2 - Математичний аналіз першого курсу частини 1 - страница 50

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131 

на минус бесконечности;

на плюс бесконечности;

~ числовой последовательности

6. границя ~ множини; ~ області

граница

~ множества; ~ области

7. графік функції

— двох змінних

— однієї змінної, неперервної на від­різку

----, яка має точки розриву

график функции

двух переменных

одной переменной, непрерыв­ной на отрезке

----, которая имеет точки разры­ва

8. дірка в графіку функції (в точці її усувного розриву)

дыра в графике функции (в точке ее устранимого разрыва)

9. еквівалентні нескінченно великі

эквивалентные бесконечно большие

10.еквівалентні нескінченно малі

эквивалентные бесконечно малые

Терміни і термінологічні сполучення

11. еквівалентність

эквивалентность

12.епсілон-окіл (s-окіл)

эпсилон-окрестность (s-окрестность)

13.єдиність границі

единственность предела

14.загальний член числової послідовно­сті

общий член числовой последователь­ности

15.зазнавати розрив/скачок в точці a (про функцію)

претерпевать разрыв/скачок в точке a (о функции)

16.зберігати сталий/фіксований знак [не змінювати знак] на інтервалі

сохранять постоянный/фиксирован­ный знак [не изменять знак] на ин­тервале

17.збігатися (до числа a) (про числову послідовність)

сходиться (к числу a) (о числовой по­следовательности)

18.збіжність числової послідовності (до числа a)

сходимость числовой последователь­ности (к числу a)

19.знайти

~ границю (функції, числової послі­довності);

~ знак функції на (кожному) інтерва­лі;

~ знак функції у вибраній точці; ~ інтервали знакосталості функції (напр., методом інтервалів)

найти

~ предел (функции, числовой по­следовательности) ;

~ знак функции на (каждом) ин­тервале;

~ знак функции в выбранной точке ~ интервалы знакопостоянства функции (напр., методом интервалов)

20.зростання (строге, нестроге)

возрастание (строгое, нестрогое)

21.зростати (строго, нестрого)

возрастать (строго, нестрого)

22.зростаючий (строго, нестрого)

возрастающий (строго, нестрого)

23.інтервал знакосталості функції (тоб­то інтервал, на якому функція має ста­лий знак)

интервал знакопостоянства функции (т.е. интервал, на котором функция имеет постоянный знак)

24.корінь [нуль] (рівняння, чисельника, знаменника, функції тощо)

корень [нуль](уравнения, числителя, знаменателя, функции и пр.)

25.круг (радіуса R з центром (в точці) а)

круг (радиуса R с центром (в точке) а)

26.куля (радіуса R з центром (в точці) а)

шар (радиуса R с центром (в точке) а)

27.лінія рівня функції двох змінних

линия уровня функции двух перемен­ных

28.метод інтервалів

метод интервалов

29.множина ~точок ~ точкова ~ зв"язка ~ незв"язна ~ необмежена ~ обмежена

множество ~точек ~точечное ~ связное ~ несвязное ~ неограниченное ~ограниченное

множина

~ відкрита_

30. набувати значення різних знаків

31. найбільше (M) значення функції, не­перервної на відрізку

32. найменше (m) значення функції, не­перервної на відрізку_

33. невизначеність вигляду_

34. неперервна/суцільна крива_

3 5. неперервність

~ функції в точці (зліва/справа); ~~~~ двобічна [двостороння]; ~~~~ лівобічна/лівостороння; ~~~~ однобічна [одностороння]; ~~~~ правобічна/правостороння ~~ на інтервалі (відрізку, множині тощо)

36. нескінченно велика (змінна величи­на, функція, числова послідовність)

37. нескінченно мала (змінна величина, функція, числова послідовність)

38.область

~ в площині xOy; ~ в просторі (тривимірному, и - ви­мірному);

~ визначення функции; ~ замкнена; ~ замкнена обмежена; ~ обмежена

39.обмежений ~ зверху ~ знизу 40.однобічна [одностороння] неперервність функції в точці a

41.окіл

~ точки

~~ круговий ~~ кульовий ~~ проколений ~точки сферичний

множество

~ открытое принимать значения разных знаков наибольшее (M) значение функции, непрерывной на отрезке

наименьшее (m) значение функции, непрерывной на отрезке

неопределённость вида_

непрерывная/сплошная кривая_

непрерывность

~ функции в точке (слева/справа) ~~~~ двусторонняя; ~~~~ левосторонняя; ~~~~ односторонняя; ~~~~ правосторонняя ~~ на интервале (отрезке, множес­тве и пр.)

бесконечно большая (переменная ве­личина, функция, числовая последо­вательность)

бесконечно малая (переменная вели­чина, функция, числовая последова­тельность) область

~ в плоскости xOy;

~ в пространстве (трехмерном, и - мерном);

~ определения функции; ~ замкнутая;

~ замкнутая ограниченная; ~ ограниченная

ограниченный ~ сверху ~ снизу

односторонняя непрерывность функ­ции в точке a

окрестность

~ точки ~~ круговая ~~ шаровая ~~ проколотая ~точки сферическаяокіл

~ з виколеною точкою

42. перетворюватися на/в нуль

43. перехід

~ граничний;

~ до границі_

44. поверхня рівня функції трьох змін­них

45. поділити інтервал на частини нулями й точками розриву функції

46. приріст

~ аргументу;

~ повний (функції декількох змінних)

~ функції в точці a; ~ частковий (функції декількох змін-их)_

47. природна [натуральна] область виз­начення функції

48. проколений s-окіл точки

49. простір

~ и - вимірний ~ двовимірний ~ одновимірний ~ тривимірний

50. прямування до числа a (зліва, справа, до плюс чи мінус нескінченності)_

51. прямувати до числа a (зліва, справа, до плюс чи мінус нескінченності)

52. розв"язати нерівність (напр., мето­дом інтервалів)_

53. розкрити невизначеність

54. розподіл знаків функції на интерва­лах_

55. розрив

~ другого роду;

~ нескінченний; ~ першого роду; ~ скінченний;

~ усувний (функції в точці);

~ функції_

56. спадання (строге, нестроге)_

окрестность

~ с выколотой точкой

обращаться в нуль_

переход

~ предельный;

~ к пределу_

поверхность уровня функции трёх переменных

разделить интервал на части нулями и точками разрыва функции приращение ~ аргумента;

~ полное (функции нескольких пе­ременных) ;

~ функции в точке a;

~ частичное (функции нескольких

переменных)_

естественная [натуральная] область определения функции проколотая s-окрестность точки пространство

~ и - мерное

~ двумерное

~ одномерное

~ трехмерное_

стремление к числу a (слева, справа, к плюс или минус бесконечности) стремиться к числу a (слева, справа, к плюс или минус бесконечности) решить неравенство (напр., методом

интервалов)_

раскрыть неопределённость_

распределение знаков функции на

интервалах_

разрыв

~ второго рода;

~ бесконечный;

~ первого рода;

~ конечный;

~ устранимый (функции в точке); ~ функции убывание (строгое, нестрогое)_

Терміни і термінологічні сполучення

57.спадати (строго, нестрого)

убывать (строго, нестрого)

58.спадний (строго, нестрого)

убывающий (строго, нестрого)

59.стрибок

скачок

~ графіка функції в точці її розриву;

~ графика функции в точке её раз­рыва;

~ нескінченний;

~ бесконечный

~ скінченний;

~ конечный

~ функції в точці її розриву

~ функции в точке её разрыва

60.суперпозиція функцій

суперпозиция функций

61.сфера (радіуса r з центром (в точці) а)

сфера (радиуса r с центром (в точке) а)

62.точка

точка

~ внутрішня;

~ внутренняя;

~ гранична;

~ граничная;

~ зовнішня;

~ внешняя;

~ множини;

~ множества;

~ неперервності;

~ непрерывности;

~ розриву;

~ разрыва;

~~ другого роду;

~~ второго рода;

~~ першого роду; ~ усувного розриву

~~ первого рода;

~ устранимого разрыва

63.функція

функция

~ від функції;

~ от функции;

~ двох [трьох, и, декількох] змінних;

~ двух [трёх, и, нескольких] пере­менных;

~ натурального аргументу;

~ натурального аргумента;

~ необмежена;

~ неограниченная;

~ неперервна;

~ непрерывная;

~ нескінченно велика;

~ бесконечно большая;

~ нескінченно мала;

~ бесконечно малая;

~ обмежена;

~ ограниченная;

~ однієї змінної;

~ одной переменной;

~ складена;

~ сложная;

~ неперервна в точці (зліва/справа);

~ непрерывная в точке (слева/ справа) ;

~ неперервна на інтервалі (відрізку,

~ непрерывная на интервале (от-

множині тощо)

резке, множестве и т.п.);

~ розривна в точці

~ разрывная в точке

64.числова послідовність

числовая последовательность

— збіжна (до числа a);

