Л В Івченко - Визначення організаційних та методичних проблем системи контролю - страница 1

Страницы:
1 

Фінанси, облік і аудит. 2010. № 15

Література

1. Макаров В. Л. Экономика знаний: уроки для России // Вестник РАН. — 2003. — № 5. — С. 450.

2. Рогова А. Экономика знаний // В мире науки. — 2003. — № 10.

3. Экономика знаний: Монография / Отв. ред. В. П. Колесов. М.: Инфра-М, 2008. — 432 с.

4. Porter M. E. Sten S. Measuring the Ideas Production Function: Evi­dence from International Patent Output. NBER Working Paper No 7891. — Camb., MA: National Bureau of Economic Research, 2000.

5. Stiglitz J. E. Knowledge as a Global Public Good // Global Public Goods. International cooperation in the 21st Century / I. Kaul, I. Crunberg, M. A/Stern, td. UNDP, Oxford Universiti Press, 1999.

Стаття надійшла до редакції 15.01.2010 р.

УДК 657.6 Л. В. Івченко

канд. екон. наук, доц., доцент кафедри обліку підприємницької діяльності, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТА МЕТОДИЧНИХ ПРОБЛЕМ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ

В статье представлены мнения ведущих экономистов, которые рас­сматривают теоретические и практические аспекты контроля, пред­ложены основные этапы и стадии контрольного процесса.

In the article opinions of leading economists are represented where theoretical and practical aspects of control are represented and basic stages of control process are offered.

У статті представлено точки зору провідних економістів, які розгля­дають теоретичні та практичні аспекти контролю, запропоновані ос­новні етапи і стадії контрольного процесу.

Ключевые слова: функция управления, этапы контрольного процесса, стадии контроля, контрольные приемы.

Keywords: managerial functions, stages of control process, stages of control, methods of control.

Ключові слова: функція управління; етапи контрольного процесу; стадії конт­ролю; контрольні прийоми.

© Л. В. Івченко, 2010

245

В умовах динамічної ринкової економіки, діяльність організа­цій та підприємств потребує вдосконалення внутрішніх процесів. Прийняття управлінських рішень потребує достовірної інформа­ції про об'єкт управління. Відповідно основним завданням су­часності є вдосконалення системи управління, основною функці­єю якої є контроль.

Контроль — це процес, який забезпечує досягнення організа­цією своїх цілей. Успішне функціонування організації сьогодні неможливо уявити без надійної системи контролю, яка вирішує найважливіші завдання у системі керування. Важливою вимогою контролю є гнучкість, оскільки ефективний контроль повинен уз­годжуватися зі змінами у структурі організації та системі керу­вання, з процесом планування.

Дієвість контролю безпосередньо пов'язана з якістю системи обліку на рівні держави і, зокрема, на кожному підприємстві.

Так, на думку професора Г. Г. Кірейцева, «...в процесі обліку здійснюється контроль за підтриманням в заданому стані парамет­рів відображених і керованих об'єктів, забезпечується внутрішня і зовнішня реконструкція фактів господарської діяльності, що сприяє розширенню та поглибленню знань про об'єкти» [1, с. 51].

Професор М. В. Кужельний зазначає: «... об'єкти контролю, що охоплюються за допомогою бухгалтерського обліку, співпа­дають з об'єктами обліку. Це визначається тим, що бухгалтерсь­кий облік є і засобом контролю, і його об'єктом» [2, с. 7]. Він та­кож визначає, що «... використання даних бухгалтерського обліку як основи інформаційного забезпечення, а також іншої інформа­ції для управління виробництвом є проявом контролю як функції управління» [2, с. 22].

Багато вчених, зокрема, М. Т. Білуха [3, с. 5], М. В. Кужель­ний [2, с. 35], Л. М. Крамаровський [4, с. 26], А. Д. Шеремет і В. П. Суец [5, с. 36] дотримуються точки зору про те, що еконо­мічний контроль є невід'ємною частиною бухгалтерського облі­ку. Протилежною є думка Б. І. Валуєва, Л. П. Горлової, В. В. Му-равської: «Твердження, що ведення обліку є одночасно здійснен­ням контролю, є досить спірним, оскільки побудова бухгалтерсь­кої моделі господарських засобів і забезпечення контролю за їх збереженням і доцільністю використання досягається принципо­во різними методами. Елементи методу бухгалтерського обліку, якщо розглядати їх під кутом зору власне бухгалтерського облі­ку, не містять у собі контрольних функцій» [6, с. 46].

Отже, облік є невід'ємною складовою системи управління та ведеться з метою підготовки інформації для прийняття рішень. Саме в процесі бухгалтерського обліку систематизуються та за­писуються факти господарських операцій, формуються первинні документи, в цілому — підводяться підсумки економічних подій. Облік і контроль взаємопов'язані, оскільки саме їхня «співпраця» гарантує ефективне використання коштів, збереженість активів та достовірність інформації.

