірністю p/2 (0 < p < 1)

повертає результат виконання булевих операцій "і"/"або" над масивами

зображень A і B (останні повинні мати однакову розмірність)

призначення аналогічне функції augment, але обов'язково три аргументи

повертає двійкову версію масиву A: пікселям, значення яких перевищують

поріг thresh присвоюється значення 1 , іншим - 0

те саме, але значення порогу обирається програмою автоматично

повертає двійкову версію масиву A: пікселям, значення яких не виходять за

межі [t1, t2], присвоюється значення x, іншим - y

повертає суміш співрозмірних масивів A, B шляхом попіксельного обчис­лення виразу: Aij + Bij - (Aij-Bij/255)

повертає двійкове контурне зображення, одержане в результаті виділення контурів зображення за алгоритмом Кенні. ст > 0 - середньоквадратичне відхилення (зазвичай, не більше 2). low < high - гістерезисні пороги (дійсні) повертає результат ДПФ масиву A, трансформований таким чином, що постійна складова знаходиться у центрі

повертає масив A, згладжений за допомогою центрально зваженого елементу розмірністю 3x3

повертає масив A, значення елементів якого обмежені порогами Min і Max повертає постовпцевий градієнт (відмінність між стовпцями) масиву A повертає двомірне швидке ДКП масиву A

трансформація масиву A за евклідовою відстанню для відтінку сірого fg повертає масив A зображення з інтенсивністю пікселів шкали рівнів сірого, врегульованою таким чином, щоб формувати лінійну сукупну гістограму виокремлює підмасив n-го колірного компоненту (n = 1R, 2G, 3B) з три­компонентного масиву А

застосовує функцію однієї змінної f до кожного елементу масиву A повертає відмінність між первинним і медіанно-відфільтрованим за допомо­гою функції medfilt масивом A

повертає двомірну n-стовпцеву колірну гістограму для масивів A і B однакової розмірності

дзеркальне відображення навколо горизонтальної вісі масиву A повертає обернене двомірне швидке ДКП масиву A

повертає n-стовпцеву колірну гістограму масиву A, для значень між 0 і 255 включно (значення, що виходять за цей діапазон, ігноруються) повертає n-стовпцеву колірну гістограму масиву A для наявного діапазону значень інтенсивностей

повертає середньоквадратичну помилку між масивами зображення A і B повертає квантовану версію масиву A, яка містить лише n рівнів сірого між 0 і 255, що рівновіддалені один від одного

повертає квантовану версію A, яка містить зазначені у векторі v рівні сірого повертає відношення "сигнал/ шум" між масивами зображення A і B повертає інвертований масив зображення A шляхом поелементного відні­мання від 255 значень інтенсивностей всіх пікселів

повертає масив A, нове значення елементів якого обчислюється шляхом віднімання від max(A) значення поточного елементу і додавання до одержа­ного результату mix(A)

повертає масив A зі зміненою інтенсивністю на значення, яке має елемент вектору v (0 < vi < 255), індекс i якого відповідає первинній інтенсивності пікселя. Розмірність v не повинна бути меншою за наявне максимальне значення інтенсивності на всій множині пікселів зображення повертає масив A, кожен елемент якого замінюється на нуль, якщо відпо­відний елемент масиву-маски B дорівнює 0 повертає медіанно-відфільтрований масив A

orthosmooth[5](A)

putregion(A, B, r, c)

quantfilt(A, W, quant)

relerror(A, B) replace(A, B, n)

rotate (A, a) rotate90[180,270](A) rowgrad(A) scale(A, Min, Max) shape_features(A)

submatrix(A,m,n,i, j) threshold(A, thresh)

translate(A, r, c, pad) unismooth[5](A)

vertflip(A)

warp(A, T) zoom(A, hsc, vsc)

повертає масив A, згладжений за допомогою ортогонально зваженого еле­менту розмірністю 3x3 (або 5x5 для orthosmooth5)

вбудовує масив B до масиву A, починаючи з рядка r і стовпця c. Необхідні умови: r + rows(B) -1 < rows(A) та c + cols(B) -1 < cols(A)

повертає квантильно-відфільтрований масив A, використовуючи при цьому суміжну матрицю W (довільної розмірності) та квантиль 0 < quant < 1 повертає значення відносної похибки між масивами зображення A і B повертає трикомпонентний масив А із заміненим на матрицю B підмасивом n-го колірного компоненту. Матриця B повинна мати однакову з А кількість рядків і третину від кількості стовпців А

обертає масив A на a градусів проти ходу годинникової стрілки обертає масив A на 90, 180 або 270° проти ходу годинникової стрілки повертає відрядковий градієнт (відмінність між рядками) масиву A повертає масив A, елементи якого віднормовані у діапазоні [Min, Max] повертає матрицю моментів і особливостей відображення кожного окремого пікселя зображення A

повертає RGB-підмасив з трикомпонентного масиву А, обмежений рядками від m до n та стовпцями від i до j. Необхідна умова: m < n та i < j повертає масив A, із присвоєнням елементам, значення яких є меншими по­рогу thresh, нульових значень. Якщо thresh є від'ємним числом, нуль при­своюється тим елементам, значення яких перевищують значення |thresh| повертає масив однієї розмірності з A, причому оригінальні елементи A зсунуті на r рядків і c стовпців, незаповнені елементи нового масиву що при цьому з'явилися, набувають інтенсивності 0 < pad < 255. Знак r і c визначає напрямок зсуву (плюс - вниз або праворуч, мінус - вгору або ліворуч) повертає масив A, згладжений за допомогою рівномірно зваженого елементу розмірністю 3x3 (або 5x5 для unismooth5) дзеркальне відображення навколо вертикальної вісі масиву A застосовує білінійну деформацію зображення, що представлене масивом A, використовуючи точки прив' язки, що містяться в масиві T. Останній має розмірність 8x2 і містить, таким чином, 4 пари точок

повертає масив A, промасштабований з коефіцієнтами hsc, vsc (відповідно, по горизонталі і вертикалі). Останні повинні бути додатними, ненульовими дійсними числами

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 


Похожие статьи

Г Ф Конахович - Оцінка ефективності систем захисту інформації в телекомунікаційних системах

Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика