П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 26 - страница 2

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87 

До складу неологічної одиниці ^l^portus входять частина латинського дієслова colligo, що має значення "зв'язувати разом" та іменник portus - "двері" [11]. У циклі про пригоди Гаррі Поттера закляття Colloportus до­помагає забарикадувати вхід: 'Colloportus!' gasped Hermione and the door sealed itself with an odd squelching noise [18].

Неологічна одиниця Avada Kedavra є запозиченням з арамейської, де "adhadda kedhabhra" має значення "не­хай річ буде знищена" [11]. У нереалістичному можливому світі Дж. К. Роулінг Avada Kedavra вживається на позначення закляття, що спричиняє смерть людини: "Avada Kedavra!" A blast of green light blazed through Harry's eyelids, and he heard something heavy fall to the ground beside him; the pain in his scar reached such a pitch that he retched, and then it diminished; terrified of what he was about to see, he opened his stinging eyes [18]. Таким чином, написання та вимова запозиченого слова зазнали змін, тобто відбувся процес асиміляції, але збереглося первинне значення одиниці.

Найменування явищ та об'єктів можливого світу за рахунок запозичень зумовлено особливостями цих об'єктів з урахуванням попереднього когнітивного досвіду, а також знань, які представлені у фентезійному тек­сті. Пізнання нових реалій супроводжується виділенням їх специфічних ознак, що визначають можливість вклю­чення об'єкта до певної категорії. Запозичені лексичні одиниці вживаються для номінації людини та магічних замовлянь можливого світу, а їхнє значення реалізується лише в конкретному контексті.

Перспективи подальших розвідок вбачаємо у продовженні досліджень процесів міжмовних та міжкультурних контактів, а також впливу англійської мови на процеси світової глобалізації.

1. Большой немецко-русский словарь : В 3 т. Т. 2. / ^в^сост. Е. И. Лепинг, Н. И. Филиева, М. Я. Цвиллинг и др. : под общ. рук. О. И. Москальской.]. - М. : Рус. яз. - Медиа, 2004. - 680 с.

2. Словник : Італійсько-російський. Російсько-італійській : [посібник для загально-освіт. шк. та вищ. навч. за­кладів]. / [Уклад. О. В. Дмитрієв, Г. В. Степенко]. - К. : Ірпінь : ВТФ "Перун", 2002. - 576 с.

3. Behind the Name. The Etymology and History of First Names [Електронний ресурс] - Режим доступу до словника :http://www. behindthename.com

4. Brooks T. The Sword of Shannara [Електронний ресурс] / Terry Brooks. - 1977. - Режим доступу до роману : http://www.greylib.su/?category=englishengfan&altname=shannara_full_series

5. Brooks T. The Elf Queen of Shannara / Terry Brooks. - L. : Random House, 1992. - 402 c.

6. Coleman J. A. The Dictionary of Mythology : An A-Z of Themes, Legends and Heroes / J. A. Coleman. - L. : Arctaros, 2007. - 1128 p.

7. Dictionary.com [Електронний ресурс] - Режим доступу до словника : http://dictionary.reference.com/

8. A Dictionary of Englishfolklore / [ed. by J. Simpson, S. Roud]. - Oxford : Oxford University Press, 2000. - 411 p.

9. English-Geek Dictionary [Електронний ресурс] / - Режим доступу до словника : http://www.perseus.tufts.edu/ cgi-bin/enggreek

10. Goodkind T. Wizard's First Rule [Електронний ресурс] / Terry Goodkind. - 1994. - Режим доступу до роману : http://www.greylib.su/?category=englishengfan&altname=wizards_first_rule_sword_of_truth_book_1

11. Language Resourses [Електронний ресурс] - Режим доступу до словника : http://word2word.com

12. The Occult and Unexplained Encyclopedia [Електронний ресурс] - Режим доступу до енциклопедії : http:// occultopedia.com/occult.htm

13. Online Etymology Dictionary [Електронний ресурс] - Режим доступу до словника : http://www.etymonline.com

14. Oxford Latin - English Dictionary. - Oxford : The Clarendon Press, 1968. - 2126 p.

15. Pratchett T. Color of Magic [Електронний ресурс] / Terry Pratchett. - 1983. - Режим доступу до роману : http:// www.greylib.su/?category=englishengfan&altname=the_color_of_magic

16. Rowling J. K. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban [Електронний ресурс] / Joanne К. Rowling. - 1999. -Режим доступу до роману : http://www.greylib.su/?category=englishengkids&altname=ves_harri_potter_na_angliiskom_ all_harry_potter_books46.