сходящаяся (к числу a);

— розбіжна

расходящаяся

65.член числової послідовності член числовой последовательности

Диференціальне числення

1. аргумент ~ проміжний; ~ функції

аргумент

~ промежуточный; ~ функции

2. властивість інваріантності форми диференціала

свойство инвариантности формы диф­ференциала

3. геометричний сенс

геометрический смысл

4. головна лінійна частина приросту функції

главная линейная часть приращения функции

5. градієнт

градиент

6. границя відношення приросту фун­кції до відповідного приросту арґумен-ту при прямуванні останнього до нуля

предел отношения приращения функ­ции к соответствующему приращению аргумента при стремлении последнего к нулю

7. граничне положення січної__предельное положение секущей

8. давати аргументу приріст__давать аргументу приращение

9. диференціал

~ першого [другого, третього, ви­щого, и-го] порядку;

~ повний;

~ частинний по x, y, ...

дифференциал

~ первого [второго, третьего, выс­шего, и-го] порядка;

~ полный;

~ частный по x, y, ...

10.диференціальне числення

дифференциальное исчисление

11.диференційовність (функції)

дифференцируемость (функции)

12. диференціювання

~ за допомогою логарифмування

дифференцирование

~ при помощи логарифмирования

13.диференціювати (функцію)

дифференцировать (функцию)

14.дотична

~ до кривої (в даній точці); ~ ліва;

~ площина (до поверхні); ~ права

касательная

~ к кривой (в данной точке); ~ левая;

~ плоскость (к поверхности); ~ правая

15.еластичність эластичность

16.задавати/задати (функцію, криву)

~ в полярних координатах, поляр­ним рівнянням;

~ неявно, неявним рівняням;

~ параметрично, параметричними рівнянями;

~ явно, явним рівнянням

задавать/задать (функцию, кривую)

~ в полярных координатах, поляр-ым уравнением;

~ неявно, неявным уравнением;

~ параметрически, параметрически­ми уравнениями;

~ явно, явным уравнением

17.залишковий член

остаточный член

18.знайти/відшукати/обчислити похід­ну/диференціал

найти/отыскать/вычислить производ­ную/ дифференциал

19. знаходження/відшукання/обчислен­ня похідної/диференціала_

20.зображати/зобразити (напр. криву) 21.зображення (напр. кривої)_

22. кут між двома кривими, що перети­наються_

23. кутова точка графіка_

24. матриця Гессе

25. механічний сенс

26. наближатися до чогось (про точку кривої, графіка)_

27. наближене значення

28. наближене обчислення величини

29. наближено дорівнювати

30. напрям, напрямок

~ визначений двома даними точка­ми (від точки a до точки b)

~ даного вектора_

31. нормаль до кривої (в даній точці) 32.обчислити щось з точністю до 0.001 33.отримувати приріст

34. параметр_

35. перетин чогось з чимсь

36. перетинати щось

37. перетинатися з чимсь (в точці)_

38. піддотична

39. піднормаль

40. похибка

~ абсолютна;

~ відносна_

41. похідна

~ и-го порядку ~ ліва

~ логарифмічна ~ нескінченна ~ неявної функції

~ першого/другого/третього/вищого порядку

~ повна (складеної функції)

~ права

~ скінченна

~ складеної функції_

нахождение/отыскание/вычисление

производной/дифференциала_

изображать/изобразить (напр. кривую)

изображение (напр. кривой)

угол между двумя пересекающимися

кривыми_

угловая точка графика_

матрица Гессе_

механический смысл приближаться к чему-то (о точке кри­вой, графика)_

приближённое значение приближённое вычисление величины приближённо равняться направление

~ определённое двумя данными то­чками (от точки a до точки b)

~ данного вектора_

нормаль к кривой (в данной точке) вычислить что-л. с точностью до 0,001

получать приращение_

параметр_

пересечение чего-то с чем-то_

пересекать что-л.

пересекаться с чем-л. (в точке)_

подкасательная_

поднормаль_

погрешность

абсолютная;

относительная производная

~ и-го порядка

~ левая

~ логарифмическая ~ бесконечная ~ неявной функции ~ первого/второго/третьего/высше­го порядка

~ полная (сложной функции)

~ правая

~ конечная

~ сложной функции

Терміни і термінологічні сполучення

похідна

производная

~ у напрямку [за напрямком]

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131 


Похожие статьи

2 - Математичний аналіз першого курсу частини 1