Контроль виступає однією з важливих функцій управління. Контроль у порівнянні з іншими елементами управління (плану­вання, регулювання, аналіз, контроль та ін.) дає реальну оцінку стану підприємства. Водночас, упровадження внутрішнього кон­тролю сприяє посиленню контрольних функцій обліку.

Забезпечення належної організації контрольного процесу не­можливе без наявності чіткої і зрозумілої методики проведення контролю. Відсутність такої методики на практиці призводить до значних порушень чинних законодавчо-нормативних актів, недо­тримання правильності та послідовності виконання окремих кон­трольних процедур, у результаті чого знижується якість та ре­зультативність контролю, як методичного прийому.

Основою для створення ефективної та раціональної методики проведення контролю є дослідження і виділення етапів реалізації контрольного процесу.

Незважаючи на те, що в економічній літературі достатньо ба­гато уваги приділяється висвітленню теоретичних та практичних аспектів контролю, на даний час недостатньо вивченими залиши­лися питання визначення етапів контрольного процесу. Саме це зумовлює загальну необхідність їх науково-обґрунтованого виді­лення і уточнення.

Виділяють наступні етапи процесу контролю:

Перший етап — визначення параметрів функціонування й розвитку організації, які підлягають контролю, а також джерел інформації про них.

Другий етап — створення моделі системи керування організа­цією, яка відображає потоки ресурсів, інформації, строки отри­мання проміжних і кінцевих результатів, а також найефективніші місця для здійснення контрольних дій, так звані крапки контролю.

Третій етап — зняття інформації про реально досягнуті ре­зультати та їх порівняння з існуючими нормативами, що дозволяє визначити наявність відхилень від стандартів.

Четвертий етап — коректування діяльності організації, моди­фікація цілей, перерозподіл завдань, удосконалення технології виробництва й керування.

Як зазначає професор Ф. Ф. Бутинець: «організація і здійснен­ня контролю — це певний циклічний процес, який умовно можна поділити на наступні стадії. Стадії контролю складаються з ета­пів» [7, с. 16]

Таким чином, можна виділити наступні стадії та етапи конт­ролю:

1) організаційно-підготовча стадія: вибір об'єкту контролю; інформаційний (збір даних про об'єкт); обґрунтування мети і за­дач контролю;

2) технологічна стадія: вивчення об'єкту на місці; обстеження, перевірка, інвентаризація, опитування; вивчення документів;

3) результативна стадія: оформлення результатів контролю; оприлюднення результатів контролю; розробка заходів, щодо усунення виявлених недоліків;

4) інспекційна стадія контроль за виконанням рішень, прийня­тих за результатами контролю.

При виділені окремих етапів контрольного процесу необхід­ним є визначення критеріїв та принципів, якими варто керуватись при здійсненні такого поділу. До них можна віднести: наявність взаємозв'язку контрольних прийомів, їх здійснення різними ор­ганами у визначених часових межах. Виходячи з цього, можна запропонувати поділ контролю на такі етапи:

I етап — організаційний:

— планування контролю;

— затвердження плану-графіку контролю;

— створення робочої (контрольної) групи;

— наявність розпорядчого документу на проведення контролю.

II етап — документально-аналітичний:

— перевірка фактичної наявності і стану об'єктів контролю;

— перевірка правильності визначення та оцінки об'єктів кон­тролю;

— порівняння облікових та фактичних даних;

— складання порівняльних відомостей по виявлених розбіж­ностях, отримання пояснень від відповідальних осіб.

III етап — узагальнюючий:

— розрахунок розміру збитків від завданої шкоди;

— визначення кінцевих результатів контролю.

IV етап — результативний:

— розробка заходів щодо усунення порушень і їх наслідків;

— контроль за виконанням прийнятих рішень;

— розробка заходів, які унеможливлюють повторення порушень. Конкретизуємо методику та визначені етапи проведення конт­ролю.

Процес здійснення будь-якого контролю розпочинається з ор­ганізаційного етапу, на початку якого визначає об' єкти, кількість і строки проведення контролю. Все це знаходить відображення в календарному плані-графіку проведення контролю, який може переглядатися і змінюватися. Розробка та затвердження даного документу залежить від рівня здійснюваного контролю.

Також на організаційному етапі створюються робочі групи обов' язки, яких нормативно визначені та залежить від рівня здій­снюваного контролю. При формуванні контролюючої групи ува­гу слід звернути на компетентність та порядність її членів.

Крім цього, на даному етапі контрольного процесу видається розпорядчий документ на проведення контролю.

Важливим моментом на організаційному етапі є проведення інструктажу робочої групи, який передбачає ознайомлення з:

— розпорядчим документом на проведення контролю, його метою та завданнями;

— загальною методикою проведення контролю;

— правами, обов'язками та відповідальністю кожного члена контрольної групи.