17. Rowling J. К. Harry Potter and the Goblet of Fire [Електронний ресурс] / Joanne К. Rowling. - 2000. - Режим до­ступу до роману : http://www.greylib.su/?category=englishengkids&altname=ves_harri_potter_na_angliiskom_all_harry_ potter_books

18. Rowling J. К. Harry Potter and the Order of the Phoenix [Електронний ресурс] / Joanne К. Rowling. - 2003. -Режим доступу до роману : http://www.greylib.su/?category=englishengkids&altname=ves_harri_potter_na_angliiskom_ all_harry_potter_books

19. Rowling J. К. Harry Potter and the Half-Blood Prince [Електронний ресурс] / Joanne К. Rowling. - 2005. - Ре­жим доступу до роману : http://www.greylib.su/?category=englishengkids&altname=ves_harri_potter_na_angliiskom_ all_harry_potter_books

20. Rowling J. К. Harry Potter and the Deathly Hallows / Joanne К. Rowling. - L. : Bloomsbury, 2007. - 607 p. 22. Rice A. The Vampire Lestat [Електронний ресурс] / Anne Rice. - 1985. - Режим доступу до роману : http://www.greylib. su/?category=english-enghor&altname=the_vampire_lestat

22. Troop A. F. Dragon Moon [Електронний ресурс] / A. F. Troop. - 2003. - Режим доступу до роману : http://www. greylib.su/?category=english-engfan&altname=dragon_moon

УДК 811.11137

Алиева А. Д.,

Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

СТРУКТУРНІ ТИПИ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ АД'ЄКТИВНОГО СУБФРЕЙМУ НОМІНАТИВНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТУ "МАТЕРИНСТВО" В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

У статті аналізується один із субфреймів номінативного поля концепту "Материнство" - ад 'єктивний субфрейм. Ключові слова: концепт, номінативне поле, субфрейм, ад'єктивний, материнство.

В статье анализируется один из субфреймов номинативного поля концепта "Материнство"- адъективный субфрейм.

Ключевые слова: концепт, номинативное поле, субфрейм, адъективный, материнство.

The article focuses on analyzing one of the subframes of the nominative field of the concept "Motherhood" - adjective subframe.

Keywords: concept,nominative field, subframe, adjective, motherhood.

Постановка наукової проблеми та її значення. Як відомо, однією з найважливіших форм маніфестації сві-топізнання людини є мова. На тісний зв'язок мови зі світом, що оточує людину, вказував ще В. Гумбольт. Мірку­вання В. Гумбольта про зв'язок картини світу з мовою розвиваються сучасними дослідниками. Вчені наголошу­ють на необхідністі розмежування власне розумової концептосфери людини та семантичного простору мови як тієї частини концептосфери, що отримала номінацію і відображається у мовних знаках. А тому першочерговим завданням когнітивної лінгвістики є виведення вичерпного переліку мовних одиниць, які об'єктивують дослі­джуваний концепт. На думку Попової З.Д. і Стерніна І.А., сукупність мовних засобів, що об'єктивують концепт у визначений період розвитку суспільства, визначається як номінативне полеконцепту. Номінативне поле відріз­няється від традиційно виокремлених в лінгвістиці структурних групувань лексики - лексико-семантичної групи, лексико-семантичного поля, лексико-фразеологічного поля, синонімічного ряду, асоціативного поля - тим, що воно має комплексний характер, включаючи в свій склад всі перераховані типи групувань і не виступає при цьо­му як структурний підрозділ у системі мови, будучи сукупністю номінативних одиниць, виявлених і упорядкова­них дослідником [3, с. 66]. Воно включає одиниці всіх частин мови. З огляду на вищесказане, актуальність цієї наукової розвідки, націленої на аналіз структурних особливостей ад'єктивних лексичних одиниць номінативного поля концепту "Материнство", умотивовується загальною тенденцією сучасних лінгвістичних студій до вивчен­ня лексичної актуалізації концептів.

Матеріалом дослідження є лексичні одиниці як засоби номінації концепту "Материнство", відібрані із слов-ників-тезаурусів [5; 6; 7; 8].

Виклад основного матеріалу й обґрунтування результатів дослідження. При визначенні структурних типів досліджуваних лексичних одиниць спираємося на такі опозиції: 1) наявність / відсутність афіксів; 2) наявність / відсутність двох чи більше основ (за цією ознакою виділялися композити); 3) наявність / відсутність подвоєння основи; 4) наявність / відсутність атрибутивних відношень між компонентами, що складають досліджувану лек­сему. Потенційно можливими є такі структурні типи лексем: 1) кореневі, 2) афіксні, 3) складні або композити, 4) афіксні складні, 5) редупліковані, 6) слова-словосполучення [1, с. 211]. Усі вони зустрілися на досліджуваному фактологічному матеріалі.

Номінативне поле досліджуваного концепту "материнство" складає 1025 лексичних одиниць.За параметром частиномовної приналежності перший ранг належить іменникам (506, або 49,36 %), другий - прикметникам (386, або 37, %), третій - дієсловам (12,97 %). Аналіз складу парцел за цим параметром показав, що у переважній більшості парцел превалюють іменники, і лише в двох парцелах ("емоції" та "риси характеру") частотнішими виявилися прикметники. Дієслова складають скрізь найменшу частку.

Із 262 кореневих лексичних одиниць прикметники складають 9,36 % і зустрічаються вони переважно при описі емоцій, почуттів та рис характеру, а серед афіксних лексем превалюють прикметники (312 одиниць, або 49,60 %), які описуюють психічний стан, біологічні й фізіологічні характеристики жінки-матері та особливості стосунків між родичами. Із 312 лексем 255 є одноафіксними (244 односуфіксних і 11 однопрефіксних), 53 двоафіксними (з них 24 прикметники типу R+Suf+Suf і 29 типу Pr+R+Suf) і 4 триафіксні прикметники типу Pr+R+Suf+Suf.

Розпочнемо аналіз з одноафіксних прикметників. Виведемо ядро, основну систему й периферію за параме­тром "поширеність". Під поширеністю мається на увазі здатність досліджуваного афікса сполучатися з основами конкретних лексичних одиниць. На основі показників поширеності виділимо ядро, основну систему та перифе­рію. З цією метою розмістимо зафіксовані афікси за спадом кількісних показників. За вимогами статистичних методів дослідження у сфері мовознавства, до ядра прийнято відносити ті одиниці, які складають 75 % досліджу­ваного масиву за досліджуваним параметром; основна система охоплює (разом з ядром) 90 %; усе, що знаходить­ся за межами 90 %, належить до периферії [4]. Результати розподілу прикметників на ядро, основну систему й периферію за цим параметром наведені в таблиці 1.

З таблиці видно, що в утворенні одноафіксних прикметників беруть участь 24 суфікси і 8 префіксів. Ядро охоплює 10 суфіксів. Помітно вищі показники поширеності у 3 із них: -ed2, -ing,-al. Перші два з них утворюють ад'єктивовані дієприкметники минулого й теперішнього часу відповідно, наприклад: wedded, adopted, fostered, blessed, hitched, adoring, suffering, thrillingтощо. Суфікс ^утворює прикметники від іменників, він передає уза­гальнене значення "що має якесь відношення за спорідненістю, подібністю до того, на що вказує основа", напри-

© Алиєва А. Д., 2012клад: fraternal, natal, natural, parental, placental. Суфікс має позиційні варіанти: -eal (lineal), -ial (cordial, nuptial), -ual (sensual, spiritual).

Таблиця 1

Розподіл одноафіксних прикметників на ядро, основну систему та периферію за параметром "поширеність"

№ з/п

Афікс

Приклад

Абс. част.

Відн. част.

з/п

Афікс

Приклад

Абс. част.

Відн. част.

1.

-ed2

adopted

28

11,16

17.

-ate

passionate

4

1,59

2.

-ing

suffering

27

10,76

18.

-ile

nubile

4

1.59

3.

-al

parental

26

10,36

19.

a-

afeard

3

1,20

4.

-ous

joyous

19

7,57

20.

con-

connubial

2

0,80

5.

-ly

motherly

18

7,17

21.

-ine

consanguine

2

0,80

6.

-y

hearty

16

6,37

22.

-like

fatherlike

2

0,80

7.

-able/-ible

likable

15

5,98

23.

-an

frantic

1

0,40

8.

-ic/-ical

ethnic

15

5,98

24.

-ar

martiarchal

1

0,40

9.

-ive

adoptive

14

5,58

25.

-ary

hereditary

1

0,40

10.

-ful

soulful

11

4,38

26.

dis-

disquiet

1

0,40

Ядро

189

75,31

27.

in-

infertile

1

0,40

11.

-less

fearless

7

2,79

28.

inter-

interracial

1

0,40

12.

