2 - Математичний аналіз першого курсу частини 1 - страница 128

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131 

5. геометричний cенс/зміст

геометрический cмысл

6. головне значення розбіжного інтеґ­рала

главное значение расходящегося инте­грала

7. границя інтеґральної суми

предел интегральной суммы

8. диференціал довжини дуги

дифференциал длины дуги

9. довжина дуги

длина дуги

10.елемент інтеґрування

элемент интегрирования

11. елемент шуканої величини

элемент искомой величины

12.збігатися (абсолютно, умовно)

сходиться (абсолютно, условно)

13.змінити межі [границі] інтеґрування

изменить пределы интегрирования

14.змінна інтеґрування

переменная интегрирования

15.знайти нові межі інтеґрування

найти новые пределы интегрирования

16.інтеґральна сума

интегральная сумма

17.інтеґровна функція

интегрируемая функция

18.криволінійна трапеція

криволинейная трапеция

19.криволінійний сектор

криволинейный сектор

20.круговий сектор

круговой сектор

21 .ламана (лінія)

ломаная (линия)

22.лінійність

линейность

23.межа [границя] інтеґрування -[-]- верхня; -[-]- нижня

предел интегрирования -[-]- верхний; -[-]- нижний

24.механічний сенс/зміст

механический смысл

25.невласний інтеґрал -- абсолютно збіжний;

-- другого роду;

-- з нескінченною межею [з нескін­ченними межами] інтеґрування

несобственный интеграл

-- абсолютно сходящийся; -- второго рода;

с бесконечным пределом [с бес­конечными пределами] интегрирова­ния;

-- сходящийся;

-- первого рода несобственный интеграл

-- збіжний; -- першого роду; невласний інтеґрал

 

Терміни і термінологічні сполучення

-- по  скінченному інтервалу від розривної функції;

-- по конечному интервалу от раз­рывной функции;

-- розбіжний;

— умовно збіжний

-- расходящийся;

условно сходящийся

26.об"єм тіла

объём тела

-- обертання;

-- вращения;

— по відомих площах паралельних

по известным площадям парал-

поперечних перерізів (перпендикуляр­них фіксованій прямій)

лельных  поперечных  сечений (пер­пендикулярных  фиксированной пря­мой)

27.обертатися навколо осі [прямої]

вращаться вокруг оси [прямой]

28. однорідність

однородность

29.ознака збіжності

признак сходимости

30.оцінка [оцінювання] визначеного ін­теґрала

оценка   [оценивание] определённого интеграла

31.параметр розбиття

параметр разбиения

32.перейти до полярних координат

перейти к полярным координатам

33.підінтеґральна функція

подынтегральная функция

34.підінтеґральний вираз

подынтегральное выражение

35.підсумовування елементів

суммирование элементов

36.плоска область/фігура

плоская область/фигура

37.площа плоскої фігури

площадь плоской фигуры

38.подвійна підстановка

двойная подстановка

39.полярні координати

полярные координаты

40.поміняти місцями верхню і нижню межі [границі] інтеґрування

поменять местами верхний и нижний пределы интегрирования

41.поперечний переріз

поперечное сечение

42.похідна визначеного  інтеґрала за змінною верхньою межою

производная определённого интеграла по переменному верхнему пределу

43.результат підсумовування елементів

результат суммирования элементов

44.розбиття інтервалу на частини

разбиение интервала на части

45.розбігатися

расходиться

46.середнє значення функції на інтер­валі

среднее значение функции на интер­вале

47.скласти інтеґральну суму

составить интегральную сумму

48.теорема про середнє

теорема о среднем

49.точка розбиття (відрізка на частини)

точка разбиения (отрезка на части)

50.фізичний сенс/зміст

физический смысл

51.формула Ньютона-Лейбніца

формула Ньютона-Лейбница

52.шукана величина як сума елементів

искомая величина как сумма элемен­тов

Подвійний інтеґрал

1. визначення меж [границь] інтеґру­вання

определение пределов интегрирования

2. визначити межі [границі] інтеґру­вання

определить пределы интегрирования

3. внутрішній інтеґрал

внутренний интеграл

4. елемент площі

элемент площади

5. звести обчислення подвійного інте-ґрала

----до обчислення повторного ін-

теґрала;

---- до послідовного обчислення

двох визначених інтеґралів

свести вычисление двойного интеграла

----к вычислению повторного ин­теграла;

---- к последовательному вычис­лению двух определенных интегралов

6. звести подвійний інтеґрал до пов­торного

свести двойной интеграл к повторному

7. змінити порядок інтеґрування

изменить порядок интегрирования

8. зовнішній інтеґрал

внешний интеграл

9. інтеґрувати спочатку по x (y), а по­тім по y (x)

