П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 26 - страница 22

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87 

20. Масицька Т. Є. Граматична структура дієслівної валентності / Т. Є. Масицька. - Луцьк : РВВ Волин.держ.

ун-ту, 1998. - 208 с.

21. Москальчук Г. Г. Структура текста как синергетический процесс / Г. Г. Москальчук. - М. : Едиториал УРСС, 2010. - 296 с.

22. Пинкер С. Язык как инстинкт: Пер. с англ. / Стивен Пинкер / Общ. ред. В. Д. Мазо. - М. : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2009. - 456 с.

23. Полюжин М. М. Функціональний і когнітивний аспекти англійського словотворення / М. М. Полюжин. -Ужгород: Закарпаття, 1999. - 240 с.

24. Пономаренко Е. В. О принципах синергетического исследования речевой деятельности / Е. В. Пономаренко // Вопросы филологии. - 2007. - № 1. - С. 14-23.

25. Рахилина Е. В. Пространственные концепты в теории когнитивной семантики / Е. В. Рахилина // Когни­тивная семантика: Матер. II Междунар. школы-семинара по когнит. лингвистике. - В 2ч. - 4.II. - Тамбов : Изд-во Тамбов. ун-та, 2000. - С. 8-10.

26. Сосницкий И. А. Тривалентные структуры глагола в текстах официально-деловых документов (на материале английского языка) / И. А. Сосницкий // Записки з романо-германської філології. - Вип.16. - Одеса : Латстар, 2005.-

С. 195-209.

27. Черняк Л. Сервисы и теории социальных сетей. - Эл.ресурс. Режим доступа : http://socialnie-seti.ucoz.ru/ index/0-5

28. Albert, Reka and Albert-Laszlo Barabasi.Topology of Evolving Networks : Local Events and Universality // Physical Review Letters. - vol. 85, № 24. - 11, DECEMBER 2000. - РР. 5234-5237.

29. Albert R., and A.-L. Barabasi. Statistical mechanics of complex networks // Review of Modern Physics. - Vol. 74, No. 1. - January 2002. - PP. 47-97.

30. Barabasi, Albert-Laszlo and Reka Albert. Emergence of Scaling in Random Networks. // www.sciencemag.org SCIENCE. - VOL. 286. - 15 OCTOBER 1999. - РР. 509-512.

31. Ivic, M. On the functional scope of predicate modifiers // Issues of Valency and Meaning. Studies in Honour of Jarmila Panevova. - Prague : Charles Univ.Press, 1998. - P. 43-46.

32. Partee, B. Some continuing puzzles about the valency "Be"// Issues of Valency and Meaning. Studies in Honour of Jarmila Panevova. - Prague : Charles Univ.Press, 1998. - P. 27-37.

33. Sgall, P. Revisiting the classification of the dependents (Interesting results and tempting topics for further research) // Issues of Valency and Meaning. Studies in Honour of Jarmila Panevova. - Prague : Charles Univ.Press, 1998. - P. 15-26.

34. Skoumalova, H. Derived frames and the lexicon // Issues of Valency and Meaning. Studies in Honour of Jarmila Panevova. - Prague : Charles Univ.Press, 1998. - P. 154-168.

УДК 811.111:598.2

Дочу А. Р.,

Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, м. Київ

ЕКЗОТИЧНІ НАЗВИ ПТАХІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У статті проаналізовано екзотичні назви птахів новоанглійського періоду, виділено основні ознаки екзотиз-мів, уточнено поняття "екзотизм".

Ключові слова: орнітонім, запозичення, екзотизм.

В статье проанализированы экзотические названия птиц новоанглийского периода, выделены основные при­знаки экзотизмов, уточнено понятие "экзотизм".

Ключевые слова: орнитоним, заимствование, экзотизм.

Exotic names of birds of the New English Period are analyzed in this paper. The main features of exotic words are singled out. The concept "exotic word" is specified. Key words: ornithonym, loan-words, exotic word.

Орнітонімна лексика здавна цікавила багатьох дослідників різних груп індоєвропейських мов. Орнітонімам присвячені праці Л.А. Булаховського [4; 5; 6; 7], Я. Струтинського [27], М.В. Никончука [17], Г. Суолахті [28], М. Шарлеманя [21], Г.В. Фесенка та А.А. Бокотея [20], Л. Дубової [8; 9; 10], П.Я. Махліна [13; 14; 15]. Серед дис­ертаційних досліджень слід назвати праці Л.Ф. Мойсеєвої [16], І.О. Сокола [19], А.І. Богуцької [3], Е.П. Рукіної [18], А.Л. Алексеєвої [1] та ін.

Серед запозичень окреме місце в системі орнітонімів англійської мови займають у нашому дослідженні екзо-тизми, тобто слова й вислови, запозичені з маловідомих мов, як правило неіндоєвропейських, і які вживаються для надання мовленню особливого колориту [2, с. 214].

Метою нашого дослідження є виділення екзотичних назв птахів в орнітонімному складі англійської мови, роз­криття поняття екзотизм, а також з'ясування основних ознак екзотизмів.

Як зазначає Л.П. Крисін, "екзотизми являють собою по суті незамкнені групи слів. Вживання їх зумовлено або тематикою, необхідністю опису обрядів, звичаїв, одягу того чи іншого народу, тієї чи іншої країни" [12, с. 47]. Крім того, він наголошує на тому, що "екзотизми, на відміну від запозичених слів, не втрачають нічого або майже нічого (графічний вигляд) з рис, притаманних їм як одиницям мови, якій вони зобов'язані своїм походжен­ням" [там же, 49].

Як наголошує О.І. Журавський, "екзотизми хоча й являють собою елементи інших мов, але мають за мету ознайомити читача не з іноземною мовою, а з новими предметами, явищами та поняттями"[11, с. 141].

Екзотична лексика найбільш широко представлена в новоанглійський період. Виділяємо екзотичні назви пта­хів із різноманітних мов. Найбільше екзотизмів дали гавайська мова, маорі, індіанські та індійські.

Екзотизми гавайського походження

akepa 'акепа' 'Loxops coccineus' (XVIII ст.) < гав. [23];

nene 'гавайська казарка' 'Branta sandvicensis' (XIX ст.) < гав. nini [23];

omao 'дрізд-омао' 'Phaeornis obscurus' (XVIII ст.) < гав. 'дрізд' [29, II, с. 1573];

elepaio 'елепайо' 'Chasiempis' (XVIII ст.) < гав. elepaio, мухоловка [29, I, с. 735];

iiwi 'іві' 'Vestiaria coccinea' (XVIII ст.) < гав. 'i'iwi [29, II, с. 1125];

mamo 'мамо' 'Drepanis' (XIX ст.) < гав. mamo [26, VI, с. 98];

ooaa 'мохо' 'Moho' (XIX ст.) < гав. 'б'б-'a-'a, <'o'ooo + 'a'a 'карлик' [29, II, с. 1578]. Назва походить від ма­ленької величини птаха;

palila 'шафранова в'юркова паліла' 'Loxoides bailleui' (XIX ст.) < гав., танагра-медосос, що нагадує зяблика

[29, II, с. 1624];

akekee 'акекее' 'Loxops caeruleirostris' (XIX ст.) < гав. 'akeke'e' [23]; po'o uli 'пооулі' 'Melamprosops phaeosoma' (XX ст.) < гав. [23].

Гавайські екзотичні назви досить поширені в цей період та являють собою унікальні назви птахів, що по­ширені на Гаваях. Гавайські екзотизми спостерігаємо починаючи із XVIII ст. Вони характеризуються нульовою словотвірною активністю, відсутністю синонімів та багатозначності, сприймаються як чужі, є незасвоєними.

Екзотизми з мови маорі

takahe 'безкрила султанка, такахе' 'Notornismantelli' (XIX ст.) < маорі, звуконаслідувального походження [29,

III, с. 2329];

tui 'новозеландський туї' 'Prosthemadera novaeseelandiae' (XIX ст.) < маорі tui [26, XI, с. 455]; huia 'гуйя' 'Heteralocha' (XIX ст.) < від маорі, походить від специфічного свисту птаха [26, V, с. 440]; kakapo 'какапо, совиний папуга' 'Strigops habroptilus' (XIX ст.) < маорі, <kaka 'папуга' + po 'ніч' [26, V, с. 649]; kea 'кеа' 'Nestor notabilis' (XIX ст.) < маорі, звуконаслідування [25, с. 502];

kokako 'кокако, новозеландський шпак' 'Callaeas cinerea' (XIX ст.) < маорі kokako [26, V, с. 752];

weka 'новозеландський вівчарик уека' 'Gallirallus australis' (XIX ст.) < маорі weka, назва походить від крику

птаха [26, XII, с. 274];

hihi 'новозеландський медосос, хіхі' 'Notiomystis cincta'< маорі [23];

piopio 'новозеландський свистун, піопіо' 'Turnagra capensis' (XIX ст.) < маорі, звуконаслідувального похо­дження [22];

© Дочу А. Р., 2012

kaka 'папуга кака' 'Nestor meridionalis' (XVIII ст.) < маорі kaka 'папуга', звуконаслідування [24, I, с. 839];

kakariki 'папуга какарікі' 'Cyanoramphus' (XIX ст.) < маорі <kaka 'папуга' + riki 'маленький' [26, V, с. 649].

Екзотизми з мови маорі, як бачимо, надходили до англійської мови, починаючи із XVIII ст. Вони є численни­ми та всіма своїми ознаками вказують на реалії Нової Зеландії. Екзотизмам з мови маорі властива нульова слово­твірна активність та незасвоєність.

Екзотизми індійського походження

koel 'коель' 'Eudynamisscolopacea' (XIX ст.) < санск. kokila, звуконаслідувальне, через гінді koTl [26, V, с. 752];

koklass 'коклас' 'Pucrasia macrolopha' (XIX ст.) < гінді koklas, з непал.pokras coqplass [23];

sibia 'кольорова тімелія' 'Heterophasia' (XIX ст.) < непал. sibia [23];

laggar 'лаггар' 'Falco jugger' (XIX ст.) < гінді [29, II, с. 1264];

kalij 'лофура' 'Lophura leucomelanos' (XIX ст.) < гінді kalij [26, V, с. 650];

monal 'монал' 'Lophophorus' (XVIII ст.) < гінді monal, munal [24, II, с. 995];

baya 'ткач' 'Ploceus megarhynchus' (XVIII ст.) < гінді baya, baiya [29, I, с. 188];

myna 'майна' 'Acridotheres' (XVIII ст.) < гінді maina [24, II, с. 456];

munia 'мунія' 'Lonchura' (XIX ст.) < гінді munia [23];

shama 'шама-дрізд' 'Copsychus' (XIX ст.) < гінді gama [26, IX, с. 616].

Індійські екзотизми відображають властиві Індії реалії-орнітоніми, що вирізняються своєю унікальністю та незвичністю. Надходять, починаючи із XVIII ст. з таких індійських мов, як гінді, санскрит та непальської. Ці екзотизми є незасвоєними та утворюють нульову словотвірну активність, окрім назви shama 'шама-дрізд' 'Copsychus' , що бере участь у словотворі (shama thrush 'Copsychus malabaricus' ).

Індіанські екзотизми

ani 'ані' 'Crotophaga' (XIX ст.) < тупі ani, через посередництво ісп. ani [24, I, с. 77]; aracanga 'араканга' (XVIII ст.) < тупі araracanga, через порт. [29, I, с. 109]; aracari 'аракарі' 'Pteroglossus' (XVIII ст.) < тупі, через порт. aragari [29, I, с. 109];

hoatzin 'гоацин' 'Opisthocomus hoazin' (XVII ст.) < науатль (ацтекська мова) uatzin, походить від крику птаха, через ісп. [24, I, с. 734];

seriema 'каріама' 'Cariama' (XIX ст.) < тупі siriema, sariama, gariama, що дослівно означає 'прикрашений чубом', через лат. seriema [26, IX, с. 498];

quetzal 'квезаль' 'Pharomachrus' (XIX ст.) < мова ацтеків quetzalli 'хвостове пір'я', через ісп. quetzal, найдав­ніше quetzale [26, VIII, с. 50];

tachuri 'тачурі' 'Polystictus' (XIX ст.) < гуарані [23];

jabiru 'ябіру' 'Jabiru' (XVII ст.) < тупі-ґуараніjabiru [26, V, с. 532];

jacana 'якана' 'Jacana' (XVII ст.) < тупі-ґуараніjasana, через порт. jagana [25, с. 490];

jacamar 'якамара' 'Galbula' (XVII ст.) < тупі-ґуарані jacamaciri, через франц. jacamar [26, V, с. 532].

Екзотичні орнітоніми індіанського походження з'являються, починаючи з XVII ст. Їм притаманна відсутність багатозначності, синонімів, нульова словотвірна активність та чужерідність. Вони вживаються на позначення унікальних видів птахів, поширених у регіонах розповсюдження індіанських мов.

Екзотизми, що надійшли з інших мов, малочисельні й представлені кількома одиницями. Особливої уваги заслуговує, наприклад, екзотизм арабського походження, що вирізняється своєю унікальністю: bulbul 'бульбуль, соловей' 'Pycnonotus' (XVIII ст.) < ар. bulbul, звуконаслідувального походження, через посередництво перської

[25, с. 124].

Отже, екзотичні орнітоніми англійської мови новоанглійського періоду походять в основному з гавайської мови, індійських, індіанських та маорі. Екзотизми з інших мов зустрічаються рідко. На нашу думку, екзотизм -це загальмоване запозичення, інтеграція якого призупинена. Якщо обмеження на адаптацію зникають (відповід­ний денотат явно чи уявно стає активною реальністю англійського світу), тоді екзотизм переходить у звичайне запозичення. Основні ознаки екзотизмів - їх віднесенність до національної реалії, унікальність, відсутність сино­німів у мові-реципієнті, багатозначності та відтінків значення лексичної одиниці, слабка або нульова словотвірна активність та незасвоєність. Основна функція - передача місцевого колориту.

Література:

1. Алексеева А. Л. Вариативность терминосистемы (на материале англоканадской терминологии орнитофауны) : дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Алексеева Альвина Леонтьевна. - Киев, 1986. - 239 с.

2. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. - М. : Советская энциклопедия, 1966.

- 606 с.

3. Богуцкая А. И. Наименования фауны в лексико-фразеологических единицах украинского языка (названия птиц) : автореф. дисс.... канд. филол. наук : 10.02.02 / А. И. Богуцкая. - Ужгород, 1985. - 25 с.

4. Булаховский Л. А. Семасиологические этюды. Славянские наименования птиц/ Л. А. Булаховский // Вопросы славянского языкознания. - Львов, 1948. - Кн. 1. - С.153-197.

5. Булаховский Л. А. Славянские наименования птиц типа сложений (composita) / Л. А. Булаховский // Наукові записки Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. - 1948. - № 2. - Вип. III. - Т. VII. - С. 51-66.

6. Булаховский Л. А. Славянские наименования птиц / Л. А. Булаховский // Мовознавство. - 1948. - Т.6. - С. 34-66.

7. Булаховский Л. А. Морфологическая проблематика русских наименований птиц / Л. А. Булаховский // Вопросы

языкознания. - 1968. - № 4. - С. 100-106.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87 


Похожие статьи

П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 26