-edl

satisfied

6

2, 39

29.

-ory

hereditary

1

0,40

13.

-ant

jubilant

6

2,39

30.

over-

overawed

1

0,40

14.

-ent

malevolent

6

2,39

31.

per-

permeating

1

0,40

15.

-some

gladsome

5

1,99

32.

un-

unbalanced

1

0,40

16.

-ish

clannish

5

1,99

Перш

зерія

251

100

Основна система

224

89.25

 

Суфікс -ous утворює прикметники в основному від іменників, інколи від прикметників та дієслів. Значення цього суфікса - "що має якість, властивість, характерні риси того, що означає основа", наприклад: felicitous, grievous, joyous, zealous. Має позиційні варіанти -ious (furious), -eous (hideous) -uous (sensuous).

Суфікс -ly може бути транспонувальним, коли утворює прикметники зі значенням "подібний, що має риси того, на що вказує основа" від іменників (motherly, daughterly, sonly), і нетранспонувальним, коли додається до основ прикметників і передає значення "наявність додаткового відтінка якості, характерної для твірної основи" (lively).

Суфікс -y приєднується до основ іменника, утворюючи прикметники зі значенням "що має якість, згадану в основі": hearty, moody, nervy, soppy, які зустрічаються переважно при описі рис характкру та емоцій.

Транспонувальний суфікс -able/-ible у сполученні з дієслівними основами утворює в основному прикметники із значенням "пасивної можливості" (likable, lovable), хоча може утворювати також прикметники з активним зна­ченням характерної ознаки, причинності чи відповідності (horrible, terrible, sensible).

Суфікс -ic має значення "що має відношення до, що стосується чогось, що подібний чомусь". Він утворює прикметники від іменників, наприклад: caustic, ethnic,euphoric, frantic, frolic, genetic.

Суфікс -ive утворює прикметники від іменникових та дієслівних основ. Значення цього суфікса - "що харак­теризується чимсь, що має особливості чогось, що нагадує щось": adoptive, relative, sensitive (у цьому випадку аломорф -itive має асемантичний сполучний елемент -it-).

Суфікс -ful функціонує лише в транспонувальних моделях. Утворюючи прикметники від іменникових, як правило, абстрактних, основ, він має значення "позбавлений того, на що вказує основа" (soulful, aweful, blissful, scornful, joyful), а від дієслівних основ - значення "схильність до того, на що вказує основа" (forgetful, wilful). При­кметники, утворені суфіксом -ful, функціонують при описі рис характеру, емоційних і фізичних якостей людини.

До основної системи належать шість суфіксів: -less, -ed2, -ant, -ent, -some, -ish. Разом з вищеописаними ядер­ними суфіксами вони несуть основне функціональне навантаження при утворенні одноафіксних лексичних оди­ниць на позначення основних аспектів материнства. Жоден префікс не попав до цього переліку, що свідчить про те, що префікси відіграють незначну роль у формуванні номінативного простору досліджуваної царини.

Двоафіксні похідні (на досліджуваному матеріалі їх 54 одиниці) описуються моделями R+Suf+Suf (21 при­кметник) та Pr+R+Suf (33 прикметники). Проаналізуємо суфіксальні послідовності, зафіксовані на досліджува­ному матеріалі. Аналіз дистрибуції суфіксів показав, що кінцеву позицію в досліджуваних двосуфіксальних при­кметниках займають суфікси -al (6 випадків), -ed1 (5 випадків), -ing (4 випадки), -ous (2 випадки), -ate, -ic, -ory, -able (по 1 випадку). Суфіксу -al можуть передувати -ment-, -ion-, -or- (-ory), -ic- -in- (-ine), (temperamental, sentimental, emotional,histerical, sensorial, germinal). Суфікс -ed1 утворює ад'єктивовані дієприкметники минулого часу від дієслів на -en, -(i)fy, -ate та від дієслова partner, утвореного шляхом конверсії від іменника partner (frightened, satisfied, stimulated, agitated, partnered). Від тих самих дієслівних основ утворені ад'єктивовані дієприкметники теперішнього часу (frightening, satisfying, stimulating, agitating). Лівостороння дистрибуція суфікса ^^включає -age- та -ur- (-ure) (courageous, rapturous). Суфікс -ate зафіксований лише після суфікса -ion- (passionate), -ic- після -if-(-ify) (horrific), -ory- після -it-(-ity) (hereditory), -able- після -age- (marriageable).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87 


Похожие статьи

П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 26