интегрировать сначала по x (y), а по­том по y (x)

10.криволінійний циліндр

криволинейный цилиндр

11 .маса (не)однорідної фігури

масса (не)однородной фигуры

12.межі [границі] повторного інтеґрала

пределы повторного интеграла

13.область першого/другого типу

область первого/второго типа

14.описати область інтегрування

описать область интегрирования

15.платівка

пластинка

16.повторний інтеґрал

повторный интеграл

17.подвійний інтеґрал — по області; —, поширений на область

двойной интеграл по области;

—, распространенный на область

18.поділити область інтеґрування на дві області першого/другого типу

разделить область интегрирования на две области первого/второго типа

19.порядок інтеґрування

порядок интегрирования

20.послідовно інтегрувати

последовательно интегрировать

21.прямокутна область інтеґрування

прямоугольная область интегрирова­ния

—.прямокутник з сторонами, парале­льними до координатних осей

прямоугольник со сторонами, парал­лельными координатным осям

— .циліндричне тіло

цилиндрическое тело

24.циліндричний брус

цилиндрический брус

Диференціальні рівняння

1. визначити тип диференціального рівняння_

2. визначник Вронського

3. відокремити змінні

4. вільний член спеціального вигляду (спеціальної форми)_

5. властивість (розв"язків, лінійного диференціального оператора тощо)

6. вронскіан (визначник Вронського)

7. графік розв"язку_

8. диференціальне рівняння

— Бернуллі;

-- в частинних похідних;

— відносно шуканої функції y(x)

(x(y));

-- відповідне [приєднане] лінійне

однорідне;

— другого,..., n-го порядку, яке не містить явно шукану функцію [неза­лежну змінну];

-- з відокремленими змінними; -- з відокремлюваними змінними; -- звичайне;

— лінійне другого,... , n-го порядку з сталими коефіцієнтами;

-- лінійне неоднорідне другого,. , n-го порядку;

-- лінійне однорідне другого,. , n-го порядку;

-- лінійне першого, другого,.   , n-го порядку;

-- однорідне першого порядку (від­носно змінних) ;

— першого [другого, n-го, вищого] порядку;

-- , розв"язане відносно (старшої) похідної

9. дорівнювати нулю тотожно

10.задача Коші_

11.задовольняти щось (диференціаль­не рівняння, початкову умову тощо)

определить тип дифференциального

уравнения_

определитель Вронского_

разделить переменные_

свободный член специального вида

(специальной формы)_

свойство (решений, линейного диффе­ренциального оператора и т.д.)_

вронскиан (определитель Вронского)

график решения_

дифференциальное уравнение -- Бернулли;

-- в частных производных;

-- относительно искомой функции

y(x) (x(y));

-- соответствующее [присоединен­ное] линейное однородное;

второго,..., n-го порядка, кото­рое не содержит явно искомой функ­ции [независимой переменной];

-- с разделенными переменными; -- с разделяемыми переменными; -- обыкновенное;

линейное второго,... n-го поряд­ка с постоянными коэффициентами;

-- линейное неоднородное второ­го,... , n-го порядка;

-- линейное однородное второго, ... , n-го порядка;

-- линейное первого, второго, . , n-го порядка;

-- однородное первого порядка (относительно переменных)

первого [второго, n-го, высшего] порядка;

-- , разрешенное относительно

(старшей) производной_

равняться нулю тождественно

задача Коши_

удовлетворять чему-либо (дифферен­циальному уравнению, начальномуусловию и т.п.)

12.звести

-диференціальне рівняння або сис­тему диференціальних рівнянь довіль­ного порядку до нормальної системи диференціальних рівнянь першого по­рядку;

- нормальну систему диференціаль­них рівнянь першого порядку до одно­го диференціального рівняння вищого порядку

свести

- дифференциальное уравнение или систему дифференциальных уравне­ний произвольного порядка к нормаль­ной системе дифференциальных урав­нений первого порядка;

- нормальную систему дифферен­циальных уравнений первого порядка к одному дифференциальному уравне­нию высшего порядка

13.знайти розв"язок -- загальний;

— задачі Коші; -- крайової задачі; -- рівняння;

— системи рівнянь

найти решение -- общее;

задачи Коши; -- краевой задачи; -- уравнения;

системы уравнений

14.зниження порядку диференціально­го рівняння

понижение порядка дифференциально­го уравнения

15.знизити порядок диференціального рівняння

понизить порядок дифференциального уравнения

16.інтеґральна крива

интегральная кривая

17.інтегрування диференціального рів-яння (в квадратурах)

интегрирование дифференциального уравнения (в квадратурах)

18.інтегрувати диференціальне рівнян­ня (в квадратурах)

интегрировать дифференциальное ура­внение (в квадратурах)

19.квадратура

квадратура

20. квазіполіном

квазиполином

21.коефіцієнт

- лівої частини лінійного диферен­ціального рівняння;

- многочлена;

- невизначений

коэффициент

- левой части линейного дифферен­циального уравнения;

- многочлена;

- неопределенный

22.корені характеристичного рівняння

---дійсні й рівні;

--- дійсні й різні; ---комплексні

корни характеристического уравнения

---вещественные и равные;

--- вещественные и различные; ---комплексные

23.корінь характеристичного рівняння

--- двократний;

--- дійсний; ---комплексний;

корень характеристического уравне­ния

---двукратный;

--- вещественный; ---комплексный;

Терміни і термінологічні сполучення

корінь характеристичного рівняння

--- кратний; --- простий

корень характеристического уравне­ния

--- кратный;

--- простой

24.лінійний диференціальний оператор

линейный дифференциальный опера­тор

25.лінійно залежні (незалежні) функ­ції, розв"язки

линейно зависимые (независимые) функции, решения

26.метод

- Бернуллі

- варіації довільних сталих

- Ейлера

- наближений

- невизначених коефіцієнтів

- послідовних наближень

- розв"язання

метод

- Бернулли;

- вариации произвольных посто­янных;

- Эйлера;

- приближенный;

- неопределенных коэффициентов;

- последовательных приближений;

- решения

27.містити похідну чи диференціал шуканої функції

содержать производную или диффе­ренциал искомой функции

28.многочлен (нульового [першого, другого,..., n-го] степеня)

многочлен(нулевой [первой, второй, ..., n-й] степени)

29.найвищий порядок похідних шука­ної функції, які містяться в диференці­альному рівнянні

наивысший порядок производных ис­комой функции, которые содержатся в дифференциальном уравнении

30.не містити явно (незалежну змінну, шукану функцію)

не содержать явно (независимую пере­менную, искомую функцию)

31 .незалежна змінна

независимая переменная

—.перетворювати диференціальне рів­няння у тотожність

обращать дифференциальное уравне­ние в тождество

33.перетворюватися в тотожність

обращаться в тождество

34.підставити щось в рівняння

подставить что-либо в уравнение

35.порядок (диференціального рівнян­ня, похідної тощо)

порядок (дифференциального уравне­ния, производной и т.п.)

36.послідовне інтегрування

последовательное интегрирование

37.початкова задача [задача Коші]

начальная задача [задача Коши]

38.прирівнювати, ототожнювати кое­фіцієнти при однакових степенях x

приравнивать коэффициенты при оди­наковых степенях x

39.розв"язати диференціальне рівнян­ня відносно (старшої) похідної

разрешить дифференциальное уравне­ние относительно (старшей) производ­ной

40.розв"язок

- в неявному вигляді;

- загальний;

решение

- в неявном виде;

- общее;

розв"язок

- задачі Коші;

- рівняння, зокрема диференціаль­ного;

- системи рівнянь;

- частинний

41. система

- диференціальних рівнянь;

- лінійних алгебричних рівнянь від­носно невизначених коефіцієнтів;

- нормальна диференціальних рів­нянь

42. спеціальний вигляд вільного члену

43. старша похідна_

44. структура загального розв"язку

45. теорема існування і єдиності роз-в"язку задачі Коші

46. тип диференціального рівняння

47. умова

- гранична (крайова);

- додаткова;

- достатня;

- Коші;

- необхідна;

- необхідна і достатня;

- початкова

48. функція

- від відношення змінних;

- однорідна -го виміру

- однорідна нульового виміру;

- шукана_

49. характеристичне рівняння 50.частинне значення довільної сталої

51.шукати розв"язок у вигляді

решение

- задачи Коши;

- уравнения, в частности диффе­ренциального;

- системы уравнений;

- частное система

- дифференциальных уравнений;

- линейных алгебраических урав-ений относительно неопределённых коэффициентов;

- нормальная дифференциальных уравнений

специальный вид свободного члена

старшая производная_

структура общего решения теорема существования и единствен­ности решения задачи Коши тип дифференциального уравнения условие

- граничное (краевое);

- дополнительное;

- достаточное;

- Коши;

- необходимое;

- необходимое и достаточное;

- начальное_

функция

- от отношения переменных;

- однородная / -го измерения;

- однородная нулевого измерения;

- искомая характеристическое уравнение частное значение произвольной посто-нной

искать решение в форме

Ряди

1. дослідити ряд на (абсолютну, умов­ну та ін.) збіжність

исследовать ряд на (абсолютную, ус­ловную и пр.) сходимость

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131 


Похожие статьи

2 - Математичний аналіз першого курсу частини 1