П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 26 - страница 15

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87 

Reading this, you are likely part of the literati (literary intelligentsia or educated class). At your computer, you join the digerati (digital literati), or the geekerati (the elite of this group), maybe even the jitterati with a cup of caffeinated

© Гармаш О. Л., 2012

coffee on the side, or the blogerati (big-time bloggers), or the Twitterati (those with the most Twitter followers). The universe is certainly big enough to encompass the Googleverse, the Twitterverse, the gamerverse (gamers or gaming), plus the chatosphere (chat rooms and instant messaging), the spamosphere (junk e-mail messages), the blogosphere, the Webosphere. And there's more, but perhaps by now you've had it with our lallapalooza of a suffixpalooza. (Deseret News (Salt Lake City),Oct. 22, 2009)

У зв'язку з цим зазначимо, що складові одиниці кожного з мовних рівнів не існують у свідомості носіїв англійської мови абстраговано, - вони на ментальному рівні відбивають діалектичні зв'язки зі складовими оди­ницями інших рівнів мовної системи. Не виняток і словотворчі елементи. У системі англійської мови вони ви­різняються значною дериваційною активністю, функціональною мобільністю, виступають як значущі об'єктивні складники мовної картини світу.

Серед словотвірних засобів англійської мови, як відомо, виділився ряд одиниць, що називаються комбінацій­ними формами (combining forms). Проте розмаїття, а часто і протилежність думок у визначенні поняття "комбі­наційна форма", на наш погляд, викликані тим, що їх склад як категорії словотвірних елементів є досить неодно­рідним. Словотворчі афікси виникають внаслідок дії як первинних процесів - усікання, словорозкладання, хибної етимологізації, так і вторинних - словоскладання і телескопії.

Не зважаючи на високу словотворчу активність та продуктивність таких дериваційних елементів, в лінгвістиці досі бракує їх чіткого визначення. Так, наприклад, термін "формант" був введений Карлом Бругманом. Наявність цілої низки інших термінів на позначення словотвірних елементів (афікси, афіксоїдні елементи, основи, одиниці особли­вого статусу, радиксоїди, інтернаціональні терміноелементи, словотворчі елементи, комбінаційні форми, дериваційні форманти, афіксальні елементи) свідчить про недостатню дослідженість цього питання. Як правило, дискусійними моментами постають явища продуктивності таких одиниць, варіативність семантики, ступінь самостійності тощо.

Слід наголосити на тому, що морфологічна підсистема являє собою ту частину мовної мегасистеми, яка ви­значається найбільшою орієнтованістю на соціальні чинники і піддається індивідуальному впливу. Зміни у її складі є наслідком не тільки зовнішніх впливів, а й дії більш глибоких, внутрішніх процесів. Треба сказати, що соціальні фактори цілком визначають інтралінгвальні процеси, у тому числі й динамізм розвитку фонду афік­сальних елементів в англійській мові.

Слід зазначити, що серед цілого ряду способів словотвору в англійській мові словоскладання та афіксація вочевидь посідають чільне місце. До речі, самі морфологічні способи словотворення, на чолі яких постає афіксація постають у ролі "споживачів" словотвірних елементів. У результаті афіксації виникають лише лексичні одиниці, отже поповню­ється лексичний рівень мовної системи. Тому сам спосіб афіксальної деривації можна вважати "моногенеративними".

Виникненню дериваційних елементів сприяють такі "бігенеративні" способи епідигмації, як словоскладання і те­лескопія. Оскільки ці способи наразі мають значну дериваційну активність, то, відповідно, і словотворчі елементи, які виникли за допомогою цих двох способів, невпинно продовжують поповнювати афіксальний фонд англійської мови.

Як відомо, морфологічний рівень англійської мови динамічно поповнюється новими конституентами, зокре­ма, у систему словотвірних засобів включаються нові афіксальні морфеми.Отже, арсенал нових дериваційних елементів в англійській мові постійно зростає. Проте, недостатньо розробленою залишається проблема визначен­ня статусу словотвірних елементів, відтак не завжди є цілком зрозумілим, за якими критеріями можна відносити елемент, що повторюється в ряді новотворів, до афіксальних морфем.

До речі, самі морфологічні способи словотворення, на чолі яких постає афіксація постають у ролі "спожи­вачів" словотвірних елементів, у зв'язку з чим їх можна вважати "моногенеративними". Аналізуючимеханізм афіксації, слід відзначити те, що "матеріал" для його функціонування (словотворчі елементи) виникає за участі інших "бігенеративних" механізмів словотвірної системи (способів словотворення), серед яких значною продук­тивністю відзначаються телескопія та словоскладання. Отже, способи телескопійної деривації та словоскладання можна вважати здібним так би мовити "вторинно" генерувати нові дериваційні елементи.

Це відбувається завдяки творенню нових мовних одиниць за аналогією, внаслідок чого цілий ряд інновацій-аналогів укладається в модель з константним компонентом. Як свідчитиме наведений нижче матеріал, у ролі ана­лога для подальшої деривації може виступати як вже існуючий ряд інновацій конкретного типу (репрезентований "елементарною" моделлю), так і будь-яка конкретна одиниця, що є складовою дериваційного ряду. Реалізація останнього варіанту відбувається за умови відсутності моделі в когнітивній структурі носія мови, а також зумов­люється особливостями акту комунікації.

Торкаючись у нашій роботі проблеми виникнення афіксальних варіантів лексичних одиниць, вважаємо за до­цільне поділити всі критерії на кількісні та якісні. У ролі кількісного критерію виступає словотвірна активність елемента, в ролі якісного- семантичні трансформації в порівнянні з вихідним варіантом. Як правило, ці два кри­терії перехрещуються у процесі перетворення стійкого елемента словосполучення на формант. У цьому плані первинним критерієм виступає словотвірна активність, вторинним (супроводжувальним) - модифікація внутріш­нього наповнення (семантичні трансформації).

З урахуванням кількісних та якісних критеріїв основні ознаки віднесення компонентів лексичних одиниць до розряду словотвірних елементів можна представити таким чином: - здатність виконувати афіксальні функції при утворенні нових одиниць (повторення компонента у значній кількості похідних, тобто частотність використан­ня); - семантичні зміни в порівнянні з вихідним лексичним варіантом (розширення значення, звуження значення, спеціалізація, деспеціалізація, ресемантизація); - конкурентоздатність (здатність конкурувати з існуючими сино­німічними афіксальними елементами) [3, с. 129].

Висока продуктивність афіксації зумовлюється й тим, що кожнадериваційна морфема функціонує на користь системи словникового складу,поповнюючи його подальшим мовним матеріалом. Відтак функціональнанаванта-женість практично кожного дериваційного елемента набагатоперевищує системологічну значущість нової лексич­ної, семантичноїодиниці (нового значення вже існуючого мовного знаку) чи форматичноїодиниці (нової вербаль­ної форми вже існуючого мовного знаку). Задопомогою афіксації було утворено найчисельніший ряд інновацій.

Серед них такі, як: micro-work, microboredom, micro-financing, microentrepreneurs,cleantech, sociobiology та ба­гато інших.

In parallel, the organizationassists local entrepreneurs in running microwork centers, helping to grow a newpool of business talent across the developing world. (Examiner.com, April 10, 2011)

The trade fair aims to create market links among micro-entrepreneurs andcorporations as well as micro-financing institutions through the value chain orsupply chain systems, paving the way for a truly inclusive economy benefittingall Filipinos and keeping alive the spirit of People Power. (Manila Bulletin, March 4, 2011).

A few years ago, cellphone maker Motorola even began using the word "microboredom" to describe the ever-smaller slices of free time from which newmobile technology offers an escape. (The Boston Globe, March 9, 2008)

So-called "cleantech " - such as technology which improves energy efficiencyor reduces pollution - was the third largest recipient of venture capital, behindthe internet and biotechnology. (The Western Mail, January 12, 2008)

Freeman's destruction of Mead's work was eagerly seized on by a newgeneration of anthropologists who, inspired by sociobiology, sought torehabilitate evolutionary explanations of behaviour. (The New Statesman, 18 December 2000).

Завдяки дії телескопного способу деривації (у плані продукування афіксальних інновацій) у сучасній ан­глійській мові на разі функціонують такі афіксальні елементи, як: agri- (від agriculture), -bio- (biology), cyber-(cybernatics), compu- (computer), eco- (ecology), Euro- (European), mini- (miniature), maxi- (maximum), narco-(narcotic), petro- (petrole), techno- (technology), info- (information), i- (information), e- (electronic) тощо.

The John Doe farm offers hayrides as one aspect of their business focus on agritainment. (The Globe and Mail, February. 12, 2003).

"Agri-Mark must ensure that all of our milk sales, cheese, butter and otherproducts are in no danger of recall", the letter said. (The New York Times, January 25, 2011).

Researchers in Israel have fashined a "bio-computer" out of DNA that canhandle a billion operations per second with 99.8% accuracy. (The Futurist, May-June 2003)

Biodetectives find a way to sniff out anthrax. A virus that naturally preys onspores may help with the rapid detection of the bacteria. (The Christian Science Monitor, Aug. 22, 2004)

Maybe bioinformatics and the diffusion of genetic engineering technologiesand techniques will inspire a new generation of bio-hackers. (Technology Review, June 2003)

Using ambient street sounds, digital clips of walking, talking salespeople and cyberkiosks brimming withproduct information, the site attempts to recreate the chic ambience of the realworldsalons where luxury watches are typically sold. (The New York Times, March 17, 2010)

And "cyberdisinhibition" - being more willing to behave online in ways theywouldn't in person - has both emboldened users and led them to inappropriatebehavior. (RISMedia, November 23, 2009)

With online dating sites where searches can be tailored by age andincome, e-mail forums for the most narrow band of subjects, bookmarkedsites and even spam filters, the Web allows users to tailor the informationthey consume more than any other medium. Social scientists even have a termfor it: cyberbalkanization. (The New York Times, January 25, 2004)

Cyberchondria, the deluded b elief you s uffer f rom a ll t he d iseasesfeatured on the internet, is the latest condition to add to GPs' workloads. (Sunday Times, April 2, 2000)

Addresses ending in 'sucks.com' have become popular for so-called cybergriping sites, where dissatisfied consumers can complain about businessesand their products and services. (The National Law Journal, September 4, 2000)

"... Mr. Traya received a letter from Apple's lawyer sayinghe committed an act of 'blatant cyberpiracy '."(The National

Post, November 22, 2005)

Just as in the real world, cybervigilantism doesn't always work outfor thebest. Executives at eBay argue that vigilantes - well intentioned as they mightbe - can wrongly disrupt legitimate deals. (The New York Times, March 28, 2004)

"CompuExpert is constantly traveling the globe in search of innovativeproducts such as the McTiVia", saidAmmar Adra, president of CompuExpert". We're excited to make it available to Mac and PC users in the United States". (Business Wire, April 14, 2011)

"Moving through this digital age, the traditional classroom is shifting anda recent growth in online education is giving us the opportunity to transformthe way we teach and deliver content", said Dave Shaut, vice president, CompuTaught.

(PR Newswire, Jan 26, 2011)

Soaring petrol prices offer some explanation, but the true cause has more to dowith the vehicle's questionable image in an age of deepening eco-anxiety. (Newsweek, December 18, 2006)

"McDonough and Alston contend it is not enough for the corporate world toembrace 'eco-efficiency' - a business buzzword.. " (Chicago Tribune, November 4, 2001)

"Eco-bling describes unnecessary renewable energy visibly attached to theoutside of poorly-designed buildings - it's a zero-sum approach," he said. (The Guardian, January 20, 2010)

The tragedy of the Euromess is that the creation of the euro was supposedto be the finest moment in a grand and noble undertaking: the generations-longeffort to bring peace, democracy and shared prosperity to a once and frequentlywar-torn continent. ... Borders were opened; freedom of personal movementwas guaranteed; and product, safety and food regulations were harmonized,a process immortalized by the Eurosausage episode of the TV show "Yes Minister," in which the minister in question is told that under new Europeanrules, the traditional British sausage no longer qualifies as a sausage and must berenamed the Emulsified High-Fat Offal Tube. (The New York Times, January 12, 2011).

Germans are actually seeking out mini-jobs - jobs paying less than 400 eurosa month that are now exempt from taxes and social security deductions. Six millionpeople in Germany - one in six members of the German workforce - held minijobs during the first half of2003. (The Futurist, September/ October 2003).

Some are shorter than a fire hydrant, and often the driver isn t old enough tocarry a license. Known as minimotorbikes or pocket bikes, they resemble smallracing bikes, others look like souped-up scooters. (The Christian Science Monitor, June 3, 2004).

The current single format - which can boast several tracks - will now be calleda maxi-disc. ... Maxi CDs can now offer three tracks, plus remixes,as long as the total time does not run over 20 minutes. Three different formats willcount toward the chart placing. (BBC News, Monday, 29 September, 2003).

Other formats - maxi singles and vinyl - will continue to be included in singlessales, while record labels will now have more freedom in the three formats they areallowed for each release. Every contender for the Top 40 must feature either thenew one-track single, new "one track plus one"format or seven-inch vinyl. (BBC News, Monday, 3 September 2007).

The rules and regulations surrounding the highly popular savings vehicles were overhauled at the start of April 2008. Out went the confusing concepts of mini - and maxi-ISAs, leaving the new set-up much easier to understand (BBC News, Monday, 17 August 2009).

The US State Department, the Drug Enforcement Administration and worlddrug monitoring organisations suggest that tougher controls along traditionaltransit routes are pushing narcotraficantes south. (Financial Times, March 19, 2002).

If high crude pricesdon't stymie global growth, recipients of the petrodollars will have every incentiveto convert them into a sturdier store of value, and bullion is the most obviousalternative. (The Globe and Mail, Thursday, Mar. 03, 2011)

As well, crude oil pricesshot higher, which can often send the loonie - known as a petro-currency duringthe big oil spike a few years ago - higher as well. (The Globe and Mail, Monday, January 31, 2011)

Toronto has been described by some wags as "Vienna surrounded by Houston." But this booming technoburb defies the sprawling, ticky-tacky, no-there-thereimage of the region's suburbs. (Utne, March / April 2003)

Technology is also infringing on our home lives, with Moggridge citing a "frightening" trend in South Korea to have sophisticated workstationsfitted in thebedrooms of children as young as eight. But he doubts such techno-creep will bepandemic - after all, in the US, he says, "most homework is done in the car." (South China Morning Post, November 24, 2006).

Підкреслимо, що поняття продуктивності безпосередньо пов'язане із так званим феноменом "валентності". На наш погляд, під валентністю складових елементів словникового складу сучасної англійської мови слід розу­міти здатність цих одиниць реентранжуватися в інші складові системи синергетичного типу. Тобто вони мають можливість бути включеними в подальші дериваційні кроки, дія яких забезпечується функціонуванням певного набору механізмів кожної системи-реципієнта.

Литература:

1. Гармаш О. Л. Англомовна епідигматика та розвиток вокабуляру: [монографія] / Гармаш О. Л. - Мелітополь: ТОВ "Видавничий будинок ММД", 2009. - 128 с.

2. Гармаш О. Л. Лінгвосинергетичний аспект розвитку словникового фонду англійської мови: [монографія] / Гармаш О. Л. - Запоріжжя: ЗНУ, 2011. - 324с.

3. Гармаш О. Л. Словоскладання як джерело виникнення афіксальних елементів в англійській мові (досвід лінг-вокогнітивного аналізу) [Текст] / Гармаш О.Л. // Збірник наукових праць Інституту філології Київського національ­ного університету імені Тараса Шевченка Мовні і концептуальні картини світу. Випуск № 33. - К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2011. - С. 126-135.

4. Єнікєєва С.М. Формування та функціонування нових словотворчих елементів англійської мови: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Єнікєєва С. М. - Харківський державний університет. - Харків, 1999. - 16 с.

5. Єнікєєва С. М. Система словотвору сучасної англійської мови: синергетичний аспект (на матеріалі новоутво­рень кінця ХХ - початку ХХІ століть) [Текст]: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філол. наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / С. М. Єнікєєва; Київський національний лінгвістичний університет. - Киів: КНЛУ, 2011. - 32 с.

6. Зацний Ю. А., Пахомова Т. О. Мова і суспільство: збагачення словникового складу сучасної англійської мови: [монографія] / Зацний Ю.А., Пахомова Т. О. - Запоріжжя: Запорізький державний університет, 2001. - 243 с.

7. Зацний Ю. А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу: [монографія] / Зацний Ю. А. - За­поріжжя: Запорізький національний університет, 2006. - 332 с.

8. Кубрякова Е. С. Язык и знание: На пути получений знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. [монографія] / Кубрякова Е. С. - М.: Языки славянской культуры, 2004. - 560 с.

9. Левицкий А. Е. Функціональні зміни в системі номінативних одиниць сучасної англійської мови: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02. 04. / Левицкий А.Е. - К., 1999. - 36 с.

10. Махачашвілі Р. К. Лінгвофілософські параметри інновацій англійської мови в техносфері сучасного буття: [монографія] / Махачашвілі Р. К. - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2008. - 204 с.

11. Полюжин М. М. Диахронно-семантический аспект префиксального словообразования в английском языке: Дис. .. .д-ра філол. наук. 10.02.04 / Полюжин М. М. - М. - Ужгород, 1993. - 416 с.

12. Полюжин М. М., Омельченко Л. Ф. Функциональное словосложение и префиксальные ономасиологические категории в английском языке: [Учебное пособие] / Полюжин М. М., Омельченко Л. Ф. - Ужгород: Патент, 1997. - 99 с.

13. Ayto, J. A century of new words. [Теxt] / John Ayto. - Oxford University Press, USA: Oxford: OUP, 2007 - 250 p.

14. Crystal, D. Txtng: the Gr8 Db8 [rexf] / David Crystal. - Oxford University Press, 2008. - 239 p.

15. Crystal, D. Language and the Internet. - Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2006. - 304 p.

16. Fischer, R. Lexical change in present-day English: a corpus based study of the motivation, institutionalization, and productivity of creative neologisms [Теxt] / Roswitha Fischer - Tubingen: Gunter Narr, 1998 - 209 p.

17. McFedries, P. Word spy: the word lover's guide to modern culture. [Теxt] / Paul McFedries - Broadway Books, 2004 - 432 р.

18. Sones, B. "High-tech world spawns plethora of suffix uses " ^xt] / Bill Sones and Rich Sones Ph.D. // Deseret News. - Oct. 22 - Salt Lake City, 2009.

УДК 81'246.2'27

Голикова А. В.,

Таврический национальный университет, им. В.И. Вернадского

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ НА ЛЕКСИЧЕСКОМ И СИНТАКСИЧЕСКОМ УРОВНЯХ В УСЛОВИЯХ АНГЛО-ЯПОНСКОГО БИЛИНГВИЗМА

Стаття присвячена функціонуванню англійської мови в Японії. Тривалий контакт японської та англійської мов, що виявляється на сучасному етапі в груповому сімейному та індивідуальному білінгвізмі носіїв японської мови,своїм прямим наслідком має поширення лексичної і синтаксичної інтерференції.

Ключові слова: інтерференція, англійська та японська мови, гайрайго, американська масова культура.

Статья посвящена функционированию английского языка в Японии. Длительный контакт японского и англий­ского языков, проявляющийся на современном этапе в групповом, семейном и индивидуальном двуязычии носите­лей японского языка, своим прямым следствием имеет широкое распространение лексической и синтаксической интeрференции.

Ключевые слова: интерференция, английский и японский языки, гайрайго, американская массовая культура.

The article presents the functioning of English in Japan. The long contact of English and Japanese, which is presented nowadays by group, family and individual bilingualism, has a wide distribution of lexical and syntactic interference, as a result. Key words: interference, English and Japanese, gairaigo, American mass culture.

После второй мировой войны, вследствие конструктивной внешней политики японского государства, Япония активно изучала и использовала американский опыт культурного развития, заимствовались новейшие техноло­гии в области промышленного производства, менеджмента и маркетинга, контроля над качеством продукции и д.р. Умело приспосабливая эти технологии к своей традиционной корпоративной культуре, ориентированной на приоритет общенациональных интересов, Япония, добилась огромного прогресса в социально-экономическом развитии государства.

Социальные изменения, происходящие в стране, не могли не сказаться и на языковой ситуации в стране. Именно в этот период японцы начинают активно изучать английский язык, и англо-американская лексика ин­тенсивно проникает в японский язык. "Слова, пришедшие извне" по-японски называются гайрайго, которые об­щепринято записываются одной из разновидностей силлабной азбуки - катаканой.

Активность в использовании современными японцами гайрайго не приводит к вытеснению японского языка английским. Более того, японцы могут и не знать, как привычное для них слово - гайрайго произносится или пишется по-английски. Они удивляются, узнав, что фамилия человека, известного им как Sumiisu, на самом деле Smith. Знание большого числа гайрайго облегчает японцам освоение английского языка, но оно, же имеет и об­ратную сторону. Многие японцы считают гайрайго обычными английскими словами и используют их, говоря по-английски, что создает определенные трудности во время общения. Например, они могут употребить слово rimokon 'пульт дистанционного управления', не подозревая, что это слово создано из remote control в Японии, а в США и Великобритании неизвестно.

Большая часть американизмов обозначает не просто предметы и явления, связанные с чужой для Японии культурой, а предметы и явления, связанные с американской массовой культурой, ориентированной на сферу по­требления. Здесь американское влияние в современной Японии очень велико, и США стремятся к еще большему его распространению. В сфере потребления наиболее престижным считается все американское, а задача рекламы японских товаров, японской эстрады и т. д. вытекает из необходимости убедить потребителя в том, что они не уступают американским. Хотя, довольно часто, японские изделия оказываются по качеству выше американских.

Многие японцы плохо знают или вовсе не знают значительную часть из гайрайго, с которыми сталкиваются, особенно в рекламе, женских и молодежных журналах [1]. При этом оказывается, что японцы, особенно молодые, не особенно и интересуются точным значением того или иного слова. Важен, прежде всего, его "имидж", ощуще­ние "элитности", закрепляемое в написании катаканой или латиницей.

Наиболее показательными является опыт, который провела Танака Норико [4]. Она предложила 130 ученицам торговой полной средней школы описать значение 31 слова, распространенного в журналах для девушек; подби­рались слова, с которыми девушки наверняка сталкивались. Слова айтэму - пункт (англ. item), ха:добойрудо:

- бесчувственный (англ. hard-boiled) смогло правильно объяснить менее пяти человек, самое понятное слово комюникэ.^ён - коммуникация (англ. communication) было доступно 57 испытуемым, т. е. менее чем половине. Бэ:сикку - основной (англ. basic) путали с сикку- шикарный, гуддзу - товары (англ. goods) - с дзукку - парусино­вая обувь (старое гайрайго из голландского). Некоторые девушки понимали карутя: - культура (англ. culture) как интерес (видимо, под влиянием карутя: -сэнта: - культурный центр), риса:ти - исследование (англ. research)

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87 


Похожие статьи

П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 26