На документально-аналітичному етапі контролю прово­диться комплекс заходів, безпосередньо пов'язаних з перевір­кою фактичної наявності та стану об'єктів контролю, правиль­ності їх визнання та оцінки. Використовується весь комплекс прийомів: розрахунково-аналітичних, документальних. Від тех­ніки здійснення перевірки окремих об'єктів залежить конкрет­ний їх набір.

Одержані дані про фактичну наявність, стан та оцінку об'єктів контролю заносять у робочі документи. Складаються порівняльні відомості, в яких фіксуються розходження між отриманими да­ними і даними обліку. Беруться пояснення у відповідальних осіб щодо виникнення причин розбіжностей.

На узагальнюючому етапі контролю визначається розмір збит­ків, відображення їх результатів в обліку; складається та підпису­ється акт.

На результативному етапі контролю розробляються пропози­ції, щодо усунення порушень і їх наслідків; проводиться ком­плекс заходів із запобігання порушень у майбутньому; контроль за виконанням прийнятих рішень.

Отже, підсумовуючи усе вище зазначене, контроль можна ви­значити як сукупність дій і завдань, яким притаманні такі ознаки: — чітко визначені ціль і мета, які досягаються одночасним ви­конанням ряду технічних та економічних прийомів;

чітка координація завдань і ресурсів у процесі виконання

контролю;

певні терміни виконання;

■ умови здійснення;

■ наявність або відсутність конфліктів.

При цьому середовище здійснення контролю характеризуєть­ся: часовим аспектом, загальною організаційною культурою, зов­нішніми соціальними факторами.

Взагалі, виділення відповідних етапів контролю (організацій­ного, документально-аналітичного, узагальнюючого і результа­тивного) дозволить забезпечити високу ефективність, об'єктив­ність та раціональність здійснення зовнішнього та внутрішнього контролю.

Усвідомлення важливості контрольного процесу для забезпе­чення достовірності даних обліку і звітності, підтримання належ­ної роботи об'єкта господарювання взагалі — це ознака профе­сійного рівня управлінського персоналу.

Література

1. Кирейцев Г. Г. Функции учета в механизме управления сельскохо­зяйственным производством. К.: Изд-во УСХА, 1999. — 240 с.

2. Кужельний М. В., Лінник В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К.: КНЕУ, 2001. — 334 с.

3. Білуха М. Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. — К.: ПП «Влад і Влада», 1999. — 320 с.

4. Крамаровский Л. М. Ревизия и контроль. — М.: Финансы и стати­стика, 2002. — 300 с.

5. Шеремет А. Д., Суец В. П. Аудит. М.: ИНФРА М., 1995. — 240 с.

6. Контроль в системе внутрипроизводственного хозрасчета / Б. И. Ва­луев, Л. П. Горлова, В. В. Муравская и др. М.: Финансы и статисти­ка, 1997. — 239 с.

7. Бутинець Ф. Ф., Бондар В. П., Виговська Н. Г., Петренко Н. І. Контроль і ревізія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит»/ За редакцією проф. Ф. Ф. Бутинця. — 4-е вид., доп. і перероб. — Житомир: ПП «Рута», 2006. — 560 с.

Стаття надійшла до редакції 15.01.2010 р.

УДК 65.012.123 С. В. Калабухова

канд. екон. наук, доц., доцент кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

МОДЕРНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ КОМПОНЕНТІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

В статье предложены новые подходы к структуризации компонентов управления предпринимательской деятельностью в процессе осу­ществления аналитических исследований хозяйственных процес­сов. Разработаны этапы аналитической работы в контексте приня­тия управленческих решений. Выделены свойства организационной системы субъекта предпринимательства с целью создания научного сопровождения аналитической деятельности.

In the article is offered the new going to structuralization of components of management entrepreneurial activity in the process of realization of analytical researches of economic processes. The stages of analytical work are developed in the context of management decision making. Properties of the organizational system of business entity are selected with the purpose of creation of scientific accompaniment of analytical activity.

У статті запропоновано нові підходи до структуризації компонентів управління підприємницькою діяльністю у ході здійснення аналітич­них досліджень господарських процесів. Розроблено етапи аналітич­ної роботи в контексті прийняття управлінських рішень. Виділено властивості організаційної системи суб'єкта підприємництва з метою створення наукового супроводу аналітичної діяльності.

Ключевые слова: анализ, управление, предпринимательская деятельность, принятие решений.

Keywords: analyses, management, entrepreneurial activity, making decisions.

Ключові слова: аналіз, управління, підприємницька діяльність, прийняття рішень.

© С. В. Калабухова, 2010

251

Страницы:
1 


Похожие статьи

Л В Івченко - Визначення організаційних та методичних проблем системи контролю

Л В Івченко - Особливості оцінки інвестицій

Л В Івченко - Удосконалення обліку торгівельних знижок на підприємствах торгівлі

Л В Івченко - Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку