2 - Математичний аналіз першого курсу частини 1 - страница 49

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131 

число

~ отрицательное; ~ вещественное; ~ положительное; ~ дробное; ~иррациональное; ~ натуральное; ~ нечетное; ~ обратное; ~ четное;

~ противоположное; ~ рациональное; ~целое

Відображення і функція

1. аргумент ~проміжний ~ функції

аргумент

~ промежуточный ~ функции

2. арккосинус

арккосинус

3. арккотангенс

арккотаненс

4. арксинус

арксинус

5. арктангенс

арктангенс

6. відображення

~ взаємно однозначне; ~ множини Х в множину Y; ~ множини Х на множину Y; ~ обернене;

~ області визначення функції на множину її значень

отображение

~ взаимно однозначное; ~ множества Х в множество Y; ~ множества Х на множество Y; ~ обратное;

~ области определения функции на множество ее значений

7. відповідати елементу х є Х (про елемент y є Y)

соответствовать элементу х є Х (об элементе y є Y)

8. вільний член

свободный член

9. графік

~ висхідний (зліва направо); ~ низхідний (зліва направо); ~ функції;

график

~ восходящий (слева направо); ~ нисходящий (слева направо); ~ функции;

Терміни і термінологічні сполучення

графік

— опуклий;

— угнутий [вгнутий]

график

выпуклый

вогнутый

10.загальний член числової послідов­ності

общий член числовой последователь­ности

11 .змінна ~ залежна; ~ незалежна

переменная ~ зависимая; ~ независимая

12.значення аргументу

значение аргумента

13.значення функції в точці a

значение функции в точке a

14.зростати (про функцію)

возрастать (о функции)

15.коефіцієнт

коэффициент

16.косинус

косинус

17.косинусоїда

косинусоида

18.котанґенс

котангенс

19.котангенсоїда

котангенсоида

20.кофункція

кофункция

21.максимум функції

максимум функции

22.мінімум функції

минимум функции

23.многочлен (п-го степеня)

многочлен (п-й степени)

24.множина значень функції

множество значений функции

25.набувати значення b в точці a (про функцію)

принимать значение b в точке a (о функции)

26.непарність функції

нечетность функции

27.арк-функція

арк-функция

28.область визначення функції

область определения функции

29.область значень функції

область значений функции

30.образ ~ елемента

образ

~элемента

31.парність функції

четность функции

32.період функції

период функции

33.періодичність функції

периодичность функции

34.підніматися (зліва направо) (про графік/криву)

подниматься (слева направо) (о графи­ке/кривой)

35.позначатися

обозначаться

36.позначення чогось

обозначение чего-то

37.позначити [позначати] щось

обозначать [обозначить] что-л.

38.прообраз ~ елемента

прообраз ~элемента

39.пряма (лінія)

прямая (линия)

40.раціональний дріб

рациональная дробь

41 .розташування кривої

расположение кривой

Терміни і термінологічні сполучення

42.синус

синус

43. синусоїда

синусоида

44.спадати (про функцію)

убывать (о функции)

45. спадати/опускатися/спускатися (злі­ва направо) (про графік, криву)

нисходить/опускаться (слева направо) (о графике, функции)

46.спосіб

способ

~задання [визначення, подання,

~ задания [определения, представле-

представлення] функції;

ния] функции;

~ аналітичний;

~ аналитический;

~ графічний; ~ табличний

~ графический; ~ табличный

47.ставити у відповідність елементу х є Х з Х) елемент у є Y з Y)

ставить в соответствие элементу х є Х (х из Х) элемент у є Y из Y)

48.ставитись у відповідність елементу х є Х (про елемент у є Y)

ставиться в соответствие элементу х є Х (об элементе у є Y)

49.старший коефіцієнт

старший коэффициент

50.суперпозиція функцій

суперпозиция фунций

51.сходити/підійматися (зліва направо) (про криву, про графік)

восходить/подниматься (слева напра­во) (о кривой, о графике)

52.таблиця значень функції

таблица значений функции

53.танґенс

тангенс

54.танґенсоїда

тангенсоида

55.точка перегину

точка перегиба

56.точка перетину

точка пересечения

57.функція

функция

~ від функції;

~ от функции;

~ внутрішня;

~ внутренняя;

~ гіперболічна;

~гиперболическая;

~ елементарна;

~ элементарная;

~ зовнішня;

~ внешняя;

~ зростаюча;

~ возрастающая;

~ ірраціональна;

~иррациональная;

~ логарифмічна;

~ логарифмическая;

~ монотонна;

~ монотонная;

~ незростаюча;

~ невозрастающая;

~ непарна;

~ нечетная;

~ неперіодична;

~ непериодическая;

~ неспадна;

~ неубывающая;

~ обернена;

~ обратная;

— тригонометрична

тригонометрическая

функція ~ опукла;

функция

~ выпуклая;

Терміни і термінологічні сполучення

~ основна елементарна;

~ основная элементарная;

~ парна;

~ четная;

~ періодична;

~периодическая;

~ показникова;

~ показательная;

~ раціональна;

~ рациональная;

~ складена;

~ сложная;

~ спадна;

~ убывающая;

~ стала;

~ постоянная;

~ степенева;

~ степенная;

~ тригонометрична;

~ тригонометрическая;

~ угнута

~ вогнутая

58.числова послідовність__числовая последовательность

Комплексні числа і многочлени

1. алгебрична форма комплексного числа

алгебраическая форма комплексного числа

2. алгебричне рівняння першого [дру­гого, третього, и-го] степеня

алгебраическое уравнение первой [второй, третьей, и-ой] степени

3. аргумент комплексного числа

аргумент комплексного числа

4. взаємно спряжені комплексні числа

взаимно сопряжённые комплексные числа

5. віднімання комплексних чисел

вычитание комплексных чисел

6. дискримінант квадратного рівняння

дискриминант квадратного уравнения

7. дійсна вісь

вещественная ось

8. дійсна частина комплексного числа

вещественная часть комплексн. числа

9. ділення комплексних чисел

деление комплексных чисел

10.дільник (напр., вільного члена)

делитель (напр., свободного члена)

11 .додавання комплексних чисел

сложение комплексных чисел

12.ен-кратний (и-кратний) корінь [и-кратний нуль]

эн-кратный (и-кратный) корень [и-кратный нуль]

13.зображення комплексного числа (на комплексній площині)

изображение комплексного числа (на комплексной плоскости)

14.зобразити комплексне число (на комплексній площині)

изобразить комплексное число (на комплексной плоскости)

15.квадратне рівняння [квадратна не­рівність]

квадратное уравнение [квадратное не­равенство]

16.квадратний тричлен

квадратный трёхчлен

17.комплексна площина

комплексная плоскость

18.комплексне число

комплексное число

Терміни і термінологічні сполучення

19.комплексно-спряжене число

комплексно-сопряжённое число

20.корінь [нуль] многочлена

корень [нуль] многочлена

21 .кратний корінь

кратный корень

22.многочлен з одиничним старшим коефіцієнтом

многочлен с единичным старшим ко­эффициентом

23.многочлен з цілими коефіцієнтами

многочлен с целыми коэффициентами

24.многочлен першого [другого, треть­ого, и-го] степеня

многочлен первой [второй, третьей, и-ой]степени

25.множення комплексних чисел

умножение комплек-сных чисел

26.модуль комплексного числа

модуль комплексного числа

27.піднесення до степеня [степенюван-ня] комплексного числа

возведение в степень комплексного числа

28.піднести до степеня [степенювати]

возвести в степень комплексное число

29.показникова форма комплексного числа

показательная форма комплексного числа

30.простий [однократний, одноразо­вий] корінь [нуль]

простой [однократный] корень [нуль]

31.розкладання многочлена на множ­ники

разложение многочлена на множители

32.розкладатися в добуток многочле­нів степеня не вище другого (про мно­гочлен)

разлагаться в произведение многочле­нов степени не выше второй (о много­члене)

33.розкласти многочлен на лінійні й квадратичні (з від"ємними дискрими­нантами) множники

разложить многочлен на линейные и квадратичные (с отрицательными дис­криминантами) множители

34.розкласти на множники

разложить на множители

35.спряжене комплексне число

сопряжённое комплексное число

36.старший коефіцієнт

старший коэффициент

37.старший член (многочлена)

старший член (многочлена)

38.тригонометрична форма комплекс­ного числа

тригонометрическая форма комплекс­ного числа

39.уявна вісь

мнимая ось

40.уявна одиниця

мнимая единица

41 .уявна частина комплексного числа

мнимая часть комплексного числа

42.уявне число

мнимое число

43.формула Муавра, Ейлера

формула Муавра, Эйлера

44.цілий корінь многочлена з цілими коефіцієнтами

целый корень многочлена с целыми коэффицентами

45.чисто уявне число

чисто мнимое число

Вступ до аналізу

1. анулюватися

аннулироваться

2. вибрати довільну точку на кожному інтервалі

выбрать произвольную точку на каж­дом интервале

3. відображення

~ множини Х в множину Y;

~ множини Х на множину Y;

~ області визначення функції на мно­жину її значень

отображение

~ множества Х в множество Y;

~ множества Х на множество Y;

~ области определения функции на множество ее значений

4. властивість (напр., границі)

свойство (напр., предела)

5. границя

~ нескінченна; ~ скінченна; ~ функції;

fx), якщо x прямує до... (при пря­муванні x до..., при x прямуючому до

-•);

— в точці a двобічна/двостороння; ----зліва;

----ліва/лівобічна/лівостороння;

----однобічна/одностороння;

----права/правобічна/правостороння

----справа;

~ стандартна;

— на нескінченності;

— на мінус нескінченності;

— на плюс нескінченності; ~ числової послідовності

предел

~ бесконечный; ~ конечный; ~ функции;

fx), если x стремится к ... (при стремлении x к ...; при x, стремящем­ся к.);

в точке a двусторонний; ----слева;

----левый/левосторонний;

----односторонний;

----правый/правосторонний;

----справа;

~ замечательный;

на бесконечности;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131 


Похожие статьи

2 - Математичний аналіз першого курсу частини 1