Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика - страница 48

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 

Деякі додаткові функції обробки масивів сигналів

ccepstrum(A)

cepstrum(v) chirpz(A, lo, hi, d)

costr(A)

icostr(A)

sintr(A)

isintr(A)

phase(A)

mag(A)

makeri(Mag, Phase) snr(vx, vy, n, r, [w])

whiten(n)

convol(A, B) deconvol(B, A)

повертає масив - результат обчислення комплексного кепстру багатоканаль­ного сигналу A повертає кепстр вектора v

повертає частотний спектр сигналу A між lo та hi з інтервалом частот d, причому 0 < lo < hi < 0.5, а (hi - lo)/d > 2

косинусне перетворення масиву A, що містить парну кількість елементів обернене косинусне перетворення масиву A

синусне перетворення масиву A, що містить парну кількість елементів обернене синусне перетворення масиву A

повертає масив фаз, обчислених на основі комплексних елементів масиву A повертає масив амплітуд на основі комплексних елементів масиву A повертає масив комплексних чисел на основі амплітудних і фазових елемен­тів, що містяться відповідно у співрозмірних масивах Mag і Phase обчислює відношення "сигнал/шум" для векторів сигналу vx і vy. Вектори поділяються на 1 < n < length(vx) перекриваючихся сегментів з коефіцієнтом перекриття 0 < r > 1 . Кожен сегмент оброблюється вікном зі смугою w повертає вектор розмірністю n, елементи якого являють собою рівномірно розподілений білий шум

обчислення згортки масивів A і B, які повинні мітити як мінімум 2 елементи обернення згортки - знаходження оригіналу B на основі A

Додаток C Математичні і системні константи MathCAD

Нижче подано найменування математичних і системних констант, правила їх введення та призначення. Зазначеним константам можна присвоїти й інші значення: або за допомогою оператора присвоєння безпосередньо в робочому документі, або через діалогове вікно Worksheet Options з меню Tools. У дужках подано встановлені значення за умовчанням.

Константа

Введення

Призначення

п

[Ctrl][Shift]p або p[Ctrl]g

Число п. У чисельних розрахунках MathCAD використовує зна­чення п з урахуванням 16 значущих цифр (3,1415926535897931). У символьних обчисленнях п зберігає своє точне значення

e

e

Основа натурального логарифму (2,7182818284590451). У симво­льних обчисленнях e зберігає своє точне значення

со

[Ctrl][Shift]z

Системна нескінченність (10307)

%

О О

Відсоток (0,01)

1j

 

Комплексна одиниця (V -1 )

NaN

 

Не числове значення

ORIGIN

 

Нижня границя індексації масивів (0)

TOL

 

Похибка чисельних методів різноманітних алгоритмів апроксима­ції, яка визначає умови припинення ітерацій чисельним алгорит­мом (0,001)

CTOL

 

Похибка збіжності у блоках розв'язку рівнянь, яка обмежує нев'я-зку, задаючи точність виконання рівнянь (0,001 )

Seed

 

Початкове число при генерації ПВЧ (1)

PRNPRECISION

 

Кількість десяткових знаків, використовуваних при запису файлів оператором WRITEPRN (4)

PRNCOLWIDTH

 

Ширина стовпця (кількість символів), яка використовується при запису файлів оператором оператора WRITEPRN (8)

CWD

 

Текстова змінна, що зберігає адресу поточного (робочого) документа на диску

FRAME

 

Змінна лічильника кадрів при роботі з анімаційними рисунками (0)

Додаток D Програмні оператори MathCAD

Програмний оператор Шаблон Призначення

Add Line

■ ■

Виконує функції розширення програмного модуля. Розши­рення фіксується подовженням вертикальної риски про­грамних модулів та їх деревовидним розширенням. Завдя­ки цьому можна створювати як завгодно великі програми

<-

 

Оператор внутрішнього (в тілі програмного модуля) ло­кального присвоєння

if

  if і

Оператор створення умовних виразів:

"вираз" if "умова" Якщо  "умова" виконується, то повертається значення "вираз". У парі з даним оператором зазвичай викорис­товуються оператори break і otherwise

for

for   і e і I

Оператор організації циклів із заданою кількістю повто­рень:

for "змінна" є Nmin .. Nmax

"вираз "

Якщо "змінна" змінюється, наприклад, з кроком +1 від значення Nmin до Nmax, то "вираз" виконуватиметься. Сама ж "змінна" може бути використана у виразах про­грамного модуля

while

while ■ ■

Оператор організації циклів, діючих то тих пір, поки виконується деяка "умова":

while "умова" "вираз "

otherwise

otherwise

Оператор альтернативної умови. Зазвичай використову­ється спільно з оператором if . Наприклад, модуль f (X) :=    1   if  X < 0

-1 otherwise

повертає 1, якщо змінна х < 0, в усіх інших випадках повертається значення -1

break

break

Оператор виклику зупинки роботи програми (циклу). За­звичай використовується спільно з оператором умовного виразу if та операторами циклів for і while, забезпечуючи перехід на кінець тіла циклу

continue

continue

Оператор продовження. Використовується для продов­ження роботи після переривання програми. Використову­ється в парі з операторами задання циклів for і while, забезпечуючи після переривання перехід на початок циклу

return

return

Оператор-функція повернення. Перериває виконання про­грами і повертає значення свого операнда-аргумента. Наприклад, модуль

f(x) :=   return 20  if х < 1

1

повертає 20 при будь-якому х < 1 , в усіх інших випадках повертається значення 1

on error

  on error

Оператор обробки помилок. Дозволяє створювати конс­трукції обробників помилок:

"вираз 1" on error "вираз 2" Якщо при виконанні "виразу 2" виникає помилка, вико­нується " вираз 1"

Додаток E Таблиця ASCII-кодів

DEC

BIN

Симв.

Опис

DEC

BIN

Симв.

Опис

 

0

00000000

NuL

Не визначений

64

01000000

@

Комерційне "

'ет"

1

00000001

©

Початок заголовку

65

01000001

A

Велика

лат

A

2

00000010

в

Початок тексту

66

01000010

B

Велика

лат

B

3

00000011

 

Кінець тексту

67

01000011

C

Велика

лат

C

4

00000100

Кінець передачі

68

01000100

D

Велика

лат

D

5

00000101

*

Запит

69

01000101

E

Велика

лат

E

6

00000110

*

Підтвердження прийому

70

01000110

F

Велика

лат

F

7

00000111

Звуковий сигнал

71

01000111

G

Велика

лат

G

8

00001000

Повернення, забій

72

01001000

H

Велика

лат

H

9

00001001

о

Горизонт. табуляція

73

01001001

I

Велика

лат

I

10

00001010

 

Переведення рядка

74

01001010

J

Велика

лат

J

11

00001011

 

Вертик. табуляція

75

01001011

K

Велика

лат

K

12

00001100

¥

Переведення сторінки

76

01001100

L

Велика

лат

L

13

00001101

 

Повернення каретки

77

01001101

M

Велика

лат

M

14

00001110

Л

Верхній регістр

78

01001110

N

Велика

лат

N

15

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 


Похожие статьи

Г Ф Конахович - Оцінка ефективності систем захисту інформації в телекомунікаційних системах

Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика